Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria audioteksowa Nescafe w POLOmarket


Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą
„Loteria Nescafe w sieci POLOmarket”

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą: „Loteria Nescafe w sieci POLOmarket”, zwana dalej „Loterią”.

§ 2 Organizator Loterii

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 3 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.
2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów POLOmarket.
3. Loteria rozpoczyna się w dniu 12 listopada 2014 r. i kooczy się ostatecznie w dniu 12 marca 2015 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
4. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu Wewnętrznej Komisji Nadzoru. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
5. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

§ 4 Uczestnicy Loterii i jej przebieg

1. Udział w Loterii mogą brad wyłącznie osoby fizyczne, które ukooczyły 18 lat, posiadające pełną zdolnośd do czynności prawnych, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
2. Nagród w Loterii nie mogą otrzymad pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Nestle Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 02-678, przy ul. Szturmowej 2.
3. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeostwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeostwa, rodziców i rodzeostwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. W Loterii biorą udział wszystkie produkty marki Nescafe dostępne w sieci POLOmarket, zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”.
5. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w dniu 12 listopada 2014 r. i trwa do 18 listopada 2014 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
6. Uczestnikiem Loterii może byd osoba, o której mowa w ust. 1, (dalej „Uczestnik”), która w okresie od dnia 12 listopada 2014 r. do 18 listopada 2014 r. spełnia łącznie następujące warunki:
1) Dokona jednorazowego zakupu Produktów Promocyjnych na kwotę minimum 20,00 zł (słownie: dwudziestu złotych i 00/100) brutto, potwierdzonego jednym paragonem;
2) Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii (dalej „Zgłoszenie”) za pomocą wiadomości tekstowej SMS, wysłanej na numer 70916 wpisując w treści SMS-a: Nescafe.numer z paragonu (np. Nescafe.123456). Koszt SMS-a to 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT). Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy Loterii. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane Zgłoszenie, Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS-a informującego o przyjęciu ich Zgłoszenia do Loterii, którego treśd znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3) Zachowa oryginał dowodu zakupu potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych - paragon.
7. Jeśli Uczestnik zgłosi wielokrotnie ten sam numer z paragonu, Organizator do udziału w Loterii przyjmuje tylko jedno, pierwsze Zgłoszenie z tym numerem z paragonu. Jeśli Uczestnik zgłosi kilka numerów z paragonu w tym samym Zgłoszeniu, Organizator do udziału w Loterii przyjmuje pierwszy wpisany numer z paragonu, kolejne numery z paragonów są pomijane w Loterii. Postanowienia te stosuje się odpowiednio w sytuacji, kiedy Uczestnik dokona wielokrotnie Zgłoszenia numeru z paragonu o tym samym ciągu alfanumerycznym, dokonując zmian w wielkości wpisywanych liter. Oznacza to, iż tym samym Zgłoszeniem jest np. Zgłoszenie numeru z paragonu NESCAFE.123ABCDE, nescafe.123abcde, Nescafe.123Abcde, nESCaFE.123aBCDE itp.
8. Termin wysyłania Zgłoszeo rozpoczyna się 12 listopada 2014 r. o godzinie 00:00:00 i mija dnia 18 listopada 2014 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora.
9. Ilekrod w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumied wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego Zgłoszenie.
10. Każdy Uczestnik może wziąd udział w Loterii dowolną liczbę razy. Oznacza to, że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeo, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie, z zastrzeżeniem brzmienia §7 ust. 6.
11. Zgłoszenia niekompletnie lub wypełnione nieprawidłowo są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
12. W Loterii uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce, w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu.
13. W razie utraty lub zniszczenia paragonu w stopniu uniemożliwiającym spełnienie przez paragon warunków, o których mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
14. Dowód zakupu (paragon) potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
1) Paragon jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
2) Paragon nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;
3) W liście zakupów na paragonie jest słowo lub skrót pozwalające stwierdzid, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych na określoną kwotę, bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzid, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych na określoną kwotę. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzid zakup Produktów Promocyjnych na określoną kwotę, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzid w sklepie, iż paragon dotyczy zakupu Produktów Promocyjnych na określoną kwotę (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);
Data i godzina wystawienia paragonu przypada przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 12 listopada 2014 r. o godzinie 00:00:00.

§ 5 Nagrody

1. Całkowita wartośd puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 41.355,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięddziesiąt pięd złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 43 (słownie: czterdzieści trzy) sztuki.
2. Nagrodami w Loterii są:
1) Nagrody Dzienne I stopnia: Nagrodą Dzienną I stopnia jest ekspres do kawy NESCAFE Dolce Gusto o wartości 299,00 zł (słownie: dwieście dziewięddziesiąt dziewięd złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział po 1 (słownie: jednej) Nagrodzie Dziennej I stopnia w każdym losowaniu dziennym. Łącznie Organizator przewidział 7 (słownie: siedem) Nagród Dziennych I stopnia w całej Loterii.
2) Nagrody Dzienne II stopnia: Nagrodą Dzienną II stopnia jest bon towarowy do sieci POLOmarket o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto, do realizacji w terminie wskazanym na bonie. Organizator przewidział po 5 (słownie: pięd) Nagród Dziennych II stopnia w każdym losowaniu dziennym. Łącznie Organizator przewidział 35 (słownie: trzydzieści pięd) Nagród Dziennych II stopnia w całej Loterii.
3) Nagroda Główna: Nagrodą Główną jest samochód Volkswagen Up! o wartości 32.186,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt sześd złotych i 00/100) brutto wraz z kwotą pieniężną w wysokości 3.576,00 zł (słownie: trzy tysiące piędset siedemdziesiąt sześd złotych i 00/100) przeznaczoną na refundację podatku od nagrody. Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną w całej Loterii.
3. Nagrody wygrane w Loterii nie mogą byd wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.

§ 6 Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Organizator Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skrzetuskiego 23. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w Loterii.

§ 7 Przyznawanie Nagród

1. Losowania Nagród odbywają się w siedzibie Organizatora, przy ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa, poprzez losowy wybór Zgłoszeo spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeo otrzymanych przez Organizatora w okresie przyjmowania Zgłoszeo zgodnie z niniejszym Regulaminem. Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiego Zgłoszenia polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Wewnętrznej Komisji Nadzoru, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na
numer zwycięskiego Zgłoszenia. Liczba urn uzależniona jest od liczby prawidłowych Zgłoszeo tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Np., gdy liczba prawidłowych Zgłoszeo wynosi 12379, urn będzie pięd. Losowanie cyfr będzie się odbywało od kooca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie o numerze (ID) 2153.
2. Losowania Nagród Dziennych odbywają się codziennie w dni robocze od czwartku 13 listopada r. do środy 19 listopada 2014 r. Każdego dnia losowana jest 1 (słownie: jedna) Nagroda Dzienna I stopnia oraz 5 (słownie: pięd) Nagród Dziennych II stopnia, spośród prawidłowych Zgłoszeo otrzymanych przez Organizatora w dniu poprzedzającym losowanie od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59. I tak, np.: w losowaniu 13 listopada 2014 r. biorą udział prawidłowe Zgłoszenia otrzymane w dniu 12 listopada 2014 r. od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59. Losowania spośród prawidłowych Zgłoszeo otrzymanych w piątek, sobotę i niedzielę odbywają się w poniedziałek. Powyższe oznacza, iż w poniedziałek 17 listopada 2014 r. odbywają się trzy losowania dzienne, w następującej kolejności: losowanie Nagrody Dziennej I stopnia i następnie losowanie Nagród Dziennych II stopnia spośród prawidłowych Zgłoszeo otrzymanych w piątek 14 listopada 2014 r., losowanie Nagrody Dziennej I stopnia i następnie losowanie Nagród Dziennych II stopnia spośród prawidłowych Zgłoszeo otrzymanych w sobotę 15 listopada 2014 r. i losowanie Nagrody Dziennej I stopnia i następnie losowanie Nagród Dziennych II stopnia spośród prawidłowych Zgłoszeo otrzymanych w niedzielę 16 listopada 2014 r.
3. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się jako ostatnie dnia 19 listopada 2014 r., spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeo otrzymanych przez Organizatora. W losowaniu biorą udział również te Zgłoszenia, które zostały wylosowane jako zwycięskie losowania Nagród Dziennych I i II stopnia.
4. W trakcie każdego Losowania Nagród Dziennych, losowana jest również Lista Rezerwowa. Na Liście Rezerwowej znajduje się po jednej osobie rezerwowej do każdej Nagrody Dziennej I stopnia i II stopnia. Nagroda przekazywana jest zwycięzcy z Listy Rezerwowej w przypadku, gdy zwycięzca nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do nagrody w Loterii w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktowad. Jeśli zwycięzca z Listy Rezerwowej również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do nagrody w Loterii w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktowad, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
5. W trakcie losowania Nagrody Głównej losowana jest również Lista Rezerwowa. Na Liście Rezerwowej znajdują się dwie osoby rezerwowe do Nagrody Głównej, umieszczone na niej wg kolejności losowania. Nagroda przekazywana jest pierwszemu zwycięzcy z Listy Rezerwowej
w przypadku, gdy zwycięzca nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody w Loterii w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktowad. Jeśli pierwszy zwycięzca z Listy Rezerwowej również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody w Loterii w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktowad, Nagroda przechodzi na drugiego zwycięzcę z Listy Rezerwowej. Jeśli i ten zwycięzca nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie można się z nim skontaktowad, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
6. Uczestnik może wygrad w Loterii maksymalnie 1 Nagrodę Dzienną I stopnia, 1 Nagrodę Dzienną II stopnia oraz 1 Nagrodę Główną, pod warunkiem spełnienia warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem.
7. Lista zwycięzców dostępna jest na www.uniqueone.pl w zakładce „regulaminy”, w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości, po weryfikacji zwycięzców do dnia zakooczenia Loterii i jest aktualizowana na bieżąco.

§ 8 Warunki wydania Nagród

1. Zwycięzcy Nagród są informowani telefonicznie o wyniku losowania przez przedstawiciela Organizatora, na numer, z którego dokonano zwycięskiego Zgłoszenia, w dniu losowania lub w następnym dniu roboczym, w godzinach 9.00-17.00.
2. Zwycięzcy podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu, są proszeni o przesłanie listem poleconym na adres Organizatora:
1) swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania Nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowośd);
2) oryginału dowodu zakupu, z tytułu którego zwycięzca dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, potwierdzającego jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych zgodnie z §4 ust. 6 i 14;
3) oświadczenia, iż zwycięzca ukooczył 18 lat oraz iż wobec zwycięzcy nie zachodzą przesłanki określone w §4 ust. 2 i 3, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl w zakładce “regulaminy”;
4) w przypadku zwycięzcy Nagrody Głównej – kopii dokumentu potwierdzającego tożsamośd (dowodu osobistego lub paszportu zwycięzcy).
3. Zwycięzcy są zobowiązani do przesłania listem poleconym lub do osobistego doręczenia na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu, danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w ust.2. O zachowaniu
terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąd do Organizatora nie później niż w ciągu 6 dni roboczych od dnia nadania. Jeśli zwycięzca nie prześle kompletnych danych niezbędnych do wydania Nagrody w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z Nagrody.
4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w §8 ust. 1, nie powiodą się dwie próby kontaktu telefonicznego, Organizator wysyła wiadomośd SMS, na numer telefonu podany w Zgłoszeniu, z informacją o podjęciu kolejnej próby połączenia w następnym dniu roboczym, w godzinach 9.00 – 17.00 r. (treśd komunikatu: „LOTERIA NESCAFE: W dniu X w godz. 9-17 Organizator podejmie kolejną próbę kontaktu telefonicznego. Organizator Unique One Sp. z o.o.”, gdzie X oznacza dzieo roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i tym razem nie powiedzie się próba kontaktu, zwycięzca traci prawo do Nagrody.
5. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego ze zwycięzcą rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).
6. W przypadku, gdy zwycięzca nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie można się z nim skontaktowad w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie, Nagroda przechodzi na osobę z Listy Rezerwowej. Postanowienia ust. 1-5 powyżej stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, iż próba kontaktu ze zwycięzcą rezerwowym podejmowana jest w dniu następującym po dniu, w którym zwycięzca utracił prawo do nagrody lub w następnym dniu roboczym. W przypadku niespełnienia powyższych warunków przez pierwszego zwycięzcę Nagrody Głównej z Listy Rezerwowej Nagroda przechodzi na drugą osobę z Listy Rezerwowej, do której postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio.
7. Uczestnik losowany jako pierwszy zwycięzca z listy rezerwowej Nagrody Głównej informowany jest o tym fakcie do 9 grudnia 2014 r. Drugi zwycięzca z Listy Rezerwowej Nagrody Głównej powiadamiany jest o tym fakcie do dnia 30 grudnia 2014 r.
8. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano zwycięzcy, który dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z dowodu dokonania zakupu, traci on prawo do Nagrody.
9. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano zwycięzcy, należącemu do grona osób, o których mowa w §4 ust. 2 lub 3, zwycięzca taki traci prawo do Nagrody.
10. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
11. Przesłanie przez zwycięzcę paragonu niespełniającego wymagao określonych w §4 ust. 13 i 14, w szczególności paragonu nieczytelnego bądź błędnego powoduje niespełnienie przez zwycięzcę warunków uczestnictwa i oznacza rezygnację z Nagrody.
12. Przesłany przez zwycięzcę paragon musi zawierad numer z paragonu podany w zwycięskim Zgłoszeniu. W przypadku braku zgodności pomiędzy numerem widniejącym na paragonie przesłanym przez zwycięzcę a numerem paragonu podanym w Zgłoszeniu, zwycięzca traci prawo do Nagrody.
13. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości zwycięzcy, w szczególności w związku z postanowieniami §7 ust. 6, oprócz dokumentów wskazanych w niniejszym paragrafie Organizator może poprosid o przesłanie listem poleconym lub osobiste doręczenie, w ciągu 3 dni roboczych od wystąpienia z tym roszczeniem, kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamośd zwycięzcy (dowodu osobistego albo paszportu) oraz oryginałów wszystkich zgłoszonych paragonów, z zastrzeżeniem, że dokumenty muszą wpłynąd do Organizatora nie później niż w ciągu 6 dni od dnia nadania. Z roszczeniem tym Organizator może wystąpid do 16 stycznia 2015 r.

§ 9 Termin wydania Nagród

1. Nagrody Dzienne I i II stopnia wysyłane są zwycięzcom przesyłką kurierską do dnia 16 stycznia 2015 r. na adres wskazany przez zwycięzcę zgodnie z §8 ust. 2.
2. Wydanie Nagrody Głównej zwycięzcy następuje poprzez wręczenie dokumentów niezbędnych do rejestracji samochodu (pocztą kurierską) w terminie do dnia 5 lutego 2015 r. pod warunkiem spełnienia przez zwycięzcę wymagao określonych w Regulaminie. Za rejestrację samochodu i jego ubezpieczenie z tytułu OC jest odpowiedzialny zwycięzca. Po dokonaniu rejestracji zwycięzca wraz z Organizatorem Loterii ustalą termin przekazania samochodu. Za miejsce przekazania samochodu należy przyjąd jeden z salonów samochodowych w Warszawie, chyba że Organizator i zwycięzca ustalą inne miejsce.

§ 10 Opodatkowanie Nagród

Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361). Oznacza to, że kwota wyszczególniona w §5 ust. 2 pkt 3, potrącona jest przez Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku od ww. nagród w wysokości 10% poszczególnej nagrody, na co zwycięzca wyraża zgodę.

§ 11 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje mogą byd zgłaszane do dnia 3 marca 2015 r. przy czym decyduje data wpłynięcia do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno byd dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-726, ul. Skrzetuskiego 23) z dopiskiem „Loteria Nescafe w sieci POLOmarket” i powinno zawierad zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeo uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treśd roszczenia.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Termin przedawnienia roszczeo związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
6. Bieg przedawnienia roszczeo ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzid swoich roszczeo przed sądem powszechnym.
§ 12 Postanowienia koocowe
1. Regulamin w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Loterii w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w § 2.
2. Regulamin dostępny jest również na www.uniqueone.pl w zakładce „regulaminy”.
3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
4. Uczestnik Loterii, poprzez fakt przystąpienia do Loterii, tj. wysłania Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami §4 ust. 6 Regulaminu Loterii, wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących Loterii. W odpowiedzi na każde Zgłoszenie SMS Uczestnik otrzymuje jednego zwrotnego bezpłatnego SMS-a. Treśd wszystkich komunikatów SMS przesyłanych do Uczestników stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.
6. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
7. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.).
8. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 24 grudnia 2014 r., 2 i 5 stycznia 2015 r. oraz świąt.
ORGANIZATOR
Załącznik nr 1 – Komunikacja SMS w loterii audioteksowej „Loteria Nescafe w sieci POLOmarket” KOMUNIKACJA DO LOTERII AUDIOTEKSOWEJ "Loteria Nescafe w sieci POLOmarket" Nr sms 70 916 Prefiks: NESCAFE OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM LOTERII Treść zwrotna w przypadku przesłania SMSa przed datą rozpoczęcia loterii NESCAFE: Loteria rozpoczyna sie 12.11.2014 r.Uczestnikiem moze byc osoba, ktora ukonczyla 18 lat.Organizator:Unique One Sp. z o.o.Regulamin:www.uniqueone.pl
OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO LOTERII: 12.11-18.11.2014 r.
Treść zwrotna w przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia
NESCAFE: Dziekujemy za zgloszenie.Zachowaj paragon.Loteria powyżej 18 lat.SMS/0,62 zl z VAT.Organizator:Unique One Sp. z o.o.Regulamin:www.uniqueone.pl
Treść zwrotna w przypadku przesłania prawidłowego zgłoszenia po raz kolejny z tego samego nr MSIDN
NESCAFE: Dziekujemy za kolejne zgloszenie.Zachowaj paragon.Loteria powyżej 18 lat.SMS/0,62 zl z VAT.Organizator:Unique One Sp. z o.o.Regulamin:www.uniqueone.pl
Treść zwrotna w przypadku przesłania ponownie tej samej treści z tego samego nr MSIDN
NESCAFE: Przeslany nr z paragonu zostal juz zgloszony.Loteria powyżej 18 lat.SMS/0,62 zl z VAT.Organizator:Unique One Sp. z o.o.Regulamin:www.uniqueone.pl
Treść zwrotna w przypadku wysłania nieprawidłowej treści
LOTERIA:Wyslane zgloszenie jest nieprawidlowe. Loteria powyżej 18 lat. Koszt SMS 0,62 zl z VAT. Organizator:Unique One Sp. z o.o.
ZAKOŃCZENIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO LOTERII - sms wysłane po 18 listopada 2014 r.
Treść zwrotna w przypadku nadesłania SMSa po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do LOTERII
NESCAFE: Przyjmowanie zgloszen zakonczylo sie 18.11.2014 r. Zapraszamy do kolejnych promocji. Organizator:Unique One Sp. z o.o. Regulamin:www.uniqueone.pl