Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

L'Oreal Men Expert

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

„Loteria Men Expert 2015”

 

§ 1

 Nazwa Loterii

 

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą

„Loteria Men Expert 2015”, zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2

 Nazwa podmiotu urządzającego loterię

 

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 

Wskazanie organu wydającego zezwolenie, obszar, na którym urządzana jest loteria, czas trwania loterii oraz sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 6 lipca 2015 r. i kończy się ostatecznie w dniu 18 listopada 2015 r. (okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji nadzoru. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 5. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015r. poz. 612 tj.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej
  w Warszawie
 6. Uczestnik przystępując do Loterii potwierdza, że spełnia wymagania uczestnictwa określone
 

w Regulaminie.

 1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii.
  1. Udział w Loterii i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Loterii.
  2. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia.
  3. Losowania nagród odbywają się w siedzibie Organizatora.
  4. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników L’Oréal Polska Sp. z o.o., ul. Daniszewska 4, 03-230 Warszawa.
  5. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 11 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 4 

Zasady prowadzenia loterii; termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej

 

 1. Udział w Loterii mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. W Loterii biorą udział produkty L'ORÉAL Men Expert, zwane dalej  „Produktami Promocyjnymi”.
 3. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w dniu 6 lipca 2015 r. i trwa do

30 sierpnia 2015 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży,

jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.

 1. Uczestnikiem Loterii może być osoba, o której mowa w ust. 1, która
  w okresie od dnia 6 lipca 2015  r. do 30 sierpnia 2015 r. spełnia łącznie następujące warunki (dalej „Uczestnik”):

1)       Dokona jednorazowego zakupu  Produktów Promocyjnych potwierdzonych jednym paragonem;

2)       Zachowa oryginał paragonu potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych;

3)       Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pośrednictwem strony internetowej www. menexpert.pl,  wysyłając  zgłoszenie  poprzez wypełnienie formularza w sposób zgodny z wskazówkami zamieszczonymi na stronie przyjmującej zgłoszenia do Loterii, podając obligatoryjnie następujące dane: numer z paragonu,   numer telefonu, adres e-mail  oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii , (dalej „Zgłoszenie”).

 1. Po dokonaniu Zgłoszenia, Uczestnik jest informowany komunikatem wyświetlanym na stronie czy jego Zgłoszenie jest albo nie jest zwycięskie w zakresie nagród wymienionych w

§5 ust. 2 pkt a.

 1. Do Loterii dany paragon można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą  wielokrotnie ten sam paragon, Organizator do udziału w Loterii przyjmuje tylko jedno, pierwsze prawidłowe Zgłoszenie danego paragonu. Postanowienia te stosuje się odpowiednio w sytuacji, kiedy dokonana jest zmiana w wielkości wpisywanych liter. Oznacza to, iż tym samym Zgłoszeniem jest np. Zgłoszenie numeru z paragonu  123ABCDE, 123abcde, 123Abcde, 123aBCDE itp. Jedno Zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego paragonu, w sytuacji wpisania w Zgłoszeniu kilku numerów z paragonu, Organizator w Loterii uwzględni pierwszy wpisany numer z paragonu.
 2. Termin wysyłania Zgłoszeń rozpoczyna się 6 lipca 2015 r. o godzinie 00:00:00 i mija 30 sierpnia 2015 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer  Organizatora.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy. Oznacza to, że Uczestnik
  jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie.
 5. Zgłoszenia niekompletnie lub wypełnione nieprawidłowo są nieważne i nie biorą udziału
  w Loterii.
 6. Jeżeli Organizator stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, nie będą one uwzględniane w Loterii.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Organizator stwierdzi, iż dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie , Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim dowodem posłużył z Loterii, a  laureata pozbawić prawa do nagrody. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do 2 października 2015r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wniosku przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w §2) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia roszczenia przez Organizatora.

 

 1. W razie utraty lub zniszczenia paragonu, w stopniu uniemożliwiającym spełnienie przez niego warunków, o których mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
 2. Paragon potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)      jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep prowadzący w dniu zakupu działalność gospodarczą, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2)      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności lub autentyczności transakcji, którą ma potwierdzać, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dowód zakupów ;

3)      W liście zakupów na paragonie jest słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup  dotyczył Produktów Promocyjnych, bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych. Jeśli z treści paragonu nie wynikają jasno powyższe warunki, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić to w sklepie (pieczątka i podpis);

4)      Data i godzina wystawienia dowodu zakupu przypada przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 6 lipca 2015 r. o godzinie 00:00:00.

Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych, utrudnianie innym Uczestnikom dostępu do strony Loterii, dokonywania Zgłoszeń lub podejmuje inne działania ingerujące w bezpieczeństwo, budowę lub funkcjonowanie strony Loterii. Organizator może wykluczyć tego Uczestnika i wykluczyć dokonane przez niego Zgłoszenia z Loterii.

§ 5

Pula nagród

 

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 99 804,44 00zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset cztery złote i 44/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi  1 025 (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia pięć) sztuki.
 2. Nagrodami w Loterii są:
  1. Nagrody Małe: Nagrodą Małą jest zestaw kosmetyków L'ORÉAL Men Expert o wartości 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1 000 (słownie: tysiąc) Nagród Małych.
  2. Nagrody Tygodniowe: Nagrodą Tygodniową jest smartwatch Samsung Gear S o wartości  1 195,56 zł (słownie: jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt pięć złotych i 56/100) brutto. Organizator przewidział 3  (słownie: trzy) Nagrody Tygodniowe w każdym losowaniu tygodniowym, łącznie Organizator przewidział 24 Nagrody Tygodniowe w Loterii.
  3. Nagrodę Główną: Nagrodą Główną jest kwota 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) wraz z świadczeniem pieniężnym w wysokości 1 111zł (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście złotych). Organizator przewidział jedną Nagrodę Główną na zakończenie Loterii.
 3. Nagrody wygrane w Loterii nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.

 

§ 6

 Ochrona danych osobowych

 

Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych
z przeprowadzeniem niniejszej Loterii. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych
jest  zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014, z.1182 z zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator - Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skrzetuskiego 23. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu wzięcia udziału w Loterii.

 

§ 7 

Termin losowania nagród,

zasady przyznawania Nagród oraz sposób i termin ogłaszania wyników

 

 1. Każdemu losowi  otrzymanemu w ramach prawidłowego Zgłoszenia przydzielony jest unikalny numer (ID).
 2.  Bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia  (w okresie od 6 lipca 2015 r. do 30 sierpnia 2015 r.) Uczestnik informowany jest, poprzez komunikat wyświetlany na stronie, czy dokonane Zgłoszenie jest Zgłoszeniem wygrywającym (wylosowanie ID losu) czy Zgłoszeniem niewygrywającym w zakresie Nagród Małych wymienionych w §5 ust. 2a. W przypadku Zgłoszenia wygrywającego zwycięzca jest informowany o dalszej procedurze i warunkach odbioru nagrody.
 3. Losowanie zwycięskiego ID w ramach losowań tygodniowych i losowania głównego polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Wewnętrznej Komisji Nadzoru, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Np., gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, acyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, ramach którego wygenerowano ID numerze 2153.W przypadku wylosowania z ostatniej urny cyfry nie zawierającej się w katalogu wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń, taka cyfra jest odrzucana, a losowanie jest powtarzane do momentu wylosowania istniejącego numer ID.
 4. Losowania Nagrody Tygodniowej odbywają się:

1)      Pierwsze losowanie odbywa się 13 lipca 2015 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 6 lipca 2015 r. od godziny 00:00:00 do 12 lipca 2015 r. do godziny 23:59:59;

2)      Drugie losowanie odbywa się 20 lipca 2015 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 13 lipca 2015 r. od godziny 00:00:00 do 19 lipca 2015 r. do godziny 23:59:59;

3)      Trzecie losowanie odbywa się 27 lipca  2015 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 20 lipca 2015 r. od godziny 00:00:00 do 26 lipca 2015 r. do godziny 23:59:59;

4)      Czwarte losowanie odbywa się 3 sierpnia  2015 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 27 lipca 2015 r. od godziny 00:00:00 do 2 sierpnia 2015 r. do godziny 23:59:59;

5)      Piąte losowanie odbywa się 10 sierpnia  2015 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 3 sierpnia 2015 r. od godziny 00:00:00 do 9 sierpnia 2015 r. do godziny 23:59:59;

6)      Szóste losowanie odbywa się 17 sierpnia  2015 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 10 sierpnia 2015 r. od godziny 00:00:00 do 16 sierpnia 2015 r. do godziny 23:59:59;

7)      Siódme losowanie odbywa się 24 sierpnia  2015 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 17 sierpnia 2015 r. od godziny 00:00:00 do 23 sierpnia 2015 r. do godziny 23:59:59;

8)      Ósme losowanie odbywa się 31 sierpnia  2015 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 24 sierpnia 2015 r. od godziny 00:00:00 do 30 sierpnia 2015 r. do godziny 23:59:59;

 1. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się w dniu 1 września 2015r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 6 lipca 2015r. od godziny 00:00:00  do 30 sierpnia 2015r. do godziny 23:59:59.
 2. W każdym losowaniu Nagrody Tygodniowej oraz w losowaniu Nagrody Głównej, losowana jest lista rezerwowa. Na liście rezerwowej znajduje się jedna osoba rezerwowa do każdej nagrody.
 3. W przypadku nie wydania Nagród Małych, w szczególności niespełnienia przez laureata warunków uczestnictwa lub wydania nagrody, powracają one do puli nagród. Warunkiem tego jest ustalenie przez Organizatora tej okoliczności nie później niż z upływem okresu przyjmowania Zgłoszeń do Loterii, zgodnie z postanowieniami §4 ust.3.
 4. Jeden Uczestnik (tj. osoba legitymująca się danym numerem PESEL lub danym adresem e-mail  lub numerem telefonu ) może wygrać w Loterii maksymalnie dwie Nagrody Małe i jedną Nagrodę Tygodniową,  pod warunkiem spełnienia warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem.
 5. Wyniki ogłaszane są na stronie internetowej www. menexpert.pl po przeprowadzeniu procesu weryfikacji. Lista zwycięzców, prezentowana jest w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz wylosowanej nagrody.

 

§ 8 Warunki wydania Nagród

 

 1. Laureaci Nagród Małych powiadamiani są przez komunikat wyświetlany na stronie internetowej, o którym mowa w §7 ust. 2. o wylosowaniu Zgłoszenia. Na podany w Zgłoszeniu adres e-mail laureata wysyłane jest potwierdzenie wylosowania Zgłoszenia.
 2. Laureat Nagrody Małej   zobowiązany jest do przesłania oryginału paragonu spełniającego wymagania określone w Regulaminie i potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych, wskazany w wylosowanym Zgłoszeniu oraz podpisanego oświadczenia, iż laureat spełnia wymagania i warunki określone w Regulaminie, wraz z danymi osobowymi potrzebnymi do wydania Nagrody Małej, tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym oraz potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie”  udostępnionego na stronie internetowej www. menexpert.pl .
 3. Laureat Nagrody Małej jest zobowiązany do przesłania listem poleconym lub do osobistego doręczenia na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wygranej w postaci komunikatu wyświetlanego na stronie, dokumentów określonych w ust.2 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 6 dni roboczych od dnia nadania. Jeśli laureat Nagrody Małej nie prześle kompletnych danych niezbędnych w procesie weryfikacji oraz wydania Nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z Nagrody.
 4. Laureat Nagrody Tygodniowej i Głównej jest informowany telefonicznie o wyniku losowania przez przedstawiciela Organizatora, na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu, w dniu losowania lub w następnym dniu roboczym. W przypadku braku kontaktu z laureatem we wskazanym terminie, Organizator ostatniego dnia, wysyła wiadomość SMS na numer telefonu, który wskazano w wylosowanym Zgłoszeniu, z prośbą o skontaktowanie się z Organizatorem najpóźniej w następnym dniu roboczym. Jeżeli laureat tego nie uczyni, traci on prawo do Nagrody (treść komunikatu: „LOTERIA MEN EXPERT: Prosimy o telefoniczny lub osobisty kontakt z Organizatorem najpóźniej w dniu X w godz. 9-17. Organizator Unique One Sp. z o.o.”, gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości).
  Kontakt odbywa w dniach roboczych w godzinach 9.00-17.00. Rozmowy z laureatem,mogą być nagrywane, o czym rozmówca jest powiadamiany.
 5. Laureat Nagrody Tygodniowej oraz laureat Nagrody Głównej podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w  ust. 4 niniejszego paragrafu, jest proszony o przesłanie listem poleconym na adres Organizatora:
  1. Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe laureata niezbędne do wydania nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym oraz potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie”  udostępnionego na stronie internetowej www. menexpert.pl ;
  2. oryginału paragonu, który potwierdza zakup Produktów Promocyjnych, a którego numer został wskazany w wylosowanym Zgłoszeniu, chyba że przesłany został w procesie  weryfikacji, o której mowa w ust.2 powyżej;
  3. w przypadku laureata Nagrody Głównej danych wymaganych do wydania Nagrody Głównej -numeru rachunku bankowego, na który Organizator ma przelać zwycięzcy Nagrodę Główną, bądź adresu, pod który Organizator ma wysłać przekaz pocztowy, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie”.
 6. Laureat Nagrody Tygodniowej oraz laureat Nagrody Głównej jest zobowiązany do przesłania listem poleconym lub do osobistego doręczenia na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, danych niezbędnych w procesie weryfikacji i przekazania Nagrody, o których mowa w ust. 5. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 6 dni roboczych od dnia nadania. Jeśli laureat nie prześle kompletnych danych w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z Nagrody.
 7. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości laureata, w szczególności w związku
  z postanowieniami §7 ust. 8 bądź podejrzenia naruszenia zasad uczestnictwa w Loterii, oprócz dokumentów wskazanych w powyżej Organizator może wezwać o przesłanie listem poleconym lub osobiste doręczenie, w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystąpienia z tym roszczeniem(data nadania), kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość laureata (dowodu osobistego albo paszportu zwycięzcy) w zakresie danych potwierdzających tożsamość (pozostałe dane mogą zostać zakryte), a także oświadczenia, iż laureat spełnia wymagania uczestnictwa w Loterii oraz oryginałów wszystkich zgłoszonych przez laureata paragonów, z zastrzeżeniem, że muszą one wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od wystąpienia z tym roszczeniem przez Organizatora. Z roszczeniem tym Organizator może wystąpić do 2 października 2015r.
 8. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).
 9. W przypadku, gdy laureat Nagrody Tygodniowej lub laureat Nagrody Głównej nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych w Regulaminie Loterii, w szczególności utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie można się z nim skontaktować w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie, Nagroda przechodzi na osobę z Listy Rezerwowej. Postanowienia ust. 4-8 powyżej stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, iż SMS wysyłany jest w dniu następującym po dniu, w którym laureat utracił prawo do nagrody.
 10.  Pierwsza próba kontaktu z osobą z listy rezerwowejj podejmowana jest w dniu następującym po dniu, w którym laureat utracił prawo do nagrody. Osoba z listy rezerwowej informowana jest najpóźniej 18 września 2015r.
 11. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek laureat dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych,
  tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data
  i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z paragonu ,traci
  on prawo do Nagrody.
 12. Przesłanie przez Uczestnika/laureata dowodu zakupu niespełniającego wymagań określonych w §4 bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu,  powoduje nie spełnienie przez Uczestnika/laureata warunków uczestnictwa i oznacza rezygnację z Nagrody.
 13. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano Zwycięzcy, należącemu do grona osób, o których mowa w §3 ust. 11 lub 12, Zwycięzca taki traci prawo do nagrody, a w przypadku, gdy nagroda została mu wydana zobowiązany jest  do jej zwrotu.
 14. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 15. Laureat nie może żądać wymiany Nagrody na inną.
 16. Nagrody Małe i Nagrody Tygodniowe są wydawane zwycięzcom przesyłką pocztową lub kurierską wysłaną na koszt Organizatora, na adres wskazany w Oświadczeniu przez laureata.
 17. Wydanie Nagrody Głównej zwycięzcy nastąpi przelewem bankowym albo przekazem pocztowym zgodnie z wyborem zwycięzcy, zgodnie z danymi przekazanymi przez zwycięzcę w trybie przewidzianym w § 8  ust.4 i nast.
 18. Nagrody wydawane są zwycięzcom do dnia 9 października 2015r.

 

§ 9 Opodatkowanie Nagród

 

Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym,
tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012 poz.361). Oznacza to, że świadczenie pieniężne wyszczególnione w §5 ust. 2 pkt.c, potrącane jest przez Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 10% nagrody, na co zwycięzca wyraża zgodę.

 

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia  26 października 2015 r., przy czym decyduje data nadania (stempla pocztowego). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-726, ul. Skrzetuskiego 23) z dopiskiem „Loteria Men Expert 2015-reklamacja”. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. 2010 nr 118, poz. 793) § 1 roszczenie zgłasza się na piśmie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu  jest dostępny do wglądu dla uczestników Loterii
  w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w §2.
 2. Uczestnik może zapoznać się z treścią Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej www. menexpert.pl .
 3. Regulamin i wzór Oświadczenia  dostępne są również na  www.uniqueone.pl
  w zakładce „regulaminy”.
 4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają  obowiązujące przepisy prawa.
 5. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.
 6. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
 7. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
  z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2015r., poz. 612 tj.).
 8. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku,
  z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.  
 9. Na pisemny wniosek zwycięzcy Organizator może odesłać oryginał paragonu, na koszt Organizatora, pozostawiając sobie kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez członka Komisji.