Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Konkurs Purina w sieci Biedronka


Regulamin konkursu pod nazwą
„Koci konkurs”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: „Koci konkurs”, zwany dalej „Konkurs”.
2. Organizatorem Konkursu jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 01637528800000, tel +48 22 549 30 03, + 48 22 853 89 98 , fax +48 22 853 89 29, adres e-mail: kocikonkurs@uniqueone.pl zwana dalej „Organizatorem”.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Biedronka. Lista sklepów dostępna jest na stronie internetowej: www.biedronka.pl.
5. Okres przyjmowania zgłoszeń i sprzedaż produktów promocyjnych rozpoczyna się w dniu 9 lutego 2015 r. i kończy się 28 lutego 2015r.
6. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja, powołana przez Organizatora.
7. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że wobec przesłanego zgłoszenia przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych oraz nie naruszają one praw osób trzeci.

§ 2 Zasady Konkursu

1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
2. Nagród w Konkursie nie mogą otrzymać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników Firmy Nestle Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 02-678, przy ul. Szturmowej 2, a także pracownicy i członkowie rodziny pracowników Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie.
3. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. W Konkursie biorą udział produkty marki Purina dla kota dostępne w sklepach sieci Biedronka w trakcie trwania Konkursu (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).
5. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w dniu 9 lutego 2015 r. i trwa do 28 lutego 2015 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Konkursie.
6. Uczestnikiem Konkursu może być osoba, o której mowa w ust. 1, (dalej „Uczestnik”), która w okresie od dnia 9 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 spełnia łącznie następujące warunki:
1) Dokona w sklepie sieci Biedronka jednorazowych zakupów Produktów Promocyjnych za kwotę min. 19,00 zł brutto (słownie: dziewiętnaści złotych i 00/100) potwierdzonych jednym dowodem zakupu;
2) Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie: a) za pośrednictwem strony internetowej www.kocikonkurs.pl poprzez wypełnienie formularza w sposób zgodny z zamieszczonymi na stronie wskazówkami tak, aby zostały zawarte minimum następujące dane: numer telefonu kontaktowego, numer systemowy z paragonu potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych, - jako dane obligatoryjne, oraz przesłanie, zdjęcia na którym przedstawi „jak świętujesz światowy dzień kota ze swoim ulubieńcem” w formacie JPG, PNG,PDF o rozmiarze nie większym niż 5MB i nie mniejszym niż 25kb albo b) za pomocą wiadomości MMS, wysłanej na numer 900090 poprzez wpisanie w treści MMS-a numeru systemowego z paragonu oraz załączenie zdjęcia, na którym przedstawi „jak świętujesz światowy dzień kota ze swoim ulubieńcem”. Koszt MMS-a to 0,50 zł bez VAT, 0,62 zł z VAT). Z tym, że maksymalna wielkość pliku nie może przekroczyć 300 kb dalej „Zgłoszenie”.
3) Zachowa oryginał dowodu zakupu potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych.
7. Koszt wysłania wiadomości MMS ponoszą Uczestnicy Konkursu.
8. Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej, Uczestnicy są informowani o tym fakcie komunikatem wyświetlanym na stronie. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane Zgłoszenie MMS (ust.6pkt.2b), Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS-a informującego o przyjęciu ich Zgłoszenia do Konkursu, którego treść znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu
9. Jeśli Uczestnik prześle ten sam numer systemowy kilkoma sposobami przyjmowania Zgłoszeń lub zgłosi wielokrotnie ten sam numer systemowy tym samym sposobem przyjmowania Zgłoszeń, Organizator do udziału w Konkursie przyjmuje tylko jedno, pierwsze Zgłoszenie z tym numerem systemowym. Jeśli Uczestnik zgłosi kilka numerów systemowych w tym samym Zgłoszeniu, Organizator do udziału w Konkursie przyjmuje pierwszy wpisany numer systemowy,
kolejne numery systemowe są pominięte w Konkursie. Termin przyjmowania Zgłoszeń rozpoczyna się 9 lutego 2015r. o godz. 00:00:00 i mija dnia 28 lutego 2015r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina przyjęcia Zgłoszenia przez Organizatora.
10. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o przyjęciu Zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć potwierdzenie przez Organizatora wypełnienia formularza w formie wyświetlenia komunikatu na stronie (pop-up) www.kocikonkurs.pl – w przypadku Zgłoszeń za pomocą strony internetowej. W przypadku zgłoszeń MMS należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego Zgłoszenie.
11. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy. Oznacza to, że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie.
12. Zgłoszenia niekompletne, wypełnione nieprawidłowo, nieczytelne, o niewłaściwym formacie i wielkości są nieważne i nie biorą udziału w Konkursie.
13. Jeden dowód zakupu uprawnia do dokonania jednego Zgłoszenia do Konkursu. Oznacza to, iż jeden numer systemowy (paragon fiskalny potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych) uprawnia do dokonania Zgłoszenia jednego zdjęcia, niezależnie od wyboru sposobu dokonania Zgłoszenia.
14. W Konkursie uwzględniane są jedynie wiadomości MMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce, w szczególności nie są uwzględniane wiadomości MMS wysyłane za pomocą Internetu.
15. W razie utraty lub zniszczenia dowodu zakupu w stopniu uniemożliwiającym spełnienie przez dowód zakupu warunków, o których mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
16. Dowód zakupu (paragon fiskalny) potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
1) jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
2) nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dowodów zakupu;
3) W liście zakupów na jest słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych na odpowiednią kwotę, bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych na odpowiednią kwotę;
4) Data i godzina wystawienia paragonu przypada przed wysłaniem Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 9 lutego 2014 r. o godzinie 00:00:00.
17. Uczestnik może Zgłosić jedno zdjęcie tylko raz w Konkursie. Jeśli Uczestnik prześle wielokrotnie to samo zdjęcie, Organizator do udziału w Konkursie przyjmie tylko pierwsze Zgłoszenie z tym zdjęciem.
18. Za tego samego Uczestnika na potrzeby Regulaminu poczytuje się tę samą osobę fizyczną niezależnie od ilości numerów telefonu/adresów e-mail jakimi się posługuje.
19. Za dowód zakupu poczytuje się na potrzeby paragon fiskalny wystawiony w sklepie Biedronka.

§ 3 Nagrody

1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora w Konkursie na wygrane wynosi 109 703,3zł (słownie: sto dziewięć tysięcy siedemset trzy złote i 30/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 101 (słownie: sto jeden) sztuk.
2. Nagrodami w Konkursie są:
a. Nagrody Mniejsze: Nagrodą Mniejszą jest legowisko dla kota o wartości 329,65 (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć złotych i 65/100) ) brutto wraz z dodatkowym świadczeniem pieniężnym w wysokości 37,00 zł (słownie: trzydzieści siedem złotych i 00/100). Organizator przewidział 100 (słownie: sto)sztuk Nagród Mniejszych w Konkursie.
b. Nagroda Główna: Nagrodą Główną jest samochód Mini w wersji One o wartości 65 510, 30 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziesięć złotych i 30/100)brutto, transporter dla kota o wartości 156 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100) brutto, smycz dla kota o wartości 68 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem złotych i 00/100) brutto oraz dodatkowe świadczenie pieniężna w wysokości 7 304 (słownie: siedem tysięcy trzysta cztery złote i 00/100). Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną w Konkursie.
3. Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.

§ 4 Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Uczestników Konkursu wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Nestle Polska S.A., z siedzibą w Warszawie
02-678, przy ul. Szturmowej 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025166 NIP: 527-020-39-68, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000.000 złotych pokrytym w całości, adres e –mail i nr telefonu do kontaktów: cs@pl.nestle.com, 800 174 902. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w Konkursie.

§ 5 Przyznanie Nagród

1. Wyłonienie zwycięskich Zgłoszeń odbywa się w siedzibie Organizatora, przy ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa.
2. Wyłonienia zwycięskich Zgłoszeń w Konkursie dokonuje specjalnie powołana do tego przez Organizatora Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa wybiera najlepsze zdjęcia, jako zwycięskie w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności, kreatywności oraz atrakcyjności nadesłanych fotografii. Komisja tworzy ranking zwycięzców, umieszczając zwycięzców w kolejności od najciekawszego Zgłoszenia zawierającego zdjęcie.
3. Zgłoszenia o charakterze wulgarnym, obraźliwym, sprzeczne z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszające prawa osób trzecich, prawa autorskie, zawierające treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem, nie są brane pod uwagę, jako niespełniające warunków określonych w Regulaminie.
4. Zgłoszenia wypełnione nieprawidłowo, niepełne i nieczytelne, w szczególności w sposób uniemożliwiający identyfikację Uczestnika nie są brane pod uwagę, jako niespełniające warunków określonych w Regulaminie.
5. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunku wskazanego w Regulaminie, Uczestnik zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany przez Organizatora, który skontaktuje się z Uczestnikiem pod numerem telefonu wskazanym podczas dokonywania Zgłoszenia lub na numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia
6. Decyzja dotycząca wyboru najciekawszego Zgłoszenia(zdjęcia) podjęta przez Komisję jest ostateczna, co jednak nie wyłącza prawa Uczestnika do zgłoszenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
7. Komisja Konkursowa do dnia 13 marca 2015r. spośród wszystkich Zgłoszeń otrzymanych w trakcie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu wybiera 100 (słownie: sto) Zgłoszeń jako zwycięskie w zakresie Nagrody Mniejszej. Komisja jest uprawniona do wyłonienia mniejszej liczby zwycięzców Nagrody Mniejszej, niż wynika to z liczby przewidzianych Regulaminem Nagród w przypadku, gdy liczba dokonanych Zgłoszeń w Konkursie jest mniejsza od przewidzianej w
Regulaminie liczby Nagród. Komisja Konkursowa wybiera dodatkowo 20 Zgłoszeń, jako rezerwowe do Nagród Mniejszych. Nagroda Mniejsza przekazywana jest zwycięzcy rezerwowemu w sytuacji niespełnienia przez zwycięzcę warunków i wymagań określonych w Regulaminie. Zgłoszenia umieszczane są na liście rezerwowej w kolejności od najatrakcyjniejszych. Nagrody Mniejsze przekazywane są osobom z listy rezerwowej zgodnie z tą kolejnością.
8. Po zakończeniu Konkursu do dnia 16 marca 2015r. komisja konkursowa spośród wszystkich Zgłoszeń wyłonionych jako zwycięskie w zakresie Nagród Mniejszych, wybiera 3 Zgłoszenia jako najciekawsze, umieszczając je kolejno wg swojej subiektywnej oceny na liście zwycięzcy Nagrody Głównej oraz liście rezerwowej Nagrody Głównej. Oznacza to, że pierwsza osoba umieszczona na liście jest zwycięzcą Nagrody Głównej, a dwie kolejne są zwycięzcami rezerwowymi do Nagrody Głównej.
9. Nagroda Główna przekazywana jest zwycięzcy umieszczonemu jako pierwszy na liście rezerwowej w sytuacji kiedy zwycięzca Nagrody Głównej nie spełni wymagań lub warunków określonych w Regulaminie. Nagroda jest przekazywana drugiemu zwycięzcy z listy rezerwowej w sytuacji kiedy pierwszy zwycięzca nie spełnia wymagań lub warunków określonych w Regulaminie. Jeśli drugi zwycięzca z listy rezerwowej nie spełni wymagań lub warunków określonych w Regulaminie Nagroda Główna pozostaje do dyspozycji Organizatora.
10. Nagroda Mniejsza przekazywana jest zwycięzcy umieszczonemu jako pierwszy na liście rezerwowej w sytuacji kiedy zwycięzca Nagrody Mniejszej nie spełni wymagań lub warunków określonych w Regulaminie. Jeśli również zwycięzca z listy rezerwowej nie spełni wymagań lub warunków określonych w Regulaminie Nagroda Mniejsza pozostaje do dyspozycji Organizatora.
11. Jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie 3 Nagrody Mniejsze w Konkursie.
12. Lista zwycięzców dostępna jest na www.kocikonkurs.pl w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości oraz zwycięskiego zdjęcia.
13. Uczestnik powinien być autorem zdjęcia lub posiadać zgodę autora (licencję) zdjęcia na jego wykorzystanie zgodnie z niniejszym regulaminem oraz udzielenie dalszej licencji Organizatorowi i Nestle Polska S. A. Jeżeli Zdjęcie przedstawia wizerunek Uczestnika, Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Organizatora i Nestle Polska S. A. wizerunku utrwalonego na Zdjęciu, w zakresie określonym w ust. 14 poniżej.
14. Nagrodzone zdjęcia będą opublikowane na stronie www.kocikonkurs.pl w celu ekspozycji galerii prac uczestników i podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach konkursu. W celu opublikowania pracy w ww. sposób, Uczestnik udziela Organizatorowi i Nestle Polska S. A. ,na wypadek otrzymania nagrody w Konkursie, w zamian za otrzymaną nagrodę, licencji do swojej pracy konkursowej na następujących zasadach:
a) pola eksploatacji: publikacja na stronie www.kocikonkurs.pl w taki sposób, że każdy może mieć do niej dostęp w czasie i w miejscu przez siebie wybranym,
b) okres: 5 lat,
c) terytorium: bez ograniczeń.
15. Organizator i Nestle Polska S. A. zastrzegają, że zwycięskie prace konkursowe nie zostaną opublikowane, a opublikowane zostaną usunięte, jeśli zachodzi podejrzenie, że zdjęcie może naruszać/narusza prawa autorskie, dobra osobiste lub inne prawa własności intelektualne osób trzecich. W przypadku potwierdzenia naruszenie powyższego zwycięzca traci prawo do Nagrody, o czym zostanie poinformowany telefonicznie przez Organizatora w ciągu 2 dni od wystąpienia okoliczności.
16. W przypadku, gdy na zdjęciu przysłanym przez uczestnika został utrwalony wizerunek także innych niż uczestnik osób, uczestnik może zgłosić takie zdjęcie do Konkursu, tylko jeżeli uzyskał zgody na rozpowszechnianie wizerunku wszystkich osób utrwalonych na Zdjęciu w zakresie określonym w ust. 14 powyżej, w tym zgody na udzielenie takich zgód Organizatorowi i Nestle Polska S. A. do celów publikacji na stronie www.kocikonkurs.pl . Organizator ma prawo zweryfikować w każdym czasie fakt posiadania przez uczestnika zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim.

§ 6 Warunki wydania Nagród

1. Zwycięzcy Nagród są informowani telefonicznie o okoliczności ich wyłonienia do 20 marca 2015r. Z tym zastrzeżeniem, iż zwycięzcy z list rezerwowych informowani są o ewentualnej wygranej następnego dnia roboczego po dniu, w którym stwierdzono niespełnienie warunków lub wymogów określonych w Regulaminie przez zwycięzców(tj. najpóźniej do 8 kwietnia 2015r.w przypadku Nagród Mniejszych i do 23 kwietnia 2015r. w przypadku drugiego zwycięzcy z listy rezerwowej Nagrody Głównej). Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się ze zwycięzcą na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu na stronie internetowej bądź w przypadku Zgłoszeń MMS, na numer z którego dokonano Zgłoszenia, w godzinach 9.00-17.00 w dni robocze.
2. Jeżeli w terminie, o którym mowa w §8 ust. 1, nie powiodą się dwie próby kontaktu telefonicznego, Organizator wysyła wiadomość SMS, na numer telefonu podany w zgłoszeniu, z informacją o podjęciu kolejnej próby połączenia w następnym dniu roboczym, w godzinach 9.00 – 17.00 r. (treść komunikatu: „KOCI KONKURS: W dniu X w godz. 9-17 Organizator podejmie kolejna probe kontaktu telefonicznego. Organizator Unique One Sp. z o.o.”, gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i tym razem nie powiodą się próby kontaktu, zwycięzca traci prawo do Nagrody.
3. Zwycięzcy podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, są proszeni o przesłanie listem poleconym na adres Organizatora:
a. Swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania Nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość)
b. Oryginału dowodu zakupu, z tytułu którego zwycięzca dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, potwierdzającego jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych zgodnie z §4. Na pisemny wniosek zwycięzcy Organizator może odesłać oryginał dowodu zakupu na koszt Organizatora, pozostawiając sobie kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez członka Komisji;
c. Oświadczenia, iż zwycięzca spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie oraz warunki określone w §1 ust.7., zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.kocikonkurs.pl.
d. W przypadku zwycięzcy Nagrody Głównej kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość zwycięzcy (dowód osobisty lub paszport) w zakresie potwierdzającym dane osobowe zwycięzcy oraz okoliczność, iż zwycięzca ma ukończone 18 lat.
4. Oprócz powyższych dokumentów Organizator, w razie uzasadnionych wątpliwości co do ukończenia przez zwycięzcę Nagrody Mniejszej 18 lat, może poprosić o przesłanie kserokopii dowodu osobistego lub paszportu, w zakresie potwierdzającym dane osobowe zwycięzcy oraz okoliczność, iż zwycięzca ma ukończone 18 lat, w terminach określonych w ust.13 poniżej.
5. Zwycięzcy są zobowiązani do przesłania na swój koszt, listem poleconym lub do osobistego doręczenia na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w ust.3. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data nadania (stempla pocztowego)
6. Dokumenty te muszą wpłynąć do Organizatora najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2015r. w przypadku zwycięzców oraz do dnia 21 kwietnia w przypadku zwycięzcy z listy rezerwowej Nagrody Mniejszej oraz pierwszego zwycięzcy z listy rezerwowej Nagrody Głównej. Dokumenty określone w ust.3. powyżej drugiego zwycięzcy z listy rezerwowej Nagrody Głównej muszą wpłynąć do Organizatora do dnia 8 maja 2015r. Jeśli zwycięzca nie prześle kompletnych danych niezbędnych do wydania Nagrody w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z Nagrody.
7. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego ze zwycięzcą rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer).
8. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano zwycięzcy, który dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina
otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z dowodu dokonania zakupu, traci on prawo do Nagrody.
9. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano zwycięzcy, należącemu do grona osób, o których mowa w §4 ust. 2 lub 3, zwycięzca taki traci prawo do Nagrody.
10. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
11. Przesłanie przez zwycięzcę dowodu zakupu niespełniającego wymagań określonych w §2 ust. 16 Regulaminu Konkursu, w szczególności dowodu zakupu nieczytelnego bądź błędnego powoduje niespełnienie przez zwycięzcę warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do Nagrody.
12. Przesłany przez zwycięzcę numer systemowy widniejący na przesłanym dowodzie zakupu musi być zgodny z numerem systemowym podanym w zwycięskim Zgłoszeniu. W przypadku braku zgodności pomiędzy numerem systemowym widniejącym na dowodzie zakupu przesłanym przez Uczestnika a numerem systemowym podanym w Zgłoszeniu, Uczestnik traci prawo do Nagrody.
13. W przypadku utraty przez Uczestnika prawa do Nagrody jest on o tym fakcie informowany telefonicznie w terminie 2 dni roboczych od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące utratę prawa do Nagrody albo od dnia powzięcia przez Organizatora informacji o zdarzeniu powodującym utratę prawa do Nagrody. Organizator podejmuje dwie próby kontaktu z Uczestnikiem, w godzinach 9.00-17.00.
14. Organizator może poprosić zwycięzcę o dostarczenie oryginałów wszystkich zgłoszonych przez zwycięzcę dowodów zakupu. Z roszczeniem tym oraz określonym w ust.3, Organizator może wystąpić do dnia 7 kwietnia 2015r. w przypadku zwycięzców oraz do dnia 22 kwietnia w przypadku zwycięzcy z listy rezerwowej Nagrody Mniejszej oraz pierwszego zwycięzcy z listy rezerwowej Nagrody Głównej, a w przypadku drugiego zwycięzcy z listy rezerwowej Nagrody Głównej do dnia 11 maja 2015r. Zwycięzcy muszą przesłać powyższe w ciągu 2 dni roboczych od dnia przedstawienia tego roszczenia przez Organizatora. Dokumenty te muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż do 17 kwietnia 2015r. w przypadku Nagród Mniejszych oraz pierwszego zwycięzcy z listy rezerwowej Nagrody Głównej, a w przypadku drugiego zwycięzcy z listy rezerwowej Nagrody Głównej do dnia 21 maja 2015r.

§ 7 Termin wydania Nagród

1. Wydanie Nagrody Głównej zwycięzcy następuje poprzez wręczenie dokumentów niezbędnych do rejestracji samochodu (pocztą kurierską na adres wskazany przez zwycięzcę zgodnie z §8 ust. 2) w terminie do 1 czerwca 2015r.(maksymalna data nadania). Za rejestrację samochodu i
jego ubezpieczenie z tytułu OC jest odpowiedzialny zwycięzca. Po dokonaniu rejestracji zwycięzca wraz z Organizatorem Konkursu ustalą termin przekazania samochodu. Za miejsce przekazania samochodu należy przyjąć jeden z salonów samochodowych w Warszawie, chyba że Organizator i zwycięzca ustalą inne miejsce.
2. Nagrody Mniejsze wysyłane są zwycięzcom przesyłką kurierską w terminie do dnia 30 kwietnia 2015r. na adres wskazany przez zwycięzcę zgodnie z §8 ust. 2.

§ 8 Opodatkowanie Nagród

Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012 poz.361). Oznacza to, że dodatkowe świadczenie określone w §5 ust. 2 , potrącone jest przez Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 10% nagrody, na co zwycięzca wyraża zgodę.
.
§ 9 Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane w ciągu 30 dni od otrzymania Nagrody , przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-726, ul. Skrzetuskiego 23) z dopiskiem „Koci Konkurs” i powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść roszczenia.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w § 2.
2. Regulamin dostępny jest również na www.kocikonkurs.pl.
3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
4. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.
5. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.
6. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.
ORGANIZATOR
Załącznik 1 „Treść komunikatów SMS” Numer MMS: 900090 Prefiks:
OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM KONKURSU
Treść zwrotna w przypadku przesłania MMSa przed datą rozpoczęcia KONKURSU
PURINA: Konkurs rozpoczyna sie 09.02.2015.Uczestnikiem moze byc osoba,ktora ukonczyla 18 lat.Organizator: Unique One Sp. z o.o.Regulamin: www.kocikonkurs.pl
OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU: 09-28.02.2015
Treść zwrotna w przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia
PURINA: Dziekujemy za zgloszenie.Zachowaj paragon!Konkurs powyzej 18 lat.MMS/0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One Sp. z o.o.Regulamin: www.kocikonkurs.pl
Tresc zwrotna w przypadku przeslania ponownie tej samej tresci z tego samego nr MSIDN
PURINA: Przeslany nr systemowy zostal juz zgloszony.Konkurs powyzej 18 lat.MMS/0,62 zl z VAT.Organizator: Unique One Sp. z o.o.Regulamin: www.kocikonkurs.pl
Treść zwrotną w przypadku przesłania prawidłowego zgłoszenia po raz kolejny z tego samego nr MSIDN
PURINA: Dziekujemy za zgloszenie.Zachowaj paragon!Konkurs powyzej 18 lat.MMS/0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One Sp. z o.o.Regulamin: www.kocikonkurs.pl
Treść zwrotna w przypadku wysłania nieprawidłowej treści
PURINA:Wyslane zgloszenie jest nieprawidlowe. Sprawdz i sprobuj ponownie. Konkurs powyzej 18 lat.Koszt MMS 0,62 zl z VAT.Organizator: Unique One Sp. z o.o
ZAKOŃCZENIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU - MMS wysłane po 28 lutego 2015 r.
Treść zwrotna w przypadku nadesłania MMSa po zakończeniu KONKURSU
PURINA: Przyjmowanie zgloszen do konkursu zakonczylo sie 28.02.2015 r. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.kocikonkurs.pl