Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Konkurs i akcja promocyjna cashback „Do 21 dni odlicz i poczuj różnicę!”

ANEKS 1/2021 do
Regulaminu konkursu oraz akcji promocyjnej cashback pod nazwą

„Do 21 dni odlicz i poczuj różnicę!”

 1. 1.      Niniejszym aneksem wprowadzona jest następująca zmiana:

 

 1. I.        W Załączniku nr 2-  Formularz Zgłoszeniowy do Akcji Promocyjnej Cashback:

 

 1. a.      dodaje się następującą treść:

 

UWAGA! Pole obowiązkowe! Czy uczestnik wyraża zgodę na kontakt przez Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. w celu uzyskania dodatkowych informacji dot. niezadowolenia z Produktu Promocyjnego? (Proszę zaznaczyć)

TAK            NIE           

 

 1. b.      obowiązek informacyjny otrzymuje nowe brzmienie zastępując dotychczasową treść:

 

Informujemy, że:  Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu  jest Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. 02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24 lub mailem na adres: privacy_Poland@its.jnj.com. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne i następuje w związku z udziałem w Akcji Promocyjnej Cashback pod nazwą „Do 21 dni odlicz i poczuj różnicę!”  i jest niezbędne t do weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji – zwrotu środków pieniężnych. Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Akcją Promocyjną Cashback Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu. Przysługuje Ci  prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator powierzy dane dostawcom  usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj.  instytucji finansowej odpowiedzialnej za dokonanie przelewu środków pieniężnych w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione przez Uczestników dane  osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.”

 

NOWA TREŚĆ:

 

Informujemy, że:  Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu  jest Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. 02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24. Możesz skontaktować się z Administratorem pocztą na podany adres lub mailem na adres: privacy_Poland@its.jnj.com. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne i następuje w związku z udziałem w Akcji Promocyjnej Cashback pod nazwą „Do 21 dni odlicz i poczuj różnicę!”  i jest niezbędne t do weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji – zwrotu środków pieniężnych. W przypadku  wyrażenia dobrowolnej zgody na kontakt celem uzyskania przez Administratora dodatkowych informacji na temat niezadowolenia z Produktu Promocyjnego przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Akcją Promocyjną Cashback Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu. Przysługuje Ci  prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku udzielenia zgody na kontakt celem uzyskania przez Administratora dodatkowych informacji na temat niezadowolenia z Produktu Promocyjnego masz prawo do wycofania zgody w każdym momencie, jednak nie ma to wpływu na legalność przetwarzania mającego miejsce przed cofnięciem zgody. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator powierzy dane dostawcom  usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj.  instytucji finansowej odpowiedzialnej za dokonanie przelewu środków pieniężnych w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione przez Uczestników dane  osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.”

 

 

 1. 2.      Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają niezmienione.
 2. 3.      Uchwala się jednolitą treść regulaminu, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.

Załącznik nr 1 
Tekst jednolity regulaminu
konkursu oraz akcji promocyjnej cashback pod nazwą „Do 21 dni odlicz i poczuj różnicę!”

 

Regulamin konkursu oraz akcji promocyjnej cashback pod nazwą

„Do 21 dni odlicz i poczuj różnicę!”

 

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs oraz akcja promocyjna cashback pod nazwą: „Do 21 dni odlicz i poczuj różnicę!” zwane dalej „Konkurs” w kwestiach dotyczących części konkursowej oraz „Akcją Promocyjną Cashback” w częściach dotyczących akcji konsumenckiej opisanej  w §  7 poniżej. 
 2. Organizatorem Konkursu i Akcji Promocyjnej Cashback jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedzia 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 01637528800000, tel.: +48 22 549 30 03, fax: +48 22 853 89 29, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Podmiotem Zlecającym Konkurs i Akcję Promocyjną Cashback jest Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000032278, kapitał zakładowy w wysokości 39.751.500 zł, NIP 113-00-20-467  zwanej dalej „Johnson & Johnson”.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie i Akcji Promocyjnej Cashback.
 5. Konkurs i Akcja Promocyjna Cashback są organizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu i Akcji Promocyjnej Cashback sprawuje wewnętrzna komisja, powołana przez Organizatora zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, zwana dalej „Komisja”.
 7. Uczestnikiem Konkursu albo Akcji Promocyjnej Cashback jest osoba, o której mowa w § 2 Regulaminu.
 8. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że jest twórcą treści podanej w Konkursie (praca konkursowa) oraz przysługuje mu do nadesłanych treści wyłączne oraz nieograniczone prawo autorskie (osobiste oraz majątkowe) oraz oświadcza, że treść pracy konkursowej  nie narusza praw osób trzecich.
 9. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do korzystania z treści podanych w Konkursie (pracy konkursowej) w całości, w części lub wybranych fragmentów, w zamian za udział w Konkursie, na zasadach opisanych poniżej:

a) bez ograniczeń, co do miejsca, w tym w szczególności do korzystania w sieci Internet (w szczególności na publikację przesłanej pracy konkursowej na stronie www.listerine.pl oraz innych mediów społecznościowych na potrzeby realizacji i promocji Konkursu)

b) na czas nieograniczony od momentu zgłoszenia do Konkursu;

c) bezwarunkowo;

d) na następujących polach eksploatacji, zawsze wyłącznie na potrzeby realizacji Konkursu:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści, całości, części lub wybranych fragmentów, w tym w szczególności wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, wprowadzania do własnych baz danych i przechowywania w archiwach i pamięci komputerowej każdą dostępną techniką;

b)   w zakresie rozpowszechniania treści, w całości, części lub wybranych utworów, w tym publicznego udostępniania treści zgłoszenia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym t.j. udostępniania w sieci Internet, w szczególności poprzez strony www.listerine.pl 

 1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem
  do Konkursu albo Akcji Promocyjnej Cashback.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na zasady przebiegu Konkursu opisane w Regulaminie. Zgoda nastąpi poprzez wybór odpowiedniego przycisku („buttona”) umieszczonego w chatbocie zgodnie z §3 ust.4.
 3. Do niniejszego Regulaminu znajduje zastosowanie ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 4. Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnik przystępując do Konkursu i Akcji Promocyjnej Cashback zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie.
 6. Organizator oświadcza, że Konkurs i Akcja Promocyjna Cashback nie są w żaden sposób sponsorowane, wspierane, administrowane ani też tworzone we współpracy z serwisem społecznościowym Facebook. Wzięcie udziału w Konkursie i Akcji Promocyjnej Cashback oznacza, iż dana osoba wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem i Akcją Promocyjną Cashback.

 

§2 Uczestnicy

 

 1. Udział w Konkursie i Akcji Promocyjnej Cashback mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty, jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) (dalej: "Uczestnicy"). Uczestnikiem Konkursu albo Akcji Promocyjnej Cashback jest podmiot spełniający wymagania określone w Regulaminie, który dokonana prawidłowego zgłoszenia do Konkursu albo Akcji Promocyjnej Cashback  zgodnie z §3.
 2. Udziału w Konkursie i Akcji Promocyjnej Cashback nie mogą brać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Johnson & Johnson. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 

§3   Zasady Konkursu – dokonywanie zgłoszeń

 

 1. Produktami promocyjnymi w Konkursie są płyny do płukania jamy ustnej marki Listerine o pojemności 400 ml lub 500 ml lub 1000 ml, (dalej: „Produkty Promocyjne”).
 2. Zadaniem konkursowym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Skoro bierzesz udział w wyzwaniu Listerine, to pewnie… lubisz wyzwania! Jakie stawiasz sobie w tym roku?” (dalej: „Pytanie Konkursowe”).
 3. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba, o której mowa w § 2 ust. 1, która spełnia łącznie następujące warunki: 
  1. dokona w okresie od 1.01.2021 r. do 28.02.2021 r. (dalej: Okres Sprzedaży Promocyjnej”), jednorazowego zakupu minimum 2 sztuk Produktów Promocyjnych;
  2. zachowa paragon fiskalny potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych;
  3. posiada aktywne konto w serwisie Facebook lub zainstalowaną aplikację Messenger, lub połączy się przez wtyczkę plug-in osadzoną na stronie internetowej: (www.listerine.pl);
  4. dokona  w Okresie Sprzedaży Promocyjnej prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie za pośrednictwem fanpage’a Listerine
   dostępnym w serwisie Facebook pod adresem http://facebook.com/listerinepolska/ (dalej: „Fanpage Listerine”), używając aplikacji Messenger lub za pośrednictwem strony internetowej www.listerine.pl (dalej: „Strona Internetowa”)  używając do tego wtyczki plug-in.
  5. Zgłoszenie się do  Konkursu przez Uczestnika polega na:

a)      Zgłoszenie za pośrednictwem Fanpage’a Listerine: po wejściu na Fanpage’a Listerine Uczestnik ma obowiązek postępować zgodnie z zamieszczonymi wskazówkami, tj. klika przycisk wyślij wiadomość, a następie wybiera opcję „Konkurs”, po wyświetleniu wiadomości powitalnej Uczestnik otrzymuje pytanie, czy zapoznał się z Regulaminem Konkursu i czy akceptuje jego treść. Ponadto użytkownik proszony jest o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Brak udzielenia tych zgód uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie. Następnie Uczestnik odpowiada na Pytanie Konkursowe. W dalszej kolejności proszony jest o podanie numeru z  paragonu potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych. Jeśli z przyczyn technicznych nie jest możliwe pobranie danych Użytkownika, zostanie poproszony o podanie adresu e-mail. 

b)      Zgłoszenie za pośrednictwem Strony Internetowej: po wejściu na Stronę Internetową Uczestnik ma obowiązek postępować zgodnie z zamieszczonymi wskazówkami, tj. klika w okienko chatu, a następie wybiera opcję „Konkurs”, po wyświetleniu wiadomości powitanej Uczestnik otrzymuje pytanie czy zapoznał się z Regulaminem Konkursu i czy akceptuje jego treść. Następnie warunkiem przystąpienia do Konkursu jest  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie ww. zgód odbywa się poprzez kliknięcie odpowiedzi pozytywnej w przycisku („buttonie”) bezpośrednio po treści tych oświadczeń. W kolejnym kroku Uczestnik podaje odpowiedź na Pytanie Konkursowe oraz proszony jest o podanie numeru z paragonu. W przypadku gdy użytkownik nie posiada konta w aplikacji Messenger lub Facebook oraz w przypadku, gdy użytkownik korzysta z plug-inu w formacie „gość” lub w sytuacji, gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwe pobranie danych użytkownika, pojawia się dodatkowe pytanie o adres e-mail;

c)      Zgłoszenie za pośrednictwem aplikacji Messenger: po wybraniu za pośrednictwem aplikacji Messenger Fanpage’a Listerine, Uczestnik ma obowiązek postępować zgodnie z zamieszczonymi wskazówkami, tj. klika w wybrany chat z użytkownikiem ListerinePolska, a następie wybiera opcję „Konkurs”, po wyświetleniu wiadomości powitanej Uczestnik otrzymuje pytanie czy zapoznał się z Regulaminem Konkursu i czy akceptuje jego treść. Następnie Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie ww. zgód odbywa się poprzez kliknięcie odpowiedzi pozytywnej w przycisku („buttonie”) bezpośrednio po treści tych oświadczeń. W kolejnym kroku Uczestnik podaje odpowiedź na Pytanie Konkursowe oraz proszony jest o numeru z paragonu. W przypadku gdy nie jest możliwe pobranie danych użytkownika z aplikacji Messenger, pojawia się dodatkowe pytanie o adres e-mail.

dalej „Zgłoszenie Konkursowe”.

 1. O prawidłowym dostarczeniu Zgłoszenia Konkursowego do Organizatora Uczestnicy są informowani komunikatem wyświetlanym bezpośrednio w oknie czatu na Fanpage-u Listerine lub oknie aplikacji Messenger lub Stronie Internetowej bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia Konkursowego.
 2. Termin przyjmowania Zgłoszeń rozpoczyna się 1.01.2021 r., godz. 00:00:00 a kończy się 28.02.2021 r. godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina dostarczenia Zgłoszenia Konkursowego do Organizatora.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy. Oznacza to,
  że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń Konkursowych,
  pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie. Jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie 1 (słownie: jedną) Nagrodę.
 4. Uczestnik zgłaszając się do Konkursu nie może także wziąć udziału w Akcji Promocyjnej Cashback.
 5. Zgłoszenia niekompletne, wypełnione nieprawidłowo, nieczytelne, o niewłaściwym formacie i wielkości, zawierające treści naruszające dobre obyczaje, sprzeczne
  z prawem, naruszające prawa osób trzecich, prawa autorskie, zawierające treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem, o charakterze religijnym, nawołujące do ksenofobii, nienawiści, przemocy, wulgarne, przedstawiające treści
  o charakterze pornograficznym, krzywdzące zwierzęta bądź w inny sposób naruszające postanowienia Regulaminu są nieważne i nie biorą udziału w Konkursie.
 6. Uczestnik może zgłosić daną pracę konkursową tylko raz w Konkursie.
  Jeśli Uczestnik prześle wielokrotnie tę samą pracę konkursową, Organizator uwzględni w Konkursie tylko pierwsze Zgłoszenie Konkursowe.
 7. Do Konkursu dany paragon fiskalny potwierdzający nabycie  minimum 2 sztuk Produktów Promocyjnych można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłoszą wielokrotnie dany paragon fiskalny pomimo dokonania  jednej transakcji, w Konkursie jako prawidłowe zostanie uznane tylko pierwsze Zgłoszenie Konkursowe  z użyciem danego paragonu fiskalnego, pozostałe Zgłoszenia zostaną uznane za nieważne i nie uprawniają do otrzymania nagrody. Zakup kilku Produktów Promocyjnych na jednym paragonie fiskalnym, będących wielokrotności 2 sztuk, nie uprawnia do dokonania większej liczby Zgłoszeń z tego tytułu.
 8. Za tego samego Uczestnika na potrzeby Regulaminu poczytuje się tę samą osobę fizyczną niezależnie od ilości adresów e-mail lub nazw użytkownika w serwisie Facebook jakimi się posługuje.
 9. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do otrzymania nagrody.
 10. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

a)    jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane na nim się znajdują i prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie Sprzedaży Promocyjnej  i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

b)   nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;

c)    zawiera nazwę (rodzaj) Produktu Promocyjnego, tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył 2 sztuk Produktów Promocyjnych zgodnie z § 3 ust. 1 i 3 pkt a. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić powyższe, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, iż paragon fiskalny potwierdza zakup zgodny z postanowieniami Regulaminu (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);

d)   data i godzina wystawienia paragonu przypada w Okresie Sprzedaży Promocyjnej, ale przed wysłaniem wyłonionego Zgłoszenia i nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. o godzinie 00:00:00.

 1. Jeżeli Komisja stwierdzi, że Zgłoszenia Konkursowe dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Konkursu,  Komisja może je wykluczyć z Konkursu. Komisja ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Konkursu. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Konkursu tych Uczestników, w stosunku do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Konkursu, bądź wpływają na przebieg Konkursu w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
 2. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności paragonów fiskalnych zgłoszonych do Konkursu. Paragon fiskalny potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych musi być przechowywane przez Uczestnika w całości, ma być czytelny i niezniszczony, pozwalający na weryfikację autentyczności oraz danych w nim zawartych. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż paragon fiskalny nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Komisja ma prawo wykluczyć z Konkursu Uczestnika, który się takim paragonem fiskalnym posłużył. Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia Konkursowego przez Uczestnika do dnia 29 czerwca 2021 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych paragonów fiskalnych. W przypadku przedstawienia przez Komisję wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Konkursie oraz paragonów fiskalnych potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń Konkursowych, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 4 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Komisję. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą zostać dostarczone na adres Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie do przedstawienia dokumentacji zgłaszane jest e-mailowo na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu lub za pośrednictwem serwisu Facebook używając do tego opcji wiadomości prywatnej lub za pośrednictwem listu wysłanego za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na adres wskazany przez Uczestnika w Oświadczeniu Laureata.
 3. W Konkursie honorowany jest wyłącznie dowód zakupu będący oryginalnym paragonem fiskalnym

 

§4 Nagrody w Konkursie

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora w Konkursie
  na wygrane wynosi 23.331,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta trzydzieści jeden złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 21 (słownie: dwadzieścia jeden) sztuk.
 2. Nagrodą w Konkursie jest karta przedpłacona na kwotę 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100 zł) brutto wraz z kwotą przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 111,00 zł (słownie: sto jedenaście złotych i 00/100), łączna wartość nagrody to 1.111,00 zł (słownie: tysiąc sto jedenaście złotych i 00/100 zł) brutto. Organizator przewidział 21 nagród w Konkursie. 
 3. Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
 4. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2020 poz. 1426). Oznacza to, iż  Organizator przyznaje  nagrodę pieniężną, w wysokości 10% nagrody, która nie jest wypłacana Zwycięzcy, tylko potrącana na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, a następnie Organizator pobiera tę kwotę na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród na co zwycięzca wyraża zgodę.
 5. Wydanie Nagród Zwycięzcom (tj. pozytywnie zweryfikowanym laureatom nastąpi po udzieleniu niezbędnych do wydania Nagrody informacji, w tym w szczególności podaniu danych adresowych. Za wydanie Nagród odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.
 6. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.

 

§5

Przyznanie i warunki wydania Nagród w Konkursie

 

 1. Wyboru zwycięskich Zgłoszeń w zakresie Nagród dokonują uprawnieni członkowie Komisji. Komisja podejmuje decyzję do dnia 19 marca 2021r w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności i atrakcyjności prac konkursowych. Komisja wybiera również 3 Zgłoszenie rezerwowe do każdej Nagrody. Komisja decyduje, które Zgłoszenie jest Zgłoszeniem Zwycięskim, a które zgłoszenia są jest Pierwszym, Drugim i Trzecim Zgłoszeniem rezerwowym. Uczestników, których Zgłoszenia Konkursowe zostały wytypowane przez Komisję określa się w dalszych postanowieniach Regulaminu jako „Laureatów”.
 2. W skład Komisji, która wybiera zwycięskie Zgłoszenia w zakresie Nagród, wchodzą Pani Marta Szpala i Pani Anna Drozdowska, osoby z Johnson&Johnson.
 3. Zgłoszenia wypełnione nieprawidłowo, niepełne i nieczytelne, w szczególności
  w sposób uniemożliwiający identyfikację Uczestnika nie są brane pod uwagę,
  jako niespełniające warunków określonych w Regulaminie.
 4. Decyzja dotycząca wyboru najciekawszego Zgłoszenia Konkursowego (pracy konkursowej) podjęta przez Komisję jest ostateczna, co jednak nie wyłącza prawa Uczestnika do zgłoszenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 
 5. Lista zwycięzców dostępna jest na www.listerine.pl oraz na www.uniqueone.pl w zakładce regulaminy, w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości po przeprowadzeniu procedury weryfikacji i przyznaniu zwycięzcy prawa do Nagrody.
 6. Do każdej Nagrody przypisywane są 3 Zgłoszenia rezerwowe, wybrane przez Komisję. Nagroda przyznawana jest Uczestnikowi, który uzyskał status Pierwszego Zgłoszenia rezerwowego, gdy Zgłoszenie zwycięskie zostanie zdyskwalifikowane lub Uczestnik, który dokonał tego Zgłoszenia nie spełni warunków wydania nagrody. W przypadku jeżeli Laureat Pierwszego Zgłoszenia rezerwowego zostanie zdyskwalifikowane lub Uczestnik, który dokonał tego Zgłoszenia nie spełni warunków wydania nagrody, nagroda przyznawana jest Uczestnikowi, który uzyskał status Drugiego Zgłoszenia rezerwowego i analogicznie gdy Laureat Drugiego Zgłoszenia rezerwowego zostanie zdyskwalifikowane lub Uczestnik, który dokonał tego Zgłoszenia nie spełni warunków wydania nagrody, nagroda przyznawana jest Uczestnikowi, który uzyskał status Trzeciego Zgłoszenia rezerwowego. Niewydane nagrody przechodzą na rzecz Organizatora.
 7. Laureaci Nagród są informowani za pośrednictwem wiadomości e-mail (w przypadku Zgłoszeń oddanych za pośrednictwem Strony Internetowej) lub w wiadomości prywatnej za pośrednictwem serwisu Facebook  (w przypadku Zgłoszeń oddanych za pośrednictwem Fanpage’a Listerine) lub aplikacji Messenger w dniu 22 marca 2021 r. Z tym zastrzeżeniem, iż Laureat z listy rezerwowych informowany jest o ewentualnej wygranej najwcześniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym stwierdzono niespełnienie warunków lub wymogów określonych w Regulaminie przez Laureata wyłonionego w ramach zwycięskiego Zgłoszenia, zgodnie z ust. 6 powyżej.
 8. W wiadomości, o której mowa w ust. 7 powyżej Laureaci Nagród są informowani o konieczności przesłania do Organizatora: wzoru „Oświadczenia” stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu udostępnionego przez Organizatora na stronie internetowej www.listerine.pl oraz www.uniqueone.pl, w którym Uczestnik uzupełni swoje dane osobowe i adresowe niezbędnych do wydania Nagrody: adresu e-mail imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość), wraz z podpisanym oświadczeniem, iż Laureat spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie oraz oryginału zgłoszonego w ramach zwycięskiego Zgłoszenia Konkursowego - paragonu fiskalnego.
 9. Laureaci, są zobowiązani do przesłania dokumentów wymienionych w ust. 8 powyżej listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa. Dokumenty należy przesłać w ciągu 5 dni roboczych od przesłania przez Organizatora wiadomości o wyłonieniu Zgłoszenia Konkursowego (ust. 7 powyżej). O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednocześnie dane te muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 12 dni roboczych od przesłania przez Organizatora wiadomości o wyłonieniu Zgłoszenia Konkursowego. Jeśli Laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
 10. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości Laureata, jego wieku bądź podejrzenia naruszenia zasad uczestnictwa w Konkursie, oprócz dokumentów wskazanych w ust. 8 powyżej Organizator może wezwać w trybie opisanym w ust. 7 powyżej, do przesłania listem poleconym na adres Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa,, bądź poprzez osobiste doręczenie w siedzibie Organizatora - ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, lub przesłania skanem na adres listerine@uniqueone.pl, w ciągu 3 dni roboczych od dnia   wezwania przez Organizatora,  kserokopii/skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość Laureata (dowodu osobistego albo paszportu zwycięzcy) w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek (pozostałe dane mogą zostać zakryte) – z zastrzeżeniem, że muszą one wpłynąć do Organizatora najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od dnia wysłania wezwania przez Organizatora. Organizator może skierować wezwanie, o którym mowa powyżej najpóźniej do 29 czerwca 2021 r.
 11. W przypadku, gdy Laureat Nagrody nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych w Regulaminie Konkursu, w szczególności utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie, lub nie można się z nim skontaktować w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie, Nagroda przechodzi na osobę z listy rezerwowej. Postanowienia powyższe stosuje się do niej odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, iż próba kontaktu odbywa się z Laureatem z listy rezerwowej następnego dnia po utracie prawa do Nagrody przez Laureata, zgodnie z postanowieniami ust. 6 powyżej. Do Laureatów rezerwowych stosuje się tryb i procedury adekwatne jak dla Laureata, a wskazane w ustępach powyżej.
 12. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano Laureatowi, należącemu do grona osób, o których mowa w §2 ust. 2, Laureat taki traci prawo do Nagrody.
 13. Nagrody są wydawane zwycięzcom przesyłką kurierską wysłaną na koszt Organizatora, na adres wskazany w Oświadczeniu przez Laureata. Nagrody wysyłane są do 1 lipca 2021 r., przez co rozumie się maksymalną datę nadania. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

§ 6

Prawa autorskie do Zadań Konkursowych

 

 1. Zwycięzca, w zamian za otrzymaną Nagrodę, z chwilą zgłoszenia swojego udziału w Konkursie, udziela Organizatorowi bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych licencji niewyłącznej na korzystanie z Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:  

a)         w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Zadania Konkursowego oraz jego opracowań – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy Zadania Konkursowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b)        w zakresie obrotu oryginałem Zadania Konkursowego lub jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których Zadanie Konkursowe utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

c)         w zakresie rozpowszechniania Zadania Konkursowego lub jego opracowań w sposób inny niż określony w lit. a) lub b) powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Zadania Konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym nadawania za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, w multipleksach, reemitowania, rozpowszechniania w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów, niezależnie od ich liczby oraz formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu,

d)        w zakresie korzystania z Zadania Konkursowego w pełnym zakresie potrzeb Organizatora lub podmiotu produkującego i/lub sprzedającego Produkty Promocyjne związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, w tym zwłaszcza w celach reklamowych, marketingowych, promocyjnych tych podmiotów oraz ich produktów, w tym w szczególności wykorzystywania Zadania Konkursowego lub jego części w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS lub elementu opakowania produktów podmiotu produkującego i/lub sprzedającego Produkty Promocyjne

e)         w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Zadaniu Konkursowym w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Zadania Konkursowego oraz korzystania z tak zmienionego Zadania Konkursowego, jego opracowań, przeróbek i modyfikacji w sposób określony w niniejszym paragrafie;

 1. Zwycięzca wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do udzielania sublicencji w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.
 2. Zwycięzca wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Zadania Konkursowego i rozporządzania tymi prawami. Organizator, lub wskazana przez niego osoba lub podmiot, jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek Utworu, łączenia go z innymi utworami i innych zmian oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami oraz zezwalania innym osobom lub podmiotom na powyższe działania.
 3. Zwycięzca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora lub innych podmiotów, którym Organizator udzielił sublicencji do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora lub te podmioty Zadania Konkursowego.
 4. Zwycięzca zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w sposób ograniczający Organizatora lub inne podmioty, którym Organizator udzielił sublicencji w wykonywaniu praw do Zadania Konkursowego nabytych zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zwycięzca zgadza się, że Organizator lub inne podmioty, którym Organizator udzielił sublicencji są uprawnione korzystać z Zadania Konkursowego zarówno z oznaczeniem jego autorstwa, jak i bez takiego oznaczenia.
 5. Zwycięzca zgadza się, że na to by na żądanie Organizatora podpisać stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich do nagrodzonego Zadania Konkursowego. Organizator jest uprawniony do wstrzymania wydania Nagrody do czasu złożenia przez Zwycięzcę oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

 

 

§7 Zasady Akcji Promocyjnej Cashback – dokonywanie zgłoszeń

 

 1. Produktami promocyjnymi w Akcji Promocyjnej Cashback są płyny do płukania jamy ustnej marki Listerine o pojemności 400 ml lub 500 ml lub 1000 ml, (dalej: „Produkty Promocyjne”).
 2. Termin sprzedaży promocyjnej Produktów Promocyjnych rozpoczyna się 1 stycznia 2021 r., a kończy się 28 lutego 2021 r. (dalej: Okres Sprzedaży Promocyjnej”). Termin przyjmowania Zgłoszeń w Akcji Promocyjnej Cashback rozpoczyna się 22 stycznia 2021 r., a kończy się 31 marca 2021 r. - decyduje data doręczenia zgłoszenia do Organizatora (dalej: „Okres Przyjmowania Zgłoszeń”). Jednakże Uczestnik może dokonać zgłoszenia do Akcji Promocyjnej Cashback dopiero po upływie 21 dni od dokonania zakupu Produktów Promocyjnych, to znaczy data zakupu na paragonie musi być wcześniejsza o 21 dni od daty wysłania zgłoszenia w Akcji Promocyjnej Cashback.
 3. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej Cashback staje się osoba, o której mowa w § 2 ust. 1, która spełnia łącznie następujące warunki: 

a)        dokona w Okresie Sprzedaży Promocyjnej, jednorazowego zakupu 2 sztuk Produktów Promocyjnych;

b)        zachowa paragon fiskalny potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych;

c)         zapozna się z niniejszym Regulaminem;

d)        dokona  zgłoszenia do Akcji Promocyjnej Cashback na zasadach opisanych w ust. 4 -17 poniżej.

 1. Zgłoszenie polega na wysyłce listem poleconym lub przesyłka kurierską na adres Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w Okresie Przyjmowania Zgłoszeń:

a)      Oryginału paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup 2 sztuk Produktów Promocyjnych w Okresie Sprzedaży Promocyjnej,

b)      Uzupełnionego i własnoręcznie podpisanego wzoru formularza zgłoszeniowego stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu, w którym Uczestnik podaje minimum: imię, nazwisko, numer telefonu, numer rachunku bankowego oraz wyjaśnienie dlaczego Uczestnik nie jest zadowolony z Produktów Promocyjnych, z zastrzeżeniem, że opinia nie  może zawierać danych dotyczących stanu zdrowia Uczestnika wraz z podpisanym oświadczeniem, iż Laureat spełnia warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Cashback.

Organizator nie zwraca Uczestnikowi kosztów wysyłki zgłoszenia.

 1. Jeżeli Uczestnik spełnia warunki opisane w niniejszym Regulaminie otrzymuje zwrot środków pieniężnych jakie przeznaczył na zakup Produktów Promocyjnych, tzn. kwoty wynikającej ze zgłoszonego paragonu. Jednakże Uczestnik może otrzymać zwrot środków wysokości maksymalnie do 38,98 zł (słowne: trzydzieści osiem złotych i 98/100) brutto.
 2. Przekazanie zwrotów środków pieniężnych nastąpi nie później niż do dnia 14 maja 2021 r., z zastrzeżeniem, że w przypadku zaistnienia konieczności dodatkowej weryfikacji zgłoszenia, Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zwrotu Uczestnikowi w terminie do dnia 28 maja 2021 r. Zwrot środków pieniężnych dokonywany jest na numer konta bankowego wskazany przez Uczestnika w Załączniku nr 2 , wyłącznie na numery kont bankowych prowadzonych przez banki działające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Jeden Uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia do Akcji Promocyjnej Cashback i uzyskać prawo do tylko jednego zwrotu pieniędzy na zasadach określonych w Regulaminie. Jeżeli Uczestnik dokona kilku Zgłoszeń Organizator dokona zwrotu środków pieniężnych co do tego Zgłoszenia, które wpłynęło do Organizatora jako pierwsze. Z tytułu danego paragonu fiskalnego można wystąpić tylko raz o dokonanie zwrotu w Akcji Promocyjnej Cashback. Jeśli Organizator stwierdzi, że Uczestnicy posługują się tymi sami paragonami fiskalnymi w celu ominięcia ograniczeń przewidzianych  w Regulaminie, tracą prawo do otrzymania zwrotu środków pieniężnych.
 4. Akcja Promocyjna Cashback nie łączy się z innymi promocjami, w szczególności Uczestnik, który wziął udział w Akcji Promocyjnej Cashback nie może jednocześnie dokonać zgłoszenia do Konkursu, na podstawie paragonu fiskalnego, poświadczającego zakup Produktów Promocyjnych w Akcji Promocyjnej Cashback.
 5. Zwrot środków pieniężnych nie przysługuje Uczestnikowi w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży chociażby jednego z Produktów Promocyjnych.
 6. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych nagrody
  w niniejszej promocji nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dokonania zwrotu środków pieniężnych z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika, tj. podana przez Uczestnika błędnych danych bankowych, adresowych i/lub kontaktowych. Jeżeli z tego powodu kontakt z Uczestnikiem lub wykonanie przelewu nie będzie możliwe, traci on prawo do zwrotu środków pieniężnych.
 8. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości potwierdza się, że przyznanie zwrotu środków pieniężnych, o którym mowa w ust. 5 powyżej, nie oznacza przyznania przez Organizatora lub Johnson & Johnson, że produkt promocyjny posiada jakiekolwiek wady fizyczne, jest niezgodny z umową ani nie oznacza uznania jakichkolwiek roszczeń uczestnika dotyczących wad fizycznych towaru w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1740 ze zm.) lub ustawy z  dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 201a9 poz. 134 ze zm.) lub jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Produktami Promocyjnymi.
 9. Za tego samego Uczestnika na potrzeby Regulaminu poczytuje się tę samą osobę fizyczną niezależnie od danych jakie wskazuje w Akcji Promocyjnej Cashback.
 10. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do otrzymania zwrotu środków pieniężnych.
 11. Zgłoszenia osób niespełniających kryteriów uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Cashback nie będą brane pod uwagę. Organizator zastrzega sobie prawo dodatkowej weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź przedłożenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Cashback bądź weryfikacji tożsamości (tj .przedstawienia kserokopii/skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość Laureata w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek (pozostałe dane mogą zostać zakryte). Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z Akcji Promocyjnej Cashback z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do zwrotu środków pieniężnych. Organizator wezwie Uczestnika  do przedstawienia ww. dokumentów tj. do przesłania ich listem poleconym na adres Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa,, bądź poprzez osobiste doręczenie w siedzibie Organizatora - ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, lub przesłania skanem na adres listerine@uniqueone.pl, w ciągu 3 dni roboczych od dnia  przedstawienia wezwania przez Organizatora – z zastrzeżeniem, że muszą one wpłynąć do Organizatora najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od wystąpienia z tym roszczeniem przez Organizatora. Organizator kontaktuje się z Uczestnikami na numer telefonu jaki wskazują w treści Załącznika nr 2.
 12. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

a)    jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane na nim się znajdują i prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie Sprzedaży Promocyjnej  i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

b)   nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;

c)    zawiera nazwę (rodzaj) Produktu Promocyjnego, lub Produktów Promocyjnych tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył 1 lub 2 sztuk Produktów Promocyjnych zgodnie z § 7 ust. 1 i 3 pkt a. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić powyższe, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, iż paragon fiskalny potwierdza zakup zgodny z postanowieniami Regulaminu (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);

d)   data i godzina wystawienia paragonu przypada w Okresie Sprzedaży Promocyjnej, ale przed wysłaniem zgłoszenia i nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. o godzinie 00:00:00.

 1. Celem Akcji Promocyjnej Cashback jest weryfikacja satysfakcji konsumentów z użycia Produktów Promocyjnych. W związku z powyższym Uczestnik, który pomimo prawidłowego stosowania Produktu Promocyjnego nie uzyskał satysfakcji z jego zastosowania, ma prawo zgłosić się do niniejszej Akcji Promocyjnej Cashback poprzez wypełnienie pisemnego formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu, zgodnie z postanowieniami ust. 4.

 

§ 8 Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu i Akcji Promocyjnej Cashback są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1781). Administratorem danych osobowych jest:

a)    W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia Laureatów Konkursu – Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000032278, kapitał zakładowy w wysokości 39.751.500 zł., NIP 113-00-20-467. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. powierzyło przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Konkursem Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu. Johnson & Johnson Poland sp. z o.o.  może angażować dalsze podmioty przetwarzające dla celów hostingu i obsługi stron internetowych.

b)   W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Akcji Promocyjnej Cashback Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: 02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000032278, kapitał zakładowy w wysokości 39.751.500 zł., NIP 113-00-20-467. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest - art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. powierzyło przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Akcją Promocyjną Cashback Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu.

c)    W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest dokonywane na podstawie art. 6. ust. 1 lit. c RODO.;

d)   W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Konkursu przetwarzanych w celu weryfikacji Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji wydania nagrody- Zwycięzców (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Konkursu oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli (art. 6. ust. 1 lit. c RODO). Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub związanych z nimi praw w zakresie określonym w ust. 1 pkt. a) oraz b) powyżej, należy kierować pisemnie na adres: Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. 02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24 lub mailem na adres: privacy_Poland@its.jnj.com .
 2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Organizatora lub związanych z nimi praw w zakresie określonym w ust. 1 pkt. c) oraz d) powyżej, należy kierować pisemnie na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa lub mailem na adres: dane@uniqueone.pl.
 3. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane przez Organizatora operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników lub Laureatów mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie lub Akcji Promocyjnej Cashback oraz (w odniesieniu do Zwycięzców) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie lub Akcji Promocyjnej Cashback oraz (w przypadku Zwycięzców) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 
 6. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 8. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa związany z prowadzeniem dokumentacji księgowo-rozliczeniowej. W pozostałym zakresie Dane Osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku ewentualnego sporu sądowego Dane Osobowe będą przechowywane co najmniej do ostatecznego zakończenia postępowania w tej sprawie.

 

§9 Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane do 16 lipca 2021 r., przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej Cashback mogą być zgłaszane do 11 czerwca 2021 r., przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Akcji Promocyjnej Cashback.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem
  „Listerine - reklamacja” i powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania. Prosimy również (w miarę możliwości) o przesłanie treści reklamacji na adres skrzynki e-mail: listerine@uniqueone.pl i zawarcie w treści reklamacji adresu e-mail do udzielenia odpowiedzi również w wersji elektronicznej oraz zawarcie treści zgody na wysyłkę odpowiedzi na adres e-mail przez Organizatora.
 4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 5. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji
  za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych
  od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź może również być wysłana w formie wiadomości elektronicznej, na adres e-mail jeśli osoba zgłaszająca reklamację wyrazi zgodę na taką formę.
 6. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§10 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wraz z Załącznikami w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu na stronie www.listerine.pl oraz www.uniqueone.pl
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt Organizatora w związku z realizacją Konkursu i Akcji Promocyjnej Cashback, zarówno poprzez wiadomości e-mail oraz wiadomości wysyłane za pośrednictwem serwisu Facebook oraz kontakt telefoniczny.
 4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu lub Akcji Promocyjnej Cashback.
 5. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku
  do piątku z wyłączeniem świąt.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Laureata w Konkursie

Załącznik nr 2 -  Formularz Zgłoszeniowy do Akcji Promocyjnej Cashback

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 Oświadczenie Laureata w Konkursie

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA
KONKURSU POD NAZWĄ
„Do 21 dni odlicz i poczuj różnicę!”

 


Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Konkursie jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.) i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 2 ust.2 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane
w Regulaminie Konkursu.

Oświadczam, iż nie wzięłam/wziąłem udziału w Akcji Promocyjnej Cashback „Do 21 dni odlicz i poczuj różnicę!”, tj. nie dokonała,/em zwrotu Produktów Promocyjnych.

 

____________________________________________________________
ADRES E-MAIL

 ____________________________________________________________
 IMIĘ I NAZWISKO ____________________________________________________________
 (ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA) ____________________________________________________________
 (KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

___________________________________
PODPIS I DATA

Proszę pamiętać o załączeniu oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego przypisana została nagroda do Zgłoszenia Konkursowego. Prosimy o czytelne wypełnienie Oświadczenia

 

Informujemy, że:  Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu  jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem konkursu pod nazwąDo 21 dni odlicz i poczuj różnicę!”  i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji – wydania nagrody. Przysługuje Ci  prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest konieczne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w konkursie pod nazwąDo 21 dni odlicz i poczuj różnicę!”  , a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane  osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 -  Formularz Zgłoszeniowy do Akcji Promocyjnej Cashback

FORMULARZ ZGLOSZENIOWY
 DO AKCJI PROMOCYJNEJ CASHBACK POD NAZWĄ
„Do 21 dni odlicz i poczuj różnicę!”


Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Akcji Promocyjnej Cashback pod nazwą
„Do 21 dni odlicz i poczuj różnicę!” ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Akcji Promocyjnej Cashback jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 20209 r. poz. 1740, z późn. zm.) i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 2 ust.2 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i otrzymania zwrotu środków pieniężnych opisanych w Regulaminie do Akcji Promocyjnej Cashback. Oświadczam, iż nie wzięłam/wziąłem udziału w Konkursie „Do 21 dni odlicz i poczuj różnicę!”, tj. nie dokonała,/em zgłoszenia do Konkursu .

 

____________________________________________________________
NUMER TELEFONU

 ____________________________________________________________
 IMIĘ I NAZWISKO ____________________________________________________________
 NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

____________________________________________________________

NAZWA BANKU

Krótkie wyjaśnienie dlaczego uczestnik nie jest zadowolony z promocyjnego produktu _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UWAGA! Pole obowiązkowe! Czy uczestnik wyraża zgodę na kontakt przez Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. w celu uzyskania dodatkowych informacji dot. niezadowolenia z Produktu Promocyjnego? (Proszę zaznaczyć)

TAK            NIE  

___________________________________
PODPIS I DATA

Proszę pamiętać o załączeniu oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego zostanie dokonany zwrot środków pieniężnych. Prosimy o czytelne wypełnienie Oświadczenia.

Informujemy, że:  Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu  jest Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. 02-135 Warszawa, ul. Iłżecka 24. Możesz skontaktować się z Administratorem pocztą na podany adres lub mailem na adres: privacy_Poland@its.jnj.com. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne i następuje w związku z udziałem w Akcji Promocyjnej Cashback pod nazwą „Do 21 dni odlicz i poczuj różnicę!”  i jest niezbędne t do weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji – zwrotu środków pieniężnych. W przypadku  wyrażenia dobrowolnej zgody na kontakt celem uzyskania przez Administratora dodatkowych informacji na temat niezadowolenia z Produktu Promocyjnego przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Johnson & Johnson Poland sp. z o.o. powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Akcją Promocyjną Cashback Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu. Przysługuje Ci  prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku udzielenia zgody na kontakt celem uzyskania przez Administratora dodatkowych informacji na temat niezadowolenia z Produktu Promocyjnego masz prawo do wycofania zgody w każdym momencie, jednak nie ma to wpływu na legalność przetwarzania mającego miejsce przed cofnięciem zgody. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator powierzy dane dostawcom  usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj.  instytucji finansowej odpowiedzialnej za dokonanie przelewu środków pieniężnych w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione przez Uczestników dane  osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.