Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Konkurs „KREATYWNA kwarantanna”

Regulamin konkursu pod nazwą „KREATYWNA Kwarantanna”

§1 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: „KREATYWNA Kwarantanna” zwany dalej „Konkurs”.
2. Organizatorem Konkursu jest Organizator - Unique One Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542 zwana dalej „Organizatorem”.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.
4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 18 kwietnia 2020 r o godz. 10:00:00 i trwa do 26 kwietnia do godz. 23:59:59. (dalej „Okres Promocyjny”).
6. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja, powołana przez Organizatora, dalej „Komisja”.
7. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że wobec przesłanego zgłoszenia (pracy konkursowej) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz nie naruszają one praw osób trzecich oraz oświadcza, że wszystkie osoby widniejące na niej wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie.
8. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu udziela Organizatorowi zgody na publikację przesłanej pracy na profilu UNIQUE ONE w portalu Facebook (pod adresem: https://www.facebook.com/Unique-One-1602794413308793/ w serwisie Facebook (dalej: „Fanpage Unique One ”, na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia pracy i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie
i zwielokrotnianie każdą techniką.
9. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu.
10. Do niniejszego Regulaminu znajduje zastosowanie ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług droga elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123).
11. Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału, a przede wszystkim wydania nagrody
w Konkursie.
12. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych
w Regulaminie. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez swoje konto w serwisie Facebook, spełniając warunki o których mowa w §3 poniżej.
13. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem społecznościowym Facebook. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza, iż dana osoba wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.

§ 2 Uczestnicy


1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będące konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).
2. Uczestnikiem Konkursu jest podmiot spełniający wymagania określone w Regulaminie, który dokonana prawidłowego zgłoszenia do Konkursu zgodnie z § 3 (dalej „Uczestnik”).
3. Udziału w Konkursie nie mogą brać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2APrzez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków
i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające
w stosunku przysposobienia.

§3 Zasady konkursu – dokonywanie zgłoszeń


1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełnić następujące warunki:
a. posiadać swój profil w Serwisie Facebook (jeżeli Uczestnik nie posiada jeszcze profilu w Serwisie Facebook, konieczna jest rejestracja poprzez stronę główną pod adresem: http://www.facebook.com),
b. wykonać zadanie konkursowe zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.
Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.
2. Na Fanpage’u Unique One w dniu 18 kwietnia 2020 r. o godzinie: 10:00:00 zostanie opublikowany post informujący o Konkursie oraz zadanie konkursowe, które brzmi: ,,Pokaż nam jak w kreatywny sposób spędzasz kwarantannę” (dalej: ,,Zadanie Konkursowe”). Uczestnik w Okresie Promocyjnym po ww. zadaniem konkursowym na Fanpage’u Unique One musi użyć funkcji ,, Komentarz- Załącz Zdjęcie” dodać zdjęcie, które będzie odpowiedzią na Zadanie Konkursowe dalej ,, Zgłoszenie”.
3. Przesłanie Organizatorowi odpowiedzi na Zadanie Konkursowe w sposób inny niż określony w ust. 1 powyżej nie będzie traktowane jako prawidłowe Zgłoszenie
w Konkursie. Uczestnik w trakcie trwania Konkursu może dodać jedną odpowiedź na Zadanie Konkursowe pod Postem Konkursowym.
4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. zabronione jest dokonywanie zgłoszenia udziału w Konkursie w imieniu osób trzecich. Zgłoszone odpowiedzi na Zadanie Konkursowe powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika i nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów.
5. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną odpowiedź na Zadanie Konkursowe, w związku z tym dana osoba może wygrać maksymalnie 1 nagrodę w Konkursie.
6. Zgłoszenia niekompletne, o niewłaściwym formacie i wielkości, zawierające treści naruszające dobre obyczaje, sprzeczne z prawem, o charakterze religijnym, nawołujące do ksenofobii, nienawiści, przemocy, wulgarne, przedstawiające treści
o charakterze pornograficznym, krzywdzące zwierzęta bądź w inny sposób naruszający postanowienia Regulaminu są nieważne i nie biorą udziału w Konkursie.
7. Uczestnik lub Uczestnicy mogą Zgłosić daną odpowiedź (zdjęcie) na Zadanie Konkursowe tylko raz w Konkursie. Jeśli Uczestnik lub Uczestnicy prześlą wielokrotnie tę samą Pracę Konkursową, Organizator uwzględni w Konkursie tylko pierwsze Zgłoszenie.

§4 Nagrody


1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora w Konkursie na wygrane wynosi 2.456,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 10 (słownie: dziesięć ) sztuk.
2. Nagrodami w Konkursie są :
a) Nagrody III stopnia– Hot-dog makery o wartości 79,00 zł brutto ( słownie: siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100) wraz z kwotą pieniężną przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 9,00 zł (słownie: dziewięć złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody to 88,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 4 (słownie: cztery) sztuki Nagrody III Stopnia.
b) Nagrody II Stopnia Express do kawy Tchibo Cafissimo CLASSIC o wartości 349,00 zł brutto (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć złotych i 00/100 ) wraz z kwotą pieniężną przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 39,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody to 388,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 2 (słownie: dwie) sztuki Nagrody II Stopnia
c) Nagrody I Stopnia – Tablet Lenovo TAB 2 A-7 o wartości 299,00 zł brutto (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) wraz z kwotą pieniężną przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 33,00 zł (słownie: trzydzieści trzy złote i 00/100). Łączna wartość nagrody to 332,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa złote i 00/100) brutto. Organizator przewidział 4 (słownie: cztery) sztuki Nagrody I Stopnia.
3. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2019 poz.1387). Oznacza to, iż od wartości Nagrody (z części stanowiącej dodatkową wartość pieniężną) Organizator pobiera kwotę na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 10% Nagrody, na co zwycięzca wyraża zgodę.
4. Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.

§5 Ochrona danych osobowych

 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Konkursu, oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w Konkursie. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą ponadto przetwarzane w celu wydania nagrody i udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości oraz w celu wypełnienia wskazanych w ust. 3 poniżej obowiązków nałożonych na Organizatora obowiązującymi przepisami prawa.
3. Administratorem danych osobowych jest:
a) W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Konkursu jest Organizator. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora jakim jest realizacja Konkursu.
b) W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl).
c) W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Konkursu przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Konkursu oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych
i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
do wykonania takich obowiązków.
4. Z Organizatorem (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl
5. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
w celach marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia,
a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Organizatorowi. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania
i egzekwowania prawa.
7. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursu oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
8. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
9. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny
do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Konkursie. W przypadkach,
w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

§6 Przyznanie Nagród


i warunki wydania Nagród
1. Nagrody przyznawane są przez Komisję, spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń. Komisja podejmuje decyzję w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności
i atrakcyjności prac konkursowych. Komisja ma prawo przyznać mniejszą liczbę nagród, jeżeli uzna iż nadesłane prace konkursowe nie spełniają warunków oryginalności i atrakcyjności oraz prawidłowości odpowiedzi na pytanie konkursowe.
2. W skład Komisji wchodzą osoby będące przedstawicielami Organizatora
3. Komisja wybiera 10 Zgłoszeń, które po pozytywnej weryfikacji otrzymają Nagrody, opisane w §4 ust. 2. Komisja dokona wyboru Zgłoszeń w terminie 8 dni liczonych od dnia zakończenia terminu przyjmowania Zgłoszeń, tj. do dnia 4 maja 2020 r.
4. Laureaci Nagród są informowani o wygranej za pośrednictwem serwisu Facebook tzn. pod wybraną pracą konkursową zostanie dodany komentarz z informacją o wygranej i prośbą o kontakt Laureata z Organizatorem, za pośrednictwem widomości prywatnej wysłanej przez Laureata (z konta z którego została dodana wybrana Praca konkursowe) na konto Organizatora, znajdującego się pod adresem: https://www.facebook.com/Unique-One-1602794413308793/. Wiadomość do Organizatora musi zostać wysłana przez Laureata w terminie do 7 dni, liczonych od dnia wyłonienia Laureatów Konkursu.
5. W wiadomości zwrotnej Laureat zostanie poproszony o przesłanie w wiadomości zwrotnej danych niezbędnych di wysyłki nagrody: imię nazwisko, adres do wysyłki. . 
6. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom na koszt Organizatora przesyłką kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski do dnia 1 czerwca 2020 r., co oznacza ostateczny dzień wysłania przesyłki przez Organizatora.


§7 Prawa autorskie


1. Przesłanie odpowiedzi na Zadanie Konkursowe zgodnie z zasadami wskazanymi
w § 3 Regulaminu równoznaczne jest z:
1) udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem
do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej Fotografii, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych Organizatora Konkursu , poprzez:
a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi
i optycznymi,
c) wielokrotne publiczne wystawienie,
d) eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
f) wykorzystywanie w działaniach marketingowych,
g) wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w ust. 1 pkt. 1 lit. a) do g),
bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy.
2) zobowiązaniem się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Odpowiedzi względem Organizatora, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie Odpowiedzi bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.
3) wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku, artystycznego wykonania Uczestnika zamieszczonego w Fotografii - na zasadach i w zakresie określonych
w ust. 1.
2. Z chwilą przekazania nagrody danemu Zwycięzcy, Organizator na podstawie art. 921
§ 3 kodeksu cywilnego nabywa całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonej Odpowiedzi jak również autorskie prawa pokrewne do artystycznego wykonania, wizerunku Uczestnika utrwalonego w zakresie Fotografii, na polach eksploatacji
i zasadach przewidzianych w ust 1.
3. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu Fotografie wyłącznie własnego autorstwa.
4. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w Fotografiach jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie Fotografii pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa powyżej w ust. 3 oraz 4,
a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z § 8 Regulaminu.

§8 Postępowanie reklamacyjne


1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do 1 lipca 2020 r., przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone wiadomością e-mail wysłaną na adres: ________________ z dopiskiem w tytule wiadomości „Kreatywna kwarantanna - reklamacja” i powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
5. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.


§9 Postanowienia końcowe


1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.uniqueone.pl oraz na Fanpage Unique One.
2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
3. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.