Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

LIVE Nesquik Kids Challenge

Regulamin konkursu pod nazwą „Live z Bakusiowo”

§1 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: „Live z Bakusiowo” zwany dalej „Konkurs”.
2. Organizatorem Konkursu jest Organizator - Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul.Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542 zwana dalej „Organizatorem”.
3. Niniejszy Konkurs organizowany jest przez Organizatora na zlecenie Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 (dalej „Nestle”).
4. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.
5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 6 czerwca 2020 r. o godz. 10:00:00 i trwa przez okres nadawania transmisji na żywo prowadzonej przez influencerkę Bakusiowo na profilu Nesquik (pod adresem: https://www.facebook.com/NesquikPL/) w serwisie Facebook (dalej: „Fanpage NESQUIK” czyli około jednej godziny (dalej „Okres promocyjny”).
7. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja, powołana przez Organizatora, dalej „Komisja”. 8. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że wobec przesłanego zgłoszenia (odpowiedzi konkursowej) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz nie naruszają one praw osób trzecich.
9. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu udziela Organizatorowi zgody na publikację przesłanej odpowiedzi konkursowej na Fanpage’u NESQUIK, na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, oraz promocji produktów marki Nesquik, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia pracy i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką.
10. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu.
11. Do niniejszego Regulaminu znajduje zastosowanie ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123).
12. Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału, a przede wszystkim wydania nagrody w Konkursie.
13. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez swoje konto w serwisie Facebook, spełniając warunki o których mowa w §3 poniżej. 14.Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem społecznościowym Facebook. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza, iż dana osoba wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.

§ 2 Uczestnicy

1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).
2.Uczestnikiem Konkursu jest podmiot spełniający wymagania określone w Regulaminie, który dokona prawidłowego zgłoszenia do Konkursu zgodnie z § 3 (dalej „Uczestnik”).
3. Udziału w Konkursie nie mogą brać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§3 Zasady konkursu – dokonywanie zgłoszeń

1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełnić następujące warunki: a. posiadać swój profil w Serwisie Facebook (jeżeli Uczestnik nie posiada jeszcze profilu w Serwisie Facebook, konieczna jest rejestracja poprzez stronę główną pod adresem: http://www.facebook.com),
b. wykonać przynajmniej jedno z zadań konkursowych zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu. Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.
2. Na Fanpage’u NESQUIK w dniu: 6 czerwca 2020 r. o godz. 10:00:00 zostanie rozpoczęta transmisja na żywo, którą będzie prowadzić influencerka Bakusiowo (dalej: „Transmisja”). Podczas Transmisji będzie ogłoszonych 30 zadań konkursowych, na które Uczestnicy muszą podczas Transmisji udzielić odpowiedzi (dalej zwane łącznie „Zadaniami Konkursowymi”, a każde z osobna „Zadaniem Konkursowym”). Zdania Konkursowe będą polegać na jak najszybszym udzieleniu odpowiedzi na pytania z zakresu wiedzy o marce Nesquik lub jak najszybszej odpowiedzi na pytania przekazane w formie gry kalambury. Podczas Transmisji influencerka Bakusiowo będzie zadawać po jednym Zadaniu Konkursowym, a Uczestnicy muszą jak najszybciej na nie odpowiedzieć. Dane zadanie konkursowe wygrywa ten Uczestnik, który jak najszybciej (czyli jako pierwszy) udzieli poprawnej odpowiedzi na dane Zadanie Konkursowe używając do tego funkcji „Napisz Komentarz” podczas Trensmisji. 3. Przesłanie Organizatorowi odpowiedzi na Zadanie Konkursowe w sposób inny niż określony w ust. 1 i ust. 2 powyżej nie będzie traktowane jako prawidłowe Zgłoszenie w Konkursie. Uczestnik w trakcie trwania Konkursu możne dodać odpowiedź na Zadanie Konkursowe tylko podczas Transmisji.
4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. zabronione jest dokonywanie zgłoszenia udziału w Konkursie w imieniu osób trzecich. Zgłoszone odpowiedzi na Zadanie Konkursowe powinno być wynikiem osobistej twórczości i wiedzy Uczestnika i nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych produktów marki Nesquik.
5. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę odpowiedzi na każde z Zadań Konkursowych, jednakże dana osoba może wygrać maksymalnie 3 nagrody w Konkursie, co oznacza, że jeśli dany Uczestnik wygrał już 3 Nagrody to nawet jeżeli udzieli jako pierwszy poprawnej odpowiedzi na kolejne Zadanie Konkursowe, to nagroda zostanie wydana kolejnej osobie, która udzieliła poprawnej odpowiedzi na dane Zadanie Konkursowe.
6. Zgłoszenia niekompletne, o niewłaściwym formacie i wielkości, zawierające treści naruszające dobre obyczaje, sprzeczne z prawem, o charakterze religijnym, nawołujące do ksenofobii, nienawiści, przemocy, wulgarne, przedstawiające treści o charakterze pornograficznym, krzywdzące zwierzęta bądź w inny sposób naruszające postanowienia Regulaminu są nieważne i nie biorą udziału w Konkursie.
7. Uczestnik może Zgłosić daną odpowiedź na Zadanie Konkursowe tylko raz w Konkursie. Jeśli Uczestnik prześle wielokrotnie tę samą odpowiedź na Zadanie Konkursowe, Organizator uwzględni w Konkursie tylko pierwszą odpowiedź.

§4 Nagrody

1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora w Konkursie na wygrane wynosi 2.085,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 30 (słownie: trzydzieści) sztuk.
2. Nagrodami w Konkursie są zestawy produktów marki Nesquik zawierające – 1 x Nesquik 600g, 1x Nesquik 400g, 1x puszka Nesquik 500g, 9x Nesquik Ready To Drink. Łączna wartość nagrody to 62,50 zł. (słownie: sześćdziesiąt dwa złote i 50/100) wraz z kwotą pieniężną przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 7,00 zł (słownie: siedem złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody to 69,50 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć złotych i 50/100) brutto. Organizator przewidział 30 (słownie: trzydzieści) zestawów produktów Nesquik.
3. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2019 poz.1387). Oznacza to, iż od wartości Nagrody (z części stanowiącej dodatkową wartość pieniężną) Organizator pobiera kwotę na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 10% Nagrody, na co zwycięzca wyraża zgodę.
4. Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
5. Koszyk, w którym prezentowane są nagrody podczas Transmisji nie wchodzi w skład nagród.
6. Nagrody niewydane zostaną do dyspozycji Organizatora.

§5 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Konkursu, oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w Konkursie. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą ponadto przetwarzane w celu wydania nagrody i udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości oraz w celu wypełnienia wskazanych w ust. 3 poniżej obowiązków nałożonych na Organizatora obowiązującymi przepisami prawa.
3. Administratorem danych osobowych jest: a) W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Konkursu – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Nestle Polska S.A., jakim jest realizacja Konkursu służącego promowaniu marek należących do Nestle. Nestle Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Konkursem Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu w imieniu Nestle Polska S.A.; b) W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). c) W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Konkursu przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Konkursu oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.
4. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Nestle Polska S.A. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych Nestle Polska S.A.: DataProtectionOffice@nestle.com. 
5. Z Organizatorem (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl.
6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Organizatorowi. Dane osobowe Laureatów zostaną przekazane firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu doręczenia nagrody. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
8. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
9. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
11. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Konkursie. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

§6 Przyznanie Nagród i warunki wydania Nagród

1. Nagrody przyznawane są przez Komisję, spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń. Komisja podejmuje decyzję w oparciu o poprawność i szybkość udzielenia odpowiedzi na dane Zadanie Konkursowe.
2. W skład Komisji wchodzą osoby będące przedstawicielami Organizatora oraz Nestle.
3. Komisja wybiera 30 Zgłoszeń, spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń, które po pozytywnej weryfikacji otrzymają Nagrodę. Komisja dokona wyboru Zgłoszeń podczas Transmisji oraz bezpośrednio po niej tj. w dniu w 6 czerwca 2020 r. Powiadomienie Laureatów nastąpi w terminie do 6 czerwca 2020 r., w ten sposób, że podczas Transmisji influencerka Bakusiowo będzie wymienić nazwy profili, które wygrały dane Zadanie Konkursowe, a następnie pod zwycięską odpowiedzią do danego Zdania pojawi się komentarz z informacją o wygranej. Zwycięzca danego Zadania podany podczas Transmisji może różnić się od ostatecznego Zwycięzcy wytypowanego w komentarzu w poście z zapisaną Transmisją na Fanpage’u NESQUIK, jeżeli wystąpią przyczyny uniemożlwiające przyznanie danemu Zwycięzcy wybranemu podczas Transmisji, prawa do przyznania Nagrody np. dany Uczestnik otrzymał już 3 nagrody.
4. Laureaci Nagród są informowani o wygranej zgodnie z postanowieniami z ust. 3 powyżej, tj. za pośrednictwem serwisu Facebook. W komentarzu, Uczestnik, którego Zgłoszenie zostało wyłonione jako Zwycięskie zostanie poproszony o wysłanie widomości prywatnej do Organizatora na profil Organizatora znajdującego się pod adresem https://www.facebook.com/Unique-One-1602794413308793/, w terminie 3 dni roboczych od dodania komentarza przez Organizatora pod zwycięskim Zgłoszeniem. W wiadomości do Organizatora wyłoniony Uczestnik musi wskazać dane niezbędne do wysyłki nagrody, tj. imię, nazwisko oraz adres korespondencyjny do wysyłki nagrody.
5. Nagrody są wydawane zwycięzcom za pośrednictwem poczty polskiej lub firmy kurierskiej na adres podany przez Uczestnika zgodnie z ust. 4 powyżej. Przesyłka z nagrodą zostanie wysłana do dnia 24 czerwca 2020 r., przez co rozumie się maksymalną datę nadania przesyłki.

§7 Prawa autorskie

1. Przesłanie odpowiedzi na Zadanie Konkursowe zgodnie z zasadami wskazanymi w § 3 Regulaminu równoznaczne jest z: 1) udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych zleceniodawcy Konkursu tj. Nestle, poprzez: UNIQUE ONE Sp. z o.o. / because everybody is unique... Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, Polska / www.uniqueone.pl a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną, b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi, c) wielokrotne publiczne wystawienie, d) eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych, e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, f) wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów Nestle, g) wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w ust. 1 pkt. 1 lit. a) do g), bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy. 2) zobowiązaniem się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Odpowiedzi względem Nestle oraz Organizatora, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie Odpowiedzi bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.
2. Z chwilą przekazania nagrody danemu Zwycięzcy, Organizator na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego nabywa całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonej Odpowiedzi.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie odpowiedzi na zadanie konkursowe pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa powyżej w ust. 3 oraz 4, a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z § 8 Regulaminu.

§8 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do 30 czerwca 2020 r., przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone wiadomością e-mail, wysłaną na adres promocje2@uniqueone.pl w tytule wiadomości e-mail należy wpisać „Reklamacja - Live z Bakusiowo” i powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres e- mail uczestnika jeżeli odpowiedź na reklamację ma być wysłana na adres e-mail inny niż ten z którego nadano wiadomość z reklamacją, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora. 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.uniqueone.pl oraz na profilu Nesquik (pod adresem: https://www.facebook.com/NesquikPL/) w serwisie Facebook.
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
3. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.