Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria audioteksowa Loteria Parisienne

Regulamin Loterii Audioteksowej pod nazwą „Loteria Parisienne”

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą: „Loteria Parisienne”, zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2 Organizator Loterii

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, 

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 3 listopada 2014 r. i kończy się ostatecznie w dniu 24 lutego 2015 r. (okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 3 listopada 2014 r. i kończy się 30 listopada 2014 r.
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje Wewnętrzna Komisja Nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu Wewnętrznej Komisji Nadzoru. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 6. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej
  w Warszawie.

§ 4 Uczestnicy Loterii i jej przebieg 

 1. Udział w Loterii mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy L'ORÉAL Polska Sp.
  z o.o., z siedzibą przy ul. Daniszewska 4, 03-230 w Warszawie.
 3. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. W Loterii biorą udział wszystkie produkty z gamy maskar (tuszy do rzęs) L'ORÉAL PARIS (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”). W Loterii nie biorą udziału pozostałe produkty L'ORÉAL.
 5. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w dniu 3 listopada 2014 r. i trwa do 30 listopada 2014 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
 6. Uczestnikiem Loterii może być osoba, o której mowa w  ust. 1, (dalej „Uczestnik”), która
  w okresie od dnia 3 listopada 2014 r. do 30 listopada 2014 r. spełnia łącznie następujące warunki:

1)       Dokona jednorazowego zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego potwierdzonego jednym paragonem;

2)       Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii (dalej „Zgłoszenie”):

a)      za pomocą wiadomości tekstowej SMS, wysłanej na numer 70916  o treści SMS-a: loreal.numer z paragonu (np. loreal.123456). Koszt SMS-a to 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT). Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy Loterii.
W odpowiedzi na prawidłowo przesłane Zgłoszenie, Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS-a informującego o przyjęciu ich Zgłoszenia
do Loterii;

3)       Zachowa oryginał dowodu zakupu potwierdzający zakup co najmniej jednego Produktu Promocyjnego - paragon.

 1. Jeśli Uczestnik zgłosi wielokrotnie ten sam numer z paragonu, Organizator do udziału w Loterii przyjmuje tylko jedno, pierwsze Zgłoszenie z tym numerem z paragonu. Jeśli Uczestnik zgłosi kilka numerów z paragonu w tym samym Zgłoszeniu, Organizator do udziału w Loterii przyjmuje pierwszy wpisany numer z paragonu, kolejne numery z paragonów są pomijane
  w Loterii. Postanowienia te stosuje się odpowiednio w sytuacji, kiedy Uczestnik dokona wielokrotnie Zgłoszenia numeru z paragonu o tym samym ciągu alfanumerycznym, dokonując zmian w wielkości wpisywanych liter. Oznacza to, iż tym samym Zgłoszeniem jest np. Zgłoszenie numeru z paragonu 123ABCDE, 123abcde, 123Abcde, 123aBCDE itp.
 2. Termin wysyłania Zgłoszeń rozpoczyna się 3 listopada 2014 r. o godzinie 00:00:00 i mija dnia
   30 listopada 2014 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego Zgłoszenie.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy. Oznacza to, że Uczestnik
  jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie.
 5. Zgłoszenia niekompletnie lub wypełnione nieprawidłowo są nieważne i nie biorą udziału
  w Loterii.
 6. W Loterii uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce,
  w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu.
 7. W razie utraty lub zniszczenia paragonu w stopniu uniemożliwiającym spełnienie przez paragon warunków, o których mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
 8. Dowód zakupu (paragon) potwierdza zakup co najmniej jednego Produktu Promocyjnego
  w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)      Paragon jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane
na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2)      Paragon nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;

3)      W liście zakupów na paragonie jest słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup  dotyczy co najmniej jednego Produktu Promocyjnego bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy co najmniej jednego Produktu Promocyjnego. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić zakup co najmniej jednego Produktu Promocyjnego, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, iż paragon dotyczy zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);

4)      Data i godzina wystawienia paragonu przypada przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 3 listopada 2014 r. o godzinie 00:00:00.

 

§5 Nagrody 

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 44.535,92 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych i 92/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) sztuk.
 2. Nagrodami w Loterii są:
  1. Nagrody Dzienne: Nagrodą Dzienną jest zestaw produktów L'ORÉAL o wartości 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział po 5 (słownie: pięć) Nagród Dziennych w każdym losowaniu dziennym. Łącznie Organizator przewidział 140 (słownie: sto czterdzieści) Nagród Dziennych w całej Loterii.
  2. Nagrody Tygodniowe: Nagroda Tygodniową jest kosmetyczka Louis Vuitton wraz
   z produktami L'ORÉAL o wartości 1.241,99 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści  jeden złotych i 99/100) brutto. Organizator przewidział po 2 (słownie: dwie)  Nagrody Tygodniowe w każdym losowaniu tygodniowym. Łącznie Organizator przewidział 8 (słownie: osiem) Nagród Tygodniowych w całej Loterii.
  3. Nagroda Główna: Nagrodą Główną jest dwudniowy wyjazd do Paryża dla dwóch osób,
   o wartości 14.760,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych
   i 00/100) z kwotą 1.640 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset czterdzieści złotych i 00/100) przeznaczoną na refundację podatku od nagrody. Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną w losowaniu Nagrody Głównej. Nagroda Główna obejmuje:
 • ubezpieczenie uczestników wyjazdu
 • zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym w hotelu o standardzie min.***
 • przeloty
 • transfer z i na lotnisko w Paryżu
 • 10h z przewodnikiem
 • kieszonkowe w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100) brutto.

Wyjazd odbędzie się w dowolnym terminie wybranym przez zwycięzcę, z zastrzeżeniem iż najwcześniejszy możliwy termin wyjazdu może być wskazany jako dzień po upływie miesiąca od dnia weryfikacji zwycięzcy, a najpóźniejszy możliwy termin wyjazdu może być wskazany jako dzień po upływie dwóch miesięcy od dnia weryfikacji zwycięzcy.

 1.  Nagrody wygrane w Loterii nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.

 

§ 6 Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych
z przeprowadzeniem niniejszej Loterii. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych
jest  zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  - Organizator Unique One Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Skrzetuskiego 23. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w Loterii, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Loterii.
Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

 

 § 7 Losowanie nagród oraz sposób i termin ogłaszania wyników 

 1. Losowania Nagród odbywają się w siedzibie Organizatora, przy ul. Skrzetuskiego 23,
  02-726 Warszawa, poprzez losowy wybór Zgłoszenia spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie przyjmowania Zgłoszeń zgodnie
  z niniejszym Regulaminem. Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiego Zgłoszenia polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Wewnętrznej Komisji Nadzoru, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego Zgłoszenia. Liczba urn uzależniona jest od liczby prawidłowych Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Np., gdy liczba prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana
  w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie o numerze (ID) 2153.
 2. Losowania Nagród Dziennych odbywają się codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku od 4 listopada 2014 r. do 1 grudnia 2014 r. Każdego dnia losowanych jest 5 (słownie: pięć) Nagród Dziennych spośród prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w dniu poprzedzającym losowanie od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59. I tak, np.: w losowaniu 13 listopada 2014 r. biorą udział prawidłowe Zgłoszenia otrzymane w dniu 12 listopada 2014 r. od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59. Losowania spośród Zgłoszeń otrzymanych w piątki, soboty i niedziele odbywają się w poniedziałki. Przykładowo - prawidłowe Zgłoszenia otrzymane w dniach 14, 15 i 16 listopada 2014 r., biorą udział w losowaniu 17 listopada 2014 r. Powyższe oznacza, iż w każdy poniedziałek odbywają się trzy losowania dzienne,
  w następującej kolejności: losowanie Nagród Dziennych spośród Zgłoszeń otrzymanych
  w piątek, losowanie Nagród Dziennych spośród Zgłoszeń otrzymanych w sobotę, losowanie Nagród Dziennych spośród Zgłoszeń otrzymanych w niedzielę. W dniu 12 listopada 2014 r. odbywa się 5 losowań, w kolejności: losowanie Naród Dziennych spośród Zgłoszeń otrzymanych w piątek 7 listopada 2014 r., w sobotę 8 listopada 2014 r., w niedzielę 9 listopada 2014  r., w poniedziałek 10 listopada 2014 r. oraz wtorek 11 listopada 2014 r.
 3. Losowanie Nagród Tygodniowych odbywa się raz w tygodniu, za każdym razem losowane są 2 Nagrody Tygodniowe.

a)      Pierwsze losowanie odbywa się 12 listopada 2014 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 3 listopada 2014 r. od godziny 00:00:00 do 9 listopada 2014 r. do godziny 23:59:59;

b)      Drugie losowanie odbywa się 17 listopada 2014 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 10 listopada 2014 r. od godziny 00:00:00 do 16 listopada 2014 r. do godziny 23:59:59;

c)       Trzecie losowanie odbywa się 24 listopada 2014 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 17 listopada 2014 r. od godziny 00:00:00 do 23 listopada 2014 r. do godziny 23:59:59;

d)      Czwarte losowanie odbywa się 1 grudnia 2014 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 24 listopada 2014 r. od godziny 00:00:00 do 30 listopada 2014 r. do godziny 23:59:59;

 1. W dni, w których odbywają się losowania zarówno Nagród Dziennych, jak i Nagród Tygodniowych, najpierw odbywa się losowanie Nagród Dziennych zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu, a następnie losowanie Nagród Tygodniowych.
 2. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się, jako ostatnie dnia 1 grudnia 2014 r., spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w okresie przyjmowania Zgłoszeń zgodnie z niniejszym Regulaminem. W losowaniu biorą udział również te Zgłoszenia, które zostały wylosowane jako zwycięskie w losowaniu  Nagród Dziennych i Tygodniowych.
 3. W trakcie każdego losowania, losowana jest również Lista Rezerwowa. Na Liście Rezerwowej    znajduje się po jednej osobie rezerwowej  do każdej Nagrody. Nagroda przekazywana
  jest zwycięzcy z Listy Rezerwowej w przypadku, gdy zwycięzca nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do nagrody w Loterii
  w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli zwycięzca z Listy Rezerwowej również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do nagrody w Loterii w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 4. Lista zwycięzców dostępna jest na www.uniqueone.pl w zakładce „regulaminy”, w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości, po weryfikacji zwycięzców i jest aktualizowana na bieżąco.

 

§ 8 Warunki wydania Nagród

 1. Zwycięzcy Nagród są informowani telefonicznie o wyniku losowania przez przedstawiciela Organizatora, na numer, z którego dokonano zwycięskiego Zgłoszenia, w dniu losowania lub
  w ciągu 3 dni roboczych następującym po dniu losowania, w godzinach 9.00-17.00. Rozmowy ze zwycięzcą mogą być nagrywane, o czym rozmówca jest powiadamiany.
 2. Zwycięzcy podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w  ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu,
  są proszeni o przesłanie listem poleconym na adres Organizatora:
  1. swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania Nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
   a w przypadku zwycięzcy Nagrody Głównej również numeru i serii dowodu osobistego albo serii i daty ważności paszportu (w przypadku obywatela spoza Unii Europejskiej serii i daty ważności paszportu), daty urodzenia i numeru PESEL;
  2. oryginału dowodu zakupu, z tytułu którego zwycięzca dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, potwierdzającego jednorazowy zakup co najmniej jednego Produktu Promocyjnego zgodnie z §4;
  3. oświadczenia, iż zwycięzca ukończył 18 lat oraz iż wobec zwycięzcy nie zachodzą przesłanki określone w §4 ust. 2 i 3, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl w zakładce „regulaminy”.
 3. Oprócz powyższych dokumentów Organizator może poprosić o przesłanie kserokopii dowodu osobistego albo paszportu zwycięzcy oraz oryginałów wszystkich zgłoszonych paragonów. Zwycięzca Nagrody Głównej zobowiązany jest również do podania danych wskazanych w §8 ust. 2 pkt a dotyczących osoby z nim wyjeżdżającej. Zwycięzcy są zobowiązani do przesłania listem poleconym lub do osobistego doręczenia na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej,
  o której mowa w ust. 1 i 4 niniejszego paragrafu, danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w ust.2. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak  dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 6 dni roboczych od dnia nadania. Jeśli zwycięzca nie prześle kompletnych danych niezbędnych do wydania Nagrody w terminie,
  o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z Nagrody.
 4. Jeżeli w terminie, o którym mowa w §8 ust. 1, nie powiodą się dwie próby kontaktu telefonicznego, Organizator wysyła wiadomość SMS, na numer telefonu podany w zgłoszeniu,
  z informacją o podjęciu kolejnej próby połączenia w następnym dniu roboczym, w godzinach 9.00 – 17.00 r. (treść komunikatu: „LOTERIA PARISIENNE: W dniu X w godz. 9-17 Organizator podejmie kolejną próbę kontaktu telefonicznego. Organizator Unique One Sp. z o.o.”, gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i tym razem nie powiodą się próby kontaktu, zwycięzca traci prawo do Nagrody.
 5. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego ze zwycięzcą rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).
 6. W przypadku, gdy zwycięzca nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych
  w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa
  w Regulaminie Loterii lub nie można się z nim skontaktować w trybie przewidzianym
  w niniejszym paragrafie, Nagroda przechodzi na osobę z Listy Rezerwowej. Postanowienia ust. 1-5 powyżej stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, iż próba kontaktu ze zwycięzcą rezerwowym podejmowana jest w dniu następującym po dniu, w którym zwycięzca utracił prawo do nagrody lub w następnym dniu roboczym.
 7. Zwycięzcy z ostatniej listy rezerwowej jest informowany o ewentualnej wygranej najpóźniej
  w dniu 23 grudnia 2014 r.
 8. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano zwycięzcy, który dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z dowodu dokonania zakupu, traci on prawo do Nagrody.
 9. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano zwycięzcy, należącemu
  do grona osób, o których mowa w §4 ust. 2 lub 3, zwycięzca taki traci prawo do Nagrody.
 10. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 11. Przesłanie przez zwycięzcę paragonu niespełniającego wymagań określonych w §4 ust. 13 i 14,
  w szczególności paragonu nieczytelnego bądź błędnego powoduje niespełnienie przez zwycięzcę warunków uczestnictwa i oznacza rezygnację z Nagrody.
 12. Przesłany przez zwycięzcę numer z paragonu widniejący na przesłanym paragonie musi być  zgodny z numerem z paragonu podanym w zwycięskim Zgłoszeniu. W przypadku braku zgodności pomiędzy numerem widniejącym na paragonie przesłanym przez zwycięzcę
  a numerem paragonu podanym w Zgłoszeniu, zwycięzca traci prawo do Nagrody.

 

§ 9 Termin wydania Nagród

 1. Nagrody Dzienne i Tygodniowe w Loterii wysyłane są zwycięzcom przesyłką kurierską do dnia 21 stycznia 2015 r., na adres wskazany przez zwycięzcę zgodnie z §8 ust. 2. Nagroda Główna jest  wydawana Zwycięzcy do dnia 21 stycznia 2015 r.:
  1. poprzez wydanie vouchera Zwycięzcy w siedzibie Organizatora wskazanej w §2

albo

 1. poprzez przesłanie vouchera pocztą kurierską na adres podany przez Zwycięzcę.

 

§ 10 Opodatkowanie Nagród

Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym,
tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012 poz.361). Oznacza to, że kwota wyszczególniona w §5 ust. 2 pkt c, potrącona jest przez Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku od ww. nagród w wysokości 10% poszczególnej nagrody, na co zwycięzca wyraża zgodę.

 

§ 11 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia  17 lutego 2015 r., przy czym decyduje data wpłynięcia do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-726, ul. Skrzetuskiego 23) z dopiskiem „Loteria Parisienne - reklamacja” i powinno zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów
  w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię
  i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
  1. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
  2. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
  3. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
  4. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
  5. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 12 Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu  jest dostępny do wglądu dla uczestników Loterii
  w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w § 2.
 2. Regulamin dostępny jest  również na www.uniqueone.pl w zakładce „regulaminy”.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają  obowiązujące przepisy prawa.
 4. Uczestnik Loterii, poprzez fakt przystąpienia do Loterii, tj. wysłania Zgłoszenia zgodnie
  z postanowieniami §4 ust. 6 Regulaminu Loterii, wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących loterii. W odpowiedzi na każde zgłoszenie SMS Uczestnik otrzymuje jednego zwrotnego bezpłatnego SMS-a. Dodatkowo w okresie przyjmowania zgłoszeń Uczestnik otrzyma jeden bezpłatny komunikat w postaci wiadomości SMS przypominający o Loterii. Treść wszystkich komunikatów SMS przesyłanych do Uczestników stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 5. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.
 6. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem  tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
 7. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
  z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.).
 8. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem 10 listopada 2014 r., 24 grudnia 2014 r., 2 i 5 stycznia 2015 r. oraz świąt.

 

 ORGANIZATOR