Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Konkurs "Złap swój smak i wszystko gra"

Regulamin konkursu pod nazwą

„Złap swój smak i wszystko gra”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: „Złap swój smak i wszystko gra” zwany dalej „Konkurs”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedzia 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 01637528800000, tel. +48 22 549 30 03, fax +48 22 853 89 29, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Niniejszy Konkurs organizowany jest przez Organizatora na zlecenie Nestle Polska S.A.
  z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 (dalej „Nestle”).
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 14 czerwca 2021 r. i trwa do 25 lipca 2021  r. (dalej „Okres promocyjny”). Poza tym okresem produkty promocyjne dostępne są w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Konkursie.
 7. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez przesłanie zgłoszenia zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 Regulaminu.
 8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 9. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza,  że jest twórcą wskazanej w Zgłoszeniu odpowiedzi na pytanie stanowiącej rozwiązanie zadania konkursowego oraz, że przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do rozwiązania zadania konkursowego. Zapewnia, że rozwiązanie zadania konkursowego nie narusza w żaden sposób praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich i jest wyłącznie efektem osobistej działalności Uczestnika i nie zostało uprzednio nigdzie opublikowane.
 10. Uczestnictwo w Konkursie i podanie związanych z tym danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne, niemniej jest ono niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie.
 11. Uczestnik Konkursu może zgłosić wyłącznie swój udział w Konkursie.
 12. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje komisja konkursowa, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji konkursowej (dalej „Komisja”).
 13. Wszelkie wątpliwości dotyczące Konkursu, w szczególności zasad, przebiegu Konkursu, wydania nagród czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 14. Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 ustawy
  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)
 15. Niniejszy Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2020 r.  poz. 2094)

 

§ 2 Uczestnicy

 1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).
 2. Uczestnikiem Konkursu jest podmiot spełniający wymagania określone w Regulaminie, który dokonana prawidłowego zgłoszenia do Konkursu zgodnie z § 3 (dalej „Uczestnik”).
 3. Udziału w Konkursie nie mogą brać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Laureat to Uczestnik, którego praca konkursowa została wyłoniona przez Komisję zgodnie z § 6 ust. 1 i ust. 5 (dalej: „Laureat”). Przez Zwycięzcę na potrzeby Regulaminu, należy rozumieć Uczestnika, którego odpowiedź na pytanie została wybraną przez Komisję i któremu została wydana nagroda w Konkursie (dalej: „Zwycięzca”).

 

§ 3 Zasady konkursu – dokonywanie zgłoszeń

 1. 1.    W konkursie biorą udział następujące produkty  (dalej „Produkty Promocyjne”):

Lp.

PRODUKTY PROMOCYJNE

1

WINIARY Danie Pycha  Puree ziemniaczane z koperkiem

 

2

WINIARY Danie Dobre Puree ziemniaczane z boczkiem i grzankami

 

3

WINIARY Danie Mniam Puree ziemniaczane z cebulką i grzankami

 

4

WINIARY Danie Mniam Spaghetti Bolognese

 

5

WINIARY Danie Dobre Makaron w sosie gulaszowym

 

6

WINIARY Danie MM… Spaghetti po neapolitańsku

 

7

WINIARY Danie Ach Spaghetti Carbonara

 

8

WINIARY Danie Pycha Makaron w sosie pieczarkowym

 

9

WINIARY Street food China makaron w sosie słodko- kwaśnym

 

10

WINIARY Street food Nudle smak słodkie chili

11

WINIARY Street food Nudle smak klasyczny teriyaki

12

WINIARY Street food Nudle smak kurczak sezamowy

 

13

WINIARY Street food China makaron w sosie sojowym z imbirem i papryczką chili

 

14

WINIARY Street food Thailand makaron w żółtym sosie curry

 

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w Okresie Promocyjnym należy:

a)        dokonać zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego;

b)        zachować oryginalny paragon fiskalny potwierdzający zakup zgodny z pkt a) powyżej lub fakturę VAT wystawioną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, potwierdzającą sprzedaż zgodą  z  pkt a) powyżej (dalej: „Dowód Zakupu”);

c)        wykonać zadanie konkursowe, polegające na odpowiedzi na pytanie: „Łapiesz domowe klasyki, czy street smaki? Opisz co zajadasz i dlaczego” (dalej: „Zadanie Konkursowe”);

d)       dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie (dalej „Zgłoszenie”), zgodnie z postanowieniami poniższych ustępów.

 1. W celu dokonania Zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik spełniający warunki określone w § 2 Regulaminu oraz w ust. 2 powyżej,  powinien wysłać wiadomość SMS na numer 70711 (koszt wysłania wiadomości SMS to 0,50 zł netto plus podatek VAT, czyli łącznie 0,62 zł), w treści wiadomości wpisując w kolejności: WINIARY. Numer Dowodu Zakupu. Twoja odpowiedź – (wskazane w ust. 2 pkt c powyżej).
 2. Całkowita długość pojedynczej wiadomości SMS to 160 znaków, a koszt takiej wiadomości to 0,62 zł brutto. Uczestnik może przesłać Zgłoszenie o dowolne liczbie znaków, jednakże, koszty wysłania wiadomości będą proporcjonalnie większe, w zależności od ilości znaków w wiadomości (tj. wiadomość do 320 znaków to koszt 1,24 zł brutto, a wiadomość do 480 znaków to koszt 1,86 zł brutto). W zależności od sposobu rozliczania wiadomości SMS stosowanego przez operatorów telefonii komórkowej lub/i uwarunkowań technicznych modelu telefonu użytego w tym celu przez Uczestnika, faktyczna długość wiadomości SMS zgłoszonej do Konkursu przez Uczestnika może być różna. W szczególności dotyczy to wiadomości SMS zawierających polskie znaki diakrytyczne. W związku z czym, przed wysłaniem Zgłoszenia, Uczestnik powinien upewnić się, jaką ilość znaków użył w Zgłoszeniu.
 3. Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy. Uczestnicy nie ponoszą kosztów wiadomości zwrotnej potwierdzającej przyjęcie Zgłoszenia do Konkursu, o której mowa
  w ust. 11 poniżej.
 4. Jedno Zgłoszenie może dotyczyć tylko Produktu Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych, których nabycie udokumentowane jest na jednym Dowodzie Zakupu.
 5. Zakup większej liczby Produktów Promocyjnych na jednym Dowodzie Zakupu nie uprawnia Uczestnika do wielokrotnego zgłoszenia tego Dowodu Zakupu.
 6. Dany Dowód Zakupu można zgłosić tylko raz do Konkursu. W sytuacji ustalenia przeciwnej okoliczności przez Komisję, kolejne Zgłoszenie/Zgłoszenia będą wykluczane z Konkursu. Komisja zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika naruszającego ww. postanowienia.
 7. W Konkursie uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce oraz korzystających z polskich zasobów numeracji, z możliwością identyfikacji numeru telefonu, w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu. Każdy Uczestnik powinien mieć wyłączoną blokadę SMS Premium.
 8. W Konkursie wezmą udział wyłącznie prawidłowe zgłoszenia, zawierające wszystkie dane i informacje, o których mowa w Regulaminie.
 9. Bezpośrednio po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje informację o przyjęciu jego Zgłoszenia do Konkursu w postaci bezpłatnej zwrotnej wiadomości SMS, wysłanej przez Organizatora na numer telefonu, z którego dokonano zgłoszenie.
 10. Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie Zgłoszenia do Konkursu, wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnej wiadomości tekstowej SMS informującej o przyjęciu do Konkursu zgłoszenia wysłanego za pomocą wiadomości tekstowej SMS, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.
 11. Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń do Konkursu pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Konkursu oraz z zastrzeżeniem, że:

a) dany Uczestnik może wygrać w Konkursie łącznie, maksymalnie
3 (słownie: trzy) nagrody, tj. 1 (słownie: jedną) Nagrodę Tygodniową III Stopnia, 1 (słownie: jedną) Nagrodę Tygodniową II Stopnia oraz 1 (słownie: jedną) Nagrodę Tygodniową I Stopnia;

b) wygrać w Konkursie może łącznie, maksymalnie dwóch Uczestników zamieszkujących pod jednym adresem zamieszkania.

Za jednego Uczestnika na potrzeby Konkursu poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie od tego jakimi danymi identyfikacyjnym się posługuje w Konkursie. Daną odpowiedź na pytanie, o której mowa w §3 ust. 2 pkt c) Uczestnik może zgłosić tylko raz w trakcie trwania całego Konkursu.

 1. Zgłoszenia niekompletne, nieprawidłowe tj. nie spełniające warunków określonych w niniejszym paragrafie lub sprzeczne z postanowieniami Regulaminu lub niedopuszczalne na podstawie postanowień Regulaminu, będą wykluczane i  nie będą brały udziału w Konkursie.
 2. Niedopuszczalne jest Zgłoszenie do Konkursu rozwiązania Zadania Konkursowego, które:

a)        narusza prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i prawa pokrewne, dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej;

b)        zawiera w swojej treści wulgaryzmy, treści obraźliwe, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści o charakterze erotycznym, propagujących przemoc, sprzecznych z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszających prawa osób trzecich, w szczególności zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym.

 1. Dowód zakupu potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

a)    jest oryginalny, czytelny i prawdziwy, tzn. wystawiony przez punkt sprzedaży prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

b)    nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiona na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nie jest: przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych Dowodów zakupu;

c)    w przypadku, gdy Dowodem zakupu jest paragon fiskalny, zawiera on kolejny numer wydruku, NIP wystawcy paragonu fiskalnego oraz oznaczenie, iż paragon fiskalny został wydany w jednym z punktów sprzedaży Produktów Promocyjnych; w przypadku, gdy Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, zawiera ona kolejny numer faktury, NIP sprzedawcy oraz oznaczenie, iż paragon fiskalny został wydany w jednym z punktów sprzedaży Produktów Promocyjnych;

d)    zawiera nazwę (rodzaj) towaru, tj. słowo lub skrót pozwalający stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych.. Jeśli na Dowodzie zakupu nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić powyższe, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić powyższe w punkcie sprzedaży, iż Dowód zakupu potwierdza zakup zgodny z postanowieniami Regulaminu (pieczątka punktu sprzedaży i podpis pracownika);

e)    data i godzina wystawienia (w przypadku Dowodu zakupu będącego paragonem) lub data i godzina sprzedaży (w przypadku Dowodu zakupu będącego fakturą VAT wystawioną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) przypada w Okresie promocyjnym, ale przed wysłaniem Zgłoszenia i nie wcześniej niż 14 czerwca 2021 r. o godzinie 0:00:00. 

 1. W Konkursie honorowany jest Dowód Zakupu będący oryginalnym paragonem fiskalnym lub fakturą VAT wystawioną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, tj. nie będący kopią, skanem, zdjęciem, wydrukiem z oryginalnego paragonu fiskalnego lub faktury VAT wystawionej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.
 2. Jeżeli Komisja stwierdzi, że zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania lub urządzeń, którego celem jest m. in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń oraz wykorzystywanie innych sposobów wysyłania zgłoszeń odmiennych niż osobiste wysłanie ich (wyklucza to korzystanie z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera), omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Komisja zastrzega sobie prawo do  wykluczenia zgłoszeń przesyłanych za pomocą zakazanych w Konkursie oprogramowania lub urządzeń lub wykluczenia Uczestnika stosującego ww. metody z Konkursu.
 3. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Konkursu bądź wpływają na przebieg Konkursu w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
 4. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści paragonów fiskalnych zgłoszonych do Konkursu. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Komisja ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim paragonem posłużył bądź usunąć Zgłoszenie obejmujące ten paragon fiskalny z Konkursu. Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji Laureatów, ale nie później niż do dnia 26 września 2021 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich paragonów fiskalnych zgłoszonych do Konkursu. W przypadku przedstawienia przez Komisję wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Konkursie oraz paragonów fiskalnych potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku przez Komisję. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić na adres Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu) w nieprzekraczalnym terminie 9 dni roboczych od daty wezwania Uczestnika do ww. przez Organizatora.
 5. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740) zastrzega, że z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy Konkursu, nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego rozwiązania Zadania Konkursowego stanowiącego utwór, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, połączenie go z innym utworem, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na następujących polach eksploatacji:

a)        Utrwalenie i zwielokrotnienie- wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, druku 3D;

b)        Wprowadzenie utworu do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m. in. na portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter) w taki sposób, aby dostęp do utworów przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie, wprowadzenie do obrotu;

c)        publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie;

d)       wykorzystywanie (w całości lub w części) w celach informacyjnych, promocyjnych
i reklamowych, w szczególności poprzez umieszczenie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych.

 1. Zwycięzca dokonując Zgłoszenia ponadto zobowiązuje się upoważnić Organizatora do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonego do Konkursu utworu (opisu, będącego rozwiązaniem zadania konkursowego) oraz przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem tego utworu jak również do opublikowania utworu anonimowo.

 

 1. Zwycięzca dokonując Zgłoszenia ponadto zobowiązuje się upoważnić Organizatora do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonego do Konkursu utworu (opisu, będącego rozwiązaniem zadania konkursowego) oraz przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem tego utworu jak również do opublikowania utworu anonimowo.

 

§ 4 Nagrody

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora w Konkursie na wygrane wynosi  89.328,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 78 (słownie: siedemdziesiąt osiem) sztuk.
 2. Nagrodami w Konkursie są:

a)    Nagrody Tygodniowe III Stopnia w postaci dokanałowych słuchawek JBL Tune 115TWS o wartości 280,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną przeznaczoną na poczet podatku od nagród, o którym mowa w § 9 regulaminu. Organizator przewidział po 10 (słownie: dziesięć) sztuk Nagród Tygodniowych III Stopnia w każdym tygodniu trwania Konkursu. Łącznie Organizator przewidział 60 (słownie: sześćdziesiąt) sztuk Nagród Tygodniowych III Stopnia w Konkursie.

b)   Nagrody Tygodniowe II Stopnia w postaci konsoli Xbox X o wartości 2800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych i 00/100) brutto wraz z  dodatkową nagrodą pieniężną przeznaczoną na poczet podatku od nagród, o którym mowa w § 9 regulaminu. Organizator przewidział po 2 (słownie: dwie) sztuki Nagród Tygodniowych II Stopnia w każdym tygodniu trwania Konkursu. Łącznie Organizator przewidział 12 (słownie: dwanaście) sztuk Nagród Tygodniowych II Stopnia w Konkursie.

c)    Nagroda Tygodniowa I Stopnia w postaci karty przedpłaconej o wartości 5000,00 zł (słownie: pięć  tysięcy złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną przeznaczoną na poczet podatku od nagród, o którym mowa w § 9 regulaminu. Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) sztukę Nagrody Tygodniowej I Stopnia w każdym tygodniu trwania Konkursu. Łącznie Organizator przewidział 6 (słownie: sześć) sztuk Nagród Tygodniowych I Stopnia w Konkursie.

 1. Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
 2. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia Laureatów Konkursu, oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w Konkursie. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą ponadto przetwarzane w celu wydania nagrody i udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości oraz w celu wypełnienia wskazanych w ust. 3 poniżej obowiązków nałożonych na Organizatora obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administratorem danych osobowych jest:

a)         W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia Laureatów Konkursu – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Nestle Polska S.A., jakim jest realizacja Konkursu służącej promowaniu produktów Nestle. Nestle Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Konkursem Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu w imieniu Nestle Polska S.A.;

b)        W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl).

c)         W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Konkursu przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Konkursu oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Nestle Polska S.A. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych Nestle Polska S.A.: DataProtectionOffice@nestle.com.
 2. Z Organizatorem  (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl
 3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w celach marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (o ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o zgodę), jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Organizatorowi. W przypadku wydania nagrody w formie przelewu bankowego dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane do instytucji finansowej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. W przypadku wydania nagrody rzeczowej dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej, która odpowiadać będzie za doręczenie nagród. W przypadku wydania nagrody w postaci elektronicznego bonu/karty/vouchera dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane podmiotom świadczącym usługi z zakresu technologii IT. Podmiotowi, który odpowiadać będzie za dostarczenie nagród zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki nagrody. Dane osobowe Laureatów mogą ponadto być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT, usługi pocztowe, kurierskie. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursu oraz (w odniesieniu do Laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz (w przypadku Laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 
 6. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 8. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z  Konkursem i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Konkursie. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

 

 

§ 6 Przyznanie Nagród

 1. Wyboru zwycięskich Zgłoszeń w zakresie Nagród Tygodniowych I, II i III Stopnia dokonują uprawnieni członkowie Komisji. Komisja podejmuje decyzję w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności i atrakcyjności prac konkursowych (tj. po każdym  Etapie Konkursu zostanie wyłonionych i nagrodzonych trzynaście Zgłoszeń, które zostaną ocenione przez Komisję Konkursową najwyżej). Komisja tworzy listę Zgłoszeń, na której to liście  każde ze Zgłoszeń na nadany numer o 1 do 13. Nagroda Tygodniowa I Stopnia przyznawana jest Uczestnikowi, który znajduję się najwyżej na liście; Nagroda Tygodniowa II Stopnia w danym Etapie przyznawana jest Uczestnikom, których Zgłoszenia mają nadany numer 2 i 3 na liście, natomiast Nagroda Tygodniowa III Stopnia w danym Etapie  przyznawana jest Uczestnikom, których Zgłoszenia mają nadany numer od 4 do 13. O kolejności uszeregowania Zgłoszeń na liście decyduje Komisja biorąc pod uwagę oryginalność, kreatywność i humorystyczny charakter odpowiedzi na Zadanie Konkursowe zawartej w Zgłoszeniu. W skład Komisji, która wybiera zwycięskie Zgłoszenia w zakresie Nagród Dziennych, wchodzą przedstawiciele Nestle oraz Organizatora.
 2. Zgłoszenia są kwalifikowane do danego etapu Konkursu w zależności od terminu, w którym Zgłoszenie dotarło do Organizatora, zgodnie z podziałem zamieszczonym poniżej w niniejszym ustępie. Komisja po zakończeniu danego Etapu Konkursu dokonuje w terminie wskazanym poniżej wyboru 13 najlepszych w ocenie Komisji (zgodnie z kryteriami wskazanymi w ust. 1) Zgłoszeń, których autorzy po pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia otrzymają Nagrodę w danym etapie tygodniowym, zgodnym z poniższym podziałem:

Lp.

Termin dokonania Zgłoszenia

Wybór Laureatów

Etap 1

14.06.2021 r. godz. 00:00:00 - 20.06.2021 r. godz. 23:59:59

25.06.2021 r.

Etap 2

21.06.2021 r. godz. 00:00:00 - 27.06.2021 r. godz. 23:59:59

02.07.2021 r.

Etap 3

28.06.2021 r. godz. 00:00:00 – 04.07.2021 r. godz. 23:59:59

09.07.2021 r.

Etap4

05.07.2021 r. godz. 00:00:00 - 11.07.2021 r. godz. 23:59:59

16.07.2021 r.

Etap 55

12.07.2021 r. godz. 00:00:00  – 18.07.2021 r. godz. 23:59:59

23.07.2021 r.

Etap 6

19.07.2021 r. godz. 00:00:00 – 25.07.2021 r. godz. 23:59:59

        30.07.2021 r.

 

 1. Komisja wybiera również po 2 (słownie: dwa) Zgłoszenia rezerwowe do każdej Nagrody Tygodniowej określonej w § 4 ust. 2 lit. a) – c), przyznawanych w ramach każdego z tygodni Konkursu, o których mowa w ust. 2 powyżej. Komisja decyduje, które Zgłoszenie jest Zgłoszeniem zwycięskim, a które zgłoszenia są odpowiednio Pierwszym Zgłoszeniem rezerwowym, a które Drugim Zgłoszeniem rezerwowym.
 2. Zgłoszenia o charakterze  wulgarnym, obraźliwym, sprzeczne z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszające prawa osób trzecich, prawa autorskie,  zawierające treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem, przedstawiające wykorzystywanie lub krzywdzenie zwierząt nie są brane pod uwagę w konkursie, ponieważ nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
 3. Zgłoszenia wypełnione nieprawidłowo, niepełne i nieczytelne, w szczególności w sposób uniemożliwiający identyfikację Uczestnika nie są brane pod uwagę w konkursie, ponieważ nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
 4. Decyzja dotycząca wyboru najciekawszego Zgłoszenia (pracy konkursowej) podjęta przez Komisję jest ostateczna, co jednak nie wyłącza prawa Uczestnika do zgłoszenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 

 

§ 7 Warunki wydania Nagród

 1. Laureaci Nagród Tygodniowych I, II i III Stopnia są informowani telefonicznie o okoliczności ich wyłonienia w następnym lub kolejnym dniu roboczym licząc od dnia, w którym ich Zgłoszenie zostało wyłonione jako zwycięskie (zgodnie z harmonogramem wskazanym w § 6 ust. 2). Z tym zastrzeżeniem, iż Laureaci rezerwowi informowani są o ewentualnej wygranej najwcześniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym stwierdzono niespełnienie warunków lub wymogów określonych w Regulaminie przez Laureata wyłonionego w ramach zwycięskiego Zgłoszenia. Łącznie przedstawiciel Organizatora podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu.
 2. Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z Laureatem Nagród Tygodniowych na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu w godzinach 9.00-17.00 w dni robocze. Jeżeli w terminie o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie powiodą się trzy próby kontaktu telefonicznego, Organizator wysyła wiadomość SMS na numer telefonu podany w Zgłoszeniu, z informacją o podjęciu kolejnej próby połączenia w następnym dniu roboczym, w godzinach 9.00 – 17.00 r. (treść komunikatu: „Zlap swoj smak i wszystko gra: Witaj, w X podejmiemy ostatnia prób kontaktu w związku z wylonieniem Twojego Zgloszenia w Konkursie „Zlap swój smak i wszystko gra”. Organizator Unique One Sp. z o. o. Regulamin: www.uniqueone.pl.”), gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i tym razem nie powiedzie się próba kontaktu, Laureat traci prawo do Nagrody.
 3. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w  ust. 2 Laureaci Nagród są  informowani o konieczności przekazania do  Organizatora:

a)    Swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania Nagrody: imienia, nazwiska, numeru telefonu podanego w Zgłoszeniu, zgodnie ze wzorem  „Oświadczenia” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

b)   Oryginału Dowodu zakupu, z tytułu którego Laureat dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktu/ów Promocyjnego/ych zgodny z § 3.

 1.  Laureaci, o których mowa w ust. 3 powyżej, są zobowiązani do przesłania wiadomością e-mail zdjęć lub skanów, dokumentów o których mowa w ust. 3 powyżej, w ciągu 3 dni roboczych licząc od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, na adres e-mail: zlapswojsmak@uniqueone.pl.  O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data wpływu wiadomości na serwer pocztowy Organizatora.
 2. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości Laureata, jego wieku bądź podejrzenia naruszenia zasad uczestnictwa w Konkursie, oprócz dokumentów wskazanych w powyżej Organizator może wezwać o przesłanie listem poleconym, osobiste doręczenie lub przesłanie skanem, w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystąpienia z tym roszczeniem (data nadania) kserokopii/skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość Laureata (dowodu osobistego albo paszportu zwycięzcy) w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek (pozostałe dane mogą zostać zakryte), a także oświadczenia, iż Laureat spełnia wymagania uczestnictwa w Konkursie oraz oryginałów wszystkich zgłoszonych przez Laureata Dowodów zakupu, z zastrzeżeniem, że muszą one wpłynąć do Organizatora najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od wystąpienia z tym roszczeniem przez Organizatora - z roszczeniem tym Organizator może wystąpić najpóźniej do 26 sierpnia 2021 r.
 3. W przypadku, gdy Laureat Nagrody nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych w Regulaminie Konkursu, w szczególności utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie, lub nie można się z nim skontaktować w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie, Nagroda przechodzi na osobę z listy rezerwowej. Postanowienia powyższe stosuje się do niej odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, iż pierwsza próba kontaktu z Laureatem z listy rezerwowej odbywa się następnego dnia po utracie prawa do Nagrody przez Laureata, a Organizator podejmuje próby kontaktu przez 2 dni robocze i jeśli w tym terminie nie powiedzie się próba kontaktu z przyczyn leżących po stronie Laureata stosuje się postanowienia ust. 2 powyżej (komunikat SMS).
 4. Kontakt telefoniczny z pierwszym Laureatem z listy rezerwowej do Nagród przyznawanych w ramach każdego z tygodni Konkursu, o których mowa w § 6 ust. 2 powyżej, nawiązywany jest  następnego dnia po utracie prawa do Nagrody przez Laureata  Nagrody. Jeżeli i pierwszy Laureat z listy rezerwowej do Nagród przyznawanych w ramach każdego z tygodni Konkursu, o których mowa w § 6 ust. 2 powyżej utraci prawo do Nagrody, kontakt telefoniczny z drugim Laureatem z listy rezerwowej nawiązywany jest  następnego dnia po utracie prawa do Nagrody przez  pierwszego Laureata rezerwowego do  Nagrody. Jeżeli i drugi Laureat rezerwowy utraci prawo do nagrody, wówczas Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 5. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z Laureatem rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer) bądź brak możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem, z którego dokonano Zgłoszenia (np. odebranie przez inną osobę).
 6. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano Laureatowi, który dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktu/ów Promocyjnego/ych, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu/sprzedaży, wynikająca z Dowodu zakupu, traci on prawo do Nagrody.
 7. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano Laureatowi, należącemu do grona osób, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu, Laureat taki  traci prawo do Nagrody.
 8. Przesłanie przez Laureata  Dowodu zakupu niespełniającego wymagań określonych Regulaminu Konkursu, w szczególności dowodu zakupu nieczytelnego bądź błędnego, bądź nie przesłanie kompletnej dokumentacji, o której mowa w postanowieniach Regulaminu, w tym wskazanej w ust. 3 powyżej, powoduje niespełnienie warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do Nagrody.
 9. Przesłany przez Laureata dowód zakupu musi być  zgodny z dowodem zakupu wskazanym podczas dokonywania wyłonionego Zgłoszenia. W przypadku braku zgodności Laureat traci prawo do Nagrody.

§ 8 Termin wydania Nagród

 1. Nagrody wskazane w § 4 ust. 2 lit a) – c) są wydawane przesyłką pocztową lub kurierską wysłaną na koszt Organizatora, na adres wskazany w Oświadczeniu przez Laureata. Nagrody wysyłane są do dnia 22 września 2021 r., przez co rozumie się maksymalną datę nadania.
 2. Nagrody wskazane w § 4 ust. 2 lit a) – c)  wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 9 Opodatkowanie Nagród

 1. Do każdej Nagrody Tygodniowej w Konkursie Organizator przypisał dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej 11,11% wartości danej Nagrody Tygodniowej.
 2. Przychód uzyskany z tytułu nagród uzyskanych w ramach Konkursu podlega opodatkowaniu zryczałtowanemu w wysokości 10% wartości nagród, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: UPDOF). Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego na podstawie art. 41 ust 4 i ust. 7 UPDOF naliczy i potrąci z dodatkowej nagrody pieniężnej właściwy podatek i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego, na co Zwycięzca wyraża zgodę.

 

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do 6 października 2021 r., przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone wiadomością e-mail, wysłaną na adres zlapswojsmak@uniqueone.pl w tytule wiadomości e-mail należy wpisać „Reklamacja – Złap swój smak i wszystko gra” i lub listownie na adres:  ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa i powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres e-mail uczestnika jeżeli odpowiedź na reklamację ma być wysłana na adres e-mail inny niż ten z którego nadana wiadomość z reklamacją, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą wiadomości e-mail (w przypadku zgłoszeń reklamacyjnych wniesionych za pośrednictwem e-mail) lub listownie (w przypadku zgłoszeń reklamacyjnych wniesionych listownie) , wysłanej najpóźniej w terminie 10 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu oraz Oświadczenie Laureata są dostępne do wglądu dla uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.uniqueone.pl
 2. Po zakończeniu Konkursu Organizator zaprzestanie korzystania z prac konkursowych przesłanych w ramach Konkursu, które nie zostały wyłonione jako zwycięskie, z zastrzeżeniem § 1 ust. 9.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 4. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator. Treść komunikatów SMS przesyłanych przez Organizatora w ramach Konkursu stanowi Załącznik nr 2.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt Organizatora w związku z realizacją Konkursu zarówno po przez połączenia telefoniczne, komunikaty SMS oraz wiadomości e-mail.
 6. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.
 7. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Laureata Nagrody Tygodniowej I, II i III Stopnia

Załącznik nr 2 – Treść komunikatów SMS przesyłanych w Konkursie

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Laureata Nagrody Tygodniowej I, II i III Stopnia

 

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA

KONKURSU POD NAZWĄ ”Złap swój smak i wszystko gra

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody. Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Konkursie jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1740), zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 2 ust. 3 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie KONKURSU.

 

_________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU 

_________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO 

_________________________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

__________________________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

______________________________________

PODPIS I DATA

Proszę pamiętać o załączeniu Dowodu zakupu. Prosimy o czytelne wypełnienie Oświadczenia.

Informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych Laureatów  przetwarzanych w celu wydania nagrody jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem konkursu pod nazwą „Złap swój smak i wszystko gra” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie zobowiązań wynikających z Konkursu  oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

2.Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Konkursu – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja Konkursu służącegp promowaniu produktów Nestle. Nestlé Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu  Organizatorowi.

3.Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. W przypadku wydania nagrody w formie przelewu bankowego dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane do instytucji finansowej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. W przypadku wydania nagrody rzeczowej dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej, która odpowiadać będzie za doręczenie nagród. W przypadku wydania nagrody w postaci elektronicznego bonu/karty/vouchera dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane podmiotom świadczącym usługi z zakresu technologii IT. Podmiotowi, który odpowiadać będzie za dostarczenie nagród zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki nagrody. Dane osobowe Laureatów mogą ponadto być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT, usługi pocztowe, kurierskie. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

5. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu.. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem i (w przypadku Laureatów, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu) do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Konkursie. Ponadto, w przypadku dochodzenia roszczeń możemy w dalszym ciągu przetwarzać dane osobowe przez taki dodatkowy okres, jaki będzie konieczny w ramach rozpatrzenia danego roszczenia. W przypadkach, w których dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

6. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w § 5 Regulaminu Konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 – Treść komunikatów SMS przesyłanych w Konkursie

KOMUNIKACJA DO KONKURSU POD NAZWĄ „Złap swój smak i wszystko gra

Nr SMS 70711

OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM KONKURSU

Treść zwrotna w przypadku przesłania SMS-a przed data rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń

WINIARY: Konkurs rozpoczyna sie 14.06.2021 r. Konkurs pow.18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin dostepny od 14.06.2021 r. na www.uniqueone.pl

OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU:                     14.06.2021-25.07.2021 r.

Treść zwrotna w przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia

WINIARY :Dziekujemy za zgloszenie. Zachowaj Dowod zakupu. Konkurs powyżej 18 lat.SMS/0,62 zl z VAT. Organizator:Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.uniqueone.pl

Treść zwrotna w przypadku przesłania prawidłowego zgłoszenia po raz kolejny z tego samego nr MSIDN

WINIARY: Dziekujemy za kolejne zgloszenie.Dowod zakupu.Konkurs powyżej 18 lat.SMS/0,62 zl z VAT.Organizator:Unique One Sp. z o.o.Regulamin:www.uniqueone.pl

Treść zwrotna w przypadku przesłania ponownie tej samej treści z tego samego nr MSIDN

WINIARY: Przeslana tresc wiadomosci zostala już zgloszona. Konkurs powyżej 18 lat.SMS/0,62 zl z VAT.Organizator:Unique One Sp. z o.o. Regulamin:www.uniqueone.pl

Nieprawidłowa treść:              zły prefiks

Błędna treść lub SMS wysłany pod zły numer

ZAKOŃCZENIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU – SMS-y wysłane po 25.07.2021 r.

Treść zwrotna w przypadku nadesłania SMSa po okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu

WINIARY: Przyjmowanie zgloszen zakonczylo sie 25.07..2021 r. Zapraszamy do kolejnych promocji Nestle. Organizator:Unique One Sp. z o.o. Regulamin:www.uniqueone.pl