Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Konkurs „Winiary Street Food kreatywnie"

Regulamin konkursu pod nazwą

„Winiary Street Food kreatywnie

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą:
  Winiary Street Food kreatywnie” zwany dalej „Konkurs”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Organizator - Unique One Sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542 zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Niniejszy Konkurs organizowany jest przez Organizatora na zlecenie Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 (dalej „Nestle”).
 4.  Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 29 października 2020 r. o godz. 12:00:00 i trwa do 11 listopada 2020 r. godz. 23:59:59 (dalej „Okres promocyjny”).
 7. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja, powołana przez Organizatora, dalej „Komisja”.
 8. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że wobec przesłanego zgłoszenia (pracy konkursowej) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz nie naruszają one praw osób trzecich oraz oświadcza, że wszystkie osoby widniejące na niej wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie.
 9. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu udziela Organizatorowi zgody na publikację przesłanej pracy na profilu Winiary (pod adresem: https://www.instagram.com/winiary/?hl=pl) w serwisie Instagram (dalej: „Profil Winiary”, na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, oraz promocji
  produktów marki Winiary, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia pracy i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką.
 10. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu.
 11. Do niniejszego Regulaminu znajduje zastosowanie ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123).
 12. Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału, a przede wszystkim wydania nagrody
  w Konkursie.
 13. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych
  w Regulaminie. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez swoje konto w serwisie Instagram, spełniając warunki, o których mowa w §3 poniżej.
 14. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem społecznościowym Instagram. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza, iż dana osoba wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności
  w związku z organizowanym Konkursem.

 

§ 2 Uczestnicy

 

 1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będące konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).
 2. Uczestnikiem Konkursu jest podmiot spełniający wymagania określone w Regulaminie, który dokona prawidłowego zgłoszenia do Konkursu zgodnie z § 3 (dalej „Uczestnik”).
 3. Udziału w Konkursie nie mogą brać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Nestle
  Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków
  i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające
  w stosunku przysposobienia.

 

§3 Zasady konkursu – dokonywanie zgłoszeń

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełnić następujące warunki:

a. posiadać swój profil w Serwisie Instagram (jeżeli Uczestnik nie posiada jeszcze profilu w Serwisie Instagram, konieczna jest rejestracja poprzez stronę główną pod adresem: http://www.instagram.com),

b. wykonać jedno z zadań konkursowych zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

 1. W poniżej wskazanych terminach na Profilu Winiary zostaną opublikowane 4 posty informujące, dotyczące z zadań Konkursowych (dalej: „Posty Konkursowe”), w każdym poście będzie znajdować się informacja o danym zadaniu konkursowym, które brzmią następująco:
  1. Data opublikowania Posta Konkursowego: 29 października 2020 r., godz. 12:00:00. Zdanie Konkursowe: EPICKA KSIĄŻKA – Poleć nam epicką książkę i napisz, który smak Nudli wybierasz i dlaczego?

Zgłoszenia z odpowiedzią na Pytanie Konkursowe można przesyłać od 29 października 2020 r., godz. 12:00:00 do dnia 11 listopada 2020 r., godz. 23:59:59

 1. Data opublikowania Posta Konkursowego: 1 listopada 2020 r., godz. 11:00:00. Zdanie Konkursowe: KULTOWA GRA – Poleć nam kultową grę i napisz który smak Nudli wybierasz i dlaczego?

Zgłoszenia z odpowiedzią na Pytanie Konkursowe można przesyłać od 1 listopada, godz. 11:00:00 do dnia 11 listopada 2020 r., godz. 23:59:59

 1. Data opublikowania Posta Konkursowego: 4 listopada 2020 r., godz. 12:00:00 Zdanie Konkursowe: MEGA FILM – Poleć nam mega film i napisz, który smak Nudli wybierasz i dlaczego? ;

Zgłoszenia z odpowiedzią na Pytanie Konkursowe można przesyłać od 4 listopada 2020 r., godz. 12:00:00 do dnia 11.11.2020 r., godz. 23:59:59

 1. Data opublikowania Posta Konkursowego: 7 listopada 2020 r., godz. 11:00:00 Zdanie Konkursowe: SZTOS MUZA – Poleć nam sztos muzę i napisz, który smak Nudli wybierasz i dlaczego?

Zgłoszenia z odpowiedzią na Pytanie Konkursowe można przesyłać od
7 listopada 2020 r., godz. 11:00:00 do dnia 11.11.2020 r., godz. 23:59:59

 (dalej zwane łącznie „Zadaniami Konkursowymi”, a każde z osobna „Zdaniem Konkursowym”).

Uczestnik w Okresie Promocyjnym pod danym Postem Konkursowymi na Profilu WINIARY musi przy użyciu funkcji „Komentarz – Opublikuj” dodać kreatywną
i oryginalną odpowiedź na to Zadanie Konkursowe, którego Post Konkursowy dotyczy, a także w odpowiedzi na Zadanie Konkursowe należy dodać hasztag #NudleKreatywnie oraz zdanie „Potwierdzam, że zapoznałem(-am) się z treścią Regulaminu Konkursu, w tym informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych i akceptuję jego treść”, dalej „Zgłoszenie”.

 1. Przesłanie Organizatorowi odpowiedzi na Zadanie Konkursowe w sposób inny niż określony w ust. 2 powyżej nie będzie traktowane jako prawidłowe Zgłoszenie
  w Konkursie. Uczestnik w trakcie trwania Konkursu możne dodać odpowiedz i na Zadania Konkursowe tylko pod dedykowanymi do danego Zadania Konkursowego Postami Konkursowymi.      
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. zabronione jest dokonywanie zgłoszenia udziału w Konkursie w imieniu osób trzecich. Zgłoszone odpowiedzi na Zadanie Konkursowe powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika i nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów,
  z wyłączeniem treści reklamowych produktów marki Winiary.
 3. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę odpowiedzi na każde z Zadań Konkursowych, jednakże dana osoba może wygrać maksymalnie 3 nagrody w Konkursie. Pojedyncze Zgłoszenie oddane przez Uczestnika może zawierać pracę konkursową dotyczącą tylko jednego Zadania Konkursowego.
 4. Zgłoszenia niekompletne, o niewłaściwym formacie i wielkości, zawierające treści naruszające dobre obyczaje, sprzeczne z prawem, o charakterze religijnym, nawołujące do ksenofobii, nienawiści, przemocy, wulgarne, przedstawiające treści
  o charakterze pornograficznym, krzywdzące zwierzęta bądź w inny sposób naruszające postanowienia Regulaminu są nieważne i nie biorą udziału w Konkursie.
 5. Uczestnik może Zgłosić daną odpowiedź na Zadanie Konkursowe tylko raz w Konkursie. Jeśli Uczestnik prześle wielokrotnie tę samą Pracę Konkursową, Organizator uwzględni w Konkursie tylko pierwsze Zgłoszenie.

 

§4 Nagrody

 

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora w Konkursie na wygrane wynosi 43.565,00  zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 235 (słownie: dwieście trzydzieści pięć) sztuk.
 2. Nagrodami w Konkursie są:

a)         Dla Zgłoszeń dotyczących Zadania Konkursowego opisanego w § 3 ust. 2 lit. a):

                                i.            Nagroda II Stopnia w postaci e-voucherów do sklepów Empik o wartości 50,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100) wraz z kwotą pieniężną przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 6,00 zł (słowa: sześć złotych i 00/100) Łączna wartość nagrody to 56,00 zł  (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 50 takich  (słownie: pięćdziesiąt) nagród w Konkursie.

                             ii.            Nagroda I Stopnia w postaci Kindle Paperwhite 4 8GB  o wartości 699,00 zł brutto (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć  złotych i 00/100) wraz z kwotą pieniężną przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 77,00 zł (słowa: siedemdziesiąt siedem złotych i 00/100) Łączna wartość nagrody to 776,00 zł  (słownie: siedemset siedemdziesiąt sześć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 10 (słownie: dziesięć) takich nagród w Konkursie.

b)        Dla Zgłoszeń dotyczących Zadania Konkursowego opisanego w § 3 ust. 2 lit. b):

                             i.               Nagroda II Stopnia w postaci e-voucherów do platformy steam.com o wartości 40,00 zł brutto (słownie: czterdzieści złotych i 00/100) wraz z kwotą pieniężną przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 4,00 zł (słowa: cztery złotych i 00/100) Łączna wartość nagrody to 44,00 zł  (słownie: czterdzieści cztery złote i 00/100) brutto. Organizator przewidział 50 (słownie: pięćdziesiąt) takich nagród w Konkursie.

                           ii.               Nagroda I Stopnia w postaci  konsoli Nintendo Switch JoyCon V2  o wartości 1.600,00 zł brutto (słownie: tysiąc sześćset złotych i 00/100) wraz z kwotą pieniężną przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 177,00 zł (słowa: sto siedemdziesiąt siedem złotych i 00/100) Łączna wartość nagrody to 1.777,00 zł  (słownie: tysiąc siedemset siedemdziesiąt siedem złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 5 (słownie: pięć) takich nagród w Konkursie.

c)         Dla Zgłoszeń dotyczących Zadania Konkursowego opisanego w § 3 ust. 2 lit. c:

                                i.            Nagroda II Stopnia w postaci e-voucherów do platformy CDA.pl o wartości 55,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych i 00/100) wraz z kwotą pieniężną przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 6,00 zł (słowa: sześć złotych i 00/100) Łączna wartość nagrody to 61,00 zł  (słownie: sześćdziesiąt jeden złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 50 (słownie: pięćdziesiąt) takich nagród w Konkursie.

                             ii.            Nagroda I Stopnia w postaci Projektora LED o wartości 499,00 zł brutto (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) wraz z kwotą pieniężną przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 55,00 zł (słowa: pięćdziesiąt pięć złotych i 00/100) Łączna wartość nagrody to 554,00 zł  (słownie: pięćset pięćdziesiąt cztery złote i 00/100) brutto. Organizator przewidział 10 (słownie: dziesięć) takich nagród w Konkursie.

d)        Dla Zgłoszeń dotyczących Zadania Konkursowego opisanego w § 3 ust. 2 lit. d):

 1. Nagroda II Stopnia w postaci e-voucherów do platformy Spotify o wartości 60,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt złotych i 00/100) wraz z kwotą pieniężną przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 7,00 zł (słowa: siedem złotych i 00/100) Łączna wartość nagrody to 67,00 zł  (słownie: sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 50 (słownie: pięćdziesiąt) takich nagród w Konkursie.
 2. Nagroda I Stopnia w postaci słuchawki Beats Solo3 Wireless o wartości 899,00 zł brutto (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć  złotych i 00/100) wraz z kwotą pieniężną przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 99,00 zł (słowa: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) Łączna wartość nagrody to 998,00 zł  (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 10 (słownie: dziesięć) takich nagród w Konkursie.
 3. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2019 poz.1387). Oznacza to, iż od wartości Nagrody
  (z części stanowiącej dodatkową wartość pieniężną) Organizator pobiera kwotę
  na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 10% Nagrody, na co zwycięzca wyraża zgodę.
 4. Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
 5. Termin realizacji nagród w postaci e-voucherów jest wskazany w e-voucherze.Zasady realizacji e-vocherów znajdują się na stronach:
  https://www.empik.com/karty-prezentowe/zalety-korzysci

https://prezent.cda.pl/

https://store.steampowered.com/digitalgiftcards/selectgiftcard?l=polish

https://www.spotify.com/pl/legal/gift-card/

 

§5 Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia
  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Konkursu, oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w Konkursie. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą ponadto przetwarzane w celu wydania nagrody i udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości oraz w celu wypełnienia wskazanych w ust. 3 poniżej obowiązków nałożonych na Organizatora obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administratorem danych osobowych jest:

a)             W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Konkursu – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Nestle Polska S.A., jakim jest realizacja Konkursu służącego promowaniu marek należących do Nestle. Nestle Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Konkursem Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu w imieniu Nestle Polska S.A.;

b)             W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl).

c)             W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Konkursu przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Konkursu oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych
i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
do wykonania takich obowiązków.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Nestle Polska S.A. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe
  do inspektora ochrony danych osobowych Nestle Polska S.A.: DataProtectionOffice@nestle.com.
 2. Z Organizatorem  (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl
 3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  w celach marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia,
  a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Organizatorowi. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursu oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 
 6. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się
  z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 8. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny
  do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z  Konkursem i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Konkursie. W przypadkach,
  w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

§6 Przyznanie Nagród
warunki wydania Nagród

 

 1. Komisja spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń nadesłanych do danego Zadania Konkursowego (w terminach odpowiednio wskazanych w §3 ust. 2 pkt a)-d) Regulaminu)  wyłoni liczbę osób odpowiadającą liczbie przypisanych do danego Zadania Konkursowego Nagród, których zgłoszenia zostaną uznane w ocenie Komisji za najbardziej kreatywne, oryginalne i atrakcyjne.
 2. W skład Komisji wchodzą osoby będące przedstawicielami Organizatora oraz Nestlé.
 3. Komisja wybiera:

a)      60 Zgłoszeń, spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń do Zadania konkursowego opisanego w §3 ust. 2 pkt a), w tym Komisja wybierze 10 Zgłoszeń (z najwyżej ocenionymi przez Komisję Zgłoszeniami), które otrzymają nagrodę opisaną w §4 ust. 2 pkt a) ppkt ii, oraz 50 Zgłoszeń, które otrzymają nagrodę opisaną w §4 ust. 2 pkt a) ppkt i,

b)      55 Zgłoszeń, spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń do Zadania konkursowego opisanego w §4 ust. 2 pkt b), w tym Komisja wybierze 5 Zgłoszeń,
(z najwyżej ocenionymi przez Komisję Zgłoszeniami), które otrzymają nagrodę opisaną w §4 ust. 2 pkt b) ppkt ii, oraz 50 Zgłoszeń, które otrzymają nagrodę opisaną w §4 ust. 2 pkt b) ppkt i,

c)      60 Zgłoszeń, spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń do Zadania konkursowego opisanego w §4 ust. 2 pkt c), w tym Komisja wybierze 10 Zgłoszeń
(z najwyżej ocenionymi przez Komisję Zgłoszeniami), które otrzymają nagrodę opisaną w §4 ust. 2 pkt c) ppkt ii, oraz 50 Zgłoszeń, które otrzymają nagrodę opisaną w §4 ust. 2 pkt c) ppkt i oraz

d)      60 Zgłoszeń, spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń do Zadania konkursowego opisanego w §3 ust. 2 pkt d), w tym Komisja wybierze 10 Zgłoszeń (z najwyżej ocenionymi przez Komisję Zgłoszeniami), które otrzymają nagrodę opisaną w §4 ust. 2 pkt d) ppkt ii, oraz 50 Zgłoszeń, które otrzymają nagrodę opisaną w §4 ust. 2 pkt d) ppkt i.

 1. Komisja dokona wyboru Zgłoszeń w terminie do 18 listopada 2020 r. Komisja wybierze zwycięskie Zgłoszenie spośród wszystkich Zgłoszeń oddanych do danego Zadania Konkursowego, zgodnie z liczbą nagród przypisaną do danego zgłoszenia, zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu. Powiadomienie Laureatów nastąpi w terminie do 20 listopada 2020 r. Komisja ma prawo wybrać mniejszą liczbę zwycięskich Zgłoszeń w Konkursie jeżeli całkowita liczba Zgłoszeń do danego zadania Konkursowego będzie mniejsza niż liczba Nagród przypisana do danego Zadania Konkursowego lub jeżeli dodane Zgłoszenia nie będą spełniać warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nie będą w ocenie komisji spełniać wymogów oryginalności i atrakcyjności.
 2. Laureaci Nagród są informowani o wygranej i rodzaju wygranej przez nich nagrody za pośrednictwem serwisu Instagram tzn. pod wybraną pracą konkursową zostanie dodany komentarz z informacją o wygranej, dodany przez Organizatora z Profilu Winiary znajdującego się pod adresem https://www.instagram.com/winiary/?hl=pl. W komentarzu, Uczestnik, którego Zgłoszenie zostało wyłonione jako Zwycięskie zostanie poproszony o wysłanie widomości prywatnej do Organizatora, w terminie 3 dni roboczych od dodania komentarza przez Organizatora pod zwycięskim Zgłoszeniem. W wiadomości do Organizatora wyłoniony Uczestnik musi wskazać swój adres e-mail do wysyłki nagrody, jeżeli wygrał nagrodę w postaci e-vouchera (Nagrody II Stopnia opisane w § 4 ust. 2 pkt a) ppkt i, § 4 ust. 2 pkt b) ppkt i, § 4 ust. 2 pkt c) ppkt i oraz§ 4 ust. 2 pkt d) ppkt i)  lub adres korespondencyjny do wysyłki jeżeli wygrał jedną z nagród rzeczowych (Nagrody I Stopnia opisane w § 4 ust. 2 pkt a) ppkt ii, § 4 ust. 2 pkt b) ppkt ii, § 4 ust. 2 pkt c) ppkt ii oraz§ 4 ust. 2 pkt d) ppkt ii)
 3. Nagrody II Stopnia opisane w § 4 ust. 2 pkt a) ppkt i, § 4 ust. 2 pkt b) ppkt i, § 4 ust. 2 pkt c) ppkt i oraz§ 4 ust. 2 pkt d) ppkt i są wydawane zwycięzcom za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Uczestnika zgodnie z ust. 5 powyżej. Wiadomość e-mail z nagrodą zostanie wysłana do dnia 27 listopada 2020 r., przez co rozumie się maksymalną datę nadania wiadomości.
 4. Nagrody I Stopnia opisane w § 4 ust. 2 pkt a) ppkt ii, § 4 ust. 2 pkt b) ppkt ii, § 4 ust. 2 pkt c) ppkt ii oraz§ 4 ust. 2 pkt d) ppkt ii są wydawane zwycięzcom za przesyłki kurierskiej na adres korespondencyjny podany przez Uczestnika zgodnie z ust. 5 powyżej. Przesyłka z nagrodą zostanie wysłana do dnia 17 grudnia 2020 r., przez co rozumie się maksymalną datę nadania przesyłki przez Organizatora.

 

§7 Prawa autorskie

 

 1. Przesłanie odpowiedzi na Zadanie Konkursowe zgodnie z zasadami wskazanymi
  w § 3 Regulaminu równoznaczne jest z:

1) udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem
do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej odpowiedzi na Zdanie Konkursowe, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych zleceniodawcy Konkursu tj. Nestle,  poprzez: 

a)      utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,

b)      zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi
i optycznymi,

c)      wielokrotne publiczne wystawienie,

d)      eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,

e)       publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

f)       wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów Nestle,

g)      wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w ust. 1 pkt. 1 lit. a) do g),
bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy.

2) zobowiązaniem się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Odpowiedzi względem Nestle oraz Organizatora, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie Odpowiedzi bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.

2.  Z chwilą przekazania nagrody danemu Zwycięzcy, Organizator na podstawie art. 921
§ 3 kodeksu cywilnego nabywa całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonej Odpowiedzi jak również autorskie prawa pokrewne do odpowiedzi na Zdanie Konkursowe, na polach eksploatacji i zasadach przewidzianych w ust 1.

3.Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu odpowiedzi na Zdanie Konkursowe wyłącznie własnego autorstwa. 

4. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w odpowiedziach na Zdanie Konkursowe jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie odpowiedzi na Zdanie Konkursowe pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa powyżej w ust. 3 oraz ust. 4, a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z § 8 Regulaminu.  

 

§8  Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do 31 grudnia2020 r., przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone  wiadomością e-mail, wysłaną na adres nudlekreatywnie@uniqueone.pl  w tytule wiadomości e-mail należy wpisać „Reklamacja - Winiary Street Food kreatywnie” i powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres e-mail uczestnika jeżeli odpowiedź na reklamację ma być wysłana na adres e-mail inny niż ten z którego nadano wiadomość z reklamacją, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§9 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.uniqueone.pl oraz na profilu Winiary (pod adresem: https://www.instagram.com/winiary/?hl=pl) w serwisie Instagram.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Konku