Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Kroczki stawiamy, nagrody wygrywamy

Regulamin Loterii Promocyjnej pod nazwą
„Kroczki stawiamy, nagrody wygrywamy”

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą
„Kroczki stawiamy, nagrody wygrywamy”, zwana dalej „Loterią”.

§ 2 Organizator Loterii

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 3 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii.
2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Loteria rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2015r. i kończy się ostatecznie w dniu 30 września 2015 r. (okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
4. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji nadzoru. W skład komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
5. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.
6. Uczestnik przystępując do Loterii potwierdza, że spełnia wymagania uczestnictwa określone
w Regulaminie.
7. Losowania nagród odbywają się w siedzibie Organizatora.

§ 4 Uczestnicy Loterii i jej przebieg

1. Udział w Loterii mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące rodzicami lub przedstawicielami ustawowymi dzieci urodzonych nie wcześniej niż w dniu 1 kwietnia 2012r., nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
2. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników Firmy Nestle Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 02-678, przy ul. Szturmowej 2.
3. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. W Loterii biorą udział produkty marki Gerber w słoiczkach: zupki, obiadki, soczki, napoje, nektary, deserki i owoce posiadające wieczko, tzw. produkty wieczkowe (zwane dalej na potrzeby Regulaminu „Produktami Promocyjnymi”).
5. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia 2015 r. i trwa do
30 czerwca 2015 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży,
jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
6. Uczestnikiem Loterii może być osoba, o której mowa w ust. 1, (dalej „Uczestnik”), która w okresie od dnia 1 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. (okres przyjmowania zgłoszeń) spełnia łącznie następujące warunki:
1) Dokona jednorazowego zakupu co najmniej 5 (słownie : pięciu) Produktów Promocyjnych potwierdzonych jednym paragonem fiskalnym;
2) Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pośrednictwem strony internetowej www.krokpokroczku.pl poprzez wypełnienie formularza w sposób zgodny z zamieszczonymi na stronie wskazówkami, podając obligatoryjnie: numer z paragonu fiskalnego, ilość zakupionych Produktów Promocyjnych, który zakup potwierdza zgłaszany paragon fiskalny, numer telefonu,
adres e-mail, powtórz adres e-mail, wiek dziecka i kliknięcie „Wyślij” (dalej „Zgłoszenie”);
3) Zachowa oryginał paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych.
7. Po dokonaniu Zgłoszenia, Uczestnik jest informowany komunikatem wyświetlanym na stronie czy jego Zgłoszenie jest albo nie jest zwycięskie w zakresie nagród wymienionych w
§5 ust. 2 pkt a.
8. Jeśli Uczestnik zgłosi wielokrotnie ten sam numer z paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup tych samych Produktów Promocyjnych, Organizator do udziału w Loterii przyjmuje tylko jedno Zgłoszenie z tym numerem z paragonu fiskalnego. Postanowienia te stosuje się odpowiednio w sytuacji, kiedy Uczestnik dokona wielokrotnie Zgłoszenia numeru z paragonu fiskalnego o tym samym ciągu alfanumerycznym, dokonując zmian w wielkości wpisywanych liter. Oznacza to, iż tym samym Zgłoszeniem jest np. Zgłoszenie numeru z paragonu fiskalnego 123ABCDE, 123abcde, 123Abcde, 123aBCDE itp.
9. Termin wysyłania Zgłoszeń rozpoczyna się 1 kwietnia 2015 r. o godzinie 00:00:00 i mija dnia 30 czerwca 2015 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora.
10. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer teleinformatyczny Organizatora.
11. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy. Oznacza to, że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie, z uwzględnieniem brzmienia §7 ust. 5.
12. Jeden paragon fiskalny spełniający wymagania określone w Regulaminie, uprawnia do dokonania jednego Zgłoszenia do Loterii. Z tym zastrzeżeniem, iż z tytułu jednego paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup 5(pięciu) lub wielokrotności 5 (pięciu) Produktów Promocyjnej Uczestnik otrzymuje odpowiednią liczbę losów w losowaniach, którym przydzielane są unikalne ID. Oznacza to, iż za zakup 5 Produktów Promocyjnych otrzymuje się 1 los w losowaniach, a np. zakup 10 Produktów Promocyjnych uprawnia do otrzymania 2 losów w losowaniach, zakup 15 Produktów Promocyjnych uprawnia do otrzymania 3 losów w losowaniach itd. Maksymalna liczba losów jakie może otrzymać Uczestnik wynosi 10.
13. Zgłoszenia niekompletnie lub wypełnione nieprawidłowo są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
14. W razie utraty lub zniszczenia paragonu fiskalnego, w stopniu uniemożliwiającym spełnienie przez niego warunków, o których mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
15. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
1) jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
2) nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności, w szczególności paragon fiskalny nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dowód zakupów;
3) W liście zakupów na paragonie fiskalnym jest słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych, bądź też na paragonie fiskalnym widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych. Paragon fiskalny musi potwierdzać zakup co najmniej 5 (pięciu) Produktów Promocyjnych, jeśli nie wynika z niego jasno, jakiej ilości zakup potwierdza, wówczas przyjmuje się, iż potwierdza zakup 1 (jednego) Produktu Promocyjnego. Jeśli z treści paragonu fiskalnego nie wynikają jasno powyższe warunki, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić to w sklepie (pieczątka i podpis);
4) Data i godzina wystawienia dowodu zakupu przypada przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 1 kwietnia 2015 r. o godzinie 00:00:00.
16. Na potrzeby Loterii za dowód zakupu poczytuje się paragon fiskalny.

§ 5 Nagrody

1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 599 999, 00zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 5 003 (słownie: pięć tysięcy trzy) sztuki.
2. Nagrodami w Loterii są:
a. Nagrody Małe: Nagrodą Małą jest bon Smyk o wartości 100 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 5 000 (słownie: pięć tysięcy) Nagród Małych.
b. Nagrody Miesięczne: Nagrodą Miesięczną jest kwota 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100) brutto wraz z świadczeniem pieniężnym w wysokości 3333,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy złote i 00/100) przeznaczonym na refundację podatku od wygranej. Organizator przewidział 3 (słownie: trzy) Nagrody Miesięczne w Loterii, po jednej w każdym losowaniu miesięcznym.
3. Nagrody wygrane w Loterii nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
4. Bony można realizować w sklepach stacjonarnych Smyk. Szczegóły dotyczące realizacji oraz terminu ważności bonu są przekazane Zwycięzcy wraz z Nagrodą Małą.

§ 6 Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014,
z.1182 z zm.). Administratorem danych osobowych jest - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Organizator Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skrzetuskiego 23. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu wzięcia udziału w Loterii.
§ 7 Losowanie nagród oraz sposób i termin ogłaszania wyników
1. Bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia (w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.) Uczestnik informowany jest, poprzez komunikat wyświetlany na stronie, czy dokonane Zgłoszenie jest Zgłoszeniem wygrywającym (wylosowanie ID losu) czy Zgłoszeniem niewygrywającym w zakresie Nagród Małych wymienionych w §5 ust. 2. W przypadku Zgłoszenia wygrywającego zwycięzca jest informowany o dalszej procedurze i warunkach odbioru nagrody.
2. Losowania Nagrody Miesięcznej odbywają się: 1) Pierwsze losowanie odbywa się 4 maja 2015 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 kwietnia 2015 r. od godziny 00:00:00 do 30 kwietnia 2015 r. do godziny 23:59:59;
2) Drugie losowanie odbywa się 1 czerwca 2015 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 maja 2015 r. od godziny 00:00:00 do 31 maja 2015 r. do godziny 23:59:59;
3) Trzecie losowanie odbywa się 1 lipca 2015 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 1 czerwca 2015 r. od godziny 00:00:00 do 30 czerwca 2015 r. do godziny 23:59:59;
3. W każdym losowaniu Nagrody Miesięcznej, losowana jest jedna Nagroda Miesięczna.
W losowaniu Nagrody Miesięcznej biorą udział również te Zgłoszenia, które zostały wylosowane, jako zwycięskie w losowaniu Nagród Małych . Każdemu losowi otrzymanemu w ramach prawidłowego Zgłoszenia przydzielony jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Wewnętrznej Komisji Nadzoru, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Np., gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim
Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, ramach którego wygenerowano ID numerze 2153.W przypadku wylosowania z ostatniej urny cyfry nie zawierającej się w katalogu wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń, taka cyfra jest odrzucana, a losowanie jest powtarzane do momentu wylosowania istniejącego numer ID.
4. W trakcie losowania Nagrody Miesięcznej losowana jest również Lista Rezerwowa.
Na Liście Rezerwowej znajdują się dwie osoby rezerwowe do każdej Nagrody Miesięcznej, umieszczone na niej wg kolejności losowania. Nagroda Miesięczna przekazywana jest pierwszemu zwycięzcy z Listy Rezerwowej w przypadku, gdy zwycięzca nie spełnia warunków lub wymagań uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii czy warunków lub wymagań wydania nagrody. Jeśli pierwszy zwycięzca z Listy Rezerwowej również nie spełnia warunków lub wymagań uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii czy warunków lub wymagań wydania nagrody, Nagroda Miesięczna przechodzi na drugiego zwycięzcę z Listy Rezerwowej. Jeśli i ten zwycięzca nie spełnia warunków lub wymagań uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii czy warunków lub wymagań wydania nagrody, Nagroda Miesięczna pozostaje do dyspozycji Organizatora.
5. Jeden Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie jedną Nagrodę Miesięczną, trzy Nagrody Małe, pod warunkiem spełnienia warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem.
6. Lista zwycięzców dostępna jest na www.krokpokroczku.pl w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości od momentu zweryfikowania zwycięzcy, w okresie trwania Loterii.

§ 8 Warunki wydania Nagród

1. Zwycięzcy Nagród Małych powiadamiani są przez komunikat wyświetlany na stronie internetowej, o którym mowa w §7 ust. 1. o wylosowaniu Zgłoszenia. Na podany w Zgłoszeniu adres e-mail zwycięzcy wysyłane jest potwierdzenie wylosowania Zgłoszenia.
2. Zwycięzca Nagrody Małej zobowiązany jest do przesłania paragonu fiskalnego spełniającego wymagania określone w Regulaminie i potwierdzającego zwycięskie Zgłoszenie oraz podpisanego oświadczenia, iż zwycięzca spełnia wymagania i warunki określone w Regulaminie, wraz z danymi osobowymi potrzebnymi do wydania Nagrody Małej, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie”, udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.krokpokroczku.pl .
3. Zwycięzca Nagrody Małej jest zobowiązany do przesłania listem poleconym lub do osobistego doręczenia na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wygranej w postaci komunikatu wyświetlanego na stronie, dokumentów określonych w ust.2 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 6 dni
roboczych od dnia nadania. Jeśli zwycięzca Nagrody Małej nie prześle kompletnych danych niezbędnych do wydania Nagrody w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację
z Nagrody.
4. Zwycięzca Nagrody Miesięcznej jest informowany telefonicznie o wyniku losowania przez przedstawiciela Organizatora, na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu, w dniu losowania lub w ciągu 2 dni roboczych następującym po dniu losowania, w godzinach 9.00-17.00. Rozmowy ze zwycięzcą mogą być nagrywane, o czym rozmówca jest powiadamiany.
5. Zwycięzca Nagrody Miesięcznej podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 4 i 8 niniejszego paragrafu, jest proszony o przesłanie listem poleconym na adres Organizatora:
a. Danych osobowych tj. imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - adres zamieszkania, data urodzenia i obywatelstwo;
b. Oryginału paragonu fiskalnego spełniającego wymagania określone w Regulaminie, z tytułu którego zwycięzca dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, potwierdzającego jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych zgodnie z §4 ;
c. Wypełnionego i podpisanego oświadczenia, iż zwycięzca spełnia wymagania i warunki określone w Regulaminie, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie”, udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.krokpokroczku.pl ;
d. Numeru rachunku bankowego, na który Organizator ma przelać zwycięzcy Nagrodę Miesięczną, bądź adres, pod który Organizator ma wysłać przekaz pocztowy, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie”.
6. Zwycięzca Nagrody Miesięcznej jest zobowiązany do przesłania listem poleconym lub do osobistego doręczenia na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 4 i 8 niniejszego paragrafu, danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w ust. 5. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 6 dni roboczych od dnia nadania. Jeśli zwycięzca Nagrody Miesięcznej nie prześle kompletnych danych niezbędnych do wydania Nagrody w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z Nagrody.
7. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości zwycięzcy, w szczególności w związku z postanowieniami §7 ust. 5, oprócz dokumentów wskazanych w powyższych ustępach Organizator może poprosić o przesłanie listem poleconym lub osobiste doręczenie, w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystąpienia z tym roszczeniem(data nadania), kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość zwycięzcy (dowodu osobistego albo paszportu zwycięzcy) w zakresie danych potwierdzających tożsamość (pozostałe dane mogą zostać zakryte), a także oświadczenia, iż zwycięzca spełnia wymagania uczestnictwa w Loterii oraz oryginałów
wszystkich zgłoszonych przez zwycięzcę paragonów fiskalnych, z zastrzeżeniem, że muszą one wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 6 dni od dnia nadania. Z roszczeniem tym Organizator może wystąpić do dnia24 lipca 2015 r. w przypadku zwycięzców Nagród Małych i do dnia 26 sierpnia 2015 r. w przypadku zwycięzcy Nagrody Miesięcznej.
8. Jeżeli w terminie, o którym mowa w §8 ust. 4, nie powiedzie się 5 prób kontaktu telefonicznego, Organizator wysyła wiadomość SMS, na numer telefonu podany w Zgłoszeniu, z informacją o podjęciu kolejnych 3 prób kontaktu w ciągu kolejnych 2 dni roboczych. Jeżeli i tym razem nie powiodą się próby kontaktu, zwycięzca Nagrody Miesięcznej traci prawo do Nagrody Miesięcznej.
9. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego ze zwycięzcą rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).
10. W przypadku, gdy zwycięzca Nagrody Miesięcznej nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych w Regulaminie Loterii, w szczególności utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie można się z nim skontaktować w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie, Nagroda przechodzi na pierwszą osobę z Listy Rezerwowej. Postanowienia ust. 4-9 powyżej stosuje się odpowiednio.
11. Pierwsza próba kontaktu ze zwycięzcą Nagrody Miesięcznej z Listy Rezerwowej podejmowana jest w dniu następującym po dniu, w którym zwycięzca utracił prawo do nagrody.
12. W przypadku, gdy pierwszy zwycięzca Nagrody Miesięcznej z Listy Rezerwowej nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych w Regulaminie Loterii, w szczególności utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie można się z nim skontaktować w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie Nagroda przechodzi na drugą osobę z Listy Rezerwowej. Postanowienia ust. 10 zd. ostatniej stosuje się odpowiednio.
13. Ostatni zwycięzca Nagrody Miesięcznej z Listy Rezerwowej jest informowany o ewentualnej wygranej najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2015 r.
14. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano zwycięzcy, który dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z dowodu dokonania zakupu, traci on prawo do Nagrody.
15. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano zwycięzcy, należącemu do grona osób, o których mowa w §4 ust. 2 lub 3, zwycięzca taki traci prawo do Nagrody.
16. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
17. Przesłanie przez zwycięzcę paragonu fiskalnego niespełniającego wymagań określonych w §4 i 8, powoduje niespełnienie przez Zwycięzcę warunków wydania Nagrody i oznacza rezygnację z Nagrody.
18. Numer z paragonu fiskalnego widniejący na przesłanym przez zwycięzcę paragonie fiskalnym musi być zgodny z numerem z paragonu fiskalnego podanym w zwycięskim Zgłoszeniu. W przypadku braku zgodności pomiędzy numerem widniejącym na paragonie fiskalnym przesłanym przez zwycięzcę a numerem paragonu fiskalnego podanym w Zgłoszeniu, zwycięzca traci prawo do Nagrody.
§9 Termin wydania Nagród
1. Nagrody Małe, bony wysyłane są zwycięzcom wiadomością e-mail, na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu wraz z szczegółami i instrukcją realizacji bonów.
2. Wydanie Nagrody Miesięcznej zwycięzcy nastąpi przelewem bankowym albo przekazem pocztowym zgodnie z wyborem zwycięzcy, zgodnie z danymi przekazanymi przez zwycięzcę w trybie przewidzianym w § 8 ust.4 i nast.
3. Nagrody wydawane są zwycięzcom do dnia 24 sierpnia 2015r.

§ 10 Opodatkowanie Nagród

Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012 poz.361). Oznacza to, że świadczenie pieniężne wyszczególnione w §5 ust. 2 pkt b, potrącane jest przez Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 10% nagrody, na co zwycięzca wyraża zgodę.

§ 11 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 11 września 2015 r., przy czym decyduje data nadania (stempla pocztowego). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-726, ul. Skrzetuskiego 23) z dopiskiem „Gerber loteria- reklamacja”. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793) § 1 roszczenie zgłasza się na piśmie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaju gry oraz treści żądania
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Loterii w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w §2.
2. Regulamin dostępny jest również na www.krokpokroczku.pl oraz www.uniqueone.pl w zakładce „regulaminy”.
3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
4. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.
5. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
6. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn.zm.).
7. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
8. Na pisemny wniosek zwycięzcy Organizator może odesłać oryginał paragonu fiskalnego, na koszt Organizatora, pozostawiając sobie kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez członka Komisji;
ORGANIZATOR