Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Konkurs „Interakcje na wakacje z Nestlé”

Regulamin konkursu pod nazwą

„Interakcje na wakacje z Nestle”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: „Interakcje na wakacje z Nestle” zwany dalej „Konkurs”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedzia 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 01637528800000, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Niniejszy Konkurs organizowany jest przez Organizatora na zlecenie Nestle Polska S.A.
  z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 (dalej „Nestle”).
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Okres przyjmowania zgłoszeń i sprzedaż produktów promocyjnych rozpoczyna się w dniu 02 czerwca 2022 r. i trwa do 15 czerwca 2022 r. (dalej „Okres Promocyjny”). Poza tym okresem produkty promocyjne dostępne są w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Konkursie.
 7. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez przesłanie zgłoszenia zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 Regulaminu.
 8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określnych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 9. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że jest twórcą wskazanej w Zgłoszeniu odpowiedzi na pytanie stanowiącej rozwiązanie Zadania Konkursowego, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. c), oraz że przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do rozwiązania Zadania Konkursowego, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. c). Uczestnik zapewnia także, że rozwiązanie Zadania Konkursowego, o którym mowa w § 3 ust. 2 lit. c) nie narusza w żaden sposób praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich i jest wyłącznie efektem osobistej działalności Uczestnika i nie zostało uprzednio nigdzie opublikowane.
 10. Uczestnictwo w Konkursie i podanie związanych z tym danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne, niemniej jest ono niezbędne dla uczestnictwa
  w Konkursie.
 11. Uczestnik Konkursu może zgłosić wyłącznie swój udział w Konkursie.
 12. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje komisja konkursowa, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji konkursowej (dalej „Komisja”).
 13. Wszelkie wątpliwości dotyczące Konkursu, w szczególności zasad, przebiegu Konkursu, wydania nagród czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 14. Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 ustawy
  z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)

 

§ 2 Uczestnicy

 1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U.
  z 2020 r. poz. 1740).
 2. Uczestnikiem Konkursu jest podmiot spełniający wymagania określone w Regulaminie, który dokona prawidłowego zgłoszenia do Konkursu zgodnie z § 3 (dalej „Uczestnik”).
 3. Udziału w Konkursie nie mogą brać:

a)      pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora;

b)      pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa;

c)      pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy SCA PR Polska Sp. z o.o., ul. św. Mikołaja 5 Swadzim, 62-080 Tarnowo Podgórne;

d)     osoby nabywające Produkty Promocyjne (o których mowa w § 3 ust. 1 poniżej) w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.

Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 1. Laureat to Uczestnik, którego odpowiedź na Zadanie Konkursowe została wyłoniona przez Komisję zgodnie z § 6 ust. 1 i ust. 2 (dalej: „Laureat”). Przez Zwycięzcę na potrzeby Regulaminu, należy rozumieć Uczestnika, którego odpowiedź na pytanie została wybrana przez Komisję i któremu została wydana nagroda w Konkursie (dalej: „Zwycięzca”).

 

§ 3 Zasady konkursu – dokonywanie zgłoszeń

 1. W Konkursie biorą udział produkty następujących marek: Winiary, Princessa, Nescafe, Nesvita, Lion, KitKat, JOJO Marshmallow, Smarties, After Eight, Maggi, Nescafe Dolce Gusto, zakupione w jednym ze sklepów sieci Intermarche. (dalej „Produkty Promocyjne”).
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w Okresie Promocyjnym:

a)      dokonać jednorazowo zakupu (w ramach 1 transakcji) co najmniej jednego Produktu Promocyjnego za kwotę minimum 20,00 zł brutto w jednym ze sklepów sieci Intermarche;

b)      zachować oryginalny paragon fiskalny lub fakturę VAT wystawioną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, potwierdzający zakup zgodny z pkt a) powyżej (dalej: „Dowód Zakupu”);

c)      wykonać zadanie konkursowe polegające na opisaniu swojej najlepszej wakacyjnej akcji (dalej: „Zadanie Konkursowe”);  

d)     dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie (dalej „Zgłoszenie”), zgodnie z postanowieniami poniższych ustępów.

 1. W celu dokonania Zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik spełniający warunki określone w § 2 Regulaminu oraz w ust. 2 powyżej, powinien wysłać wiadomość SMS na numer 70711 (koszt wysłania wiadomości SMS to 0,50 zł netto plus podatek VAT, czyli łącznie 0,62 zł), w treści wiadomości wpisując w kolejności: Nestle.Numer z Dowodu Zakupu.Twoja odpowiedź na Zadanie Konkursowe – (wskazane w ust.2 pkt c).
 2. Całkowita długość pojedynczej wiadomości SMS to 160 znaków, a koszt takiej wiadomości to 0,62 zł brutto. Uczestnik może przesłać Zgłoszenie o dowolnej liczbie znaków, jednakże koszty wysłania wiadomości będą proporcjonalnie większe,
  w zależności od ilości znaków w wiadomości. W zależności od sposobu rozliczania wiadomości SMS stosowanego przez operatorów telefonii komórkowej lub/i uwarunkowań technicznych modelu telefonu użytego w tym celu przez Uczestnika, faktyczna długość wiadomości SMS zgłoszonej do Konkursu przez Uczestnika może być różna.
  W szczególności dotyczy to wiadomości SMS zawierających znaki specjalne, w tym polskie znaki diakrytyczne. W związku z czym, przed wysłaniem Zgłoszenia, Uczestnik powinien upewnić się, jaką ilość znaków użył w Zgłoszeniu.
 3. Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy. Uczestnicy nie ponoszą kosztów wiadomości zwrotnej potwierdzającej przyjęcie Zgłoszenia do Konkursu, o której mowa
  w ust. 12 poniżej.
 4. Jedno Zgłoszenie bierze udział w wyborze zwycięskich Zgłoszeń w zakresie Nagród, o których mowa w § 4 ust. 2 lit a) – c) w zależności od daty dokonania Zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 6 ust. 1.
 5. Jedno Zgłoszenie może dotyczyć tylko Produktu Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych, których nabycie udokumentowane jest na jednym Dowodzie Zakupu.
 6. Zakup większej liczby Produktów Promocyjnych na jednym Dowodzie Zakupu, nie uprawnia Uczestnika do wielokrotnego zgłoszenia tego Dowodu Zakupu.
 7. Dany Dowód Zakupu można zgłosić tylko raz do Konkursu. W sytuacji ustalenia przeciwnej okoliczności przez Komisję kolejne Zgłoszenie/Zgłoszenia będą wykluczane
  z Konkursu. Komisja zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika naruszającego ww. postanowienia.
 8. W Konkursie uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą
  w Polsce oraz korzystających z polskich zasobów numeracji, z możliwością identyfikacji numeru telefonu, w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu. Każdy Uczestnik powinien mieć wyłączoną blokadę SMS Premium.
 9. W Konkursie wezmą udział wyłącznie prawidłowe Zgłoszenia, zawierające wszystkie dane i informacje, o których mowa w Regulaminie.
 10. Bezpośrednio po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje informację o przyjęciu jego Zgłoszenia do Konkursu w postaci bezpłatnej zwrotnej wiadomości SMS, wysłanej przez Organizatora na numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenie.
 11. Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie Zgłoszenia do Konkursu, wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnej wiadomości tekstowej SMS informującej o przyjęciu do Konkursu Zgłoszenia wysłanego za pomocą wiadomości tekstowej SMS, o której mowa
  w ust. 12 niniejszego paragrafu.
 12. Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń do Konkursu pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Konkursu oraz
  z zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w Konkursie łącznie, maksymalnie:

a)      1 (słownie: jedną) Nagrodę Tygodniową I Stopnia, o której mowa § 4 ust. 2 lit a);

b)      1 (słownie: jedną) Nagrodę Tygodniową II Stopnia, o której mowa w § 4 ust. 2 lit b);

c)      1 (słownie: jedną) Nagrodę Tygodniową III Stopnia, o której mowa w § 4 ust. 2 lit c).

Za jednego Uczestnika na potrzeby Konkursu poczytuje się tę samą osobę fizyczną, niezależnie od tego jakimi danymi identyfikacyjnym posługuje się w Konkursie. Z jednego adresu zamieszkania wygrać mogą maksymalnie 2 (słownie: dwie) osoby. Daną odpowiedź na Zadanie Konkursowe Uczestnik może zgłosić tylko raz w trakcie trwania całego Konkursu.

 1. Zgłoszenia niekompletnie, nieprawidłowe tj. nie spełniające warunków określonych
  w niniejszym paragrafie lub sprzeczne z postanowieniami Regulaminu lub niedopuszczalne na podstawie postanowień Regulaminu, będą wykluczane i nie będą brały udziału w Konkursie.
 2. Niedopuszczalne jest Zgłoszenie do Konkursu odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, które:

a)      narusza prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i prawa pokrewne, dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej;

b)      zawiera w swojej treści wulgaryzmy, treści obraźliwe, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści o charakterze erotycznym, propagujących przemoc, sprzecznych z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszających prawa osób trzecich, w szczególności zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym.

 1. Dowód Zakupu potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

a)      jest oryginalny, czytelny i prawdziwy, tzn. wystawiony przez jeden ze sklepów sieci Intermarche, którego dane się na nim znajdują i prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie Promocyjnym oraz nie jest podrobiony lub sfałszowany;

b)      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest: przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych paragonów;

c)      zawiera kolejny numer wydruku, NIP wystawcy paragonu fiskalnego i oznaczenie, iż paragon został wydany w jednym ze sklepów sieci Intermarche;

d)     zawiera nazwę (rodzaj) towaru, tj. słowo lub skrót pozwalający stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu Promocyjnego lub Produktów Promocyjnych. Jeśli na Dowodzie Zakupu nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić powyższe, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić powyższe dane w sklepie, iż Dowód zakupu potwierdza zakup zgodny z postanowieniami Regulaminu (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie Dowodu Zakupu);

e)      data i godzina wystawienia Dowodu Zakupu będącego paragonem fiskalnym lub data
i godzina sprzedaży widniejąca na Dowodzie Zakupu będącym fakturą VAT wystawioną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej przypada w Okresie promocyjnym, ale przed wysłaniem Zgłoszenia i nie wcześniej niż 02 czerwca 2022 r. o godzinie 00:00:00.

 1. W Konkursie honorowany jest Dowód Zakupu będący oryginalnym paragonem fiskalnym lub fakturą VAT wystawioną na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, tj. nie będący kopią, skanem, zdjęciem, wydrukiem z oryginalnego paragonu fiskalnego lub faktury VAT wystawionej na rzecz osoby fizycznej.
 2. Jeżeli Komisja stwierdzi, że zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania lub urządzeń, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń oraz wykorzystywanie innych sposobów wysyłania zgłoszeń odmiennych niż osobiste wysłanie ich (wyklucza to korzystanie z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera), omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych
  w Regulaminie, Komisja zastrzega sobie prawo do wykluczenia zgłoszeń przesyłanych za pomocą zakazanych w Konkursie oprogramowania lub urządzeń lub wykluczenia Uczestnika stosującego ww. metody z Konkursu.
 3. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Konkursu bądź wpływają na przebieg Konkursu w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
 4. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Dowodów Zakupu zgłoszonych do Konkursu. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Dowód Zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Komisja ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim Dowodem Zakupu posłużył bądź usunąć Zgłoszenie obejmujące ten Dowód Zakupu z Konkursu. Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji Laureatów, ale nie później niż do dnia 23 sierpnia 2022 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich Dowodów Zakupu zgłoszonych do Konkursu. W przypadku przedstawienia przez Komisję wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Konkursie lub Dowodów Zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku przez Komisję. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić na adres Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu)
  w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty wezwania Uczestnika do ww. przez Organizatora.
 5. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, zastrzega, że z chwilą wydania nagrody Zwycięzcy Konkursu, nabywa autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego rozwiązania Zadania Konkursowego stanowiącego utwór, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, połączenie go z innym utworem, bez ograniczeń terytorialnych
  i czasowych, na wprowadzenie do:

a)         pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter) w taki sposób, aby dostęp do utworów przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;

b)        publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie;

c)         wykorzystywanie (w całości lub w części) w celach informacyjnych, promocyjnych
i reklamowych, w szczególności poprzez umieszczenie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych.

 1. Zwycięzca dokonując Zgłoszenia ponadto zobowiązuje się upoważnić Organizatora do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonego do Konkursu utworu (opisu, będącego rozwiązaniem zadania konkursowego) oraz przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem tego utworu.

 

§ 4 Nagrody

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora w Konkursie na wygrane wynosi 60 004,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy cztery złote i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 62 (słownie: sześćdziesiąt dwie) sztuki.
 2. Nagrodami w Konkursie są:

a)             Nagroda Tygodniowa I Stopnia w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych i 00/100) wraz z kwotą przeznaczoną na poczet podatku od nagrody w wysokości 1 667,00 zł (słownie: tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100). Całkowita wartość Nagrody Tygodniowej I Stopnia to 16 667,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 2 (słownie: dwie) sztuki Nagrody Tygodniowej I Stopnia w Konkursie, po 1 (słownie: jednej) sztuce w każdym tygodniu Okresu promocyjnego Konkursu, o których mowa w § 6 ust. 1;

b)             Nagroda Tygodniowa II Stopnia w postaci bonu do sklepów sieci Intermarche o wartości 500 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100) brutto, wraz z kwotą przeznaczoną na poczet podatku od nagrody w wysokości 56,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100). Całkowita wartość Nagrody Tygodniowej to 556,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 30 (słownie: trzydzieści) sztuk Nagród Tygodniowych II Stopnia w Konkursie, po 15 (słownie: piętnaście) sztuk w każdym tygodniu Okresu promocyjnego Konkursu, o których mowa w § 6 ust. 1;

c)             Nagroda Tygodniowa III Stopnia w postaci bonu do sklepów sieci Intermarche o wartości 300 zł (słownie: trzysta złotych i 00/100) brutto, wraz z kwotą przeznaczoną na poczet podatku od nagrody w wysokości 33,00 zł (słownie: trzydzieści trzy złote i 00/100). Całkowita wartość Nagrody Tygodniowej to 333,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy złote i 00/100) brutto. Organizator przewidział 30 (słownie: trzydzieści) sztuk Nagród Tygodniowych III Stopnia w Konkursie, po 15 (słownie: piętnaście) sztuk w każdym tygodniu Okresu promocyjnego Konkursu, o których mowa w § 6 ust. 1.

 1. Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
 2. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
 3. Termin realizacji Nagrody Tygodniowej II i III w postaci bonu sklepów do sieci Intermarche jest wskazany na bonie.
 4. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Konkursu, oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w Konkursie. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą ponadto przetwarzane w celu wydania nagrody i udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości oraz w celu wypełnienia wskazanych w ust. 3 poniżej obowiązków nałożonych na Organizatora obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administratorem danych osobowych jest:

a)         W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia Laureatów Konkursu – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Nestle Polska S.A., jakim jest realizacja Konkursu służącej promowaniu produktów Nestle. Nestle Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Konkursem Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu w imieniu Nestle Polska S.A.;

b)        W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl).

c)         W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Konkursu przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających
z Konkursu oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe,
w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych
w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Nestle Polska S.A. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych Nestle Polska S.A.: DataProtectionOffice@nestle.com.
 2. Z Organizatorem (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl
 3. Osobie, której dane są przetwarzane:

a)             przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych;

b)             przysługuje również prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji
w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

c)             przysługuje prawo do żądania usunięcia, jej danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)            przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

e)             przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych;

f)              przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Organizatorowi. W przypadku wydania nagrody w formie przelewu bankowego dane osobowe Zwycięzców zostaną przekazane do instytucji finansowej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. W przypadku wydania nagrody rzeczowej dane osobowe Zwycięzców zostaną przekazane firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej, która odpowiadać będzie za doręczenie nagród. W przypadku wydania nagrody w postaci elektronicznego bonu/karty/vouchera dane osobowe Zwycięzców zostaną przekazane podmiotom świadczącym usługi z zakresu technologii IT. Podmiotowi, który odpowiadać będzie za dostarczenie nagród zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki nagrody. Dane osobowe Laureatów mogą ponadto być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT, usługi pocztowe, kurierskie. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane,
  w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursu oraz (w odniesieniu do Laureatów) do otrzymania nagrody lub
  (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz
  (w przypadku Laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
 3. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 4. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się
  z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Konkursie. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

§ 6 Przyznanie Nagród

 1. Wyboru zwycięskich Zgłoszeń w zakresie Nagród Tygodniowych I, III i III Stopnia dokonują uprawnieni członkowie Komisji, spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń nadesłanych w danym tygodniu trwania Okresu promocyjnego, zgodnie z poniższym harmonogramem:

L.P.

NAZWA

OKRES DOKONANIA ZGŁOSZENIA

TERMIN WYBORU ZWYCIĘSKICH ZGŁOSZEŃ

1

TYDZIEŃ 1

02.06 – 08.06.2022 r.

20.06.2022 r.

2

TYDZIEŃ 2

09.06 – 15.06.2022 r.

27.06.2022 r.

 

 1. Komisja podejmuje decyzję w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności i atrakcyjności odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.
 2. Komisja wybiera również po dwa Zgłoszenia rezerwowe do każdej Nagrody Tygodniowej I, II i III Stopnia. Komisja decyduje, które Zgłoszenie jest Zgłoszeniem zwycięskim, a które zgłoszenia są odpowiednio Pierwszym Zgłoszeniem rezerwowym, a które Drugim Zgłoszeniem rezerwowym.
 3. W skład Komisji, która wybiera zwycięskie Zgłoszenia w zakresie Nagród Tygodniowych I, II i III Stopnia  wchodzą przedstawiciele Nestle oraz Organizatora.
 4. Zgłoszenia o charakterze wulgarnym, obraźliwym, sprzeczne z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszające prawa osób trzecich, prawa autorskie, zawierające treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem, przedstawiające wykorzystywanie lub krzywdzenie zwierząt nie są brane pod uwagę
  w konkursie, ponieważ nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
 5. Zgłoszenia nieprawidłowe, niepełne nie są brane pod uwagę w Konkursie, ponieważ nie spełniają warunków określonych w Regulaminie.
 6. Decyzja dotycząca wyboru najciekawszego Zgłoszenia (odpowiedzi na Zadanie Konkursowe) podjęta przez Komisję jest ostateczna, co jednak nie wyłącza prawa Uczestnika do zgłoszenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
 7. Informacja o Zwycięzcach dostępna jest w siedzibie Organizatora w postaci imienia
  i pierwszej litery nazwiska Zwycięzcy i rodzaju przyznanej Nagrody, po przeprowadzeniu procedury weryfikacji i przyznaniu Zwycięzcy prawa do Nagrody.

 

§ 7 Warunki wydania Nagród

 1. Laureaci Nagród Tygodniowych I, II I III Stopnia są informowani telefonicznie
  o okoliczności ich wyłonienia w ciągu 2 dni roboczych od dnia, w którym ich Zgłoszenie zostało wyłonione jako zwycięskie. Z tym zastrzeżeniem, iż Laureaci rezerwowi informowani są o ewentualnej wygranej najwcześniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym stwierdzono niespełnienie warunków lub wymogów określonych w Regulaminie przez Laureata wyłonionego w ramach zwycięskiego Zgłoszenia. Łącznie przedstawiciel Organizatora podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu.
 2. Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z laureatem Nagrody Tygodniowej I, II i III Stopnia na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu w godzinach 9.00-17.00
  w dni robocze. Jeżeli w tym terminie o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie powiodą się przynajmniej trzy próby kontaktu telefonicznego, Organizator wysyła wiadomość SMS na numer telefonu podany w Zgłoszeniu, z informacją o podjęciu kolejnej próby połączenia
  w następnym dniu roboczym, w godzinach 9.00 – 17.00 r. (treść komunikatu: „Konkurs Interakcje na wakacje z Nestle”: Witaj, w dn. X podejmiemy ostatnia probe kontaktu w zwiazku z wylonieniem Twojego Zgloszenia w Konkursie „Interakcje na wakacje z Nestle”. Organizator Unique One Sp. z o. o. Regulamin: www.uniqueone.pl.”), gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i tym razem nie powiedzie się próba kontaktu, Laureat traci prawo do Nagrody.
 3. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 2 Laureaci są informowani
  o konieczności przekazania do Organizatora:

        a)          Oświadczenia, które zawiera dane osobowe i adresowe niezbędne do wydania Nagrody: imienia, nazwiska, numer telefonu z którego dokonano Zgłoszenia, a także: ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość (w przypadku Laureata Nagrody Tygodniowej II i III Stopnia) lub danych dotyczących rachunku bankowego (w przypadku Laureata Nagrody Tygodniowej I Stopnia). Dokument zawiera również oświadczenie, że Laureat spełnia wymagania określone w Regulaminie Konkursu. Oświadczenie należy wypełnić, wydrukować a następnie własnoręcznie podpisać. Wzór oświadczenia jest udostępniony przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl, w dedykowanej Konkursowi zakładce oraz stanowi Załącznik nr 1  i 2 do Regulaminu;

        b)          oryginału Dowodu Zakupu, z tytułu którego Laureat dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktu/ów Promocyjnego/ych zgodny z §3.

 1. Laureaci Nagród Tygodniowych II i III są zobowiązani do przesłania w terminie 3 dni roboczych od momentu rozmowy telefonicznej (ust. 2 powyżej) skanów lub zdjęć dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej na adres e-mail interakcjeznestle@uniqueone.pl, w temacie maila wpisując: „Laureat Konkursu: Interakcje na wakacje z Nestle”. O zachowaniu wyżej wymienionego terminu decyduje data wpływu dokumentów na serwer Organizatora. Skany lub zdjęcia wyżej wymienionych dokumentów powinny zostać przesłane w formacie .jpg, .png lub .pdf i nie przekraczać łącznie rozmiaru 20 MB.
 2. Laureat Nagrody Tygodniowej I Stopnia jest zobowiązany do przesłania na swój koszt listem poleconym lub do osobistego doręczenia na adres Organizatora: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody Głównej, o których mowa w ust. 3. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data nadania (stempla pocztowego). Jednocześnie dokumenty te muszą wpłynąć do Organizatora najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od przekazania Laureatowi informacji o wyłonieniu jego Zgłoszenia jako zwycięskiego w zakresie Nagrody Głównej.
 3. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości Laureata, jego wieku bądź podejrzenia naruszenia zasad uczestnictwa w Konkursie, oprócz dokumentów wskazanych w ust. 5 powyżej Organizator może wezwać do przesłania listem poleconym, osobistego doręczenia lub przesłania za pośrednictwem wiadomości e-mail, w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystąpienia z tym roszczeniem (data nadania), kserokopii/skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość Laureata (dowodu osobistego albo paszportu Zwycięzcy)
  w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek (pozostałe dane mogą zostać zakryte), a także oświadczenia, iż Laureat spełnia wymagania uczestnictwa w Konkursie oraz oryginałów wszystkich zgłoszonych przez laureata Dowodów Zakupu,
  z zastrzeżeniem, że muszą one wpłynąć do Organizatora najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od wystąpienia z tym roszczeniem przez Organizatora - z roszczeniem tym Organizator może wystąpić najpóźniej do 23 sierpnia 2022 r.  
 4. W przypadku, gdy laureat Nagrody Tygodniowej I, II lub III Stopnia nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych w Regulaminie Konkursu, w szczególności utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie, lub nie można się z nim skontaktować w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie, Nagroda przechodzi na Pierwszego Laureata z listy rezerwowej. Postanowienia powyższe stosuje się do niej odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, iż pierwsza próba kontaktu odbywa się
  z Laureatem z listy rezerwowej następnego dnia po utracie prawa do Nagrody przez Laureata, a Organizator podejmuje próby kontaktu przez 2 dni robocze i jeśli w tym terminie nie powiedzie się próba kontaktu z przyczyn leżących po stronie Laureata stosuje się postanowienia ust. 2 (komunikat SMS). Jeśli Pierwszy Laureat z listy rezerwowej również nie spełni wymagań określonych powyżej, Nagroda przechodzi na Drugiego Laureata z listy rezerwowej, odpowiednio według procedur wskazanych w niniejszym paragrafie. W przypadku jeżeli Drugi Laureat z listy rezerwowej również nie spełni wymagań określonych powyżej, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 5. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer) bądź brak możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem, z którego dokonano Zgłoszenia (np. odebranie przez inną osobę).
 6. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano Laureatowi, który dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktu/ów Promocyjnego/ych, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data
  i godzina faktycznego dokonania zakupu wynikająca z Dowodu Zakupu, traci on prawo do Nagrody.
 7. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano Laureatowi, należącemu do grona osób, o których mowa w § 2 ust. 3, Laureat taki traci prawo do Nagrody.
 8. Przesłanie przez Laureata Dowodu Zakupu niespełniającego wymagań określonych Regulaminu Konkursu, w szczególności dowodu zakupu nieczytelnego bądź błędnego, bądź nie przesłanie kompletnej dokumentacji, o której mowa w postanowieniach Regulaminu, w tym wskazanej w ust. 3 powyżej, powoduje niespełnienie warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do Nagrody.

 

§ 8 Termin wydania Nagród

 1. Nagrody Tygodniowe II i IIII wydawane są przesyłką pocztową lub kurierską wysłaną na koszt Organizatora, na adres wskazany w Oświadczeniu przez Laureata. Nagroda wysyłana jest do dnia 20 września 2022 r., przez co rozumie się maksymalną datę jej nadania.
 2. Nagroda Tygodniowe II i III Stopnia wysyłane są wyłącznie na adres znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Nagrody Tygodniowe I Stopnia wydawane są w ten sposób, że do 20 września 2022 r. (przez co rozumie się maksymalną datę dokonania przelewu przez Organizatora) na numer rachunku bankowego wskazany przez Zwycięzcę w Oświadczeniu, Organizator dokona przelewu środków pieniężnych będących Nagrodą Tygodniową I Stopnia.
 4. Organizator wydaje Nagrody Tygodniowe I Stopnia wyłącznie na numery rachunków bankowych banków prowadzących działalność operacyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

 

 • § 9 Opodatkowanie Nagród

 

Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1128). Oznacza to, iż od wartości Nagrody Organizator pobiera kwotę na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 10% nagrody, na co Zwycięzca wyraża zgodę.

 

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do 4 października 2022 r., przy czym decyduje data wpływu do Organizatora.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One
  Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2a) z dopiskiem „Interakcje na wakacje - reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres interakcjeznestle@uniqueone.pl i powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
 3.  Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu oraz Oświadczenie Laureata są dostępne do wglądu dla uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.uniqueone.pl.
 2. Po zakończeniu Konkursu Organizator zaprzestanie korzystania z prac konkursowych przesłanych w ramach Konkursu, które nie zostały wyłonione jako zwycięskie,
  z zastrzeżeniem § 1 ust. 9.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Organizator zastrzega, że w odniesieniu do Zgłoszenia dokonanego w sposób opisany w Regulaminie nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287.), dotyczące prawa odstąpienia od umowy.
 4. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator. Treść komunikatów SMS przesyłanych przez Organizatora w ramach Konkursu stanowi Załącznik nr 3.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt Organizatora w związku z realizacją Konkursu zarówno po przez połącznia telefoniczne, komunikaty SMS oraz wiadomości e-mail.
 6. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.
 7. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem świąt.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1- Oświadczenie Laureata Nagrody Tygodniowej I Stopnia

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Laureata Nagrody Tygodniowej II i III Stopnia

Załącznik nr 3 – Treść komunikatów SMS przesyłanych w Konkursie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Laureata Nagrody Tygodniowej I Stopnia

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY TYGODNIOWEJ I STOPNIA

(kwoty pieniężnej)

KONKURSU POD NAZWĄ „Interakcje na wakacje z Nestle”

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody. Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Konkursie jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740.), zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 2 ust. 3 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Konkursu.

 

_________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU, Z KTÓREGO DOKONANO ZGŁOSZENIA

 

_________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

 

___________________________________________________________________________

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

 

 

___________________________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO POSIADACZA RACHUNKU BANKOWEGO

 

 

 

______________________________________

PODPIS (imię i nazwisko) I DATA

 

Proszę pamiętać o załączeniu oryginału Dowodu Zakupu.

Prosimy o czytelne wypełnienie Oświadczenia - wielkimi literami.

 

Informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych Laureatów przetwarzanych w celu wydania nagrody jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem konkursu pod nazwą „Interakcje na wakacje z Nestle” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie zobowiązań wynikających z Konkursu oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

2.Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Konkursu – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja Konkursu służącego promowaniu produktów Nestle. Nestlé Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Organizatorowi.

3.Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. W przypadku wydania nagrody w formie przelewu bankowego dane osobowe Zwycięzców zostaną przekazane do instytucji finansowej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. W przypadku wydania nagrody rzeczowej dane osobowe Zwycięzców zostaną przekazane firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej, która odpowiadać będzie za doręczenie nagród. W przypadku wydania nagrody w postaci elektronicznego bonu/karty/vouchera dane osobowe Zwycięzców zostaną przekazane podmiotom świadczącym usługi z zakresu technologii IT. Podmiotowi, który odpowiadać będzie za dostarczenie nagród zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki nagrody. Dane osobowe Laureatów mogą ponadto być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT, usługi pocztowe, kurierskie. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

5. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu.. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem i (w przypadku Laureatów, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu) do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Konkursie. Ponadto, w przypadku dochodzenia roszczeń możemy w dalszym ciągu przetwarzać dane osobowe przez taki dodatkowy okres, jaki będzie konieczny w ramach rozpatrzenia danego roszczenia. W przypadkach, w których dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

6. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w § 5 Regulaminu Konkursu.


 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Laureata Nagrody Tygodniowej II i III Stopnia

OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY TYGODNIOWEJ II i III STOPNIA

(bony do sklepów sieci Intermarche)

KONKURSU POD NAZWĄ „Interakcje na wakacje z Nestle”

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody. Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział
w Konkursie jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740.), zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 2 ust. 3 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane
w Regulaminie Konkursu.

 

_________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU, Z KTÓREGO DOKONANO ZGŁOSZENIA

 

_________________________________________________________________________

IMIĘ I NAZWISKO

 

_________________________________________________________________________
ULICA, NUMER DOMU/LOKALU

 

__________________________________________________________________________
KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ

 

 

______________________________________

PODPIS (imię i nazwisko) I DATA

 

Proszę pamiętać o załączeniu skanu/zdjęcia Dowodu Zakupu w formacie .jpg, .png lub .pdf o maksymalnym łącznym rozmiarze  20 MB.

 

 Prosimy o czytelne wypełnienie Oświadczenia – wielkimi literami.

 

Informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych Laureatów przetwarzanych w celu wydania nagrody jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem konkursu pod nazwą „Interakcje na wakacje z Nestle” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie zobowiązań wynikających z Konkursu oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

2.Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Konkursu – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja Konkursu służącego promowaniu produktów Nestle. Nestlé Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Organizatorowi.

3.Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. W przypadku wydania nagrody w formie przelewu bankowego dane osobowe Zwycięzców zostaną przekazane do instytucji finansowej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. W przypadku wydania nagrody rzeczowej dane osobowe Zwycięzców zostaną przekazane firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej, która odpowiadać będzie za doręczenie nagród. W przypadku wydania nagrody w postaci elektronicznego bonu/karty/vouchera dane osobowe Zwycięzców zostaną przekazane podmiotom świadczącym usługi z zakresu technologii IT. Podmiotowi, który odpowiadać będzie za dostarczenie nagród zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki nagrody. Dane osobowe Laureatów mogą ponadto być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT, usługi pocztowe, kurierskie. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

5. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu.. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem i (w przypadku Laureatów, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu) do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Konkursie. Ponadto, w przypadku dochodzenia roszczeń możemy w dalszym ciągu przetwarzać dane osobowe przez taki dodatkowy okres, jaki będzie konieczny w ramach rozpatrzenia danego roszczenia. W przypadkach, w których dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

6. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w § 5 Regulaminu Konkursu.