Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Konkurs „Every Friday is Black Friday”

Regulamin konkursu pod nazwą

„Every Friday is Black Friday”

zwany dalej „Regulaminem”

 

§ 1 

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: „Every Friday is Black Friday” i zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedziej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 016375288, tel. +48 22 549 30 03, fax +48 22 853 89 29, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Niniejszy Konkurs organizowany jest przez Organizatora na zlecenie FoodCare Sp. z o. o. z siedzibą w Zabierzowie, ul. Spokojna 4, 32-080 Zabierzów, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000146008, posiadającą NIP 9441847411, REGON 357069943, kapitał zakładowy w wysokości 50 849 460,00 zł, e-mail: info@foodcare.pl(dalej: „FoodCare”).
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Okres przyjmowania zgłoszeń i sprzedaży produktów promocyjnych rozpoczyna się w dniu 27 maja 2022 r. (godz. 00:00:00) i trwa do 01 września 2022 r. (godz. 23:59:59) (dalej „Okres promocyjny”). Poza tym okresem, produkty promocyjne dostępne są w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Konkursie.
 7. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez przesłanie zgłoszenia zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 Regulaminu.
 8. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 9. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że jest twórcą wskazanego w Zgłoszeniu rozwiązania Zadania Konkursowego (zdefiniowanego w § 3 ust. 3 lit. c) oraz, że przysługują mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do rozwiązania Zadania Konkursowego (zdefiniowanego w § 3 ust. 3 lit. c). Uczestnik zapewnia, że rozwiązanie Zadania Konkursowego (zdefiniowanego w § 3 ust. 3 lit. c) nie narusza w żaden sposób praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich i jest wyłącznie efektem osobistej działalności Uczestnika i nie zostało uprzednio nigdzie opublikowane.
 10. Uczestnictwo w Konkursie i podanie związanych z tym danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne, niemniej jest ono niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie.
 11. Uczestnik Konkursu może zgłosić wyłącznie swój udział w Konkursie (tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich).
 12. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje komisja konkursowa, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji konkursowej (dalej „Komisja”).
 13. Wszelkie wątpliwości dotyczące Konkursu, w szczególności zasad, przebiegu Konkursu, wydania nagród czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 14. Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 ustawy
  z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

 

§ 2

 Uczestnicy

 1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Konkursie Produkty Promocyjne zdefiniowane w § 3 ust. 1, jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz.1740 z zm.) (dalej: "Uczestnicy").
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodzin pracowników Organizatora, spółki FoodCare Sp. z o.o. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby wydające paragony fiskalne potwierdzające zakup Produktów Promocyjnych, zdefiniowanych w § 3 ust. 1.
 3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Uczestnikiem Konkursu jest podmiot spełniający wymagania określone w Regulaminie, który dokona prawidłowego zgłoszenia do Konkursu, zgodnie z § 3 (dalej ,, Uczestnik").
 5. Laureat to Uczestnik, którego rozwiązanie Zadania Konkursowego (zdefiniowanego w § 3 ust. 3 lit. c) zostało wyłonione przez Komisję zgodnie z § 6 ust. 1 i ust. 2 (dalej: „Laureat”). Przez zwycięzcę na potrzeby Regulaminu, należy rozumieć Laureata, którego rozwiązanie na Zadanie Konkursowe (zdefiniowane w § 3 ust. 3 lit. c) zostało wybrane przez Komisję i któremu została wydana nagroda w Konkursie (dalej: „Zwycięzca”).

§ 3 

Zasady Konkursu – dokonywanie zgłoszeń

 1. W Konkursie udział bierze napój energetyczny BLACK Energy Drink  (dowolna pojemność) i 4-pak BLACK, pojemność 250 ml, zwany dalej „Produktem Promocyjnym”.
 2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba, o której mowa w § 2 ust. 1, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. dokona w Okresie promocyjnym jednorazowego zakupu co najmniej 4 Produktów Promocyjnych potwierdzonych jednym paragonem fiskalnym (tj. na 1 paragonie 4 szt. produktów BLACK (dowolna pojemność) lub 1 sztuka 4-paka BLACK, pojemność 250 ml);
  2. zachowa dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego (dalej „Dowód zakupu”);
  3. dokona w Okresie promocyjnym prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie za pośrednictwem www.blackfridayakcja.pl (dalej „Strona internetowa”).
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursu za pośrednictwem Strony internetowej polega na:

I)                   W kroku pierwszym:

 1. wpisaniu adresu e-mail, numeru telefonu w dedykowane pola;
 2. wpisaniu danych z Dowodu zakupu tj. numeru z paragonu, NIP-u wystawcy paragonu, numeru kasy fiskalnej, daty wystawienia paragonu fiskalnego;
 3.  złożeniu oświadczenia o ukończeniu 18 lat;
 4. kliknięciu przycisku „DALEJ”.

II)                W kroku drugim:

 1. zaznaczeniu pola „Konkurs”
 2. przesłaniu zgodnie z funkcjonalnością Strony internetowej, skanu lub zdjęcia Dowodu zakupu, które będzie spełniać następujące wymagania techniczne: format .jpg lub .png, łączny rozmiar plików - maksymalnie 5 MB;
 3. przesłaniu, zgodnie z funkcjonalnością Strony internetowej, rozwiązania zadania konkursowego w postaci zdjęcia będącego odpowiedzią na następujące pytanie: „Co to znaczy być Królem nocy?” (dalej: „Zadanie Konkursowe”). Rozwiązanie Zadania Konkursowego musi spełniać następujące wymogi: maksymalny rozmiar pliku 5 MB, format pliku .jpg lub .png;
 4. złożeniu oświadczenia o: akceptacji Regulaminu Konkursu, potwierdzeniu przyjęcia do wiadomości okoliczności wykorzystania przez FoodCare wizerunku Zwycięzcy nagrody głównej do celów reklamowych i promocyjnych oraz okoliczności konieczności zawarcia z FoodCare umowy w tym zakresie;
 5. wysłaniu zgłoszenia poprzez dedykowany przycisk;

 zwane dalej „Zgłoszenie”.

 1. Podczas dokonywania Zgłoszenia Uczestnik może również wyrazić fakultatywną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez FoodCare Sp. z o.o.
 2. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje komunikat wyświetlony na Stronie internetowej z informacją, czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora. Powyższa informacja przesyłana jest również na adres e-mail podany podczas dokonywania Zgłoszenia.
 3. Niewypełnienie Zgłoszenia lub jego niepełne albo nieprawidłowe wypełnienie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie i do otrzymania nagrody.
 4. Do Konkursu dany Dowód zakupu (paragon fiskalny) potwierdzający nabycie danej puszki/butelki  danego Produktu Promocyjnego można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie dany Dowód zakupu pomimo dokonania jednej transakcji, za prawidłowe zostanie uznane tylko pierwsze Zgłoszenie. Zakup wielokrotności 4 (czterech) Produktów Promocyjnych na jednym Dowodzie zakupu nie uprawnia do dokonania większej liczby Zgłoszeń z tego tytułu. Oznacza to, że w przypadku chęci zakupu większej liczby Produktów Promocyjnych każde kolejne 4 (słownie: cztery) Produkty Promocyjne muszą znajdować się na osobnym Dowodzie zakupu.  
 5. Dowód zakupu potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

a)    jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane na nim się znajdują
i prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym i nie jest podrobiony, sfałszowany, potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup;

b)   nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji której dotyczy, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dowodów zakupu;

c)    zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu Promocyjnego, bądź też na Dowodzie zakupu widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego. W razie braku takiego oznaczenia Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić tą okoliczność u wystawcy Dowodu zakupu. Jako potwierdzenie Organizator akceptuje podpis sprzedawcy i pieczątkę sklepu na Dowodzie zakupu;

d)   data i godzina wystawienia paragonu przypada w Okresie promocyjnym, ale przed wysłaniem Zgłoszenia i nie wcześniej niż 27 maja 2022 r. o godzinie 0:00:00.

 1. Jeżeli Komisja stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania,
  którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Konkursu, Komisja może je wykluczyć z Konkursu. Komisja ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Konkursu. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Konkursu tych Uczestników, w stosunku do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Konkursu, bądź wpływają na przebieg Konkursu w inny nieuprawniony sposób.
 2. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności Dowodów zakupu zgłoszonych do Konkursu. Dowód zakupu musi być przechowywany przez Uczestnika w całości, w stanie nienaruszonym pozwalającym na weryfikację, musi być czytelny i niezniszczony, pozwalający na weryfikacje autentyczności oraz danych w nim zawartych. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Komisja ma prawo wykluczyć z Konkursu Uczestnika, który się takim Dowodem zakupu posłużył. Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do dnia 27 września 2022 r.  W związku z treścią zdania poprzedzającego Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych Dowodów zakupu do dnia 27 września 2022 r. W przypadku przedstawienia przez Komisję wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Konkursie oraz Dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 2 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Komisję. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić na adres Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w § 1 ust. 2) w nieprzekraczalnym terminie 6 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie do przedstawienia dokumentacji zgłaszane jest telefonicznie lub e-mailowo, na numer telefonu lub adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na adres wskazany przez Uczestnika w Oświadczeniu laureata. Postanowienia §7 dotyczące procedury wykonywania połączeń stosuje się odpowiednio. Komisja może również wezwać do przedstawienia dokumentacji w formie skanów lub zdjęć w formie elektronicznej (wezwanie kierowane jest na adres e-mail lub numer telefonu wskazany przez Uczestnika w Zgłoszeniu). Wówczas Uczestnik zobowiązany jest do przesłania stosownej dokumentacji na adres wskazany przez przedstawiciela Organizatora w wezwaniu. Powyższe postanowienia odnośnie terminów obowiązują do wezwań elektronicznych.
 3. W Konkursie honorowany jest wyłącznie Dowód zakupu będący paragonem fiskalnym.
 4. Każde Zgłoszenie bierze udział w wyborze Nagrody Tygodniowej I i II Stopnia (zdefiniowanych w § 4 ust. 2 lit. a i b), według terminu dokonania Zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 6 ust. 3 oraz Nagrody Głównej (zdefiniowanej w § 4 ust. 2 lit. c).
 5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Konkursu. Dane rozwiązanie Zadania Konkursowego, Uczestnik może zgłosić tylko raz w trakcie trwania całego Konkursu.
 6. Dany Uczestnik może wygrać w Konkursie maksymalnie 3 (słownie: trzy) nagrody tj. 1 (słownie: jedną) Nagrodę Tygodniową I Stopnia, 1 (słownie: jedną) Nagrodę Tygodniową II Stopnia oraz 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną.
 7. Za jednego Uczestnika na potrzeby Konkursu poczytuje się tę samą osobę fizyczną, niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, numerami telefonu, IP, itp. się posługuje w Konkursie. Z jednego adresu zamieszkania może wygrać maksymalnie dwóch Uczestników.
 8. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. zabronione jest dokonywanie Zgłoszenia udziału w Konkursie w imieniu osób trzecich. Zgłoszone rozwiązanie  Zadania Konkursowego powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika i nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych produktów marki BLACK. W rozwiązaniu Zadania Konkursowego może być uwidoczniony wizerunek osób, które wyrażają zgodę na publiczne udostępnienie ich wizerunku na potrzeby Konkursu, przy czym w ramach Zadania Konkursowego nie mogą zostać zamieszczone wizerunki osób niepełnoletnich. Uczestnik przed dokonaniem Zgłoszenia do Konkursu zobowiązany jest do uzyskania zgód o których mowa w zdaniu powyższym od osób, których wizerunek widoczny jest na zdjęciu stanowiącym rozwiązanie Zadania Konkursowego oraz poinformowania takich osób o treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w § 5 stosowanej odpowiednio do tych osób.
 9. Niedopuszczalne jest Zgłoszenie do Konkursu rozwiązania Zadania Konkursowego, które:

a)    narusza prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa pokrewne, dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej;

b)   zawiera w swojej treści wulgaryzmy, treści obraźliwe, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści o charakterze erotycznym, propagujące przemoc, sprzeczne z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszające prawa osób trzecich, w szczególności zawierające treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym.

 

§ 4

 Nagrody

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora w Konkursie na wygrane wynosi 45 769,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 15 (słownie: piętnaście) sztuk.
 2. Nagrodami w Konkursie są:
  1. Nagrody Tygodniowe I Stopnia w postaci hulajnogi elektrycznej marki Motus o wartości 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych i 00/100) brutto każdy wraz z nagrodą pieniężną - kwotą przeznaczoną na poczet podatku od nagród w wysokości 278,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100). Łączna wartość jednej Nagrody Tygodniowej I Stopnia to 2778,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i 00/100) brutto. Łącznie Organizator przewidział 3 (słownie: trzy) sztuki Nagród Tygodniowych I Stopnia w Konkursie, po 1 (słownie: jednej) w Tygodniach I, VII i XIV Okresu promocyjnego, o których mowa w § 6 ust. 3;
  2. Nagrody Tygodniowe II Stopnia w postaci roweru stacjonarnego marki Zipro o wartości 1699,00 zł (słownie: tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto każdy wraz z nagrodą pieniężną - kwotą przeznaczoną na poczet podatku od nagród w wysokości 189,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć złotych i 00/100). Łączna wartość jednej Nagrody Tygodniowej II Stopnia to 1888,00 zł (słownie: tysiąc osiemset osiemdziesiąt osiem złotych i 00/100) brutto. Łącznie Organizator przewidział 11 (słownie: jedenaście) sztuk Nagród Tygodniowych II Stopnia w Konkursie, po 1 (słownie: jednej) w Tygodniach II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII Okresu promocyjnego, o których mowa w § 6 ust. 3;
  3. Nagroda Główna w postaci: vouchera uprawniającego do wyjazdu na Ibizę dla 2 osób w terminie od 20.09.2022 r. do 27.09.2022, który obejmuje:

                              i.            Transport z Katowic na Ibizę oraz z Ibizy do Katowic;

                            ii.            Transfery z lotniska do hotelu oraz z hotelu na lotnisko;

                          iii.            Siedem nocy w 3* hotelu wraz z wyżywieniem;

 

oaz kwoty pieniężnej o wartości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100). Całkowita wartość Nagrody Głównej to 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych i 00/100) brutto wraz z nagrodą pieniężną - kwotą przeznaczoną na poczet podatku od nagród w wysokości 1 667,00 zł (słownie: tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100). Łączna wartość Nagrody Głównej to 16 667,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100). Łącznie Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) sztukę Nagrody Głównej w Konkursie.

 1. Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową, za wyjątkiem sytuacji, gdy wydanie Nagrody Głównej nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora, np. działania siły wyższej. W takiej sytuacji, Nagroda Główna w części stanowiącej voucher uprawniający do wyjazdu na Ibizę zostanie wydana w formie vouchera uprawniającego do wyjazdu organizowanego przez profesjonalne biuro podróży, przy czym maksymalny termin realizacji ww. wyjazdu to 30.11.2022 r.
 2. Aby zrealizować Nagrodę Główną, Zwycięzca oraz wskazana przez niego osoba towarzysząca, muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające do wyjazdu za granicę (dowód osobisty lub paszport) i posiadać możliwość odbycia takiej podróży zagranicznej w terminie 20.09.2022 – 27.09.2022 r. w zgodzie z właściwymi przepisami obowiązującymi w dacie wyjazdu, w tym przepisami ustanawiającymi wymogi dotyczące podróży związane z COVID-19 obowiązującymi w Hiszpanii i w Polsce. Organizator nie odpowiada za brak ważnych dokumentów lub prawnie wymaganych zaświadczeń przez osoby, o których mowa w zd. 1 powyżej lub za przypadki, w których dokumenty  lub zaświadczenia uprawniające do wyjazdu za granicę nie posiadają odpowiedniego okresu ważności lub z innych powodów nie mogą być użyte do wyjazdu za granicę, które to braki mogą skutkować niemożnością zrealizowania Nagrody Głównej. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z wyrobieniem dowodu osobistego, paszportu, innych zaświadczeń lub testów, koniecznych do realizacji Nagrody Dodatkowej.
 3. Zwycięzca Nagrody Głównej zobowiązany jest do podania swoich prawidłowych danych osobowych oraz do podania prawidłowych danych osobowych osoby towarzyszącej w terminie wskazanym przez Organizatora, w pełni zgodnych z danymi znajdującymi się na dokumencie uprawniającym do przekroczenia granicy. Skutkiem podania nieprawidłowych lub niepełnych danych może być niemożliwość realizacji Nagrody Głównej.
 4. Po przekazaniu do Organizatora przez Zwycięzcę Oświadczenia Laureata Nagrody Głównej i wskazaniu osoby towarzyszącej w realizacji Nagrody Głównej, nie ma możliwości zmiany przez Zwycięzcę osoby towarzyszącej oraz modyfikacji jej danych osobowych.
 5. Organizator dopuszcza możliwość realizacji Nagrody Głównej poprzez mniejszą liczbę osób, jednakże w przypadku realizacji Nagrody Głównej przez mniejszą liczbę osób, Zwycięzcy nie przysługuje ekwiwalent pieniężny. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie może wziąć udziału w realizacji Nagrody Głównej, wskazana przez niego osoba towarzysząca, w dalszym ciągu może zrealizować Nagrodę Główną pod warunkiem, iż Zwycięzca udzieli jej pełnomocnictwa do odbioru Nagrody. Brak udzielenia pełnomocnictwa będzie skutkował niemożnością realizacji Nagrody Głównej.
 6. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1128). Oznacza to, iż od wartości Nagrody, Organizator pobiera kwotę na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 10% nagrody, na co zwycięzca wyraża zgodę.

 

§ 5 

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (dale: „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych jest:

a)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia Laureatów Konkursu - FoodCare Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Spokojnej 4, wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000146008 , NIP 944-18-47-411 REGON 357069943 wysokość kapitału zakładowego: 50 849 460,00 zł. zł, e-mail: iod@foodcare.pl (dalej: „FoodCare”). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest realizacja Konkursu służącego promowaniu produktów należących do marki Administratora. FoodCare Sp. z o.o. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Konkursem Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu.

b)   W odniesieniu do danych osobowych Zwycięzcy Nagrody Głównej w Konkursie w zakresie wykorzystania jego wizerunku w ramach kampanii reklamowej marki BLACK – FoodCare. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. FoodCare powierzył dane osobowe Organizatorowi Konkursu tj. Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

c)    W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych oraz danych osobowych przetwarzanych w celu wysyłania przez FoodCare informacji handlowych drogą elektroniczną – FoodCare. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. dobrowolna zgoda. FoodCare powierzył dane osobowe spółce Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz i zlecenie Administratora. Zgodą można wycofać w każdym czasie, wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@foodcare.pl.

d)   W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2 a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl);

e)    W odniesieniu do danych osobowych Laureatów i Zwycięzców Konkursu przetwarzanych w celu weryfikacji i wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości)  – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2 a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Konkursu oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez FoodCare Sp. z o.o., danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: iod@foodcare.pl
 2. Z Organizatorem można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl lub listowanie na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2 a, 02-737 Warszawa.
 3. Osobie, której dane są przetwarzane:
 4. przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych;
 5. przysługuje również prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
 6. przysługuje prawo do żądania usunięcia jej danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 7. przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 8. przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych;
 9. przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  1. W przypadku, gdy dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie jego zgody, przysługuje mu prawo do jej wycofania. Przy czym odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
  2. Dane osobowe Zwycięzców Nagród Tygodniowych I i II Stopnia zostaną przekazane firmie kurierskiej lub instytucji pocztowej za pośrednictwem której Organizator dokonuje wysyłki nagród. Dane osobowe Zwycięzcy Nagrody Głównej oraz osoby towarzyszącej przekazane zostaną do profesjonalnego biura podróży, które odpowiadać będzie za realizację wyjazdu oraz do instytucji finansowej, która odpowiadać będzie za zrealizowanie przelewu.  Podmiotom tym zostaną przekazane wyłącznie takie dane, jakie są niezbędne do realizacji wydania nagrody. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi IT, prawne, księgowe dla administratora. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
  3. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz (w odniesieniu do Laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz (w przypadku Laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
  4. Podanie danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych oraz w celu otrzymywania informacji handlowych od FoodCare jest dobrowolne.
  5. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
  6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
  7. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem lub do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Konkursie lub wymaganego prawem okresu przechowywania dokumentacji przez Administratora. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa. W przypadku Uczestników Konkursu, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz danych osobowych przetwarzanych w celu wysyłania przez FoodCare informacji handlowych drogą elektroniczną dane osobowe przetwarzane są do momentu wycofania zgody.

 

§ 6

 Przyznanie Nagród

 1. Wyboru zwycięskich Zgłoszeń w zakresie Nagród Tygodniowych I i II Stopnia dokonują uprawnieni członkowie Komisji. Komisja podejmuje decyzję w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności i atrakcyjności rozwiązań Zadań Konkursowych. W skład Komisji, która wybiera zwycięskie Zgłoszenia w zakresie Nagród Tygodniowych I i II Stopnia, wchodzą przedstawiciele Organizatora. Komisja dokonuje wyboru zwycięskich Zgłoszeń w następujący sposób:
  1. w Tygodniach I, VII i XIV Okresu promocyjnego, o których mowa w § 6 ust. 3, Komisja wybiera po 1 (słownie: jedynym) Zgłoszeniu, które otrzymuje prawo do Nagrody Tygodniowej I Stopnia;
  2. w Tygodniach II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII Okresu promocyjnego, o których mowa w § 6 ust. 3, Komisja wybiera po 1 (słownie: jedynym) Zgłoszeniu, które otrzymuje prawo do Nagrody Tygodniowej II Stopnia.
 2. Komisja wybiera również po dwa Zgłoszenia rezerwowe do każdej Nagrody Tygodniowej I i II Stopnia. Komisja decyduje, które Zgłoszenie jest Zgłoszeniem zwycięskim, a które zgłoszenia są odpowiednio Pierwszym Zgłoszeniem rezerwowym, a które Drugim Zgłoszeniem rezerwowym.
 3. Zgłoszenia są kwalifikowane do danego tygodnia Konkursu w zależności od terminu w którym Zgłoszenie dotarło do Organizatora (data wpływu na serwer Organizatora), zgodne z poniższym podziałem:

 

Okres przyjmowania Zgłoszeń

Data wyboru zwycięskich Zgłoszeń

Tydzień I: 27.05 - 2.06.2022 r.

3.06.2022 r.

Tydzień II: 3 - 9.06.2022 r.

10.06.2022 r.

Tydzień III: 10 - 16.06.2022 r.

17.06.2022 r.

Tydzień IV: 17 - 23.06.2022 r.

24.06.2022 r.

Tydzień V: 24 - 30.06.2022 r.

1.07.2022 r.

Tydzień VI: 1 - 07.07.2022 r.

8.07.2022 r.

Tydzień VII: 8 - 14.07.2022 r.

15.07.2022 r.

Tydzień VIII: 15 - 21.07.2022 r.

22.07.2022 r.

Tydzień IX: 22 - 28.07.2022 r.

29.07.2022 r.

Tydzień X: 29.07 - 4.08.2022 r.

5.08.2022 r.

Tydzień XI: 5 - 11.08.2022 r.

12.08.2022 r.

Tydzień XII: 12 - 18.08.2022 r.

19.08.2022 r.

Tydzień XIII: 19 - 25.08.2022 r.

26.08.2022 r.

Tydzień XIV: 26.08 - 1.09.2022 r.

2.09.2022 r.

 

 1. Laureat Nagrody Głównej wyłaniany jest maksymalnie do dnia 2 września 2022 r. spośród wszystkich zwycięskich Zgłoszeń do Nagród Tygodniowych I i II Stopnia. Komisja wybiera również trzy Zgłoszenia rezerwowe do Nagrody Głównej. Komisja decyduje, które Zgłoszenie jest Zgłoszeniem zwycięskim, a które zgłoszenia są odpowiednio Pierwszym Zgłoszeniem rezerwowym, Drugim Zgłoszeniem rezerwowym, a które Trzecim Zgłoszeniem rezerwowym.
 2. Wyboru zwycięskich Zgłoszeń w zakresie Nagrody Głównej dokonują uprawnieni członkowie Komisji. Komisja podejmuje decyzję w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności i atrakcyjności rozwiązań Zadań Konkursowych. W skład Komisji, która wybiera zwycięskie Zgłoszenia w zakresie Nagrody Głównej, wchodzą przedstawiciele Organizatora.
 3. Decyzja dotycząca wyboru rozwiązania Zadania Konkursowego podjęta przez Komisję jest ostateczna, co jednak nie wyłącza prawa Uczestnika do zgłoszenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

 

 

§ 7 

Warunki wydania Nagród

NAGRODY TYGODNIOWE I i II STOPNIA

 1. Laureaci Nagród Tygodniowych I i II Stopnia informowani są telefonicznie na numer wskazany w Zgłoszeniu o wyłonieniu ich Zgłoszenia jako zwycięskiego w dniu wyłonienia lub następnego dnia roboczego przypadającego po dniu wyłonienia. Organizator każdego dnia podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z Laureatem, tzn. wykonuje połączenia telefoniczne na wskazany przez Laureata numer telefonu. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy. Organizator może wysyłać wiadomość SMS z informacją, że podjęta zostanie próba kontaktu telefonicznego (treść komunikatu: „Konkurs Every Friday is Black Friday: W zwiazku z wylonieniem Twojego zgloszenia w konkursie podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w nablizszych dniach. Konkurs dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.blackfridayakcja.pl”).
 2. W przypadku braku kontaktu z Laureatem we wskazanym wyżej terminie (ust. 1), Organizator ostatniego dnia terminu wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „Konkurs Every Friday is Black Friday: W zwiazku z wylonieniem Twojego zgloszenia w konkursie podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Konkurs dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.blackfridayakcja.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do nagrody.
 3. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 powyżej Laureat potwierdza swój udział w Konkursie oraz proszony jest o przekazanie swoich danych osobowych wymaganych do identyfikacji (imię, nazwisko).  Laureat Nagrody Tygodniowej I lub II Stopnia informowany jest także o konieczności przesłania:

a)    Własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe laureata zgodnie ze wzorem „Oświadczenie Laureata Nagrody” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl w zakładce REGULAMINY w części dedykowanej Konkursowi bądź na stronie www.blackfridayakcja.pl, oraz stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu;

b)     Oryginału Dowodu zakupu (paragonu fiskalnego), z tytułu którego Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia;

 1. Laureat Nagrody Tygodniowej I lub II Stopnia,są zobowiązani do przesłania skanów lub zdjęć dokumentów opisanych w ust. 3, na adres: blackfridayakcja@uniqueone.pl. Skany lub zdjęcia dokumentów muszą spełniać następujące wymagania techniczne: format .jpg, .png lub .pdf, łączny rozmiar plików - maksymalnie 10 MB. W tytule wiadomości należy wpisać: „Laureat Nagrody Tygodniowej w Konkursie Every Friday is Black Friday”. Dokumenty należy przesłać w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ustępach powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data wpływu na serwer Organizatora. Jeśli Laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
 2. 5.      W przypadku, gdy laureat Nagrody Tygodniowej I lub II Stopnia nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych w Regulaminie Konkursu, w szczególności utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie, lub nie można się z nim skontaktować w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie, Nagroda przechodzi na pierwszego Laureata rezerwowego do danej nagrody. Postanowienia powyższe stosuje się do niej odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, iż pierwsza próba kontaktu odbywa się
  z Laureatem rezerwowym następnego dnia po utracie prawa do Nagrody przez Laureata, a Organizator podejmuje próby kontaktu przez 2 dni robocze i jeśli w tym terminie nie powiedzie się próba kontaktu z przyczyn leżących po stronie Laureata rezerwowego stosuje się postanowienia ust. 2 (komunikat SMS). Jeśli Pierwszy Laureat rezerwowy również nie spełni wymagań określonych powyżej, Nagroda przechodzi na drugiego Laureata rezerwowego, odpowiednio według procedur wskazanych w niniejszym paragrafie. W przypadku jeżeli drugi Laureat rezerwowy również nie spełni wymagań określonych powyżej, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

 

NAGRODA GŁÓWNA

 1. Laureat Nagrody Głównej, w tym także Zgłoszenia rezerwowe do Nagrody Głównej, informowani są telefonicznie na numer wskazany w Zgłoszeniu o wyłonieniu ich Zgłoszenia jako zwycięskiego lub Zgłoszenia rezerwowego w dniu wyłonienia. Organizator każdego dnia przeznaczonego na kontakt podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z Laureatem, tzn. wykonuje połączenia telefoniczne na wskazany przez Laureata numer telefonu. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy. Organizator może wysyłać wiadomość SMS z informacją, że podjęta zostanie próba kontaktu telefonicznego (treść komunikatu: „Konkurs Every Friday is Black Friday: W zwiazku z wylonieniem Twojego zgloszenia w konkursie podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w najblizszych dniach. Konkurs dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.blackfridayakcja.pl”).
 2. W przypadku braku kontaktu z Laureatem we wskazanym wyżej terminie (ust. 1), Organizator ostatniego dnia terminu wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „Konkurs Every Friday is Black Friday: W zwiazku z wylonieniem Twojego zgloszenia w konkursie podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Konkurs dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.blackfridayakcja.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do nagrody.
 3. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 powyżej Laureat potwierdza swój udział w Konkursie oraz proszony jest o przekazanie swoich danych osobowych wymaganych do identyfikacji (imię, nazwisko). Informowany jest również o kolejności jego Zgłoszenia na liście wyłonionych Laureatów (czy jego Zgłoszenie jest Zgłoszeniem zwycięskim czy Zgłoszeniem rezerwowym) i o konieczności przesłania:

a)      Własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe laureata zgodnie ze wzorem „Oświadczenie Laureata Nagrody” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl w zakładce REGULAMINY w części dedykowanej Konkursowi bądź na stronie www.blackfridayakcja.pl, oraz stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu;

b)      Umowy dotyczącej wykorzystania wizerunku, sylwetki i głosu Zwycięzcy Nagrody Głównej, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.

 1. Laureat Nagrody Głównej lub Laureat rezerwowy ,są zobowiązani do przesłania skanów lub zdjęć dokumentów opisanych w ust. 8, na adres: blackfridayakcja@uniqueone.pl. Skany lub zdjęcia dokumentów muszą spełniać następujące wymagania techniczne: format .jpg, .png lub .pdf, łączny rozmiar plików - maksymalnie 10 MB. W tytule wiadomości należy wpisać: „Laureat Nagrody Głównej w Konkursie Every Friday is Black Friday”. Dokumenty należy przesłać w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ustępach powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data wpływu na serwer Organizatora. Jeśli Laureat lub Laureat rezerwowy nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
 2. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do pierwszego, drugiego i trzeciego Laureata rezerwowego do Nagrody Głównej. Laureaci rezerwowi do Nagrody Głównej informowani są o wyłonieniu ich Zgłoszenia jako rezerwowego wraz z Laureatem zwycięskiego Zgłoszenia. Laureat pierwszego Zgłoszenia Zwycięskiego jest informowany o fakcie zmiany statusu jego Zgłoszenia z rezerwowego na Zgłoszenie zwycięskie, następnego dnia roboczego po negatywnej weryfikacji Zgłoszenia zwycięskiego, analogicznie w przypadku Laureata drugiego Zgłoszenia rezerwowego, który jest informowany o zmianie statusu jego Zgłoszenia na Zgłoszenie zwycięskie następnego dnia roboczego po negatywnej weryfikacji pierwszego Zgłoszenia rezerwowego. Laureat trzeciego Zgłoszenia rezerwowego jest informowany o zmianie statusu jego Zgłoszenia na Zgłoszenie zwycięskie następnego dnia roboczego po negatywnej weryfikacji drugiego Zgłoszenia rezerwowego. W przypadku niespełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie Konkursu, bądź utracie prawa do nagrody przez trzeciego Laureata rezerwowego niewydana nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA NAGRÓD TYGODNIOWYCH I i II STOPNIA ORAZ NAGRODY GŁÓWNEJ

 1. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z Laureatem nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenia się poczty głosowej, braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru) odmowy przeprowadzenia rozmowy bądź braku możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem wskazanym w Zgłoszeniu.
 2. Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez Zwycięzcę (tj. pozytywnie zweryfikowanego Laureata).
 3. W razie podjęcia wątpliwości czy Laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może do dnia 8 września 2022 r. (w przypadku Laureata Nagrody Głównej) lub do dnia 28 września 2022 r. (w przypadku Laureata Nagrody Tygodniowej I lub II Stopnia), zwrócić się do Laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem Konkursu oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte), lub przedstawienia części lub wszystkich zgłoszonych do Konkursu Dowodów zakupu. W zakresie trybu i terminów, z zastrzeżeniem terminów, o których mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się postanowienia § 3 ust. 10.
 4. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat telefonicznym, e-mailowym lub listownym wezwaniem Organizatora, o którym mowa w § 3 ust. 10 oraz w § 7 ust. 13 powyżej, skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody.
 5. Po zakończeniu procesu weryfikacji i wyłonieniu Zwycięzcy Nagrody Głównej, Organizator zwróci się do Zwycięzcy za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w Oświadczeniu Laureata Nagrody Głównej lub za pośrednictwem połączenia telefonicznego wykonanego na numer telefonu podany w Oświadczeniu Laureata Nagrody Głównej, o przedstawienie danych wymaganych przez profesjonalne biuro podróży do  zrealizowania Nagrody Głównej. Brak podania danych, o których mowa w zdaniu powyżej skutkuje brakiem możliwości zrealizowania Nagrody Głównej.
 6. Nagrody niewydane w trybie opisanym powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora.
 7. Lista Zwycięzców dostępna jest na www.blackfridayakcja.pl w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości Zwycięzcy po przeprowadzeniu procedury weryfikacji i przyznaniu Zwycięzcy prawa do Nagrody.  Organizator na stronie www.blackfridayakcja.pl opublikuje również zwycięskie rozwiązania Zadania Konkursowego (zdjęcia).
 8. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania rozstrzyga Komisja.
 9. W przypadku gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano Laureatowi, który dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data (i godzina) faktycznego dokonania zakupu wynikająca z Dowodu Zakupu, traci on prawo do Nagrody.
 10. W przypadku gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano Laureatowi należącemu do grona osób, o których mowa w §2 ust. 3, traci on prawo do Nagrody.

 

§ 8 

Termin wydania Nagród

 1. Nagrody Tygodniowe I i II Stopnia, są wydawane przesyłką pocztową lub kurierską wysłaną na koszt Organizatora, na adres wskazany w Oświadczeniu przez Laureata. Nagrody wysyłane są do 20 października 2022 r., przez co rozumie się maksymalną datę nadania.
 2. Nagrody Tygodniowe I i II Stopnia wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Nagroda Główna wydawana jest w następujący sposób, że:
 4. Zwycięzca do dnia 19 września 2022 r., otrzyma na adres e-mail podany w Oświadczeniu Laureata, voucher uprawniający do skorzystania z wyjazdu. Voucher uprawnia do skorzystania z wyjazdu zorganizowanego przez profesjonalne biuro podróży, którego pełne dane zostaną wskazane w voucherze.
 5. Zwycięzca do dnia 19 września 2022 r., otrzyma na numer rachunku bankowego podanego w Oświadczeniu Laureata kwotę pieniężną stanowiącą element składowy Nagrody Głównej. Wydanie kwoty pieniężnej stanowiącej element składowy Nagrody Głównej realizowane jest wyłącznie na numery rachunków bankowych w bankach prowadzących działalność operacyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 9 

Prawa autorskie do rozwiązań Zadań Konkursowych

 1. Zwycięzca, w zamian za otrzymaną Nagrodę, z chwilą Zgłoszenia swojego udziału w Konkursie, udziela Organizatorowi bez ograniczeń czasowych, terytorialnych i ilościowych licencji niewyłącznej na korzystanie z rozwiązania Zadania Konkursowego (zdjęcia) (dalej: „Utwór”) oraz wizerunku Uczestnika utrwalonego w rozwiązaniu Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:

a)      w zakresie utrwalania i zwielokrotniania rozwiązania Zadania Konkursowego oraz jego opracowań – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy rozwiązań Zadania Konkursowego, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b)      w zakresie obrotu oryginałem rozwiązania Zadania Konkursowego lub jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których rozwiązanie Zadania Konkursowego utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,

c)      w zakresie rozpowszechniania rozwiązania Zadania Konkursowego lub jego opracowań w sposób inny niż określony w lit. a) lub b) powyżej – publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania rozwiązania Zadania Konkursowego w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym nadawania za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, w multipleksach, reemitowania, rozpowszechniania w prasie, w sieci Internet, w tym na Stronie internetowej tj. www.blackfridayakcja.pl, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów, niezależnie od ich liczby oraz formy, częstotliwości, miejsca i czasu dostępu,

d)     w zakresie korzystania z rozwiązania Zadania Konkursowego w pełnym zakresie potrzeb Organizatora lub podmiotu produkującego i/lub sprzedającego produkty marki „BLACK” związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, w tym zwłaszcza w celach reklamowych, marketingowych, promocyjnych tych podmiotów oraz ich produktów, w tym w szczególności wykorzystywania rozwiązania Zadania Konkursowego lub jego części w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS lub elementu opakowania produktów podmiotu produkującego i/lub sprzedającego produkty pod marką „BLACK”,

e)      w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w rozwiązaniu Zadania Konkursowego w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części rozwiązania Zadania Konkursowego oraz korzystania z tak zmienionego rozwiązania Zadania Konkursowego, jego opracowań, przeróbek i modyfikacji w sposób określony w niniejszym paragrafie;

f)       w zakresie udzielania sublicencji do rozwiązania Zadania Konkursowego w zakresie określonym w niniejszym paragrafie.

 1. Przesłanie rozwiązania Zadania Konkursowego zgodnie z zasadami wskazanymi
  w § 3 Regulaminu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku, artystycznego wykonania Uczestnika zamieszczonego w Zgłoszeniu - na zasadach i w zakresie określonych w ust. 1 powyżej. Wysyłając rozwiązanie Zadania Konkursowego Uczestnik oświadcza również, iż posiada zgodę na wykorzystanie wizerunku, artystycznego wykonania osób trzecich zamieszczonych w rozwiązaniu Zadania Konkursowego na zasadach i w zakresie określonych w ust. 1 powyżej.
 2. Zwycięzca wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do rozwiązania Zadania Konkursowego i rozporządzania tymi prawami. Organizator, lub wskazana przez niego osoba lub podmiot, jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek Utworu, łączenia go z innymi utworami i innych zmian oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami oraz zezwalania innym osobom lub podmiotom na powyższe działania.
 3. Zwycięzca ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora lub innych podmiotów, którym Organizator udzielił sublicencji do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora lub te podmioty rozwiązania Zadania Konkursowego.
 4. Zwycięzca zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych w sposób ograniczający Organizatora lub inne podmioty, którym Organizator udzielił sublicencji w wykonywaniu praw do rozwiązania Zadania Konkursowego nabytych zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zwycięzca zgadza się, że Organizator lub inne podmioty, którym Organizator udzielił sublicencji są uprawnione korzystać z rozwiązania Zadania Konkursowego, zarówno z oznaczeniem jego autorstwa, jak i bez takiego oznaczenia.
 5. Zwycięzca zgadza się na to, by na żądanie Organizatora podpisać stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie praw autorskich do nagrodzonego rozwiązania Zadania Konkursowego. Organizator jest uprawniony do wstrzymania wydania Nagrody do czasu złożenia przez Zwycięzcę oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

 

 • § 10

Działania reklamowe Zwycięzcy Nagrody Głównej

 1. Dokonując Zgłoszenia do Konkursu Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż uczestnictwo Zwycięzcy Nagrody Głównej w działaniach PR-owych, marketingowych i reklamowych mających za cel wypromowanie produktów marki BLACK są elementem Konkursu.
 2. Uczestnik poprzez dokonanie Zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że w przypadku wyłonienia jego Zgłoszenia jako zwycięskiego w zakresie Nagrody Głównej, jest zainteresowany osobistym udziałem w planowanych działaniach PR-owych, reklamowych i marketingowych produktów marki BLACK, a dotyczących przygotowania foto/wideorelacji z wyjazdu na Ibizę, stanowiącego Nagrodę Główną w Konkursie. Jednocześnie Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest w pełni uprawniony do swobodnego dysponowania swoim wizerunkiem, sylwetką i głosem, w szczególności, że jest uprawniony i może swobodnie świadczyć na rzecz FoodCare usługi polegające na prezentowaniu i rozpowszechnianiu swojego wizerunku, sylwetki, głosu oraz imienia i nazwiska.
 3. Treść umowy w zakresie działań o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu. Organizator jest uprawniony do wstrzymania wydania Nagrody do czasu podpisania przez Zwycięzcę umowy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, sylwetki i głosu Zwycięzcy Nagrody Głównej jest zawarte w Nagrodzie Głównej.

 

§ 11

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do 4 listopada 2022 r., przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone wiadomością e-mail wysłaną na adres: blackfridayakcja@uniqueone.pl lub listownie na adres Organizatora (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2 a, 02-737 Warszawa). W tytule wiadomości należy wpisać „Reklamacja – konkurs Every Friday is Black Friday”. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres e-mail uczestnika (jeżeli odpowiedź na reklamację ma być wysłana na adres e-mail inny niż ten z którego nadano wiadomość z reklamacją) lub adres do korespondencji (w przypadku reklamacji przesłanych listownie), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu oraz Oświadczenie Laureata są dostępne do wglądu dla uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora. Regulamin i oświadczenie dostępne są również na stronie www.uniqueone.pl oraz www.blackfridayakcja.pl.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Organizator zaprzestanie korzystania z rozwiązań Zadań Konkursowych przesłanych w ramach Konkursu, które nie zostały wyłonione jako zwycięskie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 4. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt w związku z realizacją Konkursu zarówno poprzez połącznia telefoniczne, komunikaty SMS oraz wiadomości e-mail. Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie Zgłoszenia do Konkursu, wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail oraz bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS informujących o przebiegu Konkursu. Kontakt z Uczestnikiem następuje tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.
 6. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Laureata Nagrody Tygodniowej

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Laureata Nagrody Głównej

Załącznik nr 3 – Wzór umowy ze Zwycięzcą Nagrody Głównej

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Laureata Nagrody Tygodniowej

OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY TYGODNIOWEJ

(hulajnoga lub rower stacjonarny)

 

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Konkursie jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.) i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 2 ust. 2 i 3 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w regulaminie Konkursu.

 

___________________________________________________________

ADRES E-MAIL PODANY W ZGŁOSZENIU

___________________________________________________________

NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

_____________________________________________________________

ULICA, NUMER DOMU/MIESZKANIA

_____________________________________________________

KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO

 

______________________________________

CZYTELNY PODPIS (imię i nazwisko) I DATA

 

PAMIĘTAJ!

DOŁĄCZ SKAN/ZDJĘCIE ORYGINAŁU DOWODU ZAKUPU Z TYTUŁU KTÓREGO DOKONANO ZWYCIĘSKIEGO ZGŁOSZENIA!

Dopuszczalny format: .jpg, .png lub .pdf. Łączny rozmiar plików - maksymalnie 10 MB.

 

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2 a, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Twoje dane osobowe jako Laureata Konkursu przetwarzamy w celu weryfikacji i wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji Konkursu oraz posiadanie dowodu prawidłowego jego przeprowadzenia, w tym ewidencjonowania tego procesu i wydania nagrody, w szczególności na potrzeby kontroli. Z pełną treścią obowiązku informacyjnego możesz zapoznać się w § 5 Regulaminu Konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Laureata Nagrody Głównej

OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ

 

 

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Konkursie jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.) i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 2 ust. 2 i 3 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w regulaminie Konkursu.

 

___________________________________________________________

ADRES E-MAIL PODANY W ZGŁOSZENIU

___________________________________________________________

NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

_____________________________________________________________

NUMER KONTA DO WYDANIA CZĘŚCI PIENIĘŻNEJ NAGRODY

_____________________________________________________

 

______________________________________

CZYTELNY PODPIS (imię i nazwisko) I DATA

 

 

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2 a, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Twoje dane osobowe jako Laureata Konkursu przetwarzamy w celu weryfikacji i wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji Konkursu oraz posiadanie dowodu prawidłowego jego przeprowadzenia, w tym ewidencjonowania tego procesu i wydania nagrody, w szczególności na potrzeby kontroli. Z pełną treścią obowiązku informacyjnego możesz zapoznać się w § 5 Regulaminu Konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy ze Zwycięzcą Nagrody Głównej

 

UMOWA

zawarta w dniu ………………. roku w Warszawie pomiędzy:

 

FoodCare Sp. z o. o. siedzibą w Zabierzowie, ul. Spokojna 4, 32-080 Zabierzów, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000146008, posiadającą NIP 9441847411, REGON 357069943, kapitał zakładowy w wysokości 50 849 460,00 zł.

Reprezentowaną przez:

 

 

zwana dalej „FoodCare”,

 

a,

 

____________________________ zamieszkały/a w _____________________ (kod pocztowy:

 

___________________________) przy ulicy ____________________________________________,

 

legitymującą/cym się dowodem tożsamości numer i seria __________________________________.

 

zwany dalej „Zwycięzcą”

 

FoodCare i Zwycięzca zwane są dalej łącznie „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.

 

Strony postanowiły zawrzeć umowę o następującej treści (zwaną dalej „Umową”):

 

§ 1. Oświadczenia Stron

 1. FoodCare oświadcza, że zawiera niniejszą Umowę celem podjęcia – z udziałem Zwycięzcy - działań PR-owych, marketingowych i reklamowych mających za cel wypromowanie produktów marki BLACK w związku z konkursem pod nazwą „Every Friday is Black Friday” (dalej: „Konkurs”), organizowanym przez Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2 a, (02-737) Warszawa, KRS: 0000061512 (dalej: „Organizator Konkursu”), poprzez wykorzystanie – na warunkach przewidzianych w niniejszej Umowie – w materiałach reklamowych dotyczących produktów marki BLACK artystycznego wykonania, wizerunku, sylwetki, głosu oraz imienia i nazwiska oraz know-how Zwycięzcy.
 2. Zwycięzca oświadcza, że zapoznał się z zakresem oraz koncepcją kreatywną kampanii dotyczącej produktów marki BLACK oraz, że jest zainteresowany osobistym udziałem w planowanych działaniach PR-owych, reklamowych i marketingowych, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
 3. Zwycięzca oświadcza i gwarantuje, że jest w pełni uprawniony do swobodnego dysponowania swoim wizerunkiem, sylwetką i głosem w zakresie objętym przedmiotem Umowy, w szczególności, że jest uprawniony i może swobodnie świadczyć na rzecz FoodCare usługi polegające na prezentowaniu i rozpowszechnianiu swojego wizerunku, sylwetki, głosu oraz imienia i nazwiska. Z tego tytułu Zwycięzca przyjmuje pełną odpowiedzialność prawną.
 4. Zwycięzca zapewnia, że zawarcie oraz wykonanie niniejszej Umowy nie naruszy zobowiązań Zwycięzcy wobec osób trzecich. W przypadku, gdy w związku z zawarciem niniejszej Umowy lub jej wykonaniem dojdzie do naruszenia przez Zwycięzcę lub z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy jakichkolwiek praw osób trzecich przyznanych im przez Zwycięzcę albo do niewykonania lub nienależytego wykonania jakichkolwiek zobowiązań Zwycięzcy wobec osób trzecich, Zwycięzca poniesie całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu wobec takich osób, a nadto pokryje na zasadach ogólnych określonych w przepisach kodeksu cywilnego, wszelkie szkody, jakie poniesie na skutek powyższych okoliczności FoodCare, Organizator Konkursu lub ich następcy prawni. Zwycięzca zapewnia, że nie jest stroną żadnej umowy, której wykonywanie naruszałoby postanowienia niniejszej Umowy.
 5. Strony będą współpracować przy wykonywaniu niniejszej Umowy celem zrealizowania usług o najwyższej jakości.

 

§ 2. Przedmiot Umowy

 

 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przez Zwycięzcę relacji zdjęciowej oraz wideorelacji, mającej miejsce podczas wyjazdu na Ibizę, będącego nagrodą w Konkursie, w postaci wykonania zdjęć oraz filmów z udziałem Zwycięzcy, na których zostanie utrwalony wizerunek, sylwetka oraz imię i nazwisko Zwycięzcy, które to zdjęcia i nagrania zostaną wykorzystane w działaniach PR-owych, reklamowych i marketingowych dotyczących produktów marki BLACK, prowadzonych przez FoodCare. Zwycięzca na mocy niniejszej Umowy udziela zezwolenia na wykorzystanie w materiałach reklamowych i PR’owych (w zakresie reklamy Digital, informacji prasowej a także do celów PR’owych na wewnętrznych platformach pracowniczych BLACK) dotyczących produktów marki BLACK wizerunku, sylwetki, głosu oraz imienia i nazwiska Zwycięzcy.
 2. Celem uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, że przez „reklamę internetową” („reklama Digital”) należy rozumieć działania:

a)      w zakresie świadczenia usług związanych z reklamą internetową i działaniami PR’owymi, w tym umieszczanych w mediach społecznościowych (w szczególności na platformach Instagram, Facebook, Tiktok, YouTube), w serwisach WWW;

b)      związane ze strategią, kreacją i produkcją oddzielnych, kreatywnych projektów interaktywnych w celu rozpowszechniania w Internecie we wszystkich formatach reklamy i promocji w Internecie.

 

 • § 3. Zobowiązania Zwycięzcy
 1. Zwycięzca wykona powierzone mu zadania osobiście, na poziomie i ze starannością wymaganą przy tego typu działalności oraz przy wykorzystaniu posiadanych umiejętności i przymiotów osobistych, a także stosownie do wskazówek i poleceń FoodCare.

 

 • § 4 Prawa do artystycznego wykonania
  oraz zezwolenia w zakresie praw osobistych i majątkowych

 

 1. Z chwilą wykonania zdjęć i nagrań (dalej zwane: „Utworami”), o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Zwycięzca udziela FoodCare zezwolenia na korzystanie z wizerunku, sylwetki Zwycięzcy utrwalonych podczas wyjazdu na Ibizę, będącego nagrodą w Konkursie, w tym w szczególności w na materiałach reklamowych dotyczących produktów marki BLACK w zakresie wszelkich działań reklamowych, w tym reklamach Digital, na następujących polach eksploatacji:

a)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie egzemplarzy Utworów wszelkimi dostępnymi technikami (w tym techniką zapisu magnetycznego, audiowizualną, cyfrową, optyczną, komputerową), niezależnie od formatu, rodzaju nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju, w nieograniczonej ilości egzemplarzy przeznaczonych do dokonywania za ich pomocą nadań oraz pozostałej eksploatacji, o której mowa w postanowieniach niniejszego ust. 1;

b)   w zakresie obrotu egzemplarzami materiałów reklamowych zawierających przedmiotowe artystyczne wykonanie – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem w/w egzemplarzy, w nieograniczonej ich ilości;

c)    wyświetlanie dowolną techniką;

d)   nadawanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i niekodowany), wraz z prawem do reemisji (retransmisji) na platformach cyfrowych oraz/lub w sieciach kablowych;

e)    nadawanie za pomocą lub pośrednictwem sieci multimedialnych, a w szczególności za pomocą lub pośrednictwem Internetu (nadawanie internetowe);

f)    wprowadzanie do pamięci komputera i/lub serwera oraz do sieci multimedialnych, w tym do Internetu, zapisów czasowych i trwałych oraz kopię takich zapisów, archiwizacja zapisów;

g)    w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony powyżej – publiczne udostępnianie artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, bez żadnych ograniczeń w tym zakresie, w tym w szczególności w sieci Internet, jako “video streaming” „simulcasting własny”, „simulcasting cudzy” „webcasting”, „video-on-demand” itp;

h)   wykorzystanie do celów reklamowych w zakresie pól eksploatacji określonych w pkt a)-g) powyżej.

 1. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 powyżej oraz w dalszych postanowieniach niniejszego paragrafu, zostaną udzielone na okres 3 lat, rozpoczynający się w dniu
  19 września 2022  r.
 2. FoodCare przysługuje prawo dokonywania wszelkich opracowań Utworów (całości i lub poszczególnych fragmentów) polegających w szczególności na modyfikacji bądź uzupełnianiu zawartych w tych Utworach informacji o produktach marki BLACK i innych informacji dotyczących BLACK oraz prawo do korzystania i rozporządzania ze zrealizowanych opracowań w zakresie (np. polach eksploatacji) i na zasadach określonych w niniejszym paragrafie (wykonywanie praw zależnych), z tym jednak zastrzeżeniem, że dokonane opracowania nie będą znacząco ingerować w kwestie wizerunku i sylwetki Zwycięzcy utrwalonych w Utworach, tj. nie będą go w żaden sposób wypaczać/zniekształcać w sposób odbiegający od pierwotnych założeń, w sposób mogący wpłynąć negatywnie na reputację Zwycięzcy.
 3. Niezależnie od praw określonych powyżej, FoodCare przysługuje prawo do publicznego wyświetlania, odtwarzania lub prezentacji w inny sposób Utworów oraz innych materiałów reklamowych, zawierających wizerunek, sylwetkę, głos oraz imię i nazwisko Zwycięzcy bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na potrzeby wewnętrzne FoodCare (pod którym to pojęciem rozumie się dla potrzeb niniejszego ustępu także spółki powiązane z FoodCare), przy okazji branżowych festiwali, konkursów i prezentacji oraz na wewnętrznych spotkaniach pracowników FoodCare albo spółek powiązanych z FoodCare, a także w wewnętrznej sieci intranet.
 4. FoodCare jest uprawniona do przenoszenia wszelkich uprawnień wynikających z niniejszej Umowy, o których mowa w niniejszym § 4, oraz udzielania dalszego zezwolenia w zakresie praw osobistych (artysty wykonawcy, jak i dóbr osobistych), bez konieczności uzyskania odrębnej zgody Zwycięzcy, na FoodCare albo jego następców prawnych, zaś FoodCare jest uprawniony do dalszego przenoszenia tych uprawnień/udzielania dalszych licencji na osoby trzecie, w szczególności na podmioty z nim powiązane w zakresie niezbędnym do realizacji działań PR-owych, marketingowych i reklamowych dotyczących produktów marki FoodCare. Celem uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie oświadczają, że FoodCare jest uprawniony do przeniesienia uprawnień wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie, pod warunkiem, że będzie to związane z działaniami PR-owymi, marketingowymi i reklamowymi dotyczącymi produktów marki BLACK, w ramach którego te podmioty będę oferować świadczone przez siebie produkty lub usługi. FoodCare nie jest uprawniony do dalszego przenoszenia uprawnień wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie, jeżeli miałyby być one wykorzystywane w reklamie ich usług lub produktów bez powiązania z produktami marki BLACK.
 5. W rozwinięciu postanowień ust. 5 powyżej, celem uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie postanawiają, że FoodCare może udzielać dalszych upoważnień/licencji na rzecz podmiotów, które będą realizować poszczególne etapy działań PR-owych, marketingowych i reklamowych w odniesieniu do produktów marki BLACK (podwykonawców), lecz wyłącznie w takim zakresie w jakim jest to niezbędne dla zrealizowania tych działań.

 

§ 5 Przedłużenie czasu eksploatacji

 1.  W terminie co najmniej 7 dni przed upływem terminu o którym mowa w 
  § 4 ust. 2 Umowy, FoodCare ma prawo w drodze jednostronnego oświadczenia złożonego Zwycięzcy, przedłużyć czas eksploatacji korzystania z wizerunku i sylwetki Zwycięzcy, prawa do wykonywani praw zależnych, jak również innych udzielonych w Umowie zezwoleń na okres kolejnych 12 miesięcy.
 2. Przedłużenie okresu eksploatacji o którym mowa w ust. 1 powyżej, może nastąpić w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Taki dodatkowy okres eksploatacji rozpocznie się w terminie uzgodnionym przez Strony i za dodatkowym wynagrodzeniem, ustalonym przez Strony. Strony ustalają, że Zwycięzca może odmówić podpisania aneksu jedynie z ważnej przyczyny dotyczącej Zwycięzcy.
 3. Niezależnie od powyższego, Strony mogą w drodze aneksów do niniejszej Umowy rozszerzyć jej przedmiot również o inne świadczenia reklamowe Zwycięzcy. W przypadku wystąpienia przez FoodCare z propozycją takiego aneksu, Zwycięzca zobowiązuje się negocjować jego postanowienia w dobrej wierze.

 

 • § 6 Wynagrodzenie
 1. Za wykonanie Umowy, w tym za udzielenie zgód/zezwoleń przewidzianych niniejszą Umową (w tym do wykorzystania dóbr osobistych, w tym wizerunku, sylwetki, głosu, imienia i nazwiska Zwycięzcy) otrzyma wynagrodzenie zawierające się w nagrodzie głównej wskazanej w regulaminie Konkursu.
 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej wyczerpuje wszelkie roszczenia z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, a w szczególności z tytułu udzielenia zezwolenia na korzystanie z wizerunku, sylwetki, głosu, imienia i nazwiska Zwycięzcy o których mowa w § 4 niniejszej Umowy.

 

 • § 7 Okres obowiązywania Umowy
 1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony i wchodzi w życie w dniu 19 września 2022 roku i będzie obowiązywać przez okres 3 lat, tj. do dnia 19 września 2025 roku.
 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez jedną ze Stron, druga Strona uprawniona będzie do jednostronnego rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym po wcześniejszym wezwaniu Strony niewykonującej lub nienależycie wykonującej Umowy do zaprzestania naruszeń w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym winno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności.

 

 • § 9 Wyłączność i poufności
 1. W czasie trwania niniejszej Umowy i po fakcie jej realizacji, Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy treść niniejszej Umowy oraz wszelkie informacje poufne, w tym tajemnice handlowe FoodCare, w których posiadanie weszły w związku z realizacją niniejszej Umowy. Strony zobowiązują się także do niewykorzystywania informacji poufnych do celów niezwiązanych z należytym wykonaniem niniejszej Umowy. Na potrzeby niniejszej Umowy terminem „informacje poufne” określa się niniejszą Umowę wraz z korespondencją związaną z wykonywaniem niniejszej Umowy, regulacje wewnętrzne stosowane w przedsiębiorstwie Strony, do których mają dostęp Strony, jak również tajemnicę przedsiębiorstwa Klienta.
 2. W rozumieniu niniejszej Umowy nie stanowią informacji poufnych informacje, które:

a)    są lub staną się powszechnie dostępne w sposób inny niż poprzez naruszenie zobowiązania do zachowania poufności przez jedną ze Stron;

b)   zostały opracowane w sposób niezależny, bez dostępu do lub korzystania z informacji poufnych ujawnionych przez jedną ze Stron.

 1. W sytuacji uzyskania przez jedną ze Stron informacji poufnych, druga Strona zobowiązuje się do:

a)    wykorzystania wszystkich informacji poufnych wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy, a tym samym do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu;

b)   nie ujawniania, bezpośrednio lub pośrednio, informacji poufnych w sposób inny niż zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;

c)    zrekompensowania wszelkich szkód, które Strona może ponieść w wyniku naruszenia poufności przez drugą Stronę.

 

 • § 9 Postanowienia końcowe
 1. Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszystkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Zwycięzca nie może dokonać cesji jakichkolwiek praw lub przeniesienia obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
 4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i nadal są wiążące, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością Umowa nie zostałaby zawarta. Takie nieważne postanowienie winno zostać zastąpione ważnym postanowieniem, które będzie możliwie najdokładniej oddawać zamiar Stron wyrażony w nieważnym postanowieniu.
 5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązać na drodze ugody. Spory nierozwiązane przez Strony na drodze ugody w ciągu 1 miesiąca od daty zgłoszenia na piśmie pierwszego roszczenia dotyczącego danego sporu przez jedną Stronę drugiej Stronie, będą poddane rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby pozwanego.
 6. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

 

___________________________                 __________________________

FoodCare                                Zwycięzca