Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Konkurs Świąteczna Poczta Winiary

Regulamin Konkursu pod nazwą

„Świąteczna poczta WINIARY”

§ 1 Nazwa Konkursu

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: „Świąteczna poczta WINIARY”, zwany dalej „Konkursem”.

§ 2 Organizator Konkursu

Organizatorem Konkursu jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

§ 3 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach stacjonarnych sieci Carrefour, Real, Auchan, E.Leclerc, Tesco, których lista stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeo w poszczególnych sieciach:
a. Carrefour: od 5 grudnia 2014 r. do 7 grudnia 2014 r. oraz od 12 grudnia 2014 r. do 14 grudnia 2014 r.;
b. Real/Auchan: od 5 grudnia 2014 r. do 7 grudnia 2014 r. oraz od 12 grudnia 2014 r. do 14 grudnia 2014 r.
c. E.Leclerc: od 5 grudnia 2014 r. do 7 grudnia 2014 r. oraz od 19 grudnia 2014 r. do 21 grudnia 2014 r.
d. Tesco: od 12 grudnia 2014 r. do 14 grudnia 2014 r. oraz od 19 grudnia 2014 r. do 21 grudnia 2014 r.
4. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja, powołana przez Organizatora.

§ 4 Uczestnicy Konkursu i jego przebieg

1. Udział w Konkursie mogą brad wyłącznie osoby fizyczne, które ukooczyły 18 lat, posiadające pełną zdolnośd do czynności prawnych, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
2. Nagród w Konkursie nie mogą otrzymad pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Nestle Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 02-678, przy ul. Szturmowej 2.
3. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeostwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeostwa, rodziców i rodzeostwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. W Konkursie biorą udział wszystkie produkty marki WINIARY oraz przyprawa w płynie Maggi dostępne w sklepie danej sieci (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).
5. Sprzedaż Produktów Promocyjnych trwa w okresach wskazanych w §3 ust. 3. Poza tymi okresami Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Konkursie.
6. Uczestnikiem Konkursu może byd osoba, o której mowa w ust. 1 (dalej „Uczestnik”), która w okresie wskazanym w §3 ust. 3 spełnia łącznie następujące warunki:
1) dokona jednorazowo zakupu Produktów Promocyjnych, za minimum 10,00 zł (słownie: dziesięd złotych i 00/100) brutto, w tym co najmniej 1 (słownie: jednego) Majonezu Dekoracyjnego WINIARY - zakup musi byd potwierdzony jednym dowodem zakupu – paragonem;
2) Prawidłowo wypełni kartkę otrzymaną od hostessy w kąciku WINIARY otwartym w godzinach wskazanych w ust. 10, opisując “jak wyglądają Twoje Święta z WINIARY” i podając swoje imię i nazwisko, telefon kontaktowy, nazwę i adres sklepu, w którym dokonano zakupu Produktów Promocyjnych, datę zakupu Produktów Promocyjnych oraz numer z paragonu potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych, a następnie wrzuci kartkę do skrzynki dostępnej w świątecznym kąciku WINIARY na terenie sklepu, tym samym dokonując zgłoszenia swojego udziału w Konkursie (dalej „Zgłoszenie”);
3) Zachowa oryginał dowodu zakupu potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych - paragon.
7. Jeden paragon, spełniający wymagania określone w niniejszym Regulaminie, uprawnia do dokonania jednego Zgłoszenia, z zastrzeżeniem postanowieo poniższych. W sytuacji wystąpienia wielokrotności zakupów Produktów Promocyjnych WINIARY za minimum 10,00 zł brutto, w tym wielokrotności 1 Majonezu Dekoracyjnego na jednym paragonie, paragon taki
uprawnia do dokonania odpowiedniej liczby Zgłoszeo. Oznacza to, iż np. paragon potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych WINIARY za minimum 20,00 zł brutto, w tym 2 Majonezów Dekoracyjnych, uprawnia do dokonania dwóch Zgłoszeo.
8. Zgłoszenie do konkursu w kąciku WINIARY znajdującym się w sklepie innej sieci, niż sklep sieci, w którym Uczestnik dokonał zakupu zgodnie z ust. 6, nie jest brane pod uwagę przez Organizatora podczas wyłaniania zwycięskich Zgłoszeo.
9. Uczestnik może dokonad Zgłoszenia podając tylko jeden numer z paragonu w danym Zgłoszeniu. Jeśli Uczestnik w jednym Zgłoszeniu zgłosi kilka numerów z paragonu, Organizator wyłaniając najciekawszą odpowiedź podczas weryfikacji bierze pod uwagę pierwszy wskazany w Zgłoszeniu numer z paragonu.
10. Zgłoszeo dokonywad można zgodnie z §4 ust. 6 pkt 2 w świątecznym kąciku WINIARY otwartym w poszczególnych sieciach w okresach wskazanych w §3 ust. 3, w następujących godzinach:
a. w piątki: od 15:00 do 20:00;
b. w soboty: od 11:00 do 20:00;
c. w niedziele: od 10:00 do 17:00.
11. Każdy Uczestnik może wziąd udział w Konkursie dowolną liczbę razy, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie.
12. Zgłoszenia niekompletnie lub wypełnione nieprawidłowo są nieważne i nie biorą udziału w Konkursie.
13. Zgłoszenia nie mogą zawierad w treści odpowiedzi wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszających prawa osób trzecich, w szczególności nie mogą naruszad postanowieo Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tj. z dnia 17 maja 2006 r. Dz.U. Nr 90, poz. 631 )
14. Ten sam Uczestnik może zgłosid tę samą treśd odpowiedzi tylko raz.
15. W razie utraty lub zniszczenia paragonu w stopniu uniemożliwiającym spełnienie przez paragon warunków, o których mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
16. Dowód zakupu (paragon) potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
1) Paragon jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
2) Paragon nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;
3) W liście zakupów na paragonie jest słowo lub skrót pozwalające stwierdzid, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych na określoną kwotę, bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzid, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych na określoną kwotę. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzid zakup Produktów Promocyjnych na określoną kwotę, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzid w sklepie, iż paragon dotyczy zakupu Produktów Promocyjnych na określoną kwotę (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);
4) Data wystawienia paragonu przez sklep sieci biorącej udział w Konkursie, przypada na datę sprzedaży Produktów Promocyjnych w sklepie tej sieci w okresie wskazanym w §3 ust. 3.
17. Otrzymanie kartki od hostessy, o której mowa ust.6 pkt2. potwierdzane jest adnotacją na paragonie uprawniającym do dokonania Zgłoszenia.

§ 5 Nagrody

1. Całkowita wartośd puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Konkursu na wygrane wynosi 43.767,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące siedemset sześddziesiąt siedem złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 36 (słownie: trzydzieści sześd) sztuk.
2. Nagrodami w Konkursie są:
a. Nagroda I stopnia: Nagrodą I stopnia jest samochód osobowy Volkswagen Up! o wartości 33.270,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą 3.697,00 zł (słownie: trzy tysiące sześdset dziewięddziesiąt siedem złotych i 00/100) przeznaczoną na refundację podatku od nagrody. Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę I stopnia na zakooczenie Konkursu;
b. Nagroda II stopnia: Nagrodą II stopnia jest Samsung Galaxy Tab 4 7” o wartości 625,00 zł (słownie: sześdset dwadzieścia pięd złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą 69 zł (słownie: sześddziesiąt dziewięd złotych i 00/100) przeznaczoną na refundację podatku od nagrody. Organizator przewidział 5 (słownie: pięd) Nagród II stopnia na zakooczenie Konkursu;
c. Nagroda III stopnia: Nagrodą III stopnia jest karta przepłacona, o terminie ważności wskazanym na karcie, na kwotę 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto z kwotą 11,00 zł (słownie: jedenastu złotych i 00/100) przeznaczoną na refundację podatku od nagrody. Organizator przewidział 30 (słownie: trzydzieści) Nagród Głównych III stopnia na zakooczenie Konkursu.
3. Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą byd wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.

§ 6 Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Uczestników Konkursu wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Nestle Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 02-678, przy ul. Szturmowej 2. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w Konkursie.

§ 7 Przyznawanie Nagród

1. Wyłonienie zwycięskich odpowiedzi odbywa się w siedzibie Organizatora, przy ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa, poprzez wyłonienie listy maksymalnie 38 najciekawszych treści odpowiedzi spośród prawidłowych Zgłoszeo ze wszystkich sieciach biorących udział w Konkursie, zgodnie z poniższymi zasadami.
2. Wyłonienia zwycięzców w Konkursie dokonuje specjalnie powołana do tego przez Organizatora Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa wybiera najlepsze odpowiedzi, jako zwycięskie w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności oraz atrakcyjności nadesłanych odpowiedzi. Komisja tworzy ranking zwycięzców, umieszczając zwycięzców w kolejności od najciekawszej treści odpowiedzi.
3. Zgłoszenia zawierające w treści odpowiedzi wulgaryzmy, treści obraźliwe lub sprzeczne z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszające prawa osób trzecich nie są brane pod uwagę, jako niespełniające warunków określonych w Regulaminie.
4. Zgłoszenia wypełnione nieprawidłowo, niepełne i nieczytelne, w szczególności w sposób uniemożliwiający identyfikację Uczestnika nie są brane pod uwagę, jako niespełniające warunków określonych w Regulaminie.
5. Decyzja dotycząca wyboru najciekawszych odpowiedzi podjęta przez Komisję jest ostateczna, co nie jednak nie wyłącza prawa Uczestnika do zgłoszenia reklamacji lub dochodzenia roszczeo na drodze sądowej.
6. Wyłonienie zwycięzcy Nagrody I stopnia odbywa się do dnia 19 stycznia 2015r. W przypadku, gdy zwycięzca Nagrody I stopnia nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych w
Regulaminie Konkursu, utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Konkursu lub nie można się z nim skontaktowad w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie, Nagroda I stopnia przechodzi na następną osobę, będącą autorem odpowiedzi wybranej jako kolejna najciekawsza (pierwszy zwycięzca rezerwowy Nagrody I stopnia). Jeśli w stosunku do tej osoby również zachodzą powyższe przesłanki, Nagroda I stopnia przechodzi na kolejną osobę będącą autorem odpowiedzi wybranej jako kolejna najciekawsza (drugi zwycięzca rezerwowy Nagrody I stopnia). Oznacza to, iż np. w sytuacji, gdy autor odpowiedzi zajmującej 1. pozycję na liście, o której mowa w §7 ust. 1, utraci prawo do Nagrody I stopnia, Nagroda I stopnia przechodzi na autora odpowiedzi zajmującej 2. pozycję na liście. Gdy autor odpowiedzi zajmującej 2. pozycję na liście utraci prawo do Nagrody I stopnia, Nagroda I stopnia przechodzi na autora odpowiedzi zajmującej 3. pozycję na liście.
7. W dniu następującym po dniu zakooczeniu etapu, o którym mowa w ust. 6, zostanie wyłoniona lista zwycięzców Nagród II i III stopnia, tj. najpóźniej do dnia 6 marca 2015 r. uwzględniając okoliczności opisane w ust.6.powyżej
8. Komisja jest uprawniona do niewyłonienia zwycięzców Konkursu albo wyłonienia mniejszej liczby zwycięzców Konkursu, niż wynika to z liczby przewidzianych Regulaminem Nagród w przypadku, gdy liczba dokonanych Zgłoszeo w Konkursie jest mniejsza od przewidzianej w Regulaminie liczby Nagród oraz w sytuacji, gdy Komisja, kierując się swoją subiektywną oceną uzna, iż nadesłane odpowiedzi nie kwalifikują się do nagrodzenia ze względu na zbyt niski poziom oryginalności i atrakcyjności.
9. Lista zwycięzców dostępna jest na www.uniqueone.pl w zakładce „regulaminy” w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości, po weryfikacji zwycięzców i jest aktualizowana na bieżąco.

§ 8 Warunki wydania Nagród

1. Zwycięzca Nagrody I stopnia informowany jest telefonicznie o wyniku wyboru przez przedstawiciela Organizatora, na numer, który został podany w zwycięskim Zgłoszeniu, w dniu wyboru odpowiedzi, w godzinach 9.00-17.00. Rozmowy ze zwycięzcą mogą byd nagrywane, o czym rozmówca jest powiadamiany.
2. Zwycięzcy Nagród II i III stopnia są informowani telefonicznie o wyniku wyboru przez przedstawiciela Organizatora, na numer, który został podany w zwycięskim Zgłoszeniu, w dniu wyłonienia listy zwycięzców Nagród II i III stopnia lub w następnym dniu roboczym następującym po dniu wyłonienia, w godzinach 9.00-17.00. Rozmowy ze zwycięzcą mogą byd nagrywane, o czym rozmówca jest powiadamiany.
3. Zwycięzcy podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1,2 i 6 niniejszego paragrafu, są proszeni o przesłanie listem poleconym na adres Organizatora:
a. swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania Nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowośd), a w przypadku zwycięzcy Nagrody Głównej dodatkowo kopii dokumentu potwierdzającego tożsamośd (dowodu osobistego lub paszportu zwycięzcy);
b. oryginału dowodu zakupu, z tytułu którego zwycięzca dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, potwierdzającego jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych zgodnie z §4 ust. 6 i 16;
c. oświadczenia, iż zwycięzca ukooczył 18 lat oraz iż wobec zwycięzcy nie zachodzą przesłanki określone w §4 ust. 2 i 3, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl w zakładce “Regulaminy”.
4. Zwycięzcy są zobowiązani do przesłania listem poleconym lub do osobistego doręczenia na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa, w ciągu 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1, 2 i 6 niniejszego paragrafu, danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w ust. 3. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dane te jednocześnie muszą wpłynąd do Organizatora nie później niż w ciągu 6 dni roboczych od dnia nadania. Jeśli zwycięzca nie prześle kompletnych danych niezbędnych do wydania Nagrody w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z Nagrody.
5. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości zwycięzcy, w szczególności w związku z postanowieniami §4 ust. 14, oprócz dokumentów wskazanych w niniejszym paragrafie Organizator może poprosid o przesłanie listem poleconym lub osobiste doręczenie na adres Organizatora, w ciągu 2 dni roboczych od wystąpienia z tym roszczeniem, kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamośd zwycięzcy (dowodu osobistego albo paszportu) oraz oryginałów wszystkich zgłoszonych paragonów, z zastrzeżeniem, że kserokopia musi wpłynąd do Organizatora nie później niż w ciągu 6 dni od dnia nadania. Z roszczeniem tym Organizator może wystąpid w ciągu 3 dni od dnia otrzymania ww. dokumentów.
6. Jeżeli w terminie, o którym mowa w §8 ust. 1 i 2, nie powiodą się dwie próby kontaktu telefonicznego, Organizator wysyła wiadomośd SMS, na numer telefonu podany w Zgłoszeniu, z informacją o podjęciu kolejnej próby połączenia w następnym dniu roboczym, w godzinach 9.00 – 17.00 r. (treśd komunikatu: „WINIARY: W dniu X w godz. 9-17 Organizator podejmie kolejną próbę kontaktu telefonicznego.”, gdzie X oznacza dzieo roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i tym razem nie powiodą się próby kontaktu, zwycięzca traci prawo do Nagrody.
7. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego ze zwycięzcą rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).
8. W sytuacji określonej w §7 ust. 6 stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-7 powyżej, z zastrzeżeniem, iż próba kontaktu ze zwycięzcą rezerwowym podejmowana jest w dniu następującym po dniu, w którym poprzedni zwycięzca utracił prawo do nagrody.
9. Drugi zwycięzca rezerwowy Nagrody I stopnia jest informowany o ewentualnej wygranej najpóźniej w dniu 18 lutego 2015 r.
10. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano zwycięzcy, który dokonał rzeczywistego zakupu lub Zgłoszenia poza okresem sprzedaży i dokonywania Zgłoszeo do Konkursu zgodnie z terminami wskazanymi w §3 ust. 3 i 5 dla danej sieci, traci on prawo do Nagrody.
11. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano zwycięzcy, należącemu do grona osób, o których mowa w §4 ust. 2 lub 3, zwycięzca taki traci prawo do Nagrody.
12. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
13. Przesłanie przez zwycięzcę paragonu niespełniającego wymagao określonych w §4 ust. 16, w szczególności paragonu nieczytelnego bądź błędnego powoduje niespełnienie przez zwycięzcę warunków uczestnictwa i oznacza rezygnację z Nagrody.
14. Przesłany przez zwycięzcę numer z paragonu widniejący na przesłanym paragonie musi byd zgodny z numerem z paragonu podanym w zwycięskim Zgłoszeniu. W przypadku braku zgodności pomiędzy numerem widniejącym na paragonie przesłanym przez zwycięzcę a numerem paragonu podanym w Zgłoszeniu, zwycięzca traci prawo do Nagrody.

§ 9 Termin wydania Nagród

1. Wydanie Nagrody I stopnia zwycięzcy następuje poprzez wręczenie dokumentów niezbędnych do rejestracji samochodu (pocztą kurierską na adres wskazany przez zwycięzcę zgodnie z §8 ust. 3) w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Organizatora dokumentów, o których mowa w §8 ust. 3. Za rejestrację samochodu i jego ubezpieczenie z tytułu OC jest odpowiedzialny zwycięzca. Po dokonaniu rejestracji zwycięzca wraz z Organizatorem Konkursu ustalą termin przekazania samochodu. Za miejsce przekazania samochodu należy przyjąd jeden z salonów samochodowych w Warszawie, chyba że Organizator i zwycięzca ustalą inne miejsce.
2. Nagrody II i III stopnia wysyłane są zwycięzcom przesyłką kurierską w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora dokumentów, o których mowa w §8 ust. 3, na adres wskazany przez zwycięzcę zgodnie z §8 ust. 3.

§ 10 Opodatkowanie Nagród

Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U.
2012, poz.361). Oznacza to, że kwoty wyszczególnione w §5 ust. 2 pkt a, b, c potrącone są przez Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku od ww. nagród w wysokości 10% poszczególnej nagrody, na co zwycięzca wyraża zgodę.


§ 11 Postępowanie reklamacyjne


1. Wszelkie reklamacje mogą byd zgłaszane w ciągu 30 dni od daty wydania nagrody wskazanej w §9, przy czym decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Prawo do złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom Konkursu.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno byd dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-726, ul. Skrzetuskiego 23) z dopiskiem „Konkurs Świąteczna poczta WINIARY – reklamacja” i powinno zawierad: imię i nazwisko oraz adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treśd roszczenia.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

§ 12 Postanowienia koocowe

1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w §2.
2. Regulamin dostępny jest również www.winiary.pl oraz na www.uniqueone.pl w zakładce „Regulaminy”.
3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
4. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.
5. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.
6. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem 24 grudnia 2014 r., 2 i 5 stycznia 2015 r. oraz świąt.
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 1 – lista sklepów biorących udział w konkursie „Świąteczna poczta WINIARY”
Załącznik nr 1 – lista sklepów biorących udział w konkursie „Świąteczna poczta WINIARY” w okresie 5-.12.2014r.
NAZWA SIECI
NAZWA SIECI
HALA
Auchan
Katowice
ul. Reoców
Real/Auchan
Katowice
ul. Pułaskiego
Auchan
Bydgoszcz
Mariana Rejewskiego 3
Real
Zabrze
pl. Teatralny
Real
Zabrze
ul. Szkubacza
Real/Auchan
Bytom
ul. Strzelców Bytomskich
Auchan
Wałbrzych
ul. Henryka Wieniawskiego 19
Real
Wałbrzych
ul. Kusocioskiego 4
Auchan
Opole
ul. Wrocławska 154
Real
Opole
ul. Sosnkowskiego 2
Auchan
Gdynia
ul. Kazimierza Górskiego 2
Auchan
Płock
ul. Wyszogrodzka 140
Auchan
Białystok
Produkcyjna
Auchan
Białystok
Hetmaoska
Real
Białystok
Miłosza
Real/Auchan
Zielona Góra
ul. Stefana Batorego
Auchan
Komorniki
GŁOGOWSKA 432
Auchan
Swadzim
św. Antoniego 2
Real
Poznao
Szwajcarska
Real
Poznao
Bukowska
Auchan
Mikołów
ul. Gliwicka 3
Auchan
Żory
ul. Francuska 11
Real/Auchan
Bielsko-Biała
ul. Bohaterów Monte Cassino
Real
Szczecin
ul. Wyzwolenia
Real
Olsztyn
ul. Sikorskiego
Auchan
Gdaosk
ul. Szczęśliwa 3
Auchan
Wrocław
ul. Czekoladowa
Auchan
Marki
Marki ul. Piłsudskiego
Auchan
Warszawa
ul. Modlioska 2
Real
Warszawa
ul. Jubilerska
Real
Lublin
ul. Witolda Chodźki 14
Real
Nowy Sącz
ul . Gorzkowska
Auchan
Racibórz
ul. Rybnicka 97
Real
Rybnik
ul. Jana Kotucza 100
Auchan
Legnica
Rzeczypospolitej 116
Real
Rzeszów
ul. Witosa 21
Auchan
Kraków
Aleja Pokoju 67
Auchan
Dąbrowa Górnicza
ul. Jana III Sobieskiego 6
Auchan
Sosnowiec
ul. Zuzanny 20
Real
Czeladź
ul. Będzioska 80
Real
Dąbrowa Górnicza
ul. Katowicka 1
Real
Mysłowice
ul. Katowicka 75
Carrefour
ŁÓDŹ GÓRNA I
ul. Kolumny 6/36
Carrefour
KRAKÓW ZAKOPIANKA I
ul. Zakopiaoska 62
Carrefour
W-WA TARGÓWEK
ul. Głębocka 15
Carrefour
W-WA REDUTA
Al. Jerozolimskie 148
Carrefour
WROCŁAW BOREK
ul. Gen. Hallera 52
Carrefour
KATOWICE DABRÓWKA
Al. Roździeoskiego 200
Carrefour
W-WA BEMOWO
Al. Powstaoców Śląskich 126
Carrefour
BYTOM
ul. Nowaka-Jezioraoskiego 25
Carrefour
SZCZECIN TURZYN I
ul. Bohaterów Warszawy 42
Carrefour
GDAOSK MORENA I
ul. Schuberta 102 A
Carrefour
W-WA WILEOSKA
ul. Targowa 72
Carrefour
KRAKÓW CZYŻYNY (N.HUTA) II
ul. M.Medweckiego 2
Carrefour
TORUO BIELAWY
ul. Olsztyoska 8
Carrefour
BYDGOSZCZ I POMORSKA
ul. Fordooska 141
Carrefour
SOSNOWIEC
ul. Staszica 8B
Carrefour
W-WA ARKADIA
Al. Jana Pawła II 82
Carrefour
ZIELONA GÓRA
ul. Dąbrówki 5
Carrefour
LEGNICA
ul. Piłsudskiego 84
Carrefour
BIELSKO-BIAŁA
ul. Sarni Stok 2
Carrefour
ELBLĄG
ul. Dąbka 152
Carrefour
KRAKÓW WITOSA III
ul. Witosa 7
Carrefour
ŁÓDŹ SZPARAGOWA II
ul. Szparagowa 7
Carrefour
ŁÓDŹ PRZYBYSZEWSKIEGO III
ul. Przybyszewskiego 176/178
Carrefour
POZNAO FRANOWO I
ul. Szwedzka 6
Carrefour
POZNAO PESTKA IV (SERBSKA)
ul.Solidarności 47 (Galeria Pestka)
Carrefour
SZCZECIN GUMIEOCE II
ul. Mieszka I 73
Carrefour
KALISZ
ul. Poznaoska 121/131
Carrefour
CHORZÓW
ul. Parkowa 20
Carrefour
ZAMOŚD
ul. Lwowska 56
Carrefour
ZGORZELEC
ul. Jeleniogórska 42
Carrefour
TARNOWSKIE GÓRY (PHD)
ul. Kościuszki 5
Carrefour
GLIWICE I ARENA
ul. Nowaka-Jezioraoskiego 1
Carrefour
OLSZTYN GRUNWALD
ul. Krasickiego 1 b
Carrefour
RYBNIK
ul. Gliwicka 45
Carrefour
GRUDZIĄDZ
ul. Konarskiego 45
Carrefour
BYDGOSZCZ II GLINKI
ul. Jana Pawła II 115
Carrefour
JAWORZNO
ul. Wojska Polskiego 2D
Carrefour
PUŁAWY
ul. Goscinczyk 2
Carrefour
RADOMSKO
ul. Piastowska 28
Carrefour
INOWROCŁAW
ul. Wojska Polskiego 10
Carrefour
PABIANICE I
ul. Popławska 4/20
Carrefour
ŁÓDŹ RETKINA IV
ul. Bandurskiego 49
Carrefour
GLIWICE II FORUM
ul. Lipowa 1
Carrefour
DĘBICA
ul. Ks. Nosala 2
Carrefour
MIOSK MAZOWIECKI
ul.Warszawska 61, Stojadła
Carrefour
GŁOGÓW
ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 12
Carrefour
STAROGARD GDAOSKI
Al.. Niepodległości 2a
Carrefour
CHOJNICE
Al. Bayeux 1
Carrefour
GNIEZNO
ul. Pałucka 2
Carrefour
KONIN
ul. Paderewskiego 8
Carrefour
BEŁCHATÓW
ul. Kolejowa 4
Carrefour
KĘDZIERZYN KOŹLE
ul. Kozielska 20
Carrefour
OLKUSZ
ul. Rabsztyoska 2
Carrefour
TCZEW
ul. Braci Grimm 4
Carrefour
KWIDZYO
ul. 3-ego maja 26
Carrefour
KUTNO
ul. Oporowska 6a
Carrefour
SOCHACZEW
ul. Warszawska 119
Carrefour
BOLESŁAWIEC
ul. 10-ego marca 1
Carrefour
BYDGOSZCZ III FORDON
ul. Skarżyoskiego 2
Carrefour
POZNAO PANORAMA III
ul. Górecka 30
Carrefour
W-WA MOKOTÓW VI
ul. Wołoska 12
Carrefour
KRAKÓW GALERIA PKP IV
ul. Pawia 5
Carrefour
GDAOSK BAŁTYCKA II
al. Grunwaldzka 141
Carrefour
BIAŁYSTOK I WROCŁAWSKA
ul. Wrocławska 20
Carrefour
LUBLIN
ul. Witosa 6
Carrefour
SZCZECIN III STRUGA (GRYF)
ul. Wiosenna 32
Carrefour
KRAKÓW PLAZA V
Al. Pokoju 44
Carrefour
BIAŁYSTOK II PODLASKA
ul. Wysockiego 67
Carrefour
WROCŁAW FACTORY
ul.Graniczna 2A
Carrefour
BIAŁA PODLASKA
ul.Jana III Sobieskiego 9
Carrefour
WODZISŁAW ŚLĄSKI
ul. Matuszczyka 2
Carrefour
CHEŁM
ul. Lwowska 81
Carrefour
MŁAWA
ul. Dzierzgowska 8/Targowa 13
Carrefour
KŁODZKO
ul. Noworudzka 2
Carrefour
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
ul. Podhalaoska 26
Carrefour
NOWY SĄCZ
ul. Węgierska 170
Carrefour
OŚWIĘCIM
ul. Powstaoców Sląskich 1
Carrefour
GDAOSK PRZYWIDZKA (FACTORY)
ul. Przywidzka 6
Carrefour
OPOLE TURAWA
ul. Dębowa 1
E`LECLERC
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
11 Listopada
E`LECLERC
WARSZAWA
Aspekt
E`LECLERC
POZNAO
Błażeja Winklera
E`LECLERC
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Bolesława Limanowskiego
E`LECLERC
SOSNOWIEC
Braci Mieroszewskich
E`LECLERC
TYCHY
Budowlanych
E`LECLERC
KŁODZKO
Dusznicka
E`LECLERC
KIELCE
Edmunda Massalskiego
E`LECLERC EX-PRESS
NOWY TARG
gen. Władysława Sikorskiego
E`LECLERC
KATOWICE
gen. Zygmunta Waltera Jankego
E`LECLERC
KALISZ
Górnośląska
E`LECLERC
TORUO
Ignacego Łyskowskiego
E`LECLERC
ŁÓDŹ
Inflancka
E`LECLERC
OSTROŁĘKA
Jana Pawła II
E`LECLERC
KĘDZIERZYN KOŹLE
Jana Pawła II
E`LECLERC
WARSZAWA
JUTRZENKI
E`LECLERC
ŚREM
Kolejowa
E`LECLERC
KOŁOBRZEG
Koszalioska
E`LECLERC
WODZISŁAW ŚLĄSKI
ks. płk. Wilhelma Kubsza
E`LECLERC
NOWY SĄCZ
Lwowska
E`LECLERC
GDAOSK
Obrooców Wybrzeża
E`LECLERC
RACIBÓRZ
Opawska
E`LECLERC
SZCZECIN
Rostocka
E`LECLERC
GLIWICE
Rybnicka
E`LECLERC EX-PRESS
NOWY TARG
Składowa
E`LECLERC
PRZEMYŚL
Sportowa
E`LECLERC
OLEŚNICA
Stanisława Moniuszki
E`LECLERC
BEŁCHATÓW
Stanisława Staszica
E`LECLERC
ZIELONA GÓRA
Stefana Wyszyoskiego
E`LECLERC
ELBLĄG
Stefana Żeromskiego
E`LECLERC
SŁUPSK
Szczecioska
E`LECLERC
RZESZÓW
Tadeusza Rejtana
E`LECLERC
GLIWICE
Tarnogórska
E`LECLERC
RADOM
Toruoska
E`LECLERC
LUBLIN
Turystyczna
E`LECLERC
WROCŁAW
Zakładowa
E`LECLERC
CHORZÓW
Żołnierzy Września
Sklepy biorące udział w konkursie: 12-14.12.2014r.
Auchan
Marki
Marki ul. Piłsudskiego
Auchan
Warszawa
ul. Modlioska 2
Real
Warszawa
ul. Jubilerska
Auchan
Białystok
Produkcyjna
Auchan
Białystok
Hetmaoska
Real
Białystok
Miłosza
Real
Lublin
ul. Witolda Chodźki 14
Real
Rzeszów
ul. Witosa 21
Real/Auchan
Zielona Góra
ul. Stefana Batorego
Auchan
Legnica
Rzeczypospolitej 116
Auchan
Wałbrzych
ul. Henryka Wieniawskiego 19
Real
Wałbrzych
ul. Kusocioskiego 4
Real
Zabrze
pl. Teatralny
Real
Zabrze
ul. Szkubacza
Real/Auchan
Bytom
ul. Strzelców Bytomskich
Auchan
Mikołów
ul. Gliwicka 3
Auchan
Żory
ul. Francuska 11
Real/Auchan
Bielsko-Biała
ul. Bohaterów Monte Cassino
Auchan
Racibórz
ul. Rybnicka 97
Real
Rybnik
ul. Jana Kotucza 100
Auchan
Opole
ul. Wrocławska 154
Real
Opole
ul. Sosnkowskiego 2
Real/Auchan
Katowice
ul. Pułaskiego
Auchan
Dąbrowa Górnicza
ul. Jana III Sobieskiego 6
Auchan
Sosnowiec
ul. Zuzanny 20
14
Real
Czeladź
ul. Będzioska 80
Real
Dąbrowa Górnicza
ul. Katowicka 1
Real
Mysłowice
ul. Katowicka 75
Auchan
Komorniki
GŁOGOWSKA 432
Auchan
Swadzim
św. Antoniego 2
Real
Poznao
Szwajcarska
Real
Poznao
Bukowska
Auchan
Gdynia
ul. Kazimierza Górskiego 2
Auchan
Gdaosk
ul. Szczęśliwa 3
Real
Olsztyn
ul. Sikorskiego
Auchan
Bydgoszcz
Mariana Rejewskiego 3
Real
Szczecin
ul. Wyzwolenia
Auchan
Kraków
Aleja Pokoju 67
Real
Nowy Sącz
ul . Gorzkowska
Carrefour
Warszawa
ul. Głębocka 15
Carrefour
Warszawa
Al. Jerozolimskie 148
Carrefour
Warszawa
Al. Powstaoców Śląskich 126
Carrefour
Warszawa
ul. Targowa 72
Carrefour
Warszawa
Al. Jana Pawła II 82
Carrefour
Miosk Mazowiecki
ul.Warszawska 61, Stojadła
Carrefour
SOCHACZEW
ul. Warszawska 119
Carrefour
Warszawa
ul. Wołoska 12
Carrefour
Białystok
ul. Wrocławska 20
Carrefour
Białystok
ul. Wysockiego 67
Carrefour
Puławy
ul. Goscinczyk 2
Carrefour
Lublin
ul. Witosa 6
Carrefour
BIAŁA PODLASKA
ul.Jana III Sobieskiego 9
Carrefour
CHEŁM
ul. Lwowska 81
Carrefour
Zamośd
ul. Lwowska 56
Carrefour
Łódź
ul. Kolumny 6/36
Carrefour
Łódź
ul. Szparagowa 7
Carrefour
Łódź
ul. Przybyszewskiego 176/178
Carrefour
Radomsko
ul. Piastowska 28
Carrefour
Pabianice
ul. Popławska 4/20
Carrefour
Łódź
ul. Bandurskiego 49
Carrefour
BEŁCHATÓW
ul. Kolejowa 4
Carrefour
Zielona Góra
ul. Dąbrówki 5
Carrefour
Głogów
ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 12
Carrefour
Legnica
ul. Piłsudskiego 84
Carrefour
Zgorzelec
ul. Jeleniogórska 42
Carrefour
BOLESŁAWIEC
ul. 10-ego marca 1
Carrefour
KŁODZKO
ul. Noworudzka 2
Carrefour
Wrocław
ul. Gen. Hallera 52
Carrefour
Wrocław
ul.Graniczna 2A
Carrefour
Bytom
ul. Nowaka-Jezioraoskiego 25
Carrefour
Bielsko-Biała
ul. Sarni Stok 2
Carrefour
Tarnowskie Góry
ul. Kościuszki 5
Carrefour
Gliwice
ul. Nowaka-Jezioraoskiego 1
Carrefour
Rybnik
ul. Gliwicka 45
Carrefour
Gliwice
ul. Lipowa 1
Carrefour
KĘDZIERZYN KOŹLE
ul. Kozielska 20
Carrefour
WODZISŁAW ŚLĄSKI
ul. Matuszczyka 2
Carrefour
JASTRZĘBIE ZDRÓJ
ul. Podhalaoska 26
Carrefour
OŚWIĘCIM
ul. Powstaoców Sląskich 1
Carrefour
Opole
ul. Dębowa 1
Carrefour
Katowice
Al. Roździeoskiego 200
Carrefour
Sosnowiec
ul. Staszica 8B
Carrefour
Chorzów
ul. Parkowa 20
Carrefour
Jaworzno
ul. Wojska Polskiego 2D
Carrefour
Poznao
ul. Szwedzka 6
Carrefour
Poznao
ul.Solidarności 47 (Galeria Pestka)
Carrefour
GNIEZNO
ul. Pałucka 2
Carrefour
Poznao
ul. Górecka 30
Carrefour
Kalisz
ul. Poznaoska 121/131
Carrefour
KONIN
ul. Paderewskiego 8
Carrefour
KUTNO
ul. Oporowska 6a
Carrefour
Gdaosk
ul. Schuberta 102 A
Carrefour
STAROGARD GDAOSKI
Al.. Niepodległości 2a
Carrefour
TCZEW
ul. Braci Grimm 4
Carrefour
Gdaosk
al. Grunwaldzka 141
Carrefour
Gdaosk
ul. Przywidzka 6
Carrefour
Elbląg
ul. Dąbka 152
Carrefour
Olsztyn
ul. Krasickiego 1 b
Carrefour
MŁAWA
ul. Dzierzgowska 8/Targowa 13
Carrefour
Bydgoszcz
ul. Fordooska 141
Carrefour
Bydgoszcz
ul. Jana Pawła II 115
Carrefour
Bydgoszcz
ul. Skarżyoskiego 2
Carrefour
Grudziądz
ul. Konarskiego 45
Carrefour
Toruo
ul. Olsztyoska 8
Carrefour
Inowrocław
ul. Wojska Polskiego 10
Carrefour
CHOJNICE
Al. Bayeux 1
Carrefour
KWIDZYO
ul. 3-ego maja 26
Carrefour
Szczecin
ul. Bohaterów Warszawy 42
Carrefour
Szczecin
ul. Mieszka I 73
Carrefour
Szczecin
ul. Wiosenna 32
Carrefour
Kraków
ul. Zakopiaoska 62
Carrefour
Kraków
ul. M.Medweckiego 2
Carrefour
Kraków
ul. Witosa 7
16
Carrefour
OLKUSZ
ul. Rabsztyoska 2
Carrefour
Kraków
ul. Pawia 5
Carrefour
Kraków
Al. Pokoju 44
Carrefour
NOWY SĄCZ
ul. Węgierska 170
Carrefour
Dębica
ul. Ks. Nosala 2
TESCO EXTRA
ŁOMŻA
Zawadzka 38
TESCO
SOCHACZEW
Wojtówka 2D
TESCO
INOWROCŁAW
Wojska Polskiego 16
TESCO EXTRA
BEŁCHATÓW
Kolejowa 6
TESCO
ŻARY
Broni Pancernej 15
TESCO EXTRA
GLIWICE
Pszczyoska 315
TESCO EXTRA
GLIWICE
Łabędzka 24
TESCO
LUBLIN
Władysława Orkana 4
TESCO
PUŁAWY
Dęblioska 18D
TESCO
STALOWA WOLA
Przemysłowa 2
TESCO
KIELCE
Świętokrzyska 20
TESCO
WARSZAWA
Połczyoska 121/15
TESCO
WARSZAWA
Górczewska 256
TESCO
SKIERNIEWICE
Czesława Liska 1
TESCO
WARSZAWA
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 24
TESCO
PIASTÓW
Tysiąclecia 22
TESCO EXTRA
SUWAŁKI
Tadeusza Kościuszki 103
TESCO
WARSZAWA
gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 41
TESCO
WARSZAWA
Stalowa 60/64
TESCO
WROCŁAW
Długa 37/47
TESCO
BIELANY WROCŁAWSKIE
Czekoladowa 1
TESCO
ŚWIDNICA
Strzegomska 3
TESCO
WROCŁAW
Paprotna 7
TESCO
JELENIA GÓRA
Jana Pawła II 4
TESCO
GŁOGÓW
Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
TESCO
ZIELONA GÓRA
Energetyków 2
TESCO
LUBIN
Ignacego Paderewskiego 101
TESCO EXTRA
LESZNO
Poznaoska 3
TESCO
KALISZ
Wojska Polskiego 2
TESCO
KALISZ
Majkowska 28
TESCO EXTRA
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Raszkowska 68
TESCO EXTRA
ŁÓDŹ
Pojezierska 93
TESCO
ŁÓDŹ
marsz. Józefa Piłsudskiego 15/23
TESCO
ŁÓDŹ
Widzewska 22
TESCO
OPOLE
Ozimska 72
TESCO
SZCZECIN
Milczaoska 31F
TESCO
STARGARD SZCZECIOSKI
Szczecioska 81
TESCO
GORZÓW WIELKOPOLSKI
Górczyoska 19
TESCO
GORZÓW WIELKOPOLSKI
Słowiaoska 70
TESCO
STAROGARD GDAOSKI
Zblewska 5
TESCO
BYDGOSZCZ
Toruoska 101
TESCO
WŁOCŁAWEK
Kruszyoska 17/27
TESCO EXTRA
POZNAO
Serbska 7
TESCO
POZNAO
Henryka Opieoskiego 1
TESCO
POZNAO
Mrągowska 4
TESCO
PIŁA
Bydgoska 135
TESCO
GDYNIA
Kcyoska 27
TESCO
GDYNIA
Nowowiczlioska 35
TESCO
GDAOSK
Cienista 30
TESCO
OLSZTYN
Wincentego Pstrowskiego 15
TESCO
BYTOM
Chorzowska 86
TESCO EXTRA
CZĘSTOCHOWA
Drogowców 6
TESCO
TARNOWSKIE GÓRY
Zagórska 220
TESCO
TYCHY
Towarowa 2
TESCO
BIELSKO BIAŁA
Warszawska 180
TESCO
RYBNIK
Żorska 2
TESCO
RUDA ŚLĄSKA
1 Maja 37A
TESCO
KATOWICE
Chorzowska 107
TESCO
RZESZÓW
Powstaoców Warszawy 13
TESCO
PRZEMYŚL
Lwowska 36
TESCO
MIELEC
Żeromskiego 15
TESCO
KRAKÓW
Wielicka 259
TESCO
KRAKÓW
Kapelanka 54
TESCO
TARNÓW
Nowodąbrowska 127
TESCO EXTRA
NOWY SĄCZ
płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 11
TESCO
WROCŁAW
Legnicka 58
Sklepy biorące udział w konkursie: 19-21.12.2014r.
E.LECLERC KWITNĄCA
WARSZAWA
Aspekt 76
E.LECLERC WARSZADIS
WARSZAWA
JUTRZENKI 56
E.LECLERC OSTROWIECDIS
OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
11 Listopada 6
E.LECLERC KIELCEDIS
KIELCE
Edmunda Massalskiego 3
E.LECLERC RADOMDIS
RADOM
Toruoska 13
E.LECLERC OSTROŁĘKADIS
OSTROŁĘKA
Jana Pawła II 4
E.LECLERC TURISDIS
LUBLIN
Turystyczna 1
E.LECLERC PRZEMYŚLDIS
PRZEMYŚL
Sportowa 11
E.LECLERC RZESZÓWDIS
RZESZÓW
Tadeusza Rejtana 69
E.LECLERC ŁÓDŹDIS
ŁÓDŹ
Inflancka 45
E.LECLERC BEŁCHATÓWDIS
BEŁCHATÓW
Stanisława Staszica 20
E.LECLERC ZIELONAGÓRADIS
ZIELONA GÓRA
Stefana Wyszyoskiego 7
E.LECLERC KŁODZKODIS
KŁODZKO
Dusznicka 1a
E.LECLERC OLEŚNICADIS
OLEŚNICA
Stanisława Moniuszki 69
E.LECLERC WROCŁAWDIS
WROCŁAW
Zakładowa 2/4
18
E.LECLERC TYCHYDIS
TYCHY
Budowlanych 59
E.LECLERC KĘDZIERZYNDIS
KĘDZIERZYN KOŹLE
Jana Pawła II 30
E.LECLERC JASTRZĘBIEDIS
WODZISŁAW ŚLĄSKI
ks. płk. Wilhelma Kubsza 32
E.LECLERC RACIBÓRZDIS
RACIBÓRZ
Opawska 45
E.LECLERC GLIWICEDIS
GLIWICE
Rybnicka 148
E.LECLERC GLIWICEDIS
GLIWICE
Tarnogórska 19
E.LECLERC SILESIADIS
SOSNOWIEC
Braci Mieroszewskich 2
E.LECLERC SILESIADIS
KATOWICE
gen. Zygmunta Waltera Jankego 15D
E.LECLERC TYCHYDIS
CHORZÓW
Żołnierzy Września 22
E.LECLERC POZNAODIS
POZNAO
Błażeja Winklera 10
E.LECLERC POZNAODIS
ŚREM
Kolejowa 1A
E.LECLERC OSTRÓWDIS
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Bolesława Limanowskiego 8
E.LECLERC KALISZDIS
KALISZ
Górnośląska 82
E.LECLERC GDAOSKDIS
GDAOSK
Obrooców Wybrzeża 1
E.LECLERC TORUODIS
TORUO
Ignacego Łyskowskiego 8
E.LECLERC SZCZECINDIS
SZCZECIN
Rostocka 15
E.LECLERC KOŁOBRZEGDIS
KOŁOBRZEG
Koszalioska 36
E.LECLERC SŁUPSKDIS
SŁUPSK
Szczecioska 36K
E.LECLERC NOWY TARGDIS
NOWY SĄCZ
Lwowska 80
E.LECLERC - EX-PRESS SP. Z O.O.
NOWY TARG
Składowa 2A
TESCO EXTRA
ŁOMŻA
Zawadzka 38
TESCO
SOCHACZEW
Wojtówka 2D
TESCO
INOWROCŁAW
Wojska Polskiego 16
TESCO EXTRA
BEŁCHATÓW
Kolejowa 6
TESCO
ŻARY
Broni Pancernej 15
TESCO EXTRA
GLIWICE
Pszczyoska 315
TESCO EXTRA
GLIWICE
Łabędzka 24
TESCO
LUBLIN
Władysława Orkana 4
TESCO
PUŁAWY
Dęblioska 18D
TESCO
STALOWA WOLA
Przemysłowa 2
TESCO
KIELCE
Świętokrzyska 20
TESCO
WARSZAWA
Połczyoska 121/15
TESCO
WARSZAWA
Górczewska 256
TESCO
SKIERNIEWICE
Czesława Liska 1
TESCO
WARSZAWA
Aleja Komisji Edukacji Narodowej 24
TESCO
PIASTÓW
Tysiąclecia 22
TESCO EXTRA
SUWAŁKI
Tadeusza Kościuszki 103
TESCO
WARSZAWA
gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 41
TESCO
WARSZAWA
Stalowa 60/64
TESCO
WROCŁAW
Długa 37/47
TESCO
BIELANY WROCŁAWSKIE
Czekoladowa 1
TESCO
ŚWIDNICA
Strzegomska 3
TESCO
WROCŁAW
Paprotna 7
TESCO
JELENIA GÓRA
Jana Pawła II 4
TESCO
GŁOGÓW
Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19
TESCO
ZIELONA GÓRA
Energetyków 2
TESCO
LUBIN
Ignacego Paderewskiego 101
TESCO EXTRA
LESZNO
Poznaoska 3
TESCO
KALISZ
Wojska Polskiego 2
TESCO
KALISZ
Majkowska 28
TESCO EXTRA
OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Raszkowska 68
TESCO EXTRA
ŁÓDŹ
Pojezierska 93
TESCO
ŁÓDŹ
marsz. Józefa Piłsudskiego 15/23
TESCO
ŁÓDŹ
Widzewska 22
TESCO
OPOLE
Ozimska 72
TESCO
SZCZECIN
Milczaoska 31F
TESCO
STARGARD SZCZECIOSKI
Szczecioska 81
TESCO
GORZÓW WIELKOPOLSKI
Górczyoska 19
TESCO
GORZÓW WIELKOPOLSKI
Słowiaoska 70
TESCO
STAROGARD GDAOSKI
Zblewska 5
TESCO
BYDGOSZCZ
Toruoska 101
TESCO
WŁOCŁAWEK
Kruszyoska 17/27
TESCO EXTRA
POZNAO
Serbska 7
TESCO
POZNAO
Henryka Opieoskiego 1
TESCO
POZNAO
Mrągowska 4
TESCO
PIŁA
Bydgoska 135
TESCO
GDYNIA
Kcyoska 27
TESCO
GDYNIA
Nowowiczlioska 35
TESCO
GDAOSK
Cienista 30
TESCO
OLSZTYN
Wincentego Pstrowskiego 15
TESCO
BYTOM
Chorzowska 86
TESCO EXTRA
CZĘSTOCHOWA
Drogowców 6
TESCO
TARNOWSKIE GÓRY
Zagórska 220
TESCO
TYCHY
Towarowa 2
TESCO
BIELSKO BIAŁA
Warszawska 180
TESCO
RYBNIK
Żorska 2
TESCO
RUDA ŚLĄSKA
1 Maja 37A
TESCO
KATOWICE
Chorzowska 107
TESCO
RZESZÓW
Powstaoców Warszawy 13
TESCO
PRZEMYŚL
Lwowska 36
TESCO
MIELEC
Żeromskiego 15
TESCO
KRAKÓW
Wielicka 259
TESCO
KRAKÓW
Kapelanka 54
TESCO
TARNÓW
Nowodąbrowska 127
TESCO EXTRA
NOWY SĄCZ
płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 11
TESCO
WROCŁAW
Legnicka 58