Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Konkurs Nescafe w Intermarche

 

 

Regulamin Konkursu pod nazwą

„Spróbuj mnie i obudź się na wiosnę” w sieci Intermarche

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: „Spróbuj mnie i obudź się na wiosnę” w sieci Intermarche, zwany dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 01637528800000, tel. +48 22 549 30 03,

 

+ 48 22 853 89 98 , fax +48 22 853 89 29, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.

4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Intermarche. Lista sklepów Intermarche dostępna jest na http://intermarche.pl.

5. Konkurs trwa od dnia 16.04.2015 r. do dnia 29.04.2015 r. Jest to okres przyjmowania zgłoszeń do Konkursu i sprzedaży produktów promocyjnych, biorących udział

 

w Konkursie.

6. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja, powołana przez Organizatora.

7. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że wobec przesłanego zgłoszenia przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych oraz nie naruszają one praw osób trzeci.

8. Nagród w Konkursie nie mogą otrzymać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników Firmy Nestle Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 02-678, przy ul. Szturmowej 2.

9. Przez członków rodziny, o których mowa w ust. 8 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 2 Zasady Konkursu

 

1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

2. W Konkursie biorą udział produkty marki NESCAFÉ dostępne w sklepach sieci Intermarche w trakcie trwania Konkursu (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).

 

W Konkursie nie biorą udziały produkty z portfolio produktów NESCAFÉ Dolce Gusto. 2

 

 

3. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w dniu 16.04.2015 r. i trwa do 29.04.2015 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Konkursie.

4. Uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”), jest osoba, o której mowa w ust. 1, która

 

w okresie od dnia 16.04.2015 r do dnia 29.04.2015 r. spełnia łącznie następujące warunki:

1) Dokona jednorazowego zakupu Produktu/ów Promocyjnego/ych za minimum 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych i 00/100) brutto, potwierdzonego jednym paragonem fiskalnym;

2) Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie odpowiadając na pytanie:

 

Jak wygląda Twój poranek z kawą Nescafe?

 

I wyśle ją za pomocą wiadomości tekstowej SMS, pod numer 7043 w treści wiadomości SMS wpisując: NESCAFE.numer z paragonu potwierdzający zakup, o którym mowa w pkt.1. oraz treść odpowiedzi na powyższe pytanie (np. NESCAFE.123456.treść odpowiedzi), dalej „Zgłoszenie”;

3) Zachowa oryginał dowodu zakupu potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych – paragon fiskalnych.

5. Koszt wysłania wiadomości SMS-a to 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT). Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy Konkursu.

6. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane Zgłoszenie, Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS informującego o przyjęciu ich Zgłoszenia do Konkursu.

7. Liczba znaków w SMS nie powinna przekroczyć 160 znaków. W przypadku, jeśli liczba znaków w SMS przekroczy 160 znaków, Komisja Konkursowa wyłaniając zwycięskie odpowiedzi weźmie pod uwagę tylko pierwsze 160 znaków. W zależności od sposobu rozliczania wiadomości SMS stosowanego przez operatorów telefonii komórkowej lub/i uwarunkowań technicznych modelu telefonu użytego w tym celu przez Uczestnika Konkursu, faktyczna długość wiadomości SMS zgłoszonej do Konkursu przez Uczestnika może być różna. W szczególności dotyczy to wiadomości SMS zawierających polskie znaki diakrytyczne, w związku z czym przed wysłaniem Zgłoszenia Uczestnik Konkursu powinien upewnić się, że treść Zgłoszenia nie przekracza liczby znaków wskazanej powyżej.

8. Jeden paragon fiskalny można zgłosić do Konkursu tylko raz. Jeśli Uczestnik zgłosi wielokrotnie ten sam paragon fiskalny, Organizator weźmie pod uwagę tylko jedno, pierwsze Zgłoszenie z tym numerem z paragonu fiskalnego. Jeśli Uczestnik zgłosi kilka numerów z paragonów fiskalnych w tym samym Zgłoszeniu, Organizator do udziału w Konkursie przyjmuje pierwszy wpisany numer z paragonu fiskalnego, kolejne numery z paragonów fiskalnych są pomijane w Konkursie.

9. Termin wysyłania Zgłoszeń rozpoczyna się 16.04.2015 r. o godzinie 00:00:00 i mija dnia 29.04.2015r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora.

 

 

10. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego Zgłoszenie.

11. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy.

 

Oznacza to, że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń,

pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie.

12. Zgłoszenia niekompletnie, nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Konkursie.

13. Zgłoszenia nie mogą zawierać w treści odpowiedzi wulgaryzmów, treści obraźliwych, nawołujących do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści o charakterze erotycznym, propagujących przemoc, sprzecznych z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszających prawa osób trzecich,

 

w szczególności nie mogą zawierać treści nawiązujących w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym.

14. Ten sam Uczestnik może zgłosić tę samą treść odpowiedzi tylko raz. Jeśli Uczestnik zgłosi wielokrotnie tę samą treść odpowiedzi, Organizator weźmie pod uwagę tylko jedno, pierwsze prawidłowe Zgłoszenie z tą treścią odpowiedzi.

15. W Konkursie uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce, w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu.

16. W razie utraty lub zniszczenia paragonu fiskalnego w stopniu uniemożliwiającym spełnienie przez paragon warunków, o których mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.

17. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1) jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2) nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;

3) w liście zakupów na paragonie powinno być słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych na określoną kwotę, bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić zakup Produktów Promocyjnych na kwotę min. 20,00 zł brutto, Uczestnik powinien potwierdzić w sklepie, iż zakupu dotyczy Produktów Promocyjnych (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);

 

 

4) data i godzina wystawienia paragonu przypada przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 16.04.2015 r. o godzinie 00:00:00.

18. Na potrzeby Loterii za paragon poczytuje się paragon fiskalny.

 

§ 3 Nagrody

 

1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Konkursu na wygrane wynosi 27 762 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa zł i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 141 (słownie: sto czterdzieści jeden) sztuk.

2. Nagrodami w Konkursie są:

a. Nagrody Dzienne: Nagrodą Dzienną jest bon towarowy do sieci Intermarche na kwotę 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto do realizacji w terminie wskazanym na bonie wraz z dodatkowym świadczeniem w wysokości 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych i 00/100) przeznaczonym na refundację podatku od nagrody. Organizator przewidział po 10 (słownie: dziesięć) Nagród Dziennych w każdym dniu trwania Konkursu. Łącznie Organizator przewidział 140 (słownie: sto czterdzieści) Nagród Dziennych w całym Konkursie;

b. Nagroda Główna: Nagrodą Główną I stopnia jest skuter Vespa Sprint o wartości 11 000 zł (słownie: jedenaście tysięcy) brutto wraz z dodatkowym świadczeniem w wysokości 1222,00 zł (słownie: tysiąc dwieście dwadzieścia dwa złote i 00/100) przeznaczonym na refundację podatku od nagrody. Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną na zakończenie Konkursu.

3. Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.

 

§ 4 Ochrona danych osobowych

 

Dane osobowe Uczestników Konkursu wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu, ich podanie jest niezbędne w celu udziału w Konkursie.. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Nestle Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 02-678, przy ul. Szturmowej 2, KRS 0000025166,

Tel. 801 333 000 / e-mail: cs@pl.nestle.com. Administrator powierzył przetwarzanie danych Organizatorowi. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Uczestnik podaje dane osobowe dobrowolne 5

 

Wszelkie pisma związane z procesem przetwarzania danych należy kierować na adres Organizatora wskazany w § 1 ust.2.

 

§ 5 Przyznawanie Nagród

 

1. Przyznawanie Nagród Dziennych odbywa się w siedzibie Organizatora, przy ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa, w dni robocze począwszy od 17.04.2015 r. do 7.05.2015 r. poprzez wyłonienie 10 najciekawszych, najbardziej oryginalnych treści odpowiedzi spośród prawidłowych Zgłoszeń, które wpłynęły do Organizatora w danym dniu wg następującego schematu: ze Zgłoszeń, które wpłynęły do Organizatora od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59 w dniu 16.04.2015 r. zwycięska odpowiedź wyłaniana jest do dnia 23.04.2015 r. (tj. w ciągu 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od dnia wpłynięcia Zgłoszeń).

2. Przyznanie Nagrody Głównej odbywa się w siedzibie Organizatora, przy ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa, w dniu 8.05.2015 r. spośród wszystkich Zgłoszeń wybranych jako zwycięskie Zgłoszenia Nagród Dziennych.

3. Wyboru Zwycięzców Nagród Dziennych i Nagrody Głównej w Konkursie dokonuje specjalnie powołana do tego przez Organizatora Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa wybiera najlepsze odpowiedzi jako zwycięskie w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności oraz atrakcyjności nadesłanych odpowiedzi.

4. Zgłoszenia niespełniające wymagań określonych w §2 są brane pod uwagę jako niespełniające warunków określonych w Regulaminie.

5. Decyzja podjęta przez Komisję w zakresie wyboru zwycięskich Zgłoszeń jest ostateczna.

6. Komisja jest uprawniona do niewyłonienia zwycięzców Konkursu albo wyłonienia mniejszej liczby zwycięzców Konkursu, niż wynika to z liczby przewidzianych Regulaminem Nagród w przypadku, gdy liczba dokonanych Zgłoszeń w danym dniu jest mniejsza od przewidzianej w Regulaminie liczby Nagród. Nagrody niewydane z powyższych przyczyn w danym typowaniu nie przechodzą na kolejne typowania.

7. Uczestnik może wygrać w Konkursie maksymalnie trzy Nagrody Dzienne pod warunkiem spełnienia warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem.

8. Lista zwycięzców dostępna jest na www.uniqueone.pl w zakładce „regulaminy”

 

w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości, po weryfikacji zwycięzców do

i jest aktualizowana na bieżąco.

 

§ 6 Warunki wydania Nagród

 

1. Laureaci Nagród są informowani telefonicznie o wyniku wyboru przez przedstawiciela Organizatora, na numer, z którego dokonano wyłonionego Zgłoszenia, w dniu wyboru odpowiedzi. Jeśli ta próba się nie powiedzie Organizator w ciągu 2 dni roboczych

 

 

następującym po dniu wyboru, w godzinach 9.00-17.00 podejmie kolejne próby. Rozmowy z laureatami mogą być nagrywane, o czym rozmówca jest powiadamiany.

2. Laureaci podczas rozmowy telefonicznej, o której mowy w ust. 1 są proszeni o przesłanie listem poleconym na adres Organizatora:

a. swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania Nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość);

b. oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, potwierdzającego jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych zgodnie z postanowieniami §2. Obowiązek ten nie dotyczy laureata Nagrody Głównej , który przesłał już ten sam oryginał paragonu fiskalnego jako laureat Nagrody Dziennej;

c. oświadczenia, iż laureat wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Organizatora na potrzeby wydania nagrody oraz spełnia wymagania określone w Regulaminie, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie Intermarche” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl w zakładce “regulaminy”;

d. W przypadku laureata Nagrody Głównej, oprócz danych wskazanych w pkt.1 zobowiązany jest on dostarczyć numer dowodu tożsamości oraz numeru PESEL,

 

w zależności wyboru zwycięzcy w postaci ksera dowodu osobistego bądź

w wpisanego w treści Oświadczenia; wskazane dane osobowe wykorzystywane są w procederze weryfikacji i wydania nagrody.

3. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości laureata, w szczególności w związku z postanowieniami §5 ust. 7, oprócz dokumentów wskazanych w niniejszym paragrafie Organizator może poprosić o przesłanie listem poleconym lub osobiste doręczenie,

 

w ciągu 3 dni roboczych od wystąpienia z tym roszczeniem, kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość laureata (w zakresie danych potwierdzających tożsamości osoby, pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz oryginałów wszystkich zgłoszonych paragonów, z zastrzeżeniem, że kserokopia musi wpłynąć do Organizatora nie później niż do 10.06.2015r. Z roszczeniem tym Organizator może wystąpić do 27.05.2015 r.

4. Laureaci są zobowiązani do przesłania listem poleconym lub do osobistego doręczenia na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa,

 

w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1, danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w ust. 2. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Jeśli zwycięzca nie prześle kompletnych danych niezbędnych do wydania Nagrody w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z Nagrody. 7

 

 

5. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).

6. W przypadku, gdy laureat nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych w Regulaminie Konkursu, utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Konkursu, nie można się z nim skontaktować w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie lub Organizator nie otrzyma dokumentów o których mowa powyżej, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

7. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano zwycięzcy, który dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych,

 

tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data

i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z dowodu dokonania zakupu, traci on prawo do Nagrody.

8. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano zwycięzcy, należącemu do grona osób, o których mowa w §2 ust. 8, zwycięzca taki traci prawo do Nagrody.

9. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.

10. Przesłanie przez laureata paragonu niespełniającego wymagań określonych w

 

§2 ust. 17, w szczególności paragonu nieczytelnego bądź błędnego powoduje niespełnienie przez laureata warunków uczestnictwa i oznacza rezygnację z Nagrody.

11. Przesłany przez laureata paragon fiskalny musi mieć numer zgodny z numerem z paragonu fiskalnego podanym w zwycięskim Zgłoszeniu. W przypadku braku zgodności pomiędzy numerem widniejącym na paragonie przesłanym przez laureata a numerem z paragonu fiskalnego podanym w Zgłoszeniu, zwycięzca traci prawo do Nagrody.

 

§ 7 Termin wydania Nagród

 

1. Nagrody w Konkursie wysyłane są zwycięzcom przesyłką kurierską do dnia 22.06.2015 r. na adres wskazany przez zwycięzcę zgodnie z §8 ust. 2.

2. W przypadku Nagrody Głównej wysyłka następuje w postaci dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu, za rejestrację i ubezpieczenie OC pojazdu, odpowiedzialny jest zwycięzca. Wydanie skutera następuje w terminie umówionym pomiędzy Organizatorem a zwycięzcą. Za miejsce wydania uznaje się salon w m.st. Warszawa, chyba że strony ustalą inaczej.

 

§ 8 Opodatkowanie Nagród

 

Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 8

 

osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012 poz.361). Oznacza to, że świadczenia pieniężne wyszczególnione w §5 ust. 2 pkt a, b potrącone są przez Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku od ww. nagród w wysokości 10% poszczególnej nagrody, na co zwycięzca wyraża zgodę.

 

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 

1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 10.07.2015 r., przy czym decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Prawo do złożenia reklamacji dotyczące Konkursu przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-726, ul. Skrzetuskiego 23) z dopiskiem „Nescafe - reklamacja” i powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść roszczenia.

3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.

4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

1. Regulamin, w jego pełnym, brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w § 1 ust.2.

2. Regulamin dostępny jest również na www.uniqueone.pl w zakładce „regulaminy” oraz www.intermarche.pl.

3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.

4. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.

5. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.

6. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.

 

ORGANIZATOR