Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Konkurs na szlaku smaku w sieci SANO


Regulamin konkursu pod nazwą
„Na szlaku smaku w sieci Sano”

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą:
„Na szlaku smaku w sieci Sano” zwany dalej „Konkurs”.
2. Organizatorem Konkursu jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Skrzetuskiego 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy
100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 01637528800000, tel. +48 22 549 30 03,
+ 48 22 853 89 98 , fax +48 22 853 89 29, adres e-mail: office@uniqueone.pl zwana
dalej „Organizatorem”.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sklepach sieci
Sano.
5. Okres przyjmowania zgłoszeń i sprzedaż produktów promocyjnych rozpoczyna się
w dniu 9 listopada 2015 r. i trwa do 22 listopada 2015 r.
6. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje
wewnętrzna komisja powołana przez Organizatora.
7. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że wobec przesłanego
zgłoszenia przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych oraz nie naruszają
one praw osób trzecich. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu wyraża zgodę,
iż w przypadku wyłonienia jego zgłoszenia, jako zwycięskie, na publikację treści
odpowiedzi na stronie Organizatora. Powyższe zostanie przekazane w zamian za
uzyskaną nagrodę, licencją udzieloną Organizatorowi na okres roku z prawem
udzielenia sublicencji Nestle Polska S. A.
8. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do
Konkursu.
9. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Podanie danych związanych z udziałem
w Konkursie tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału
w Konkursie.
10. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych
w Regulaminie. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez wysłanie zgłoszenia.

§ 2 Uczestnicy
1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat,
posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).
2. Uczestnikiem Konkursu jest podmiot spełniający wymagania określone w Regulaminie, który dokona prawidłowego zgłoszenia do Konkursu zgodnie z §3 (dalej „Uczestnik”).
3. Nagród w Konkursie nie mogą otrzymać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników Firmy Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-678, przy ul. Szturmowej 2. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§3 Zasady konkursu – dokonywanie zgłoszeń
1. W Konkursie biorą udział produkty marki WINIARY: buliony, zupy i przyprawy oraz Przyprawa w Płynie Maggi (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).
2. Sprzedaż Produktów Promocyjnych umożliwiających udział w Konkursie rozpoczyna się
9 listopada 2015 r. i trwa do 22 listopada 2015 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału
w Konkursie.
3. Aby wziąć udział w Konkursie należy:
1) Dokonać zakupu min. 4 dowolnych Produktów Promocyjnych w sklepie sieci Sano potwierdzonego jednym paragonem fiskalnym i zachować powyższy paragon fiskalny;
2) Dokonać prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie za pomocą wiadomości tekstowej SMS dokańczając zdanie konkursowe: „Na szlaku smaku odkrywam…” i przesłać treść odpowiedzi SMS pod numer 7043 wpisując w treść SMS’a: ZUPY.numer z paragonu fiskalnego.treść odpowiedzi. (dalej „Zgłoszenie”).
4. Koszt wysyłki SMS-a to 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT). Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy Konkursu.
5. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane Zgłoszenie, Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS informującego o przyjęciu ich Zgłoszenia do Konkursu.
6. Liczba znaków w treści SMS’a nie powinna przekroczyć 160 znaków (w tym prefiks i numer z paragonu – ZUPY.numer z paragonu z fiskalnego.). W przypadku, jeśli liczba znaków
w SMS przekroczy 160 znaków Komisja Konkursowa wyłaniając zwycięskie odpowiedzi weźmie pod uwagę tylko pierwsze 160 znaków. W zależności od sposobu rozliczania wiadomości SMS stosowanego przez operatorów telefonii komórkowej lub/i uwarunkowań technicznych modelu telefonu użytego w tym celu przez Uczestnika Konkursu, faktyczna długość wiadomości SMS zgłoszonej do Konkursu przez Uczestnika może być różna. W szczególności dotyczy to wiadomości SMS zawierających polskie znaki diakrytyczne. W związku z powyższym przed wysłaniem Zgłoszenia Uczestnik Konkursu powinien upewnić się, że treść Zgłoszenia nie przekracza liczby znaków wskazanej powyżej.
7. Jeden, dany paragon fiskalny można zgłosić do Konkursu tylko raz. Daną treść odpowiedzi Uczestnik może zgłosić tylko raz.
Jeśli Uczestnik/Uczestnicy zgłosi/zgłoszą ten sam paragon fiskalny Organizator uwzględnia w Konkursie tylko jedno, pierwsze prawidłowe Zgłoszenie dotyczące
tego paragonu fiskalnego
8. Termin przyjmowania Zgłoszeń rozpoczyna się 9 listopada 2015 r. o godz. 0:00:00
i mija dnia 22 listopada 2015 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina dostarczenia Zgłoszenia do Organizatora.
9. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy. Oznacza to,
że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem,
że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie.
10. Zgłoszenia niekompletne, wypełnione nieprawidłowo, o niewłaściwym formacie nie biorą udziału w Konkursie. Zgłoszenia, o charakterze wulgarnym, obraźliwym, sprzeczne
z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszające prawa osób trzecich, prawa autorskie, zawierające treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem, nie są brane pod uwagę, jako niespełniające warunków określonych w Regulaminie.
11. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
1) jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane na nim się znajdują i nie jest podrobiony lub sfałszowany;
2) nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, która ma potwierdzać, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dowodów zakupu;
3) zawiera nazwę (rodzaj) i ilość towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył minimum 4 dowolnych Produktów Promocyjnych bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, że zakup spełnia wymagania określone w Regulaminie;
4) Data i godzina wystawienia przypada przed wysłaniem Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 9 listopada 2015 r. o godzinie 0:00:00.
12. Za tego samego Uczestnika na potrzeby Regulaminu poczytuje się tę samą osobę fizyczną niezależnie od ilości numerów telefonu, jakimi się posługuje.
13. W Konkursie uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce, w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu.
14. W niniejszym Konkursie honorowany jest dowód zakupu, będący wyłącznie paragonem fiskalnym.

§ 3 Nagrody
1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora w Konkursie na wygrane wynosi 31 577 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 14 (słownie: czternaście) sztuk.
2. Nagrodami w Konkursie są komplety garnków Sillit o wartości 2 029,50 zł (słownie: dwa tysiące dwadzieścia dziewięć złotych i 50/10) brutto oraz kwota w wysokości 226 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć złotych i 00/100).Łączna wartość Nagrody to 2 255,50 zł (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych i 00/100) Organizator przewidział po jednej Nagrodzie w każdym dniu Konkursu.
3. Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny
lub inną nagrodę rzeczową.
4. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecia.

§ 4 Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn zm.). Administratorem danych osobowych jest Nestle Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 02-678, przy ul. Szturmowej 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025166 NIP: 527-020-39-68, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000.000 złotych pokrytym w całości, adres e –mail i nr telefonu do kontaktów: cs@pl.nestle.com, 800 174 902. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w Konkursie.

§ 5 Przyznanie Nagród
1. Wyłonienie zwycięskich Zgłoszeń odbywa się w siedzibie Organizatora, przy
ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa.
2. Wyłonienie zwycięskich Zgłoszeń odbywa się w ciągu 5 dni roboczych od dnia przyjmowania Zgłoszeń.
3. Wyboru zwycięskich Zgłoszeń dokonuje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa wybiera najlepsze odpowiedzi, jako zwycięskie
w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności oraz atrakcyjności nadesłanych treści odpowiedzi.
4. Decyzja dotycząca wyboru zwycięskiego Zgłoszenia podjęta przez Komisję jest ostateczna, co jednak nie wyłącza prawa Uczestnika do zgłoszenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
5. Jeden Uczestnik może w Konkursie wygrać maksymalnie 3 Nagrody.
6. Lista zwycięzców dostępna jest w zakładce „regulaminy” w części dedykowanej Konkursowi na stronie internetowej www.uniqueone.pl ” w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości po przeprowadzeniu procedury weryfikacji.

§ 6 Warunki wydania Nagród
1. Laureat Nagrody jest informowany telefonicznie o okoliczności jego wyłonienia w ciągu 3 dni roboczych od wyłonienia. Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z laureatem na numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia w godzinach 9.00-17.00.
Jeżeli w tym terminie nie powiodą się trzy próby kontaktu telefonicznego, Organizator wysyła wiadomość SMS, na numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia z informacją o podjęciu kolejnej próby połączenia w następnym dniu roboczym
w godzinach 9.00 – 17.00 r. (treść komunikatu: „NA SZLAKU SMAKU: Witaj, w X podejmiemy ostatnią próbę kontaktu w związku z wyłonieniem Twojego Zgłoszenia
w Konkursie „Na szlaku smaku w sieci Sano”. Organizator Unique One Sp. z o. o.”), gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i tym razem nie powiodą się trzy próby kontaktu z przyczyn leżących po stronie laureata, laureat traci prawo do Nagrody.
2. Laureat Nagrody podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu informowany jest o konieczności przekazania do Organizatora:
a. Swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania Nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, numer domu
i lokalu, kod pocztowy, miejscowość) oraz oświadczenia, iż laureata spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora w zakładce
„regulaminy” w części dedykowanej Konkursowi na stronie internetowej www.uniqueone.pl ;
b. Oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, potwierdzającego jednorazowy zakup minimum 4 dowolnych Produktów Promocyjnych zgodnie z § 3.
3. Laureaci są zobowiązani do przesłania na swój koszt, listem poleconym lub do osobistego doręczenia na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 23, 02-726 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody,
o których mowa w ust.2. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data nadania (stempla pocztowego). Dokumenty te muszą wpłynąć do Organizatora najpóźniej 12 dni roboczych od przekazania laureatowi informacji
o wyłonieniu jego Zgłoszenia.
4. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości laureata, jego wieku bądź podejrzenia naruszenia zasad uczestnictwa w Konkursie, oprócz dokumentów wskazanych powyżej Organizator może wezwać o przesłanie listem poleconym
lub osobiste doręczenie, w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystąpienia z tym roszczeniem(data nadania), kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość laureata (dowodu osobistego albo paszportu laureata) w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek (pozostałe dane mogą zostać zakryte), a także dodatkowego oświadczenia, iż laureat spełnia wymagania uczestnictwa w Konkursie oraz oryginałów wszystkich zgłoszonych przez laureata dowodów zakupu,
z zastrzeżeniem, że muszą one wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od wystąpienia z tym roszczeniem przez Organizatora. Z roszczeniem tym Organizator może wystąpić do zakończenia procedury weryfikacji, ale nie później niż do 22 grudnia 2015 r.
5. Przez nieudaną próbę połączenia z laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem telefonu wskazanym w Zgłoszeniu (m.in. odebranie przez inną osobę).
6. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano laureatowi, który dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych,
tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data
i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z dowodu dokonania zakupu, traci on prawo do Nagrody.
7. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano laureatowi, należącemu do grona osób, o których mowa w §2 ust.3., laureat taki traci prawo do Nagrody.
8. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
9. Przesłanie przez laureata dowodu zakupu niespełniającego wymagań określonych Regulaminu Konkursu, w szczególności dowodu zakupu innego niż paragon fiskalny, dowodu nieczytelnego bądź błędnego powoduje niespełnienie warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do Nagrody.
10. Przesłany przez laureata paragon fiskalnym musi być zgodny z paragonem fiskalnym wskazanym podczas dokonywania wyłonionego Zgłoszenia. W przypadku braku zgodności laureat traci prawo do Nagrody.

§ 7 Termin wydania Nagród
1. Nagrody są wydawane zwycięzcom przesyłką pocztową lub kurierską wysłaną na koszt Organizatora, na adres wskazany w Oświadczeniu przez laureata.
2. Nagrody wydawane są zwycięzcom do dnia 11 stycznia 2016 r.

§ 8 Opodatkowanie Nagród
Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012 poz.361). Oznacza to, iż od wartości Nagrody Organizator pobiera kwotę na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 10% nagrody, na co zwycięzca wyraża zgodę.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane w ciągu 30 dni od ostatecznej daty wydania Nagród , przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-726, ul. Skrzetuskiego 23) z dopiskiem „Na szlaku smaku w sieci Sano-reklamacja” i powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść roszczenia.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, osoba zgłaszająca reklamację, jak również uczestnik, który nie zgłosił reklamacji, może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.


§ 10 Postanowienia końcowe
1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora.
2. Regulamin dostępny jest również na www.uniqueone.pl w zakładce „regulaminy”
w części dedykowanej Konkursowi.
3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
4. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.
5. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.
6. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.

Załącznik: Załącznik nr 1 – Komunikacja SMS

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu pod nazwą "Na szlaku smaku w sieci Sano" KOMUNIKACJA DO KONKURSU POD NAZWĄ "Na szlaku smaku w sieci Sano" Nr sms 70 43 Prefiks: ZUPY OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM KONKURSU Treść zwrotna w przypadku przeslania SMSa przed data rozpoczecia przyjmowania zgłoszeń ZUPY: Konkurs rozpoczyna sie 09.11.2015 r. Konkurs pow.18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin dostepny od 09.11.2015 r. na www. uniqueone.pl
OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU: 09.11-22.11.2015 r.
Treść zwrotna w przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia
ZUPY: Dziekujemy za zgloszenie. Zachowaj paragon. Konkurs powyżej 18 lat.SMS/0,62 zl z VAT. Organizator:Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.uniqueone.pl
Treść zwrotna w przypadku przeslania prawidłowego zgłoszenia po raz kolejny z tego samego nr MSIDN
ZUPY: Dziekujemy za kolejne zgloszenie.Zachowaj paragon.Konkurs powyżej 18 lat.SMS/0,62 zl z VAT.Organizator:Unique One Sp. z o.o.Regulamin:www.uniqueone.pl
Treść zwrotna w przypadku przesłania ponownie tej samej treści z tego samego nr MSIDN
ZUPY: Przeslana tresc widomosci zostala już zgloszona. Konkurs powyżej 18 lat.SMS/0,62 zl z VAT.Organizator:Unique One Sp. z o.o. Regulamin:www.uniqueone.pl
Nieprawidłowa treść: np. zły prefiks
Bledna tresc lub wiadomosc wyslana pod zly numer.
ZAKOŃCZENIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU - sms wysłane po 22 listopada 2015 r.
Treść zwrotna w przypadku nadesłania SMSa po okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu
ZUPY: Przyjmowanie zgloszen zakonczylo sie 22.11.2015 r. Zapraszamy do kolejnych promocji. Organizator:Unique One Sp. z o.o. Regulamin:www.uniqueone.pl