Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria audioteksowa "Makaromania w sieci Carrefour"

 Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą

Makaromania w sieci Carrefour

 

§ 1 Nazwa Loterii

 

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą: „Makaromania w sieci Carrefour” (zwana dalej „Loterią”).

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię

 

Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.  

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;

Obszar, na którym będzie urządzana loteria;

Czas trwania loterii

 

 1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094) zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2021 r. i kończy się ostatecznie 29 października 2021 r.
  (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się 1 lipca 2021 r. i kończy się 31 lipca 2021 r. (dalej „Okres promocyjny”).
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzą osoby, które posiadają zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii.
 6. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przesłała zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia wyłącznie swojego udziału w Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego przesłał on zgłoszenie. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Loterii przypisany do jednego Uczestnika.
 7. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych, jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.
 8. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Prawidłowo dokonane zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału
  w Loterii przez osobę, która przesłała zgłoszenie.
 9. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 10. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 11. W Loterii nie mogą wziąć udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Nestle Polska S.A.
  z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ul. Domaniewska 32,  a także Nestlé Serwis Konsumenta w spółce Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, KRS 0000025166. Uczestnikami Loterii nie mogą być osoby wydające Dowody zakupu potwierdzające zakup Produktów Promocyjnych (o których mowa w §4 ust. 2 poniżej) oraz osoby nabywające Produkty Promocyjne (o których mowa w §4 ust. 2 poniżej)  w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.
 12. Przez członków rodziny, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 

 

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii

 

 1. Udział w Loterii mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Produkty Promocyjne, o ktrych mowa w ust. 2 poniżej, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740).
 2. Loterią objęte są następujące produkty marki WINIARY, których nabycie przez Uczetsników nastąpiło w sklepie sieci Carrefour (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”):

NAZWA PRODUKTU PROMOCYJNEGO

Pomysł na makaron spaghetti po bolońsku 44g

Pomysł na makaron spaghetti napoli 47g

Pomysł na makaron spaghetti cztery sery 31g

Pomysł na makaron spaghetti carbonara 34g

Pomysł na makaron lasagne po bolońsku 45g

Pomysł na makaron z sosem z pomarańczowymi warzywami 42g

Pomysł na makaron z sosem z zielonym warzywami 35g

Pomysł na makaron z sosem z czerwonymi warzywami 42g

Pomysł na zapiekankę makaronową z szynką 35g

Pomysł na zapiekankę makaronową z serem 47g

Sos do makaronu Italia Boloński z cebulą i bazylią 46g

Sos do makaronu Italia Neapolitański łagodny z oregano i tymiankiem 48g

Sos do makaronu Italia serowo-pieczarkowy 29g

Sos do makaronu Italia cztery sery z bazylią 37g

Sos boloński w słoiku 500g

Sos boloński pikantny w słoiku 500g

Sos spaghetti w słoiku 500g

Sos słodko-Kwaśny w słoiku 500g

Sos meksykański z warzywami w słoiku 500g

 

 

 1. Uczestnikiem Loterii staje się osoba,  która w Okresie promocyjnym spełnia łącznie następujące warunki (dalej „Uczestnik”):

1)       Dokona jednorazowego zakupu co najmniej jednego dowolnego Produktu Promocyjnego w Okresie Promocyjnym;

2)       Zachowa oryginalny paragon fiskalny lub fakturę VAT wystawioną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (dalej jako: „Dowód zakupu”);

3)       Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pomocą wiadomości tekstowej SMS, wysłanej pod numer 70966 w treści SMS-a wpisując numer Dowodu zakupu.  Koszt SMS-a to 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT). (dalej jako: „Zgłoszenie”). Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy Loterii.

 1. Do Loterii dany Dowód zakupu można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam Dowód zakupu ewentualna nagroda z tytułu tego Dowodu zakupu przysługiwać będzie tylko  jeżeli pierwsze prawidłowe zgłoszenie danego Dowodu zakupu jest zgłoszeniem zwycięskim. Postanowienia te stosuje się odpowiednio w sytuacji,
  kiedy Uczestnik ponownie Zgłosi ten sam Dowód zakupu, dokonując wyłącznie zmiany w wielkości wpisywanych liter lub cyfr lub dodając znaki interpunkcyjne w treści SMS’a.
  1. Termin wysyłania Zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 1 lipca 2021 r. o godz. 00:00:00  i trwa do 31 lipca 2021 r. do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora.
  2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć jego  wpływ na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego Zgłoszenie.
  3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, pod warunkiem,
   że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie, z tym zastrzeżeniem,
   że 1 Uczestnik może wygrać maksymalnie 2 (słownie: dwie) Nagrody Tygodniowe w Loterii, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt a) i jedną Nagrodę Główną, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt b) oraz, że z jednego adresu zamieszkania mogą wygrać maksymalnie cztery osoby.
  4. Posiadanie Dowodu zakupu potwierdzającego zakup kilku sztuk Produktów Promocyjnych nie uprawnia do dokonania większej liczby Zgłoszeń z tytułu tego Dowodu zakupu.
   1. Zgłoszenia niekompletnie lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
   2. W Loterii uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce,
    w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu czy przy użyciu robotów komputerowych. W Loterii uwzględniane są wyłącznie SMS wysłane
    z numerów korzystających z polskich zasobów numeracji.
   3. Dowód zakupu potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)      jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują  
i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2)      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści
czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy,
w szczególności Dowód zakupunie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych Dowodów zakupu;

3)      potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup obejmujący wskazane na nim Produkty Promocyjne;

4)      zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu Promocyjnego, bądź też na Dowodzie zakupu widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego;

5)      data i godzina zakupu widniejąca na Dowodzie zakupu będącym paragonem fiskalnym albo data sprzedaży widniejąca na Dowodzie zakupu będącym fakturą VAT wystawioną na rzecz osoby fizyczniej nieprowadzącej działalności gospodarczej przypada przed wysłaniem nagrodzonego zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 1 lipca 2021 r. o godzinie 00:00:00.

 1. Komisja ma prawo usunąć zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie zgłoszeń.
  Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony,
  w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.
 2. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii, złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz przesłania oryginałów zgłoszonych Dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń lub dokumentów potwierdzających prawidłowość lub potwierdzających dane zawarte na Dowodzie zakupu. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim dowodem posłużył z Loterii. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji Laureatów, ale nie później niż do dnia 29 września 2021 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych do Loterii Dowodów zakupu. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz Dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia roszczenia przez Organizatora. Wezwanie Organizator może przedstawić w formie pisemnej, w tym elektronicznej bądź telefonicznie. Organizator może zobowiązać Uczestnika do uprzedniego wysłania skanów lub zdjęć wszystkich zgłoszonych Dowodów zakupu na podany przez Organizatora adres e-mail, a następnie do wysłania oryginałów Dowodów zakupu zgodnie z procedurą opisaną powyżej. Brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego Zgłoszenia z Loterii.
 3. W Loterii uwzględniane są wyłącznie dowody zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT wystawionej na rzecz osoby ficzycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 4. W razie utraty lub zniszczenia przez Uczestnika oryginału Dowodu zakupu potwierdzającego zakup zgłoszony w Loterii Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.

 

§ 5 Wartość puli nagród

 

 1. Maksymalna wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 7 778,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 101 (słownie: sto jeden) sztuk.
 2. Nagrodami w Loterii są:
  1. Nagroda Tygodniowa w postaci bonu towarowego do sklepów sieci Carrefour w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100). Organizator przewidział 100 (słownie: sto) Nagród Tygodniowych w całej Loterii, po 20 (słownie: dwadzieścia) sztuk w każdym z tygodni trwania Loterii, o których mowa w § 6 ust. 2 poniżej.
  2. Nagroda Główna w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych i 00/100) wraz z kwota pieniężna przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 278,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100). Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną w Loterii. Łączna wartość Nagrody Głównej to 2778,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100 ).
  3. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę rzeczową.
   1. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
   2. Warunki i termin realizacji Nagrody Tygodniowej w postaci bonu towarowego do sklepów sieci Carrefour znajdują się na bonie towarowym.
   3. Organizator  zobowiązuje się do rozliczenia zobowiązań podatkowych z tytułu niniejszej Loterii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

§ 6 Miejsce i termin losowań nagród

 1. Losowania Nagród Tygodniowych i Nagrody Głównej, opisanych w § 5 ust. 2 pkt a) i b), odbywają się w siedzibie Organizatora, przy ul. Niedźwiedziej 2a w Warszawie, przy użyciu urn.

 

LOSOWANIA NAGRÓD TYGODNIOWYCH

 1. Losowania Nagród Tygodniowych, opisanych w §5 ust. 2 pkt a), odbywają się
  zgodnie z poniższym harmonogramem:

TYDZIEŃ

OKRES PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA

DATA LOSOWANIA

Tydzień I

1.07.2021 - 4.07.2021

5 lipca 2021

Tydzień II

5.07.2021 - 11.07.2021

12 lipca 2021

Tydzień III

12.07.2021 - 18.07.2021

19 lipca 2021

Tydzień IV

19.07.2021 - 25.07.2021

26 lipca 2021

Tydzień V

26.07.2021 - 31.07.2021

2 sierpnia 2021

 

 1. Zgłoszenie uznaje się za otrzymane przez Organizatora w danym dniu,
  jeżeli zostało ono wykonane pomiędzy godziną 00:00:00 a 23:59:59 danego dnia.
 2. W każdym losowaniu Nagród Tygodniowych, opisanych w § 5 ust. 2 pkt a), losowanych jest 20 (słownie: dwadzieścia) Nagród Tygodniowych.
 3. Nagrody Tygodniowe, opisane w § 5 ust. 2 pkt a), losowane są według następującego schematu:

Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, w ramach którego wygenerowano ID numerze 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) ilość i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartonika z cyfrą nie zawierającą się w katalogu wygenerowanych ID, taki kartonik z cyfrą jest odrzucany, a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID.

 1. Dany numer ID może być wylosowany tylko raz. W sytuacji powtórzenia się numeru ID danego Uczestnika, nie jest ono uwzględniane, a losowanie jest powtarzane. W losowaniu Zgłoszeń rezerwowych numery ID muszą należeć do różnych Uczestników, oznacza to, że w przypadku wylosowania numeru ID z puli ID Uczestnika, który jest Laureatem Nagrody Tygodniowej (bądź który dokonał Zgłoszenia oznaczonego jako pierwsze zgłoszenie rezerwowe) nie jest ono uwzględniane i losowanie jest powtarzane do momentu wylosowania ID innego Uczestnika.
 2. W trakcie losowania, po wylosowaniu zwycięskiego Zgłoszenia, losowane są również 2 Zgłoszenia rezerwowe do Nagrody Tygodniowej, oznaczane w kolejności ich wylosowania jako pierwsze i drugie. Prawo do Nagrody Tygodniowej przyznawane jest pierwszemu Laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy Laureat nie spełni warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Tygodniowej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli pierwszy Laureat rezerwowy również nie spełni warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Tygodniowej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować, prawo do Nagrody Tygodniowej przyznawane jest drugiemu Laureatowi rezerwowemu, jeśli i on nie spełni tych wymagań, Nagroda Tygodniowa pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

LOSOWANIE NAGRODY GŁÓWNEJ

 1. Nagroda Główna, opisana w § 5 ust. 2 pkt b), losowana jest ze wszystkich prawidłowych Zgłoszeń, które wpłynęły do Organizatora w trakcie trwania Okresu promocyjnego.
 2. Nagroda Główna losowana jest według następującego schematu:

Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, w ramach którego wygenerowano ID numerze 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) ilość i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartonika z cyfrą nie zawierającą się w katalogu wygenerowanych ID, taki kartonik z cyfrą jest odrzucany, a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID.

 1. W losowaniu Zgłoszeń rezerwowych numery ID muszą należeć do różnych Uczestników, oznacza to, że w przypadku wylosowania numeru ID z puli ID Uczestnika, który jest Laureatem Nagrody Głównej (bądź który dokonał Zgłoszenia oznaczonego jako pierwsze zgłoszenie rezerwowe) nie jest ono uwzględniane i losowanie jest powtarzane do momentu wylosowania ID innego Uczestnika.
 2. Losowanie Nagrody Głównej, opisanej w § 5 ust. 2 pkt b),  odbywa się w dniu 4 sierpnia 2021 r. spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie promocyjnym. W trakcie losowania, po wylosowaniu zwycięskiego Zgłoszenia, losowane są również 2 Zgłoszenia rezerwowe do Nagrody Głównej, oznaczane w kolejności ich wylosowania jako pierwsze i drugie. Prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest pierwszemu Laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy Laureat nie spełni warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli pierwszy Laureat rezerwowy również nie spełni warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować, prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest drugiemu Laureatowi rezerwowemu, jeśli i on nie spełni tych wymagań, Nagroda Główna pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 3. W przypadku wystąpienia podejrzenia naruszeń postanowień Regulaminu przez Uczestników losowanie zarówno Nagród Tygodniowych jak i Nagrody Głównej może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych zgłoszeń. Udział w losowaniu biorą tylko prawidłowe Zgłoszenia.

 

§ 7 Warunki wydania Nagród

NAGRODA TYGODNIOWA

 1. Laureaci Nagród Tygodniowych, opisanych w §5 ust. 2 pkt a), informowani są telefonicznie, na numer telefonu, z którego dokonane zostało Zgłoszenie, o wyniku losowania, w dniu roboczym następującym po dniu losowania lub następnego dnia roboczego po tym dniu. Organizator podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z Laureatem, tzn. wykonuje połączenia telefoniczne na numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia.
  1. W przypadku braku kontaktu z Laureatem Nagrody Tygodniowej we wskazanym wyżej terminie, Organizator, ostatniego dnia wskazanego wyżej terminu, wysyła wiadomość SMS pod numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „LOTERIA MAKAROMANIA W SIECI CARREFOUR: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Makaromania w sieci Carrefour”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Loteria
   dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.winiary.pl i www.uniqueone.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do Nagrody Tygodniowej. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.
  2. Laureaci Nagród Tygodniowych zobowiązani są do przesłania do Organizatora wiadomości e-mail na adres: makaromaniac4@uniqueone.pl, w temacie wpisując „Laureat Loterii Makaromania w sieci Carrefour”, w ciągu 5 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w której to wiadomości przesyłają w formie skanu lub zdjęć następujące dokumenty:

a)      własnoręcznie podpisane Oświadczenie Laureata stanowiące Załącznik nr 2 do Regulaminu, zawierające dane osobowe Laureata: numer telefonu, z którego zostało dokonane Zgłoszenie, adres  na który ma następić wysyłka Nagrody, imię, nazwisko i potwierdzenie, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody, zgodnie z treścią wzoru „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.winiary.pl i www.uniqueone.pl w zakładce REGULAMINY w części dedykowanej Loterii, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu;

b)      Dowód zakupu, z tytułu którego Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia;

Laureat Nagrody Tygodniowej dodatkowo zobowiązany jest podczas rozmowy, o której mowa w ust. 1 i 2 powyżej do podania swoich danych osobowych wymaganych do identyfikacji.

 1. O zachowaniu terminu do przesłania danych wymienionych w ust. 3 decyduje data wpłynięcia ich na serwer Organizatora. Jeśli Laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.

NAGRODA GŁÓWNA

 1. Laureat Nagrody Głównej, opisanej w § 5 ust. 2 pkt b), informowany jest telefonicznie, na numer telefonu, z którego dokonane zostało Zgłoszenie, o wyniku losowania, w dniu roboczym następującym po dniu losowania lub następnego dnia roboczego po tym dniu. Organizator podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z Laureatem, tzn. wykonuje połączenia telefoniczne na numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia.
 2. W przypadku braku kontaktu z Laureatem Nagrody Głównej we wskazanym wyżej terminie (ust.5), Organizator ostatniego dnia wskazanego wyżej terminu wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „LOTERIA MAKAROMANIA W SIECI CARREFOUR: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Makaromania w sieci Carrefour”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X  w godzinach 9:00-17:00. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.winiary.pl i www.uniqueone.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości).  Jeżeli i ta próba się nie powiedzie  z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do Nagrody Głównej. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.
 3. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 5 i 6 powyżej Lauerat Nagrody Głównej potwierdza swój udział w Loterii oraz przekazuje swoje dane osobowe wymagane do identyfikacji. Informowany jest również o konieczności przesłania na adres Organizatora zdjęcia lub skanu:

a)      Własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe Laureata Nagrody Głównej: numeru telefonu z którego dokonał zwycięskiego Zgłoszenia imienia, nazwiska, numeru rachunku bankowego, imienia i nazwiska posiadcza rachunku bankowego oraz potwierdzenia, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określonej Regulaminem Loterii, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www. winiary.pl i www.uniqueone.pl w zakładce REGULAMINY w części dedykowanej Loterii, stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu;

b)     Dowodu zakupu, z tytułu którego Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.

 1. Laureat Nagrody Głównej  jest  zobowiązany do przesłania dokumentów opisanych w ust. 7 w wiadomości e-mail wysłanej na adres: makaromaniac4@uniqueone.pl, w terminie 7 dni roboczych od momentu rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 5 i 6 powyżej. Jeśli Laureat Nagrody Głównej nie prześle danych niezbędnych do przeprwadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.

 

 1. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia
  z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem telefonu wskazanym w  zgłoszeniu.
 2. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez Laureata, Organizator może również zwrócić się do Laureata o przedstawienie wszystkich Dowodów zakupu lub ich części, zgłoszonych do Loterii oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek Laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami i trybem opisanym w § 4 ust. 13.
 3. Przesłanie przez Laureata dowodu zakupu Produktu Promocyjnego niespełniającego wymagań określonych w § 4, w szczególności dokumentu niebędącego Dowodem zakupu, bądź Dowodu zakupu nieczytelnego, błędnego bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez Laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do nagrody.
 4. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w w ust. 10 powyżej
  i §4 ust. 13, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat pisemnym wezwaniem Organizatora w formie listu poleconego zgodnie z postanowieniami Regulaminu w ciągu 3 dni roboczych (data nadania) od dnia otrzymania tego wezwania, skutkuje nie spełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody.
 5. W przypadku, gdyby okazało się, iż Laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu (w przypadku Dowodu zakupu będącego paragonem fiskalnym) lub sprzedaży (w przypadku Dowodu zakupu będącego fakturą VAT wystawioną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), wynikająca z Dowodu zakupu, traci on prawo do Nagrody.
 6. Do Laureatów rezerwowych do Nagrody postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio,  z tym zastrzeżeniem, iż kontakt obejmuje łącznie 3 dni robocze.Kontakt z pierwszą osobą listy rezerwowej następuje następnego dnia roboczego po utracie prawa do Nagrody przez Laureta. Kontakt z drugim Laureatem rezerwowym do Nagrody  następuje wyłącznie po utracie prawa do Nagrody przez Laureata i pierwszego Laureata rezerwowego do Nagrody, w takiej sytuacji  kontakt  następuje w dniu roboczym następującym po dniu, w którym utracił prawo pierwszy Laureat rezerwowy do Nagrody.
 7. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano Laureatowi nie uprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
 8. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 9. Oświadczenia, o których mowa w powyższych ustępach może być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Musi być kompletne i podpisane.
 10. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 8 Termin wydania Nagród

 

 1. Nagroda Tygodniowa w Loterii wydawana jest Laureatom za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, na adres podany w Oświadczeniu, o którym mowa w § 7 ust. 3 powyżej, w terminie do dnia 6 października 2021 r.
 2. Nagroda Główna w Loterii wydawana jest przelewem na numer konta wskazany w Oświadczeniu, zgodnie z §7 ust. 7 do dnia
  6 października 2021 r. (przez co rozumie się maksymalną datę wysłania przelewu przez Organizatora). Nagroda Główna wysyłana jest wyłącznie na numer konta w banku prowadzącym działalność operacyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 20 października 2021 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Makaromania w sieci Carrefour - reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres makaromaniac4@uniqueone.pl, która musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 20): imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
 3. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowną lub wiadomości e-mail w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z danymi o których mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 5. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§10 Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 . o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .
  1. Administratorem danych osobowych jest:

a)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia Laureatów Loterii – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Nestle Polska S.A., jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu marek należących do Nestle. Nestle Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu w imieniu Nestle Polska S.A.

b)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2A, (02-737) Warszawie, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 20).

c)       W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2A, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

d)      W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094.) -  Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2A, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednik przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa usprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

e)      W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2A, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa usprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Nestle Polska S.A. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych Nestle Polska S.A.: DataProtectionOffice@nestle.com.
 2. Z Organizatorem (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2A, (02-737) Warszawa) w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych można się kontaktować za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl.
 3. Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach przeprowadzenia Loterii lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi.  W przypadku wydania nagrody w formie przelewu bankowego dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane do instytucji finansowej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. W przypadku wydania nagrody rzeczowej dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej, która odpowiadać będzie za doręczenie nagród. W przypadku wydania nagrody w postaci elektronicznego bonu/karty/vouchera dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane podmiotom świadczącym usługi z zakresu technologii IT. Podmiotowi, który odpowiadać będzie za dostarczenie nagród zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki nagrody. Dane osobowe Laureatów mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT, usługi pocztowe, kurierskie. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do Laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku Laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 
 6. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 8. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z  Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin i Oświadczenia dostępne są na www. winiary.pl oraz na www.uniqueone.pl w zakładce REGULAMINY w części dedykowanej Loterii. Oświadczenia stanowią Załączniki nr 2  i 3 do Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Uczestnik Loterii, poprzez fakt przystąpienia do Loterii wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących Loterii. W odpowiedzi na każde zgłoszenie SMS Uczestnik otrzymuje bezpłatną zwrotną informację. Treść wszystkich komunikatów SMS przesyłanych do Uczestników stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii.
 5. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094). Odbiór zaświadczenia, o kórym mowa powyżej, a także samej wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu zwycięzcy), jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę i w sposób określony w pełnomocnictwie, jeżeli jest zgodny z Regulaminem Loterii.

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1 – Komunikacja SMS loterii audioteksowej „Makaromania w sieci Carrefour”

Załącznik nr 2– Wzór Oświadczenia Laureatów Nagród Tygodniowych

Załącznik nr 3 - Wzór Oświadczenia Laureata Nagrody Głównej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Loterii Audioteksowej „Makaromania  w sieci Carrefour”

 

KOMUNIKACJA DO LOTERII AUDIOTEKSOWEJ " Makaromania w sieci Carrefour"

Nr sms 70966

 

OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM LOTERII

Treść zwrotna w przypadku przeslania SMSa przed data rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do loterii

WINIARY: Wez udzial w loterii od 01.07.2021 r. Loteria dla os. powyzej 18 lat. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin na www.winiary.pl i www.uniqueone.pl od 01.07.2021 r.

OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

01.07- 31.07.2021 r.

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia

WINIARY: Dziekujemy za Zgloszenie. Zachowaj Dowod zakupu. Twoje Zgloszenie bierze udzial w losowaniu Nagrody Tygodniowej i Nagrody Glownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin na  www.winiary.pl i www.uniqueone.pl

Treść zwrotna w przypadku przesłania ponownie tej samej treści z tego samego nr MSIDN

WINIARY: Przeslany nr Dowodu zakupu  zostal juz zgloszony. Loteria dla os. pow. 18 lat.SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www. winiary.pl i www.uniqueone.pl

Nieprawidłowa treść:
- zły prefiks, pusty SMS

WINIARY: Twoje zgloszenie jest nieprawidlowe. Loteria dla osob pow. 18 lat. Koszt SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www. winiary.pl i www.uniqueone.pl

ZAKOŃCZENIE OKRESU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ - smsy wysłane po 31.07.2021r.

Treść zwrotna w przypadku nadesłania SMSa po zakończeniu okresu przyjmowania zgłoszeń

WINIARY: Informujemy, ze przyjmowanie zgloszen zakonczylo sie 31.07.2021 r. Zapraszamy do kolejnych promocji Unique One sp. z o.o. Regulamin na www.winiary.pl i www.uniqueone.pl

 

 

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia dla  Laureatów Nagród Tygodniowych

 

WZÓR OŚWIADCZENIA
DLA LAUREATÓW NAGRÓD TYGODNIOWYCH
„Makaromania w sieci Carrefour”

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust. 11 i 12  Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

 

 

________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU, Z KTÓREGO DOKONANO ZGŁOSZENIA 

 

 

_______________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

 

__________________________________________________________________

(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________

(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

 

 

______________________________________

 

PODPIS I DATA

 

PAMIĘTAJ DOŁĄCZ SKAN/ZDJĘCIE DOWODU ZAKUPU, Z TYTUŁU KTÓREGO DOKONANO ZWYCIĘSKIEGO ZGŁOSZENIA!

 

Informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody w Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Makaromania w sieci Carrefour” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

2.Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu produktów Nestle. Nestlé Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi.

3.Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. W przypadku wydania nagrody w formie przelewu bankowego dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane do instytucji finansowej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. W przypadku wydania nagrody rzeczowej dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej, która odpowiadać będzie za doręczenie nagród. W przypadku wydania nagrody w postaci elektronicznego bonu/karty/vouchera dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane podmiotom świadczącym usługi z zakresu technologii IT. Podmiotowi, który odpowiadać będzie za dostarczenie nagród zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki nagrody. Dane osobowe Laureatów mogą ponadto być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT, usługi pocztowe, kurierskie. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

5. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i (w przypadku Laureatów, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu) do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. Ponadto, w przypadku dochodzenia roszczeń możemy w dalszym ciągu przetwarzać dane osobowe przez taki dodatkowy okres, jaki będzie konieczny w ramach rozpatrzenia danego roszczenia. W przypadkach, w których dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

6. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w § 10 Regulaminu Loterii.

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia dla  Laureata Nagrody Głównej 

 

WZÓR OŚWIADCZENIA
DLA LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ
„Makaromania w sieci Carrefour”

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną,
 która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1740) i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust. 11 i 12 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w regulaminie loterii.

 

___________________________________________________________

NUMER TELEFONU, Z KTÓREGO DOKONANO ZGŁOSZENIA

 

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO 

 

_____________________________________________________________

NUMER KONTA BANKOWEGO

 

_____________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO POSIADACZA RACHUNKU BANKOWEGO

 

____________________________________________________________
NAZWA, SERIA I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

 

____________________________________________________________
PESEL (a w razie braku numeru PESEL – data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)

 

____________________________________________________________

OBYWATELSTWO

 

______________________________________

PODPIS I DATA

 

PAMIĘTAJ DOŁĄCZ SKAN/ZDJĘCIE DOWODU ZAKUPU, Z TYTUŁU KTÓREGO DOKONANO ZWYCIĘSKIEGO ZGŁOSZENIA

 

Informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody w Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Makaromania w sieci Carrefour” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

2.Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu produktów Nestle. Nestlé Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi.

3.Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. W przypadku wydania nagrody w formie przelewu bankowego dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane do instytucji finansowej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. W przypadku wydania nagrody rzeczowej dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej, która odpowiadać będzie za doręczenie nagród. W przypadku wydania nagrody w postaci elektronicznego bonu/karty/vouchera dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane podmiotom świadczącym usługi z zakresu technologii IT. Podmiotowi, który odpowiadać będzie za dostarczenie nagród zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki nagrody. Dane osobowe Laureatów mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT, usługi pocztowe, kurierskie. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

5. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i (w przypadku Laureatów, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu) do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. Ponadto, w przypadku dochodzenia roszczeń możemy w dalszym ciągu przetwarzać dane osobowe przez taki dodatkowy okres, jaki będzie konieczny w ramach rozpatrzenia danego roszczenia. W przypadkach, w których dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

6. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w § 10 Regulaminu Loterii.