Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Konkurs pod hasłem „Z Nestlé wakacje trwają cały rok!”

Regulamin konkursu pod nazwą
„Z Nestle wakacje trwają cały rok!”


§ 1 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: „Z Nestle wakacje trwają cały rok!” zwany dalej „Konkurs”.
2. Organizatorem Konkursu jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedzia 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 01637528800000, tel. +48 22 549 30 03, fax +48 22 853 89 29, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Niniejszy Konkurs organizowany jest przez Organizatora na zlecenie Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 (dalej „Nestle”).
4. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.
5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Okres przyjmowania zgłoszeń i sprzedaż produktów promocyjnych rozpoczyna się w dniu 18 sierpnia 2020 r. i trwa do 31 sierpnia 2020 r. (dalej „Okres promocyjny”). Poza tym okresem produkty promocyjne dostępne są w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Konkursie.
7. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez przesłanie zgłoszenia zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 Regulaminu.
8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określnych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
9. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że jest twórcą wskazanej w Zgłoszeniu odpowiedzi na pytanie stanowiącej rozwiązanie zadania konkursowego oraz, że przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do rozwiązania zadania konkursowego. Zapewnia, że rozwiązanie zadania konkursowego nie narusza w żaden sposób praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich i jest wyłącznie efektem osobistej działalności Uczestnika i nie zostało uprzednio nigdzie opublikowane.
10. Uczestnictwo w Konkursie i podanie związanych z tym danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne, niemniej jest ono niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie.
11. Uczestnik Konkursu może zgłosić wyłącznie swój udział w Konkursie.
12. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje komisja konkursowa, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji konkursowej (dalej „Komisja”).
13. Wszelkie wątpliwości dotyczące Konkursu, w szczególności zasad, przebiegu Konkursu, wydania nagród czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
14. Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.)

§ 2 Uczestnicy


1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
2. Uczestnikiem Konkursu jest podmiot spełniający wymagania określone w Regulaminie, który dokonana prawidłowego zgłoszenia do Konkursu zgodnie z § 3 (dalej „Uczestnik”).
3. Udziału w Konkursie nie mogą brać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków
i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
4. Laureat to Uczestnik, którego praca konkursowa została wyłoniona przez Komisję zgodnie z § 6 ust. 1 i ust. 2 (dalej: „Laureat”). Przez Zwycięzcę na potrzeby Regulaminu, należy rozumieć Uczestnika, którego odpowiedź na pytanie została wybraną przez Komisję i któremu została wydana nagroda w Konkursie (dalej: „Zwycięzca”).

§ 3 Zasady konkursu – dokonywanie zgłoszeń


1. W konkursie biorą udział produkty następujących marek: Winiary, Princessa, Nescafe, Nesvita, Lion, KitKat, JOJO Marschallow, Smarties, Aero, After Eight, Maggi, Nescafe Dolce Gusto, szczegółowa lista produktów promocyjnych (dalej „Produkty Promocyjne”) znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu, zakupione w jednym ze sklepów sieci Intermarche.
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w Okresie Promocyjnym:
a) dokonać jednorazowo zakupu (w ramach 1 transakcji) co najmniej jednego Produktu Promocyjnego za kwotę minimum 20,00 zł brutto w jednym ze sklepów sieci Intermarche;
b) zachować oryginalny paragon fiskalny potwierdzający zakup zgodny z pkt a) powyżej (dalej: „Dowód Zakupu”);
c) wykonać zadanie konkursowe, polegające na odpowiedzi na pytanie: „Opisz swój wymarzony plan wyjazdowy na najbliższy rok” (dalej: „Zadanie Konkursowe”);
d) dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie (dalej „Zgłoszenie”), zgodnie z postanowieniami poniższych ustępów.
3. W celu dokonania Zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik spełniający warunki określone w §2 Regulaminu oraz w ust. 2 powyżej, powinien wysłać wiadomość SMS na numer 70711 (koszt wysłania wiadomości SMS to 0.50 zł netto plus podatek VAT, czyli łącznie 0,62 zł), w treści wiadomości wpisując w kolejności: Nestle.Numer z paragonu.Twoja odpowiedź na pytanie – (wskazane w ust.1 pkt c).
4. Całkowita długość pojedynczej wiadomości SMS to 160 znaków, a koszt takiej wiadomości to 0,62 zł brutto. Uczestnik może przesłać Zgłoszenie o dowolne liczbie znaków, jednakże, koszty wysłania wiadomości będą proporcjonalnie większe, w zależności od ilości znaków w wiadomości (tj. wiadomość do 320 znaków to koszt 1,23 zł brutto, a wiadomość do 480 znaków to koszt 1,85 zł brutto). W zależności od sposobu rozliczania wiadomości SMS stosowanego przez operatorów telefonii komórkowej lub/i uwarunkowań technicznych modelu telefonu użytego w tym celu przez Uczestnika, faktyczna długość wiadomości SMS zgłoszonej do Konkursu przez Uczestnika może być różna. W szczególności dotyczy to wiadomości SMS zawierających polskie znaki diakrytyczne. W związku z czym, przed wysłaniem Zgłoszenia, Uczestnik powinien upewnić się, jaką ilość znaków użył w Zgłoszeniu.
5. Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy. Uczestnicy nie ponoszą kosztów wiadomości zwrotnej potwierdzającej przyjęcie Zgłoszenia do Konkursu, o której mowa w ust. 10 poniżej.
6. Jedno Zgłoszenie może dotyczyć tylko Produktu Konkursowego lub Produktów Konkursowych, których nabycie udokumentowane jest na jednym Dowodzie Zakupu.
7. Zakup większej liczby Produktów Promocyjnych na jednym Dowodzie Zakupu, która jest wielokrotności kwoty 20,00 zł brutto, nie uprawnia Uczestnika do wielokrotnego zgłoszenia tego Dowodu Zakupu.
8. Dany Dowód Zakupu można zgłosić tylko raz do Konkursu. W sytuacji ustalenia przeciwnej okoliczności przez Komisję kolejne Zgłoszenie/Zgłoszenia będą wykluczane z Konkursu. Komisja zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika naruszającego ww. postanowienia.
9. W Konkursie uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce oraz korzystających z polskich zasobów numeracji, z możliwością identyfikacji numeru telefonu, w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu. Każdy Uczestnik powinien mieć wyłączoną blokadę SMS Premium.
10. W Konkursie wezmą udział wyłącznie prawidłowe zgłoszenia, zawierające wszystkie dane i informacje, o których mowa w Regulaminie.
11. Bezpośrednio po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje informację o przyjęciu jego Zgłoszenia do Konkursu w postaci bezpłatnej zwrotnej wiadomości SMS, wysłanej przez Organizatora na numer telefonu, z którego dokonano zgłoszenie.
12. Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie Zgłoszenia do Konkursu, wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnej wiadomości tekstowej SMS informującej o przyjęciu do Konkursu zgłoszenia wysłanego za pomocą wiadomości tekstowej SMS, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu.
13. Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń do Konkursu pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Konkursu oraz z zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w Konkursie łącznie, maksymalnie 2 (słownie: dwie) nagrody, tj. po 1 (słownie: jednej) Nagrodzie Dziennej oraz 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną. Za jednego Uczestnika na potrzeby Konkursu poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie od tego jakimi danymi identyfikacyjnym się posługuje w Konkursie. Daną odpowiedź na pytanie, o której mowa w §3 ust. 1 pkt c Uczestnik może zgłosić tylko raz w trakcie trwania całego Konkursu.
14. Zgłoszenia niekompletnie, nieprawidłowe tj. nie spełniające warunków określonych w niniejszym paragrafie lub sprzeczne z postanowieniami Regulaminu lub niedopuszczalne na podstawie postanowień Regulaminu, będą wykluczane i nie będą brały udziału w Konkursie.
15. Niedopuszczalne jest Zgłoszenie do Konkursu rozwiązania Zadania Konkursowego, które:
a) narusza prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i prawa pokrewne, dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej;
b) zawiera w swojej treści wulgaryzmy, treści obraźliwe, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści o charakterze erotycznym, propagujących przemoc, sprzecznych z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszających prawa osób trzecich, w szczególności zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym.
16. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
a) jest oryginalny, czytelny i prawdziwy, tzn. wystawiony przez jeden ze sklepów sieci Intermarche, którego dane na nim się znajdują i prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
b) nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest: przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych paragonów;
c) zawiera kolejny numer wydruku, NIP wystawcy paragonu fiskalnego i oznaczenie, iż paragon został wydany w jednym ze sklepów sieci Intermarche;
d) zawiera nazwę (rodzaj) towaru, tj. słowo lub skrót pozwalający stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych za kwotę minimum 20,00 zł brutto. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić powyższe, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić powyższe w sklepie, iż paragon fiskalny potwierdza zakup zgodny z postanowieniami Regulaminu (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);
e) data i godzina wystawienia paragonu przypada w Okresie promocyjnym, ale przed wysłaniem Zgłoszenia i nie wcześniej niż 18 sierpnia 2020 r. o godzinie 0:00:00.
17. W Konkursie honorowany jest Dowód Zakupu będący oryginalnym paragonem fiskalnym, tj. nie będący kopią, skanem, zdjęciem, wydrukiem z oryginalnego paragonu fiskalnego.
18. Jeżeli Komisja stwierdzi, że zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania lub urządzeń, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń oraz wykorzystywanie innych sposobów wysyłania zgłoszeń odmiennych niż osobiste wysłanie ich (wyklucza to korzystanie z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera), omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Komisja zastrzega sobie prawo do wykluczenia zgłoszeń przesyłanych za pomocą zakazanych w Konkursie oprogramowania lub urządzeń lub wykluczenia Uczestnika stosującego ww. metody z Konkursu.
19. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Konkursu bądź wpływają na przebieg Konkursu w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
20. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści paragonów fiskalnych zgłoszonych do Konkursu. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż paragon fiskalny nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Komisja ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim paragonem posłużył bądź usunąć Zgłoszenie obejmujące ten paragon fiskalny z Konkursu. Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 28 października 2020 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich paragonów fiskalnych zgłoszonych do Konkursu. W przypadku przedstawienia przez Komisję wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Konkursie oraz paragonów fiskalnych potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku przez Komisję. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić na adres Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu) w nieprzekraczalnym terminie 9 dni roboczych od daty wezwania Uczestnika do ww. przez Organizatora.
21. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, zastrzega, że z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy Konkursu, nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego rozwiązania Zadania Konkursowego stanowiącego utwór, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, połączenie go z innym utworem, bez ograniczeń terytorialnych
i czasowych, na wprowadzenie do:
a) pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter) w taki sposób, aby dostęp do utworów przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;
b) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie;
c) wykorzystywanie (w całości lub w części) w celach informacyjnych, promocyjnych
i reklamowych, w szczególności poprzez umieszczenie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych.
22. Zwycięzca dokonując Zgłoszenia ponadto zobowiązuje się upoważnić Organizatora do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonego do Konkursu utworu (opisu, będącego rozwiązaniem zadania konkursowego) oraz przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem tego utworu.

§ 4 Nagrody


1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora w Konkursie na wygrane wynosi 42 206 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące dwieście sześć złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 86 (słownie: osiemdziesiąt sześć) sztuk.
2. Nagrodami w Konkursie są:
a. Nagrody Dzienne II Stopnia w postaci bonów do sieci Intermarche o wartości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych i 00/100) brutto wraz z kwotą przeznaczoną na poczet podatku od nagród w wysokości 22,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote i 00/100), łączna wartość Nagrody Dziennej II Stopnia to 222,00 zł (słownie dwieście dwadzieścia dwa złote i 00/100) brutto. Organizator przewidział po 5 (słownie: pięć) sztuk Nagród Dziennych II Stopnia w każdym dniu trwania Konkursu. Łącznie Organizator przewidział 70 (słownie: siedemdziesiąt) sztuk Nagród Dziennych II Stopnia w Konkursie.
b. Nagrody Dzienne I Stopnia w postaci vouchera TravelPass o wartości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) brutto wraz z kwotą przeznaczoną na poczet podatku od nagród w wysokości 111,00 zł (słownie: sto jedenaście złotych i 00/100) brutto. Łączna wartość Nagrody Dziennej I Stopnia to 1.111,00 zł (słownie: tysiąc sto jedenaście złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział po 1 (słownie: jednej) sztuce Nagród Dziennych I Stopnia w każdym dniu trwania Konkursu. Łącznie Organizator przewidział 14 (słownie: czternaście) sztuk Nagród Dziennych I Stopnia w Konkursie.
c. Nagroda Główna w postaci vouchera TravelPass o wartości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100) brutto wraz z kwotą przeznaczoną na poczet podatku od nagród w wysokości 556,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 00/100) brutto. Łączna wartość Nagrody Głównej to 5.556,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział łącznie Organizator przewidział po 1 (słownie: jednej) sztuce Nagrody Głównej w każdym tygodniu trwania Konkursu. Łącznie Organizator przewidział 2 (słownie: dwie) sztuki Nagród Głównych
w Konkursie.
3. Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
4. Termin realizacji Nagrody Dziennej II Stopnia w postaci bonu do sieci Intermarche jest wskazany na awersie bonu. Regulamin realizacji voucherów TravelPass znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
http://www.travelpass.pl/assets/Regulaminy/Regulamin-Sprzedazy-i-Realizacji-Bonow-TravelPass-Premium.pdf
5. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5 Ochrona danych osobowych


1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Konkursu, oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w Konkursie. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą ponadto przetwarzane w celu wydania nagrody i udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości oraz w celu wypełnienia wskazanych w ust. 3 poniżej obowiązków nałożonych na Organizatora obowiązującymi przepisami prawa.
3. Administratorem danych osobowych jest:
a) W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Konkursu – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Nestle Polska S.A., jakim jest realizacja Konkursu służącej promowaniu marek należących do Nestle. Nestle Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Konkursem Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu w imieniu Nestle Polska S.A.;
b) W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl).
c) W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Konkursu przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Konkursu oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.
4. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Nestle Polska S.A. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych Nestle Polska S.A.: DataProtectionOffice@nestle.com.
5. Z Organizatorem (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl
6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Organizatorowi. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej lub instytucji finansowej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
8. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursu oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
9. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
11. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Konkursie. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

§ 6 Przyznanie Nagród


1. Wyboru zwycięskich Zgłoszeń w zakresie Nagród Dziennych I i II Stopnia dokonują uprawnieni członkowie Komisji. Komisja podejmuje decyzję w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności i atrakcyjności prac konkursowych. Komisja dokonuje wyborów zwycięskich Zgłoszeń w zakresie Nagród Dziennych w terminie 5 dni roboczych liczonych od danego dnia trwania Konkursu, którego dotyczy wyłonienie Laureatów Nagród Dziennych I i II Stopnia, przykładowo, Zgłoszenia dodane w poniedziałek, zostają wyłonione maksymalnie do następnego poniedziałku, a Zgłoszenia dodane w piątki, soboty, niedziele są weryfikowane do maksymalnie następnego piątku. Komisja wybiera również dwa Zgłoszenia rezerwowe do każdej Nagrody Dziennej I i II Stopnia. Komisja decyduje, które Zgłoszenie jest Zgłoszeniem zwycięskim, a które zgłoszenia są odpowiednio Pierwszym Zgłoszeniem rezerwowym, a które Drugim Zgłoszeniem rezerwowym.
W skład Komisji, która wybiera zwycięskie Zgłoszenia w zakresie Nagród Dziennych, wchodzą przedstawiciele Nestle oraz Organizatora.
2. Laureaci Nagród Głównych wyłaniani są w terminie 5 dni roboczych od zakończenia danego tygodnia Konkursu. Zgłoszenia są kwalifikowane do danego tygodnia Konkursu w zależności od terminu w którym Zgłoszenie dotarło do Organizatora, zgodne z poniższym podziałem:

Termin dokonania Zgłoszenia Wybór Laureatów
I tydzień: od 18.08. do 24.08.2020 r. 31.08.2020 r.
II tydzień: od 25.08. do 31.08.2020 r. 07.09.2020 r.

Komisja wybiera również dwa Zgłoszenia rezerwowe do każdej Nagrody Głównej. Komisja decyduje, które Zgłoszenie jest Zgłoszeniem zwycięskim, a które zgłoszenia są odpowiednio Pierwszym Zgłoszeniem rezerwowym, a które Drugim Zgłoszeniem rezerwowym.
3. Wyboru zwycięskich Zgłoszeń w zakresie Nagród Głównych dokonują uprawnieni członkowie Komisji. Komisja podejmuje decyzję w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności i atrakcyjności prac konkursowych. W skład Komisji, która wybiera zwycięskie Zgłoszenia w zakresie Nagród Głównych, wchodzą przedstawiciele Nestle oraz Organizatora.
4. Zgłoszenia o charakterze wulgarnym, obraźliwym, sprzeczne z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszające prawa osób trzecich, prawa autorskie, zawierające treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem, przedstawiające wykorzystywanie lub krzywdzenie zwierząt nie są brane pod uwagę w konkursie, ponieważ nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
5. Zgłoszenia wypełnione nieprawidłowo, niepełne i nieczytelne, w szczególności w sposób uniemożliwiający identyfikację Uczestnika nie są brane pod uwagę w konkursie, ponieważ nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
6. Decyzja dotycząca wyboru najciekawszego Zgłoszenia (pracy konkursowej) podjęta przez Komisję jest ostateczna, co jednak nie wyłącza prawa Uczestnika do zgłoszenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
7. Lista zwycięzców dostępna jest na www.uniqueone.pl w postaci imienia i pierwszej litery nazwiska laureata i rodzaju przyznanej nagrody, po przeprowadzeniu procedury weryfikacji i przyznaniu zwycięzcy prawa do Nagrody.

§ 7 Warunki wydania Nagród


1. Laureaci Nagród Dziennych I i II Stopnia oraz Nagrody Głównej są informowani telefonicznie o okoliczności ich wyłonienia w ciągu 2 dni roboczych od dnia, w którym ich Zgłoszenie zostało wyłonione jako zwycięskie. Z tym zastrzeżeniem, iż Laureaci rezerwowi informowani są o ewentualnej wygranej najwcześniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym stwierdzono niespełnienie warunków lub wymogów określonych w Regulaminie przez laureata wyłonionego w ramach zwycięskiego Zgłoszenia. Łącznie przedstawiciel Organizatora podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu.
2. Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z laureatem Nagród Dziennych i Nagród Głównych na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu w godzinach 9.00-17.00 w dni robocze. Jeżeli w tym terminie o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie powiodą się trzy próby kontaktu telefonicznego, Organizator wysyła wiadomość SMS na numer telefonu podany w Zgłoszeniu, z informacją o podjęciu kolejnej próby połączenia w następnym dniu roboczym, w godzinach 9.00 – 17.00 r. (treść komunikatu: „Z Nestle wakacje trwają cały rok!: Witaj, w X podejmiemy ostatnią próbę kontaktu w związku z wylonieniem Twojego Zgloszenia w Konkursie „Z Nestle wakacje trwają cały rok!”. Organizator Unique One Sp. z o. o. Regulamin: www.uniqueone.pl.”), gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i tym razem nie powiedzie się próba kontaktu, laureat traci prawo do Nagrody.
3. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 2 Laureaci Nagród Dziennych i Nagród Głównych są informowani o konieczności przekazania do Organizatora:
a) Swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania Nagrody: imienia, nazwiska, numer telefonu podany w Zgłoszeniu, a także adres zamieszkania: ulica, numer domu i fakultatywnie lokalu, kod pocztowy, miejscowość, a następnie własnoręcznie podpisuje oświadczenie, iż laureata spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl.
b) Oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktu/ów Promocyjnego/ych zgodny z §3.
4. Laureaci, o których mowa w ust. 3 powyżej, są zobowiązani do przesłania na swój koszt listem poleconym, lub do osobistego doręczenia na adres Organizatora:
Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w ust.3. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data nadania (stempla pocztowego). Dokumenty te muszą wpłynąć do Organizatora najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od przekazania laureatowi informacji o wyłonieniu jego Zgłoszenia. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, w tym działania siły wyższej, Organizator może zmienić sposób doręczenia przez Laureatów ww. dokumentów, o czym Laureaci zostaną poinformowani podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 powyżej.
5. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości laureata, jego wieku bądź podejrzenia naruszenia zasad uczestnictwa w Konkursie, oprócz dokumentów wskazanych w powyżej Organizator może wezwać o przesłanie listem poleconym, osobiste doręczenie lub przesłanie skanem, w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystąpienia z tym roszczeniem (data nadania) kserokopii/skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość laureata (dowodu osobistego albo paszportu zwycięzcy) w zakresie danych potwierdzających tożsamość
i wiek (pozostałe dane mogą zostać zakryte) - dotyczy laureatów Nagród Dziennych i Głównych, a także oświadczenia, iż laureat spełnia wymagania uczestnictwa w Konkursie oraz oryginałów wszystkich zgłoszonych przez laureata dowodów zakupu, z zastrzeżeniem, że muszą one wpłynąć do Organizatora najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od wystąpienia z tym roszczeniem przez Organizatora - z roszczeniem tym Organizator może wystąpić najpóźniej do 28 października 2020 r.
6. W przypadku, gdy laureat Nagrody Dziennej I i II Stopnia lub Nagrody Głównej nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych w Regulaminie Konkursu, w szczególności utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie, lub nie można się z nim skontaktować w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie, Nagroda przechodzi na osobę z listy rezerwowej. Postanowienia powyższe stosuje się do niej odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, iż pierwsza próba kontaktu odbywa się z laureatem z listy rezerwowej następnego dnia po utracie prawa do Nagrody przez laureata, a Organizator podejmuje próby kontaktu przez 3 dni robocze i jeśli w tym terminie nie powiedzie się próba kontaktu z przyczyn leżących po stronie laureata stosuje się postanowienia ust. 2 (komunikat SMS). Jeśli Pierwszy Laureat z listy rezerwowej również nie spełni wymagań określonych powyżej, Nagroda przechodzi na Drugiego Laureata z listy rezerwowej, odpowiednio według procedur wskazanych w niniejszym paragrafie. W przypadku jeżeli Drugi Laureat z listy rezerwowej również nie spełni wymagań określonych powyżej, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
7. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer) bądź brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem, z którego dokonano Zgłoszenia (np. odebranie przez inną osobę).
8. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano laureatowi, który dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktu/ów Promocyjnego/ych, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu wynikająca z paragonu fiskalnego, traci on prawo do Nagrody.
9. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano laureatowi, należącemu do grona osób, o których mowa w §2 ust. 3, laureat taki traci prawo do Nagrody.
10. Przesłanie przez laureata dowodu zakupu niespełniającego wymagań określonych Regulaminu Konkursu, w szczególności dowodu zakupu nieczytelnego bądź błędnego, bądź nie przesłanie kompletnej dokumentacji, o której mowa w postanowieniach Regulaminu, w tym wskazanej w ust. 3 powyżej, powoduje niespełnienie warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do Nagrody.
11. Przesłany przez laureata dowód zakupu musi być zgodny z dowodem zakupu załączonym podczas dokonywania wyłonionego Zgłoszenia. W przypadku braku zgodności laureat traci prawo do Nagrody.

§ 8 Termin wydania Nagród

1. Nagrody Dzienne I oraz II Stopnia, a także Nagrody Główne są wydawane przesyłką pocztową lub kurierską wysłaną na koszt Organizatora, na adres wskazany w Oświadczeniu przez laureata. Nagrody wysyłane są do 16 listopada 2020 r., przez co rozumie się maksymalną datę nadania.
2. Nagrody Dzienne I i II Stopnia oraz Nagrody Główne wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 9 Opodatkowanie Nagród


Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1387). Oznacza to, iż od wartości Nagrody Organizator pobiera kwotę na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 10% nagrody, na co zwycięzca wyraża zgodę.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne


1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do 30 listopada 2020 r., przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Z Nestle wakacje trwają cały rok! - reklamacja” i powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

§ 11 Postanowienia końcowe


1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu oraz Oświadczenie Laureata są dostępne do wglądu dla uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.uniqueone.pl
2. Po zakończeniu Konkursu Organizator zaprzestanie korzystania z prac konkursowych przesłanych w ramach Konkursu, które nie zostały wyłonione jako zwycięskie, z zastrzeżeniem § 1 ust. 9.
3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
4. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator. Treść komunikatów SMS przesyłanych przez Organizatora w ramach Konkursu stanowi Załącznik nr 3.
5. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt Organizatora w związku z realizacją Konkursu zarówno po przez połącznia telefoniczne, komunikaty SMS oraz wiadomości e-mail.
6. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.
7. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.

 

 

 

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Lista Produktów Promocyjnych
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Laureata
Załącznik nr 3 – Treść komunikatów SMS przesyłanych w Konkursie

Załącznik nr 1 – Lista Produktów Promocyjnych

Lp PRODUKT
1. Kawa Nescafe Classic Inst.200g
2. Kawa Nescafe Classic Inst.100g
3. Budyn Czekoladowy Z Cuk.63g
4. Budyn Malinowy Z Cuk.60g
5. Galaretka Brzoskwiniowa 71g
6. Galaretka Cytrynowa 71g
7. Galaretka Agrestowa 71g
8. Galaretka Poziomkowa 71g
9. Galaretka Truskawkowa 71g
10. Galaretka Wisniowa 71g
11. Budyn Waniliowy Z Cuk.60g
12. Budyn Smietankowy Z Cuk.60g
13. Kisiel Malinowy Z Cuk.77g
14. Kisiel Cytrynowy Z Cuk.77g
15. Kisiel Pomaranczowy Z Cuk.77g
16. Kawa Nescafe Classic Inst.50g
17. Kawa Nescafe Class.B/Kof.100g
18. Kawa Nescafe Class.3w1 10x16.5
19. Kakao Nesquik 200g
20. Kakao Nesquik 600g
21. Kawa Nescore Inst.260g
22. Budyn Czekoladowy B/C 38g
23. Budyn Smietankowy B/C 35g
24. Kawa Caro Puszka 200g
25. Galaretka Malinowa 71g
26. Kisiel Zurawinowy Z Cuk.77g
27. Budyn Waniliowy B/C 35g
28. Kawa Lungo 16 Kaps.112g
29. Kawa Latte Macch.16kap.194.4g
30. Kawa Cappuccino 16kaps.186.4g
31. Kisiel Poziomkowy Z Cuk.77g
32. Kisiel Wisniowy Z Cuk.77g
33. Kawa Creme 200g Inst.
34. Kawa Creme 100g Inst.
35. Kakao Nesquik 400g
36. Kawa Nesquik 16kap 256g
37. Dolce Gusto Cort.Es.16kap100.8
38. Budyn Truskawkowy Z Cuk.60g
39. Kisiel Truskawkowy Z Cuk.77g
40. Budyn Bananowy Z Cuk.60g
41. Kawa Cafe Au Lait 16kaps160g
42. Kawa Grande 16kaps.128g
43. Galaretka Z Pianka Cytr.72g
44. Galaretka Z Pianka Ow.Lesn.72g
45. Kawa Intenso 16kaps.112g
46. Kawa Barista 16kaps.112g
47. Kawa 3w1 Brown Sugar 10x16.5g
48. Kawa Azera Americano 100g
49. Kawa Nescafe 2w1 10x8g
50. Galaretka Przezrocz.Winog.71g
51. Galaretka Jagodowa 47g
52. Kawa Nescafe Gold Inst.200g
53. Kawa Nescafe Gold Inst.100g
54. Galaretka Arbuz 47g
55. Galaretka Cola 47g
56. Kawa Gold Espresso 95g
57. Kawa Gold Espresso Intens.95g
58. Platki Owsiane Jablko 46g
59. Platki Owsiane Truskawka 45g
60. Platki Owsiane Malinowe 45g
61. Kisiel Brzoskwin.Z Cukrem 77g
62. Galaretka Lemoniada 47g
63. PRINCESSA Zebra 37g I30 N1 PL
64. NESQUIK Finger 20g I32 N1 PL
65. PRINCESSA LONGA Kokosowa 44gI28 N1 PL
66. PRINCESSA LONGA Orzechowa 49gI28 PL
67. PRINCESSA LONGA Mleczna 45gI28 PL
68. PRINCESSA Intense White Coconut 30x30,5gPL
69. PRINCESSA Intense Milk Chocolate 30x33g PL
70. PRINCESSA Intense Peanut Butter 30x31gPL
71. PRINCESSA Intense Dark Coconut 30x30g PL
72. PRINCESSA Klasyczna 41g
73. LION White 40x42g LT
74. LION Standard 40x42g N1 PL
75. LION Peanut 40g I40 N1 PL
76. LION Black White 40g
77. LION 2GO CHOCO 33g
78. LION 2GO PEANUT
79. KIT KAT CHUNKY White 40g I36 PL
80. KIT KAT CHUNKY 36x40g N3 PL
81. KIT KAT CHUNKY Salted&Caramel
82. KIT KAT CHUNKY Peanut Butter36x42gN3PL
83. KIT KAT POP CHOC 140g
84. KIT KAT Single 24x45g N2 PL
85. KIT KAT Ruby
86. KIT KAT Gold 4 Finger 27x41.5g XE
87. KIT KAT 4F Dark 41,5g
88. KIT KAT Matcha 41,5g
89. NESTLE AERO Milk 24g
90. SMARTIES Folded Box 36x38g N3 XG
91. JOJO Zakręcone Pianki 90g
92. JOJO Marshmallow 86g I24 PL
93. AFTER EIGHT Classic 200g
94. Budyń Kokosowy
95. Budyń Ajerkoniak
96. Budyń Słony Karmel
97. Kawa Nescafe Classic Inst.200g
98. Kawa Nescafe Classic Inst.100g
99. JAK U MAMY ZUPA CEBULOWA 31G
100. ZUPA KASZA JECZ.GROCHOWA 93G
101. DANIE SPAGHETTI BOLONSKIE 61G
102. STREET FOOD MAKARON CURRY 51G
103. BULION WARZYWNY 60G/3L
104. SOS ITALIA PIECZARK/SEROWY 29G
105. ZUPA KASZA JAG.KRUPNIK 95G
106. KOGUTEK ROSOL DROBIOWY 108G
107. SOS GRZYBOWY 28G
108. MAJONEZ DEKORACYJNY 250ML
109. MAJONEZ DEKORACYJNY 700ML
110. ZUPA INST.BARSZCZ CZERW.13G
111. ROSOL DROBIOWY 60G/3L
112. KASZOTTO BOROWIKOWE 232G
113. SOS PIECZENIOWY JASNY 27G
114. SOS TATARSKI 250ML
115. SOS TATARSKI 350ML
116. PN SEROWY GARNEK 34G
117. ZUPA STAND.KRUPNIK POLSKI 59G
118. PN KURCZAK/SOS SEROWY 28G
119. SOS PIECZARKOWY 30G
120. KOSTKA MIESNA 60G
121. JAK U MAMY ZUPA PIECZARKOW.44G
122. KOSTKA MIESNA 120G
123. PN SPAGHETTI CARBONARA 34G
124. PN SOCZ.SKRZYDELKA Z MIODE.28G
125. PRZYPR.UNIWERS.DO MIES 200G
126. RISOTTO POMIDOR.PAPRYKA 220G
127. SOS POMIDOROWY 33G
128. SOS CHRZANOWY 250ML
129. ZUPA EKSPR.BARSZCZ CZERWON.60G
130. ZUPA STANDARD GROCHOWA 75G
131. ZUPA KASZA JECZ.PIECZARK.75G
132. BUL.DROB.ZIE.ANG.LISC LAUR.120
133. ZUPA INSTANT GROCH.Z GRZAN.22G
134. PN SOCZ.ZEBERKA 28G
135. BARSZCZ CZERWONY INSTANT 170G
136. BULION DROBIOWY 160G
137. SOS ITALIA NEAPOLITANSKI 48G
138. PN ZAPIEKANK.MAKARON/SZYNK.35G
139. PN KURCZ/SOS SMIETAN.ZIOLA 30G
140. KETCHUP PIKANTNY 560G
141. ZUPA STANDARD ZUREK 49G
142. JAK U MAMY ZUPA BOROWIKOWA 44G
143. ZUPA STANDARD FASOLOWA 63G
144. PRZYPRAWA MAGGI W PLYNIE 200G
145. ZUPA STAND.BARSZCZ BIALY 66G
146. KASZOTTO JARMUZ 233G
147. JAK U MAMY-ZUPA BROKULOWA 49G
148. PRZYPR.DO ZUP W PLYNIE 1000G
149. SOS ITALIA 4 SERY/BAZYLIA 37G
150. BULION GRZYBOWY Z BOROWIKA.60G
151. PN SOCZ.KURCZ/CZOSN/ZIOL.23,7G
152. MAJONEZ OMEGA 3 250ML
153. SOS REMULADA 250ML
154. ZUPA INSTANT BAR.CZERW.GRZ.16G
155. MAJONEZ DEKORACYJNY 400ML
156. ZUPA INSTANT ROSOL/MAKARON.12G
157. PN RYBA SOS SMIETAN/KOPERK.32G
158. SOS PIECZENIOWY CIEMNY 30G
159. ROSOL WOLOWY 120G/6L
160. PN SOCZ.KARKOWKA/ZIEMNIAKI 30G
161. BULION WOLOWY 160G
162. ZUPA INST.POMIDOR.Z MAKAR.17G
163. ROSOL DROBIOWY 180G/9L
164. ROSOL DROBIOWY 120G/6L
165. RISOTTO GRZYBOWE PARMEZAN 215G
166. SOS CZOSNKOWY 350ML
167. MAJONEZ DEKORACYJNY 350ML PET
168. PRZYPR.DO ZUP W PLYNIE 210G
169. BULION WARZYWNY 120G/6L
170. PN CHLOPSKI GARNEK 40G
171. SOS ITALIA BOLON.CEB/BAZYL.46G
172. STREET FOOD MAK.SLOD.KWAS.54G
173. SOS CZOSNKOWY 250ML
174. KETCHUP LAGODNY 560G
175. SOS JALAPENO 350ML
176. PN KOTLEC/SCHAB.SOS/PIEPRZ.44G
177. ZIARENKA SMAKU 200G
178. PN SPAGHETTI PO BOLONSKU 44G
179. PN STEKI/KARKOW.SOS/TYMIAN.44G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Laureata


OŚWIADCZENIE LAUREATA
KONKURSU POD NAZWĄ ” Z NESTLE WAKACJE TRWAJĄ CAŁY ROK!”
Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody. Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Konkursie jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn zm.), zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 2 ust. 3 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie KONKURSU.

_________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

_________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

_________________________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

__________________________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

______________________________________
PODPIS I DATA

Proszę pamiętać o załączeniu oryginału paragonu fiskalnego. Prosimy o czytelne wypełnienie Oświadczenia.

Informujemy, że:
Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem konkursu pod nazwą „Z Nestle wakacje trwają cały rok!” i w związku z tym ma obowiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w konkursie pod nazwą „Z Nestle wakacje trwają cały rok!”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów obowiązujących przepisów prawa.

 

 


Załącznik nr 3 – Treść komunikatów SMS przesyłanych w Konkursie

KOMUNIKACJA DO KONKURSU POD NAZWĄ „Z NESTLE WAKACJE TRWAJĄ CAŁY ROK!” w sieci Intermarche
Nr SMS 70711

OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM KONKURSU Treść zwrotna w przypadku przesłania SMSa przed data rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń NESTLE: Konkurs rozpoczyna sie 18.08.2020 r. Konkurs pow.18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin dostepny od 18.08.2020 r. na www.uniqueone.pl
OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU: 18.08-31.08.2020 r. Treść zwrotna w przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia NESTLE: Dziekujemy za zgloszenie. Zachowaj paragon. Konkurs powyżej 18 lat.SMS/0,62 zl z VAT. Organizator:Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.uniqueone.pl
Treść zwrotna w przypadku przesłania prawidłowego zgłoszenia po raz kolejny z tego samego nr MSIDN NESTLE: Dziekujemy za kolejne zgloszenie.Zachowaj paragon.Konkurs powyżej 18 lat.SMS/0,62 zl z VAT.Organizator:Unique One Sp. z o.o.Regulamin:www.uniqueone.pl
Treść zwrotna w przypadku przesłania ponownie tej samej treści z tego samego nr MSIDN NESTLE: Przeslana tresc wiadomosci zostala już zgloszona. Konkurs powyżej 18 lat.SMS/0,62 zl z VAT.Organizator:Unique One Sp. z o.o. Regulamin:www.uniqueone.pl
Nieprawidłowa treść: zły prefiks błędna treść lub SMS wysłany pod zły numer
ZAKOŃCZENIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU – SMS-y wysłane po 31.08.2020 r. Treść zwrotna w przypadku nadesłania SMSa po okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu NESTLE: Przyjmowanie zgloszen zakonczylo sie 31.08.2020 r. Zapraszamy do kolejnych promocji Nestle. Organizator:Unique One Sp. z o.o. Regulamin:www.uniqueone.pl