Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Konkurs Berlinki "I kto to mówi w sieci Polomarket"

Regulamin konkursu pod nazwą

„I kto to mówi
w sieci POLOmarket ”

zwany dalej „Regulaminem”

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: „I kto to mówi w sieci „POLOmarketzwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedziej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 016375288, tel. +48 22 549 30 03, fax +48 22 853 89 29, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Niniejszy Konkurs organizowany jest przez Organizatora na zlecenie Animex Foods
  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-613) przy ulicy Chałubińskiego 8.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Okres przyjmowania zgłoszeń i sprzedaż produktów promocyjnych rozpoczyna się w dniu 23 września 2020 r. i trwa do 21 października 2020  r. (dalej „Okres promocyjny”). Poza tym okresem produkty promocyjne dostępne są w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Konkursie.
 7. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez przesłanie zgłoszenia zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 Regulaminu.
 8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określnych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 9. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza,  że jest twórcą wskazanej w Zgłoszeniu odpowiedzi na pytanie stanowiącej rozwiązanie zadania konkursowego oraz, że przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do rozwiązania zadania konkursowego. Uczestnik zapewnia, że rozwiązanie zadania konkursowego nie narusza w żaden sposób praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich i jest wyłącznie efektem osobistej działalności Uczestnika i nie zostało uprzednio nigdzie opublikowane.
 10. Uczestnictwo w Konkursie i podanie związanych z tym danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne, niemniej jest ono niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie.
 11. Uczestnik Konkursu może zgłosić wyłącznie swój udział w Konkursie (tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich).
 12. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje komisja konkursowa, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji konkursowej (dalej „Komisja”).
 13. Wszelkie wątpliwości dotyczące Konkursu, w szczególności zasad, przebiegu Konkursu, wydania nagród czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 14. Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 ustawy
  z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.)

 

§ 2 Uczestnicy

 1. Udział w Konkursie mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) na zasadach opisanych w Regulaminie.
 2. Uczestnikiem Konkursu jest podmiot spełniający wymagania określone w Regulaminie, który dokonana prawidłowego zgłoszenia do Konkursu zgodnie z § 3 (dalej „Uczestnik”).
 3. Udziału w Konkursie nie mogą brać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników spółek Animex Foods sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa (KRS 0000471961) oraz Animex Kutno sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa (KRS 0000654010), oraz POLOmarket Sp. z o.o. z siedzibą w Pakości (88-170), Giebnia 20 (KRS nr: 0000204601). Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Laureat to Uczestnik, którego praca konkursowa została wyłoniona przez Komisję zgodnie z § 6 ust. 1 i ust. 2 (dalej: „Laureat”). Przez zwycięzcę na potrzeby Regulaminu, należy rozumieć Laureata, którego odpowiedź na pytanie została wybrana przez Komisję
  i któremu została wydana nagroda w Konkursie (dalej: „Zwycięzca”).

 

§ 3 Zasady Konkursu – dokonywanie zgłoszeń

 1. W Konkursie biorą udział parówki w opakowaniach marki Berlinki (każdy ich rodzaj) zakupione w Okresie Promocyjnym w jednym ze sklepów sieci POLOmarket (dalej „Produkty Promocyjne”).
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w Okresie Promocyjnym:

a)      dokonać jednorazowo zakupu (w ramach 1 transakcji) co najmniej trzech opakowań Produktów Promocyjnych;

b)      zachować oryginalny paragon fiskalny potwierdzający zakup zgodny z pkt. a) powyżej (dalej: „Dowód Zakupu”);

c)      wykonać zadanie konkursowe, polegające na stworzeniu „krótkiego kreatywnego dialogu na opakowanie Berlinek” (dalej: „Zadanie Konkursowe”);

d)     dokonać prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie (dalej „Zgłoszenie”), zgodnie z postanowieniami poniższych ustępów.

 1. W celu dokonania Zgłoszenia udziału w Konkursie, Uczestnik spełniający warunki określone w §2 Regulaminu oraz w ust. 2 powyżej,  powinien wysłać wiadomość SMS na numer 70711 (koszt wysłania wiadomości SMS to 0.50 zł netto plus podatek VAT, czyli łącznie 0,62 zł), w treści wiadomości wpisując w kolejności: POLOmarket.Numer z  paragonu.Zadanie Konkursowe (wskazane w ust.1 pkt c).
 2. Całkowita długość pojedynczej wiadomości SMS to 160 znaków, a koszt takiej wiadomości to 0,62 zł brutto. Uczestnik może przesłać Zgłoszenie o dowolne liczbie znaków, jednakże, koszty wysłania wiadomości będą proporcjonalnie większe, w zależności od ilości znaków w wiadomości (tj. np. wiadomość do 320 znaków to koszt 1,23 zł brutto, a wiadomość do 480 znaków to koszt 1,85 zł brutto). W zależności od sposobu rozliczania wiadomości SMS stosowanego przez operatorów telefonii komórkowej lub/i uwarunkowań technicznych modelu telefonu użytego w tym celu przez Uczestnika, faktyczna długość wiadomości SMS zgłoszonej do Konkursu przez Uczestnika może być różna. W szczególności dotyczy to wiadomości SMS zawierających polskie znaki diakrytyczne. W związku z czym, przed wysłaniem Zgłoszenia, Uczestnik powinien upewnić się, jaką ilość znaków użył w Zgłoszeniu.
 3. Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy. Uczestnicy nie ponoszą kosztów wiadomości zwrotnej potwierdzającej przyjęcie Zgłoszenia do Konkursu, o której mowa
  w ust. 11 poniżej.
 4. Jedno Zgłoszenie może dotyczyć tylko Produktów Promocyjnych, których nabycie udokumentowane jest na jednym Dowodzie Zakupu.
 5. Zakup większej liczby Produktów Promocyjnych na jednym Dowodzie Zakupu, która jest wielokrotnością 3 opakowań Produktów Promocyjnych nie uprawnia Uczestnika do wielokrotnego zgłoszenia tego Dowodu Zakupu. Oznacza to, że jeśli Uczestnik chce dokonać zakupu wielokrotności 3 opakowań Produktów Promocyjnych i z tytułu takiego zakupu dokonać Zgłoszenia do Konkursu, każdy zakup 3 opakowań Produktów Promocyjnych musi być udokumentowany osobnym Dowodem Zakupu.
 6. Dany Dowód Zakupu można zgłosić tylko raz do Konkursu. W sytuacji ustalenia przeciwnej okoliczności przez Komisję, kolejne Zgłoszenie/Zgłoszenia będą wykluczane
  z Konkursu. Komisja zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika naruszającego ww. postanowienia.
 7. W Konkursie uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce oraz korzystających z polskich zasobów numeracji, z możliwością identyfikacji numeru telefonu, w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu. Każdy Uczestnik powinien mieć wyłączoną blokadę SMS Premium.
 8. W Konkursie wezmą udział wyłącznie prawidłowe Zgłoszenia, zawierające wszystkie dane i informacje, o których mowa w Regulaminie.
 9. Bezpośrednio po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje informację o przyjęciu jego Zgłoszenia do Konkursu wraz z komunikatem o klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania jego danych osobowych, w postaci bezpłatnej zwrotnej wiadomości SMS, wysłanej przez Organizatora na numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia.
 10. Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie Zgłoszenia do Konkursu, wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnej wiadomości tekstowej SMS informującej o przyjęciu do Konkursu Zgłoszenia wysłanego za pomocą wiadomości tekstowej SMS,  o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.
 11. Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń do Konkursu pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Konkursu oraz
  z zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w Konkursie łącznie, maksymalnie
  1 (słownie: jedną) nagrodę z danego rodzaju. Za jednego Uczestnika na potrzeby Konkursu poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie od tego jakimi danymi identyfikacyjnym się posługuje w Konkursie. Dane Zadanie Konkursowe, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt c) Uczestnik może zgłosić tylko raz w trakcie trwania całego Konkursu.
 12. Zgłoszenia niekompletnie, nieprawidłowe tj. nie spełniające warunków określonych w niniejszym paragrafie lub sprzeczne z postanowieniami Regulaminu lub niedopuszczalne na podstawie postanowień Regulaminu, będą wykluczane i  nie będą brały udziału w Konkursie.
 13. Niedopuszczalne jest Zgłoszenie do Konkursu rozwiązania Zadania Konkursowego, które:

a)      narusza prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa pokrewne, dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej;

b)      zawiera w swojej treści wulgaryzmy, treści obraźliwe, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści o charakterze erotycznym, propagujące przemoc, sprzeczne z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszające prawa osób trzecich, w szczególności zawierające treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym.

 1. Dowód Zakupu potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

a)      jest oryginalny, czytelny wystawiony przez jeden ze sklepów sieci POLOmarket (którego dane na nim się znajdują i prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym) i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

b)      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest: przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych dowodów zakupu;

c)      zawiera kolejny numer wydruku, NIP i dane wystawcy ;

d)     zawiera nazwę (rodzaj) towaru, tj. słowo lub skrót pozwalający stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych. Jeśli na Dowodzie Zakupu nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić powyższe, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić powyższe w sklepie, iż zakup był zgodny z postanowieniami Regulaminu (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie);

e)      data (i godzina) wystawienia przypada w Okresie promocyjnym, ale przed wysłaniem Zgłoszenia i nie wcześniej niż 23 września 2020 r. o godzinie 0:00:00. 

 1. W Konkursie honorowany jest Dowód Zakupu będący oryginalnym paragonem fiskalnym, tj. nie będący kopią, skanem, zdjęciem, wydrukiem z oryginalnego paragonu fiskalnego, z wyłączeniem dupliktów.
 2. Jeżeli Komisja stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania lub urządzeń, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie zgłoszeń oraz wykorzystywanie innych sposobów wysyłania zgłoszeń odmiennych niż osobiste wysłanie ich (wyklucza to korzystanie z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera), omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie, Komisja zastrzega sobie prawo do  wykluczenia takich Zgłoszeń przesyłanych za pomocą zakazanych w Konkursie oprogramowania lub urządzeń lub wykluczenia Uczestnika stosującego ww. metody z Konkursu.
 3. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Konkursu bądź wpływają na przebieg Konkursu w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
 4. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Dowodów Zakupu zgłoszonych do Konkursu. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż nie spełnia on warunków wskazanych w Regulaminie, Komisja ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim Dowodem Zakupu posłużył bądź usunąć Zgłoszenie obejmujące ten Dowód Zakupu z Konkursu. Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji Laureatów, ale nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich Dowodów Zakupu zgłoszonych do Konkursu. W przypadku przedstawienia przez Komisję wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Konkursie oraz Dowodów Zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku przez Komisję, z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić na adres Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu) w nieprzekraczalnym terminie 9 dni roboczych od daty wezwania Uczestnika do ww. przez Organizatora.

 

§ 4 Nagrody

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora w Konkursie na wygrane wynosi 28.073,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy złote i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 105 (słownie: sto pięć) sztuk.
 2. Nagrodami w Konkursie są:
  1. Nagrody tygodniowe III Stopnia w postaci bonów towarowych do wykorzystania w sklepach sieci POLOmarket  o wartości 100 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto każdy wraz z nagrodą pieniężną - kwotą przeznaczoną na poczet podatku od nagród w wysokości 11 zł (słownie: jedenaście złotych i 00/100); łączna wartość jednej Nagrody tygodniowej III Stopnia to 111 zł (słownie sto jedenaście złotych i 00/100) brutto. Łącznie Organizator przewidział 100 (słownie: sto) sztuk Nagród tygodniowych III Stopnia w Konkursie.
  2. Nagrody tygodniowe II Stopnia w postaci przenośnych projektorów Pioneer SDA-RP100 o wartości 2.779,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto każdy wraz z nagrodą pieniężną - kwotą przeznaczoną na poczet podatku od nagród w wysokości 309,00 zł (słownie: trzysta dziewięć złotych i 00/100) brutto. Łączna wartość jednej Nagrody tygodniowej II Stopnia to 3.088,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemdziesiąt osiem złotych i 00/100) brutto. Łącznie Organizator przewidział 4 (słownie: cztery) sztuki Nagród II Stopnia w Konkursie.
  3. Nagroda Główna w postaci zestawu kina domowego o wartości 4.159,00 zł (słownie: cztery tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto wraz z nagrodą pieniężną - kwotą przeznaczoną na poczet podatku od nagród w wysokości 462,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa złote 00/100) brutto. Łączna wartość Nagrody Głównej to 4.621,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset dwadzieścia jeden złotych  i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) sztukę Nagrody Głównej w Konkursie.
 3. Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
 4. Termin realizacji Nagrody tygodniowej III Stopnia w postaci bonu towarowego do sieci POLOmarket jest wskazany na awersie bonu i po tym terminie nie może być przedstawiony do realizacji, a jego wartość nominalna nie podlega zwrotowi. Bon uprawnia jego posiadacza (okaziciela) do nabycia towarów o wartości brutto do wysokości limitu przypisanego do konkretnego Bonu wyrażonego w złotych polskich (do wartości nominalnej Bonu). W przypadku, gdy wartość zakupionych towarów będzie niższa od wartości nominalnej Bonu pozostała część (reszta) nie będzie zwracana okazicielowi Bonu. W sytuacji, gdy wartość zakupionych towarów będzie wyższa od wartości Bonu, jego okaziciel będzie zobowiązany dopłacić różnicę. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony i może zostać wykorzystany zgodnie z informacjami na nim zawartymi
 5. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia Laureatów Konkursu, oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w Konkursie. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą ponadto przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji, wydania nagrody i udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości oraz w celu wypełnienia wskazanych w ust. 3 poniżej obowiązków nałożonych na Organizatora obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administratorem danych osobowych jest:

a)             W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu,– Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. . Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Unique One Sp. z o.o., jakim jest realizacja Konkursu służącego promowaniu marek należących do Animex Foods Sp. z o.o.

b)             W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl).

c)             W odniesieniu do danych osobowych Laureatów i Zwycięzców Konkursu przetwarzanych w celu weryfikacji i wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Konkursu oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Unique One Sp. z o.o. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Unique One Sp. z o.oNiedźwiedzia 2a 02-737, Warszawa lub mailem na adres: dane@uniqueone.pl
 2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) można się kierować na ww. wskazany adres lub : adres e-mail: dane@uniqueone.pl.
 3. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Mają również Państwo prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby podającej dane osobowe wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych.
 4. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej lub instytucji finansowej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursu oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 
 6. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 8. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z  Konkursem i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Konkursie. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

§ 6 Przyznanie Nagród

 1. Wyboru zwycięskich Zgłoszeń w zakresie Nagród tygodniowych II i III Stopnia dokonują uprawnieni członkowie Komisji. Komisja podejmuje decyzję w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności i atrakcyjności Zadań Konkursowych. W skład Komisji, która wybiera zwycięskie Zgłoszenia w zakresie Nagród tygodniowych II i III stopnia, wchodzą przedstawiciele Organizatora. W każdym tygodniu trwania Konkursu Komisja wybiera 25 zgłoszeń, które otrzymują prawo do Nagrody III Stopnia oraz 1 Zgłoszenie, które otrzymuje prawo do Nagrody II Stopnia. 
 2. Zgłoszenia są kwalifikowane do danego tygodnia Konkursu w zależności od terminu w którym Zgłoszenie dotarło do Organizatora, zgodne z poniższym podziałem:

 

Termin dokonania Zgłoszenia

Wybór Laureatów

I tydzień: od 23.09 do 29.09.2020 r.

06.10.2020 r.

II tydzień: od 30.09  do 06.10.2020 r.

13.10.2020 r.

III tydzień: od 07.10 do 13.10.2020 r.

20.10.2020 r.

IV tydzień: od 14.10  do 21.10.2020 r.

28.10. 2020 r.

 

 1. Laureat Nagrody Głównej wyłaniany jest maksymalnie do 4 listopada 2020 r. Komisja wybiera również dwa Zgłoszenia rezerwowe do Nagrody Głównej. Komisja decyduje, które Zgłoszenie jest Zgłoszeniem zwycięskim, a które zgłoszenia są odpowiednio Pierwszym Zgłoszeniem rezerwowym, a które Drugim Zgłoszeniem rezerwowym. Wyboru zwycięskich Zgłoszeń w zakresie Nagrody Głównej dokonują uprawnieni członkowie Komisji. Komisja podejmuje decyzję w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności i atrakcyjności Zadań Konkursowych. W skład Komisji, która wybiera zwycięskie Zgłoszenia w zakresie Nagrody Głównej, wchodzą przedstawiciele Organizatora.
 2. Decyzja dotycząca wyboru najciekawszego Zgłoszenia (Zadania Konkursowego) podjęta przez Komisję jest ostateczna, co jednak nie wyłącza prawa Uczestnika do zgłoszenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 
 3. Lista Zwycięzców dostępna jest na www.uniqueone.pl w postaci imienia  i pierwszej litery nazwiska Zwycięzcy i rodzaju przyznanej nagrody, po przeprowadzeniu procedury weryfikacji i przyznaniu Zwycięzcy prawa do Nagrody.

 

§ 7 Warunki wydania Nagród

 1. Laureaci Nagród II i III Stopnia oraz Nagrody Głównej są informowani telefonicznie o okoliczności ich wyłonienia w ciągu 2 dni roboczych od dnia, w którym ich Zgłoszenie zostało wyłonione jako zwycięskie.
 2. Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z Laureatem Nagród II i III stopnia i Nagrody Głównej na numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia w godzinach 9.00-17.00 w dni robocze. Jeżeli w tym terminie o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie powiodą się trzy próby kontaktu telefonicznego, Organizator wysyła wiadomość SMS na numer z którego dokonano Zgłoszenia, z informacją o podjęciu kolejnej próby połączenia w następnym dniu roboczym, w godzinach 9.00 – 17.00 r. (treść komunikatu: Berlinki „I kto to mowi w sieci POLOmarket ”Witaj, w X podejmiemy ostatnią próbę kontaktu w związku z wylonieniem Twojego Zgloszenia w Konkursie „I kto to mówi”. Organizator Unique One Sp. z o. o. Regulamin: www.uniqueone.pl.”. Organizator Unique One Sp. z o. o. Regulamin: www.uniqueone.pl.”), gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i tym razem nie powiedzie się próba kontaktu, Laureat traci prawo do Nagrody.
 3. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w  ust. 2 Laureaci Nagród II i III stopnia i Nagrody Głównej są  informowani o konieczności przekazania do  Organizatora:

a)             Oświadczenia, które zawiera dane osobowe i adresowe niezbędne do wydania Nagrody: imienia, nazwiska, numer telefonu z którego dokonano Zgłoszenia, a także: ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość. Dokument zawiera również oświadczenie, że Laureat spełnia wymagania określone w Regulaminie Konkursu. Oświadczenie należy wypełnić, wydrukować a następnie własnoręcznie podpisać. Wzór oświadczenia jest udostępniony  przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl, w dedykowanej Konkursowi zakładce oraz stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu;

b)             Czytelnego skanu lub zdjęcia oryginału Dowodu Zakupu, z tytułu którego Laureat dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych zgodny z §3.

 1. Laureaci,  są zobowiązani do przesłania ww. dokumentów czytelnym skanem lub zdjęciem  na adres Organizatora: berlinki@uniqueone.pl, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, w tym działania siły wyższej, Organizator może zmienić sposób doręczenia przez Laureatów ww. dokumentów, o czym Laureaci zostaną poinformowani podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 2. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości Laureata, jego wieku bądź podejrzenia naruszenia zasad uczestnictwa w Konkursie, oprócz dokumentów wskazanych w powyżej Organizator może wezwać o przesłanie listem poleconym, osobiste doręczenie lub przesłanie skanem, w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystąpienia z tym roszczeniem (data nadania) kserokopii/skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość laureata (dowodu osobistego albo paszportu zwycięzcy) lub okazania  w przypadku osobistego doręczenia w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek (pozostałe dane mogą zostać zakryte) - dotyczy laureatów Nagród II stopnia i Nagrody Głównej, a także oświadczenia, iż Laureat spełnia wymagania uczestnictwa w Konkursie oraz oryginałów wszystkich zgłoszonych przez Laureata Dowodów Zakupu, z zastrzeżeniem, że muszą one wpłynąć do Organizatora najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od wystąpienia z tym roszczeniem przez Organizatora - z roszczeniem tym Organizator może wystąpić najpóźniej do 18 grudnia 2020 r.
 3. W przypadku, gdy Laureat Nagrody Głównej nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych w Regulaminie Konkursu, w szczególności utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie, lub nie można się z nim skontaktować w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie, Nagroda przechodzi na pierwszego Laureata z listy rezerwowej. Jeśli pierwszy Laureat z listy rezerwowej nie spełni wymagań opisanych w Regulaminie to nagroda przechodzi na drugiego Laureata z listy rezerwowej. Postanowienia powyższych ustępów stosuje się do nich odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, iż pierwsza próba kontaktu odbywa się z pierwszym Laureatem z listy rezerwowej następnego dnia po utracie prawa do Nagrody przez Laureata, a Organizator podejmuje próby kontaktu przez 2 dni robocze i jeśli w tym terminie nie powiedzie się próba kontaktu z przyczyn leżących po stronie Laureata stosuje się postanowienia ust. 2 (komunikat SMS). Jeśli pierwszy Laureat z listy rezerwowej również nie spełni wymagań określonych powyżej, Nagroda przechodzi na drugiego Laureata z listy rezerwowej, odpowiednio według procedur wskazanych w niniejszym paragrafie. W przypadku jeżeli drugi Laureat z listy rezerwowej również nie spełni wymagań określonych powyżej, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 4. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z Laureatem rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer) bądź brak możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem, z którego dokonano Zgłoszenia (np. odebranie przez inną osobę).
 5. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano Laureatowi, który dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data
  (i godzina) faktycznego dokonania zakupu wynikająca z Dowodu Zakupu, traci on prawo do Nagrody.
 6. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano Laureatowi, należącemu do grona osób, o których mowa w §2 ust. 3, traci on prawo do Nagrody.
 7. Przesłanie przez Laureata Dowodu Zakupu niespełniającego wymagań określonych Regulaminu Konkursu, w szczególności Dowodu Zakupu nieczytelnego bądź błędnego, bądź nie przesłanie kompletnej dokumentacji, o której mowa w postanowieniach Regulaminu, w tym wskazanej w ustępach powyżej, powoduje niespełnienie warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do Nagrody.
 8. Przesłany przez Laureata Dowód Zakupu musi być  zgodny z Dowodem Zakupu wskazanym w Zgłoszeniu. W przypadku braku zgodności Laureat traci prawo do Nagrody.

 

§ 8 Termin wydania Nagród

 1. Nagrody tygodniowe II oraz III Stopnia, a także Nagroda Główna są wydawane przesyłką pocztową lub kurierską wysłaną na koszt Organizatora, na adres wskazany w Oświadczeniu przez Laureata. Nagrody wysyłane są do 22 stycznia 2021 r., przez co rozumie się maksymalną datę nadania.
 2. Nagrody tygodniowe II i III Stopnia oraz Nagroda Główna wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 9 Opodatkowanie Nagród

 1. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1387). Oznacza to, iż od wartości Nagrody Organizator pobiera kwotę na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 10% Nagrody. Kwota ta stanowi kwotę nagrody pieniężnej opisanej w § 4 ust. 2 lit. a) b) oraz c) Regulaminu i Zwycięzca oświadcza, że wyraża zgodę, aby kwota nagrody pieniężnej nie podlegała wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona została na zapłatę ww. ryczałtowanego podatku od nagród należnego z tytułu wygranej w Konkursie. Organizator Konkursu jest zobowiązany do poboru i odprowadzenia - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca siedziby Organizatora.
 

§ 10

Prawa autorskie do Zadań Konkursowych

 1. Zwycięzca, w zamian za otrzymaną Nagrodę, z chwilą zgłoszenia swojego udziału w Konkursie, udziela Organizatorowi bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych licencji niewyłącznej na korzystanie z Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:  

a)         w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadania Konkursowego oraz jego opracowań – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Zadania Konkursowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b)        w zakresie obrotu oryginałem Zadania Konkursowego lub jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których Zadanie Konkursowe utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

c)         w zakresie rozpowszechniania Zadania Konkursowego lub jego opracowań w sposób inny niż określony w lit. a) lub b) powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Zadania Konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym nadawania za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, w multipleksach, reemitowania, rozpowszechniania w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów, niezależnie od ich liczby oraz formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu,

d)        w zakresie korzystania z Zadania Konkursowego w pełnym zakresie potrzeb Organizatora lub podmiotu produkującego i/lub sprzedającego parówki pod marką „Berlinki” związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, w tym zwłaszcza w celach reklamowych, marketingowych, promocyjnych tych podmiotów oraz ich produktów, w tym w szczególności wykorzystywania Zadania Konkursowego lub jego części w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS lub elementu opakowania produktów podmiotu produkującego i/lub sprzedającego parówki pod marką „Berlinki”,

e)         w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Zadaniu Konkursowym w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Zadania Konkursowego oraz korzystania z tak zmienionego Zadania Konkursowego, jego opracowań, przeróbek i modyfikacji w sposób określony w niniejszym paragrafie;

f)         w zakresie udzielania sublicencji do Zadania Konkursowego w zakresie określonym w niniejszym paragrafie

 1. Zwycięzca wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Zadania Konkursowego i rozporządzania tymi prawami. Organizator, lub wskazana przez niego osoba lub podmiot, jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek Utworu, łączenia go z innymi utworami i innych zmian oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami oraz zezwalania innym osobom lub podmiotom na powyższe działania.
 2. Zwycięzca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora lub innych podmiotów, którym Organizator udzielił sublicencji do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora lub te podmioty Zadania Konkursowego.
 3. Zwycięzca zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w sposób ograniczający Organizatora lub inne podmioty, którym Organizator udzielił sublicencji w wykonywaniu praw do Zadania Konkursowego nabytych zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zwycięzca zgadza się, że Organizator lub inne podmioty, którym Organizator udzielił sublicencji są uprawnione korzystać z Zadania Konkursowego zarówno z oznaczeniem jego autorstwa, jak i bez takiego oznaczenia.
 4. Zwycięzca zgadza się, że na to by na żądanie Organizatora podpisać stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich do nagrodzonego Zadania Konkursowego. Organizator jest uprawniony do wstrzymania wydania Nagrody do czasu złożenia przez Zwycięzcę oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

 

§ 11 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do 1 luty 2021 r., przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „I kto to mówi - reklamacja” i powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu oraz Oświadczenie Laureata są dostępne do wglądu dla uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora. Regulamin i oświadczenie dostępne są również na stronie www.uniqueone.pl
 2. Po zakończeniu Konkursu Organizator zaprzestanie korzystania z prac konkursowych przesłanych w ramach Konkursu, które nie zostały wyłonione jako zwycięskie
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 4. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator. Treść komunikatów SMS przesyłanych przez Organizatora w ramach Konkursu stanowi Załącznik nr 2.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt Organizatora w związku z realizacją Konkursu zarówno poprzez połącznia telefoniczne, komunikaty SMS oraz wiadomości e-mail.
 6. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.
 7. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.
 8. POLOmarket Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za organizację i przebieg Konkursu oraz treść regulaminu .

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Laureata

Załącznik nr 2 – Treść komunikatów SMS przesyłanych w Konkursie

 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Laureata

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA

KONKURSU POD NAZWĄ ”I KTO TO MÓWI W SIECI POLOMARKET”

 

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody. Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Konkursie jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn zm.), zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 2 ust. 3 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie KONKURSU.

________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU 

_________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

_________________________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

__________________________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

______________________________________

PODPIS I DATA

Proszę pamiętać o załączeniu paragonu fiskalnego. Prosimy o czytelne wypełnienie i podpisanie Oświadczenia.

 

Informujemy, że:                               

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu  jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem konkursu pod nazwą „I kto to mówi w sieci PoloMarket ” i w związku z tym ma obowiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci  prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w konkursie pod nazwą „I kto to mówi w sieci PoloMarket”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane  osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów obowiązujących  przepisów prawa.

 

 

Załącznik nr 2 – Treść komunikatów SMS przesyłanych w Konkursie

 

KOMUNIKACJA DO KONKURSU POD NAZWĄ „I KTO TO MÓWI W SIECI POLOMARKET

Nr SMS 70711

 

OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM KONKURSU

Treść zwrotna w przypadku przesłania SMSa przed data rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń

PoloMarket: Konkurs rozpoczyna sie 23.09.2020 r. Konkurs pow.18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin dostepny od 23.09.2020 r. na www.uniqueone.pl

OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU:                     23.09-21.10.2020 r.

Treść zwrotna w przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia

PoloMarket: Dziekujemy za zgloszenie. Zachowaj paragon. Konkurs powyżej 18 lat.SMS/0,62 zl z VAT. Organizator:Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.uniqueone.pl

Treść zwrotna w przypadku przesłania prawidłowego zgłoszenia po raz kolejny z tego samego nr MSIDN

PoloMarket: Dziekujemy za kolejne zgloszenie.Zachowaj paragon.Konkurs powyżej 18 lat.SMS/0,62 zl z VAT.Organizator:Unique One Sp. z o.o.Regulamin:www.uniqueone.pl

Treść zwrotna w przypadku przesłania ponownie tej samej treści z tego samego nr MSIDN

PoloMarket: Przeslana tresc wiadomosci zostala już zgloszona. Konkurs powyżej 18 lat.SMS/0,62 zl z VAT.Organizator:Unique One Sp. z o.o. Regulamin:www.uniqueone.pl

Nieprawidłowa treść:
- zły prefiks, pusty SMS

PoloMarket: Twoje zgloszenie jest nieprawidlowe. Konkurs dla osob pow. 18 lat. Koszt SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www.uniqueone.pl

ZAKOŃCZENIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU – SMS-y wysłane po 21.10.2020 r.

Treść zwrotna w przypadku nadesłania SMSa po okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu

PoloMarket: Przyjmowanie zgloszen zakonczylo sie 21.10.2020 r. Zapraszamy do kolejnych promocji. Organizator:Unique One Sp. z o.o. Regulamin:www.uniqueone.pl