Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Konkurs Nestle - Wakacje na 5tkę w sieci TESCO

Regulamin konkursu pod nazwą

„Wakacje na 5-tkę”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: „Wakacje na 5-tkę”, zwany dalej „Konkurs”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 01637528800000, tel. +48 22 549 30 03, + 48 22 853 89 98 , fax +48 22 853 89 29, adres e-mail: konkursnestle@uniqueone.pl  zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów TESCO. Lista sklepów dostępna jest na stronie internetowej: www.tesco.pl.
 5. Okres przyjmowania zgłoszeń i sprzedaż produktów promocyjnych rozpoczyna się w dniu 9 lipca 2015 r. i kończy się 22 lipca 2015r.
 6. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja, powołana przez Organizatora.
 7. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że wobec przesłanego zgłoszenia przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych oraz nie naruszają one praw osób trzeci.
 8. Nagród w Konkursie nie mogą otrzymać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników Firmy Nestle Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 02-678, przy ul. Szturmowej 2.
 9. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 8 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 10. Do Konkursu przystępuję się poprzez przesłanie Zgłoszenia.

 

§ 2 Zasady Konkursu

 

 1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. W Konkursie biorą udział produkty dla niemowląt i małych dzieci (z wyłączeniem mlek początkowych) marek: NAN Pro, Nestle, Gerber, Bobo Frut, których lista stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”) .
 3. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w dniu 9 lipca 2015 r. i trwa do 22 lipca 2015 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnikiem Konkursu, jest osoba, o której mowa w  ust. 1, która

w okresie od dnia 9 lipca 2015 r. do dnia 22 lipca 2015 r. spełnia łącznie następujące warunki (dalej „Uczestnik”):

1)       Dokona jednorazowego zakupu min. 5 (pięciu )dowolnych Produktów Promocyjnych, który potwierdzony jest jednym paragonem fiskalnym;

2)       Zachowa oryginał dowodu zakupu potwierdzający ww. zakup Produktów Promocyjnych – paragon fiskalny;

3)       Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie odpowiadając na pytanie:

Jak wyglądają twoje wakacje na 5-tkę?

I wyśle ją za pomocą wiadomości tekstowej SMS, pod numer 70711 w treści wiadomości SMS wpisując: NESTLE.numer z paragonu potwierdzający zakup, o którym mowa w pkt.1. oraz treść odpowiedzi na powyższe pytanie (np. NESTLE.123456.treść odpowiedzi), dalej „Zgłoszenie”.

 1. Koszt wysłania wiadomości SMS-a to 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT). Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy Konkursu.
 2. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane Zgłoszenie, Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS informującego o przyjęciu ich Zgłoszenia do Konkursu.
 3. Liczba znaków w SMS nie powinna przekroczyć 160 znaków. W przypadku, jeśli liczba znaków w SMS przekroczy 160 znaków, Komisja Konkursowa wyłaniając zwycięskie odpowiedzi weźmie pod uwagę tylko pierwsze 160 znaków. W zależności od sposobu rozliczania wiadomości SMS stosowanego przez operatorów telefonii komórkowej lub/i uwarunkowań technicznych modelu telefonu użytego w tym celu przez Uczestnika Konkursu, faktyczna długość wiadomości SMS zgłoszonej do Konkursu przez Uczestnika może być różna. W szczególności dotyczy to wiadomości SMS zawierających polskie znaki diakrytyczne, w związku z czym przed wysłaniem Zgłoszenia Uczestnik Konkursu powinien upewnić się, że treść Zgłoszenia nie przekracza ilości znaków wskazanej powyżej.
 4. Jeden paragon fiskalny można zgłosić do Konkursu tylko raz. Jeśli Uczestnik/Uczestnicy  zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam paragon fiskalny, Organizator uwzględni w Konkursie tylko jedno, pierwsze Zgłoszenie z tym numerem z paragonu fiskalnego. Jedno Zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego numeru z paragonu.
 5. Termin wysyłania Zgłoszeń rozpoczyna się 9 lipca 2015 r. o godzinie 00:00:00 i mija dnia 22 lipca 2015r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora.
 6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer Organizatora przyjmujący Zgłoszenia.
 7. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy.

Oznacza to, że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń,

pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie.

 1. Zgłoszenia niekompletnie, nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału
  w Konkursie.
 2. Zgłoszenia nie mogą zawierać w treści odpowiedzi wulgaryzmów, treści obraźliwych, nawołujących do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści o charakterze erotycznym, propagujących przemoc, sprzecznych z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszających prawa osób trzecich,

w szczególności nie mogą zawierać treści nawiązujących w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym.

 1. Ten sam Uczestnik może zgłosić tą samą treść odpowiedzi tylko raz. Jeśli Uczestnik zgłosi wielokrotnie tą samą treść odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę tylko jedno, pierwsze prawidłowe Zgłoszenie z tą treścią odpowiedzi.
 2. W Konkursie uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce,
  w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu.
 3. W razie utraty lub zniszczenia paragonu fiskalnego w stopniu uniemożliwiającym spełnienie przez paragon warunków, o których mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
 4. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)      jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane
na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2)      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, która ma potwierdzać, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;

3)      w liście zakupów na paragonie powinno być słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup  dotyczy min. 5 dowolnych Produktów Promocyjnych, bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy min.5 dowolnych Produktów Promocyjnych. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić ww. Uczestnik powinien potwierdzić w sklepie, iż zakupu dotyczy min.5 dowolnych  Produktów Promocyjnych (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);

4)      data i godzina wystawienia paragonu przypada przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 9 lipca 2015 r. o godzinie 00:00:00.

 

§ 3 Nagrody

 

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Konkursu na wygrane wynosi 16 666,65 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć zł. i 65/100 gr.) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 5 (słownie: pięć) sztuk.
 2. Nagrodą w Konkursie jest Nagroda Główna w postaci kwoty 3 000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkowym świadczeniem w wysokości 333,33 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy i 33/100). Organizator przewidział 5 (słownie: pięć)  Nagród Głównych na zakończenie Konkursu.
 3. Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą być wymienione na  nagrodę rzeczową.
 4. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012 poz.361). Oznacza to, że świadczenia pieniężne wyszczególnione w §5 ust. 2 potrącone jest przez Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku od ww. nagrody w wysokości 10% wartości nagrody, na co zwycięzca wyraża zgodę.

 

§ 4 Ochrona danych osobowych

 

Dane osobowe Uczestników Konkursu wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest  zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest Nestle Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 02-678, przy ul. Szturmowej 2, KRS 0000025166, 

Tel. 801 333 000 / e-mail: cs@pl.nestle.com. Administrator powierzył przetwarzanie danych Organizatorowi. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w Konkursie.

Wszelkie pisma związane  z procesem przetwarzania danych należy kierować na adres Organizatora wskazany w § 1 ust.2.

 

§ 5 Przyznawanie Nagród

 

 1. Przyznanie Nagród Głównych odbywa się w siedzibie Organizatora, przy ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa, do dnia 27 lipca.2015 r. spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń.
 2. Wyboru laureatów dokonuje specjalnie do tego powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa wybiera najlepsze odpowiedzi jako zwycięskie w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności oraz atrakcyjności nadesłanych odpowiedzi. Komisja wyłania 5 laureatów i 5 laureatów rezerwowych.
 3. Nagroda przekazana jest laureatowi rezerwowemu, zgodnie z kolejnością umieszczenia laureatów rezerwowych na liście rezerwowej  w przypadku, gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie, utraci prawo do Nagrody lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli laureat rezerwowy również nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie, utraci prawo do Nagrody lub nie można się z nim skontaktować. Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 4. Zgłoszenia niespełniające wymagań określonych w §2  nie są brane pod uwagę jako niespełniające warunków określonych w Regulaminie.
 5. Decyzja podjęta przez Komisję w zakresie wyboru zwycięskich Zgłoszeń jest ostateczna.
 6. Komisja jest uprawniona do niewyłonienia laureatów Konkursu albo wyłonienia mniejszej liczby laureatów Konkursu, niż wynika to z liczby przewidzianych Regulaminem Nagród w przypadku, gdy liczba prawidłowych Zgłoszeń w Konkursie  jest mniejsza od przewidzianej w Regulaminie liczby Nagród.  
 7. Uczestnik może wygrać w Konkursie maksymalnie 1 Nagrodę Główną.
 8. Lista zwycięzców dostępna jest na www.uniqueone.pl w zakładce „regulaminy”

w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości, po weryfikacji laureatów

i jest aktualizowana na bieżąco.

 

§ 6 Warunki wydania Nagród

 

 1. Laureaci Nagród są informowani telefonicznie o wyniku wyboru przez przedstawiciela Organizatora, na numer, z którego dokonano wyłonionego Zgłoszenia, w dniu wyboru odpowiedzi, najpóźniej do 27 lipca 2015r. Jeśli ta próba się nie powiedzie Organizator w ciągu 2 dni roboczych następującym po dniu wyboru, w godzinach 9.00-17.00 podejmie kolejne próby. Rozmowy z laureatami mogą być nagrywane, o czym rozmówcy są powiadamiani.
 2. Laureaci podczas rozmowy telefonicznej, o której mowy w  ust. 1 są informowani o obowiązku  przesłania danych wymaganych w procesie weryfikacji laureatów (listem poleconym) na adres Organizatora:
  1. swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania Nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość)w przypadku wyboru wydania Nagrody w formie przekazu pocztowego bądź danych osobowych i numeru rachunku bankowego, w przypadku wyboru wydania nagrody w formie przelewu, zgodnie ze wzorem Oświadczenia stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu;
  2. oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, potwierdzającego jednorazowy zakup min.5 Produktów Promocyjnych zgodnie z postanowieniami §2.
 3. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości laureata, bądź powzięcia wątpliwości dotyczących naruszenia prze laureata postanowień Regulaminu, oprócz dokumentów wskazanych w niniejszym paragrafie Organizator może wezwać o przesłanie listem poleconym lub osobiste doręczenie, w ciągu 3 dni roboczych od wystąpienia z tym roszczeniem, kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość laureata (w zakresie danych potwierdzających tożsamości osoby, pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz oryginałów wszystkich zgłoszonych paragonów, z zastrzeżeniem, że muszą one wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągi 10 dni roboczych od przedstawiania roszczenia przez Organizatora. Z roszczeniem tym Organizator może wystąpić do 28 sierpnia 2015 r. Jeśli laureat nie prześle kompletnych danych wskazanych przez Organizatora, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z Nagrody.
 4. Laureaci są zobowiązani do przesłania listem poleconym lub do osobistego doręczenia na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa,

w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1, danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w ust. 2.  O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Jeśli laureat nie prześle kompletnych danych niezbędnych do wydania Nagrody w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z Nagrody.

 1. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).
 2. W przypadku, gdy laureat nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych
  w Regulaminie Konkursu, utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa
  w Regulaminie Konkursu, nie można się z nim skontaktować w trybie przewidzianym
  w niniejszym paragrafie lub Organizator nie otrzyma kompletnych dokumentów, o których mowa Regulaminie, Nagroda przechodzi na laureata rezerwowego. Jeśli i on nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych w Regulaminie Konkursu, utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Konkursu, nie można się z nim skontaktować w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie lub Organizator nie otrzyma kompletnych dokumentów o których mowa w Regulaminie,  Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Kontakt z laureatem rezerwowym następuje nie później niż do 14 sierpnia 2015r.
 3. Przesłanie przez laureata paragonu fiskalnego niespełniającego wymagań określonych w §2, w szczególności paragonu nieczytelnego, podrobionego bądź błędnego powoduje niespełnienie przez laureata warunków uczestnictwa i oznacza rezygnację z Nagrody.
 4. Przesłany przez laureata paragon fiskalny musi mieć numer zgodny z numerem z paragonu fiskalnego podanym w wyłonionym Zgłoszeniu. W przypadku braku zgodności pomiędzy numerem widniejącym na paragonie przesłanym przez laureata a numerem z paragonu fiskalnego podanym w Zgłoszeniu, laureat traci prawo do Nagrody.
 5. W przypadku, gdyby okazało się, iż laureat dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z dowodu dokonania zakupu, traci on prawo do Nagrody.
 6. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano laureatowi, należącemu do grona osób, o których mowa w §1 ust. 8, laureat taki traci prawo do Nagrody.
 7. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.

 

§ 7 Termin wydania Nagród

 

 1. Nagrody w Konkursie wysyłane są bądź wpłacane na rachunek bankowy zwycięzcom do dnia 15 września 2015 r. zgodnie z danymi wskazanymi w Oświadczeniu.

 

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 1 października 2015 r., przy czym decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Prawo do złożenia reklamacji dotyczące Konkursu przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-726, ul. Skrzetuskiego 23) z dopiskiem „NESTLE WAKACJE NA 5-TKE - reklamacja” i powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść roszczenia.
  1. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
  2. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin dostępny jest na tesco.pl
 2. Regulamin, w jego pełnym, brzmieniu  jest dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w § 1 ust.2.
 3. Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest  na www.uniqueone.pl w zakładce „regulaminy” .
 4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają  obowiązujące przepisy prawa.
 5. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.
 6. W okresie przyjmowania Zgłoszeń Organizator może na swój koszt, przesyłać krótkie wiadomości SMS (max.2) do Uczestników Konkursu, dotyczące Konkursu, na co Uczestnik, przez fakt przystąpienia do Konkursu wyraża zgodę. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem  tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu. Treść komunikatów stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.
 7. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.

 

ZAŁĄCZNIKI

NR 1 LISTA PRODUKTÓW PROMOCYJNYCH

NR 2 OŚWIADCZENIE

NR 3 KOMUNIKACJA SMS

ORGANIZATOR

 

 

 

Załącznik nr 1 Lista Produktów Promocyjnych

 

Artykuł

EAN

SOK BOBO FR JABLUSZKO 175ml  

5900452000229

SOK BOBO FR JABL MARCH 175ml 

5900452000267

SOK JUNIOR JABL MAR BAN 300ml

5900452000489

SOK BOBO FR WIELOOWOC 300ml  

5900452000571

SOK BOBO JABL BAN MAR 300ml  

5900452000540

SOK BOBO JABL MAL WIN 300ml  

5900452000564

SOK BOBO JABL MAR MOR 300ml  

5900452000557

SOK GERBER JABLKOWY 175ml    

5900452000205

SOK GERBER NEKT GRUSZK 175ml 

5900452004838

SOK GERBER JABL B WINOG 175ml

5900452004630

SOK GERBER JABL GRUSZ 175ml  

5900452004623

SOK GERBER JABL BRZOSK 175ml 

5900452004654

SOK BOBO JABL MAR BRZ 300ml  

5900452004722

SOK BOBO FR OW LESNE 300ml   

5900452004739

SOK BOBO JABL MAR GRUSZ 300ml

5900452004753

SOK GERB WIN JAB MA ROZ 175ml

5900452004777

SOK GERBER JABLKOWY 300ml    

5900452004784

SOK GERBER JABL B WINOG 300ml

5900452004791

SOK GERBER NEKT GRUSZK 300ml 

7613032794620

SOK GERBER JABL WINOG 300ml  

5900452004814

SOK GERB WIN JAB MA ROZ 300ml

5900452004821

SOK BOBO FR JABL MALIN 300ml 

5900452001004

SOK BOBO FR JABL GRUSZK 300ml

5900452001028

SOK BOBO FR WIN BANAN 300ml  

5900452001035

SOK BOBO FR JABL JAGOD 300ml 

5900452001042

SOK BOBO FR BANAN WISNA 300ml

5900452001066

SOK BOBO JAB/GRUSZ/SLIW 300ML

7613034982476

SOK BOBO FR JABL TRUSK 300ml 

5900452001080

SOK BOBO FR OWOC POLUD 300ml 

5900452001103

SOK GERBER JABL WISNIO 300ml 

5900452004876

SOK BOBO JABL MAR DYN 300ml  

7613035158979

SOK BOBOFRUT JAB/MAR 300ml   

7613032632762

SOK GERBER 300ml JAB BRZ MANG

7613032632717

SOK GERBER 300ml MAR JAB POM 

7613032632786

Sok BOBO FR POM/WIN/MAR 300ml

7613034809131

Sok BOBO FR WIN/POM/DYN 300ml

7613034809452

DANIE GERBER MARCHEWKA 125g  

5900452071038

ZUPA GERBER  JARZ YNOWA 125g 

5900452071045

DANIE GERBER JARZ SCHAB 190g 

5900452071854

ZUPA GERBER JARZ KLUS 190g   

5900452071649

ZUPA GERB POMID IND RYZ 190g 

5900452071656

ZUPA GERBER  JARZ KROLIK 125g

5900452071434

DANIE GERBER INDYK POMID 190g

5900452071670

DANIE GERB KUR POT JARZ 190g 

5900452071724

DANIE GERBER SPAGH KURCZ 190g

5900452071717

DANIE GERB RIS IND WARZ 250g 

5900452078891

DANIE GERB POT KUR KASZ 250g 

5900452078884

ZUPA GERBER POMID RYZ 250g   

5900452079058

DANIE GERBER JARZ CIELE 125g 

5900452072127

ZUPA GERBER JARZ CIEL 190g   

5900452072134

DANIE GERB JARZ CIEL KLU 190g

5900452072141

DANIE GERBER KURCZAK 80g     

5900452078082

DANIE GERBER INDYK 80g       

5900452078020

DANIE GERBER JARZ KROLIK 125g

5900452072158

DANIE GERBER SCHAB SLIWK 190g

5900452072318

DANIE GERBER JARZ RYBKA 125g 

5900452072530

DANIE GERBER ROSO Z KURCZ 190g

7613032600174

DANIE GERBER KRUP Z CIEL 190g

7613032600396

DANIE GERBER DOR PENNE/KL 250

7613033263576

DANIE GERBER DOR ZIEMN/LOS 250

7613033262982

DANIE GERBER DOR GUL/WAR/W 250

7613033266553

DANIE GERBER DOR WAR/IND 250 

7613033266577

ZUPA GER ROSOL DROB/WLOWO 125g

7613033512230

ZUPA GER KREM JARZN SCHAB 125g

7613033512353

OBIAD GER KURCZAK WARZYWA 125g

7613033512377

OBIAD GER INDYK DYN ZIEM 125g

7613033276422

ZUPA GER KU PNIK DOMOWY 190g 

7613033730719

OBIAD GER GULASZ WOL/KASZ 190g

7613033731150

OBIAD GER W ARZ RYB SOS POM 19

7613033731174

OBIAD GER W ARZ GOTOW RYBK 190

7613033731198

ZUPA GER WI OSENA INDYK 190g 

7613033628924

ZUPA GER KA LAFIOR KROLIK 190g

7613033629297

ZUPA GER RO SOLEK CIELENCIN 19

7613033730689

KASZKA NEST MLEK BANAN 200ml 

7613034087263

KASZKA NEST MLEK HERB 200ml  

7613034095848

KASZKA NEST MLEK ZB/MIO 200ml

7613034087836

KASZKA NEST MLEK CZEKO 200ml 

7613034087829

OBIAD GER POT RYZ/LAG_IND 190g

7613033995781

OBIAD GER BROK/KROL/RYZ 190g 

7613033995804

OBIAD GER POT DRO/PAP/RY 190g

7613033995958

OBIAD GER KUR/JARZ/MAK 190g  

7613033995972

DANIE GERBER DEL JARZ 125g   

7613034353467

DANIE GERBER MAR/ZIEM 125g   

7613034353443

ZUPA GERBER JARZ/KUR/KLU 250g

5900452079065

DANIE GERBER RYBA/ WARZ 190g 

7613034684578

DANIE GER DOREMI SPAG/BOL 250g

7613034684554

MLEKO NES JUNIOR WANILIA 350g

7613033787348

MLEKO NESTLE JUNIOR MIOD 350g

7613033801846

MLEKO NAN HA 2 400g          

7613033035593

KASZKA NESTLE 8 ZBOZ 250g    

8410100084619

KASZKA NESTL MLRYZ KAKAO 230g

7613031556922

KASZKA NEST MLRYZ MALINA 230g

7613031556861

KASZKA NESTL MLRYZ BANAN 230g

7613031556885

KASZKA NEST MLRYZ MORELA 230g

7613031556847

KASZKA NESTL MLRYZ TRUSK 230g

7613031556823

KASZKA NES KLEIK KUKUR 160g  

7613031557080

KASZKA NESTLE KLEIK RYZ 160g 

7613031555543

KASZKA NESTLE RYZ MALINA 180g

7613031556748

KASZKA NES RYZ JABL GRUS 180g

7613031556663

KASZKA NESTLE RYZ BANAN 180g 

7613031557042

KASZKA NEST MLRYZ 3 OWOC 230g

7613031556786

KASZKA NEST MLRYZ 5 OWOC 230g

7613031557066

KASZKA NEST RYZ OW LESNE 180g

7613031556700

MLEKO NAN HA 3 400g          

7613033037436

KASZKA NESTLE SLIWKA 250g    

7613032249007

KASZKA NESTL 5 ZBOZ LIPA 250g

7613032248734

KASZKA NESTLE ML MANNA 250g  

7613032512880

KASZKA NES ML PSZ BISZK 250g 

7613032512965

MLEKO JUNIOR 350g NATUR NES  

7613033787027

KASZKA NESTLE SINLAC 500g    

7613033381041

KASZKA NEST MLRYZ BAN MOR 230g

7613033071805

KASZKA NEST MLRYZ BAN TRU 230g

7613033071775

KASZ NEST MLRY DOBRAN JAB 230g

7613033090691

KASZ NEST MLRY DOBRAN GRU 230g

7613033090677

MLEKO NESTLE JUNIOR 2 NAT 350g

7613033786327

KASZKA NES ML/PSZ JOG TRU 250g

7613033163692

KASZKA NES ML/PSZ JOG GRU 250g

7613033163715

KASZKA ML NESTLE 5ZB CZERW 250

7613033987533

KASZKA ML NESTLE 5ZB ZOLTE 250

7613033987779

MLEKO NAN PRO 4 800g         

7613033961038

MLEKO NAN PRO 2 800g         

7613034089953

MLEKO NAN PRO 3 800g         

7613034089922

Mleko NAN PRO 2 800g         

7613034820655

Mleko NAN PRO 3 800g         

7613034820686

KASZKA ML/RY JAB/WIS 230g     

7613034699152

KASZKA ML/RY MOR/SLIW 230g   

7613034699176

KASZKA ML/RY TRUS/JAG 230g   

7613034698636

DESER GERBER JABL BRZOSK 125g

5900452071052

DESER GERBER JABL I JAGOD 125g

5900452071021

DESER GERBER JAB L MOREL 125g

5900452904336

DESER GERBER JAB LUSZKA 125g 

5900452071014

DESER GERB JABL MAR WIN 125g 

5900452071335

DESER GERBER JABL OW LESN 125g

5900452071342

DESER GERBER JABL SLIW 125g  

5900452071380

DESER GERBER GRUSZKI 125g    

5900452072448

CIASTECZKA NES MISKOPTY 180g 

8000300189629

DESER GERBER BANAN 125g      

5900452078129

DESER GERBER JABL GRUSZ 125g 

5900452072356

DESER GERB JABL MOR BAN 125g 

5900452072387

DESER NES JOGURCIK GRUSZ 400g

7613031865970

DESER NES JOGURCIK MALIN 400g

7613031865994

DESER NES JOGURCIK JAGOD 400g

7613031866014

DESER GERB JABL KASZ MAN 125g

5900452072493

DESER GERBER SLI WKI 125g    

5900452078631

DESER NEST MLEKO WANILIA 400g

7613032924706

DESER NEST MLEKO CZEKOLAD 400g

7613032924737

HERBATNIKI GERBER DOREMI 180g

7613033390739

DESER GERBER OW LESN JOG 190g

7613033364679

DESER GERB WIN JABL TWAR 190g

7613033364662

DESER GERB JABL BAN TWAR 190g

7613033364655

BUDYN GERBERWANILIOWY 125g   

7613033681103

DESE D/PIC GER MANG/ANAN 200ml

7613033740374

DESER GERB JABL BANAN 125g   

7613033951169

DESER GERB ABL BISZKOPT 125g 

7613033951442

DESER GERB JABL PORZECZKA 125g

7613033951206

DESER GERB MUS BAN TR JAB 190g

7613033951466

DESER GERB BAN JABL PLAT 190g

7613033951220

GERBERKI JOGUR MOREL 6X60g   

7613033735028

GERBERKI JOGUR NATUR 6X60g   

7613034067005

DESER GERB JAB/BRZ/MOR 190g  

7613033629266

DESER GERB JAB/TRU/JAG 190g  

7613033629303

DESER GERB JAB/MAN/AN/KL 250g

7613034179494

DESER GERB BAN/JAB/TR/JOG 250g

7613034179531

DESER GERB GRU/JAB/JOG 250g  

7613034179470

DESER GERB SZARL 250g        

7613034179517

DESER GERBER JAB/BAN/MAN 190g

7613033628917

DESER BOBO FRU JAB/GR/BRZ 185g

7613034523389

DESER BOBO JAB/GRU/ROZ 185g  

7613034523402

DESER BOBO JAB/GRU/SLI 185g  

7613034523426

DESER BOBO JAB/TRU/ARO 185g  

7613034523846

DESER BOBO JAB/GRU 185g      

7613034525703

DESER BOBO JAB/MAR 185g      

7613034525727

DESER BOBO JAB/MAL/JAG 185g  

7613034525840

 

Załącznik nr 2 Oświadczenie laureata

OŚWIADCZENIE

 

Laureata konkursu „Wakację na 5-tkę” w sieci TESCO

organizowanego przez Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skrzetuskiego 23, podaję swoje dane osobowe wymagane w celu wydania Nagrody.

 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych jest  Nestle Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 02-678, przy ul. Szturmowej 2, KRS 0000025166, 

Tel. 801 333 000 / e-mail: cs@pl.nestle.com, moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach i w zakresie związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu. Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uzyskania prawa do nagrody. Potwierdzam, że zostałem/am poinformowany/a  przysługującym mi prawie dostępu do treści danych, prawie do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

Oświadczam, iż jestem osobą fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkuję na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabyte Produkty Promocyjne, z tytułu których otrzymuję nagrodę nabyłem/am jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

Oświadczam także, iż zgodnie z §1 ust.8-9 Regulaminu Konkursu, nie jestem pracownikiem ani członkiem rodziny pracownika Organizatora, ani pracownikiem i członkiem rodzin pracowników Nestle Polska S. A., z siedzibą w Warszawie, 02-678, przy ul. Szturmowej 2.

 

Oświadczam, że spełniam wymagania, warunki uczestnictwa i odbioru nagrody określone w Regulaminie konkursu.

 

______________________________________

CZYTELNY PODPIS I DATA

 

Wybór formy przekazania NAGRODY GŁÓWNEJ*

 

 

 1. 1.       Przekazanie nagrody w formie przelewu bankowego

 

Wnoszę o przelanie uzyskanej nagrody na numer rachunku bankowego:

 

_ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ -  _ _ _ _ -  _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

(numer rachunku bankowego)

 

______________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

 

______________________________________

ADRES (ULICA, NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

______________________________________                                                      

MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY                                                            

 

Potwierdzam, iż jestem posiadaczem rachunku o powyższym numerze**

 

______________________________________


CZYTELNY PODPIS I DATA

 

**w przypadku nieposiadania rachunku bankowego i wskazania rachunku bankowego  innej osoby fizycznej, należy podać jej dane osobowe (imię, nazwisko) oraz oświadczenie o zgodzie na przelanie nagrody na jej numer rachunku bankowego.

 

 

 

2. Przekazanie nagrody w formie przekazu pocztowego

Wnoszę o przekazanie nagrody przekazem pocztowym pod wskazany adres:

 

______________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

 

______________________________________

ADRES (ULICA, NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

______________________________________                                                      

MIEJSCOWOŚĆ, KOD POCZTOWY                           

                                         ______________________________________


CZYTELNY PODPIS I DATA

*Proszę wypełnić punkt 1 albo punkt 2.

 

PAMIETAJ