Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Konkurs „Przerwa na wspólne granie”

Regulamin konkursu pod nazwą

„Przerwa na wspólne granie

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą:
  Przerwa na wspólne granie” zwany dalej „Konkurs”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Organizator - Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542 zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Niniejszy Konkurs organizowany jest przez Organizatora na zlecenie Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 (dalej „Nestle”).
 4.  Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 20 października 2021 r. i trwa do 13 listopada 2021 r., z zastrzeżeniem, że przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu rozpoczyna się w dniu 20 października 2021 r. o godz. 10:00:00 (dalej „Okres promocyjny”).
 7. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja, powołana przez Organizatora, dalej „Komisja”.
 8. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że wobec przesłanego zgłoszenia (pracy konkursowej) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz nie naruszają one praw osób trzecich oraz oświadcza, że wszystkie osoby widniejące na niej wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie.
 9. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu udziela Organizatorowi zgody na publikację przesłanej pracy na profilu KITKAT pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/kitkatpl w serwisie Facebook (dalej: „Fanpage  KITKAT”), na potrzeby realizacji i promocji Konkursu, oraz promocji produktów marki KitKat, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia pracy i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką.
 10. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu.
 11. Do niniejszego Regulaminu znajduje zastosowanie ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 12. Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału, a przede wszystkim wydania nagrody w Konkursie.
 13. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez swoje konto w serwisie Facebook, spełniając warunki o których mowa w § 3  poniżej.
 14. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z serwisem społecznościowym Facebook. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza, iż dana osoba wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.

 

§ 2 Uczestnicy

 

 1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będące konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).
 2. Uczestnikiem Konkursu jest podmiot spełniający wymagania określone w Regulaminie, który dokona prawidłowego zgłoszenia do Konkursu zgodnie z § 3 (dalej „Uczestnik”).
 3. Udziału w Konkursie nie mogą brać:

a)         pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora

b)        pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672.

c)         pracownicy i członkowie rodziny pracowników Red8 Advertising Sp. z o.o., ul. Czerska 12, 00-732 Warszawa. 

Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§3 Zasady konkursu – dokonywanie zgłoszeń

 

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełnić następujące warunki:

a)      posiadać swój profil w Serwisie Facebook (jeżeli Uczestnik nie posiada jeszcze profilu w Serwisie Facebook, konieczna jest rejestracja poprzez stronę główną pod adresem: http://www.facebook.com),

b)      w czasie trwania Okresu promocyjnego dokonać zakupu batonu marki KitKat (dalej: „Produkt promocyjny”) w dowolnym punkcie sprzedaży, z zastrzeżeniem, że dokonanie zakupu Produktu promocyjnego w sklepie sieci Żabka uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie również w zakresie nagród określonych w § 4 ust. 2 lit. b);

c)      zachować paragon fiskalny potwierdzający zakup Produktu promocyjnego;

d)      wykonać Zadanie konkursowe zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 4 poniżej.

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.

2. Na Fanpage’u KITKAT w dniu  20 października 2021 r. godz. 10:00:00 zostanie opublikowany post informujący o Konkursie (dalej: „Pierwszy Post Konkursowy”), w szczególności informujący o zadaniu konkursowym, który brzmi następująco: „Wrzuć zdjęcie Waszej wspólnej gamingowej przerwy pod niniejszym postem konkursowym z hasztagiem: #PrzerwaZKitKat oraz #KitKatpolska” ” (dalej zwane „Zdaniem Konkursowym”).

3. Po opublikowaniu Pierwszego Postu Konkursowego, Uczestnik w Okresie promocyjnym pod Pierwszym Postem  Konkursowym na Fanpage’u KITKAT lub pod postem opublikowanym w dniu 26 października 2021 r. (dalej: „Drugi Post Konkursowy”) lub pod postem opublikowanym w dniu 8 listopada 2021 r. (dalej: „Trzeci Post Konkursowy”) musi przy użyciu funkcji „Komentarz – Załącz Zdjęcie lub Film” dodać zdjęcie lub film, które będzie odpowiedzią na Zadanie Konkursowe, a w komentarzu wpisać wszystkie z następujących fraz: #PrzerwaZKitKat, #KitKatpolska (dalej „Zgłoszenie”).

4. W przypadku dokonania zakupu Produktu promocyjnego w sklepach sieci Żabka, Uczestnik uprawiony jest do wzięcia udziału w Konkursie również w zakresie nagród określonych w § 4 ust. 2 lit. b). W tym celu Uczestnik podczas dokonywania Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej powinien (poza frazami określonymi w ust.3 powyżej) wpisać w komentarzu także frazę: #Zabka .     

5. Przesłanie Organizatorowi odpowiedzi na Zadanie Konkursowe w sposób inny niż określony w ust. 1 powyżej nie będzie traktowane jako prawidłowe Zgłoszenie w Konkursie. Uczestnik w trakcie trwania Konkursu możne dodać odpowiedź na Zadanie Konkursowe tylko pod Pierwszym, Drugim lub Trzecim Postem Konkursowym. Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe oddane w innym miejscu nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu i nie biorą udziału w Konkursie.       

6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. zabronione jest dokonywanie zgłoszenia udziału w Konkursie w imieniu osób trzecich. Zgłoszone odpowiedzi na Zadanie Konkursowe powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika i nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych produktów marki KitKat. W Zgłoszeniu może być uwidoczniony wizerunek osób, które wyrażają zgodę na  publiczne udostępnienie ich wizerunku na potrzeby Konkursu, przy czym przy czym w ramach Zadania Konkursowego nie mogą zostać zamieszczone wizerunki osób niepełnoletnich. Uczestnik przed dokonaniem Zgłoszenia do Konkursu zobowiązany jest do uzyskania zgód, o których mowa w zdaniu powyższym, od osób, których wizerunek widoczny jest na zdjęciu stanowiącym wykonanie Zadnia Konkursowego oraz poinformowania takich osób o treści klauzuli informacyjnej zamieszczonej w § 5 stosowanej odpowiednio do tych osób.

7. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

a)      jest oryginalny, czytelny i prawdziwy i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

b)      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest: przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych paragonów;

c)      zawiera nazwę (rodzaj) towaru, tj. słowo lub skrót pozwalający stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu Promocyjnego. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić powyższe, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić powyższe w sklepie, iż paragon fiskalny potwierdza zakup zgodny z postanowieniami Regulaminu (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);

d)     data i godzina wystawienia paragonu przypada w Okresie promocyjnym, ale przed wysłaniem Zgłoszenia i nie wcześniej niż 20 października 2021 r. o godzinie 0:00:00;

e)      w przypadku dokonania Zgłoszenia do Konkursu w zakresie nagród określonych w § 4 ust. 2 lit. b) - zawiera kolejny numer wydruku, NIP wystawcy paragonu fiskalnego i oznaczenie, iż paragon został wydany w jednym ze sklepów sieci Żabka.

8. Komisja zastrzega sobie prawo do wykluczenia tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Konkursu bądź wpływają na przebieg Konkursu w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.

9. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści paragonów fiskalnych zgłoszonych do Konkursu. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż paragon fiskalny nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Komisja ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim paragonem posłużył bądź usunąć Zgłoszenie obejmujące ten paragon fiskalny z Konkursu. Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji Laureatów, ale nie później niż do dnia 10 grudnia 2021 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich paragonów fiskalnych zgłoszonych do Konkursu. W przypadku przedstawienia przez Komisję wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Konkursie oraz paragonów fiskalnych potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od dnia przedstawienia wniosku przez Komisję. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić na adres Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty wezwania Uczestnika do ww. przez Organizatora.

10. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu nieograniczoną liczbę odpowiedzi na każde z Zadań Konkursowych, jednakże dana osoba może wygrać w Konkursie maksymalnie 1 (słownie: jedną)  nagrodę określoną w § 4 ust. 2 lit. a) oraz 1 (słownie: jedną) nagrodę określoną w § 4 ust. 2 lit. b). Dokonanie zakupu więcej niż jednego Produktu promocyjnego na podstawie jednego paragonu fiskalnego nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie więcej niż jeden raz. Z jednego adresu zamieszkania może wygrać maksymalnie 1 (słownie: jedna) osoba.

11. Zgłoszenia niekompletne, o niewłaściwym formacie i wielkości, zawierające treści naruszające dobre obyczaje, sprzeczne z prawem, o charakterze religijnym, nawołujące do ksenofobii, nienawiści, przemocy, wulgarne, przedstawiające treści o charakterze pornograficznym, krzywdzące zwierzęta, zawierające oznaczenia marek konkurencyjnych względem marek Nestle Polska S.A., zawierające treści reklamowe promujące inne marki niż Nestle Polska S.A. bądź w inny sposób naruszające postanowienia Regulaminu są nieważne i nie biorą udziału w Konkursie.

12. Uczestnik może Zgłosić daną odpowiedź na Zadanie Konkursowe tylko raz w Konkursie. Jeden paragon fiskalny umożliwia dokonanie jednego Zgłoszenia do Konkursu. Jeśli Uczestnik prześle wielokrotnie tę samą Pracę Konkursową, Organizator uwzględni w Konkursie tylko pierwsze Zgłoszenie.

 

§4 Nagrody

 

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora w Konkursie na wygrane wynosi 25 001,93 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy jeden złotych i 93/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 75 (słownie: siedemdziesiąt pięć) sztuk.
 2. Nagrodami w Konkursie są:

a)      Zestaw składający się z bezprzewodowego kontrolera Dual Sense do konsoli PS5 oraz 10 sztuk batonów marki KitKat o łącznej wartości 347,17 zł  (słownie: trzysta czterdzieści siedem złotych i 17/100) brutto wraz z kwotą pieniężną przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 39,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć złotych i 00/100) . Łączna wartość nagrody wynosi 386,17 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć złotych i 17/100). Organizator przewidział 25 (słownie: dwadzieścia pięć) zestawów w Konkursie, po jednym w każdym dniu trwania Okresu promocyjnego.

b)      Z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 1 lit. b) i § 3 ust. 4 - subskrypcja PlayStation Plus 12 miesięcy o wartości 275,95 zł  (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć złotych i 95/100) brutto wraz z kwotą pieniężną przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 31,00 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych i 00/100) . Łączna wartość nagrody wynosi 306,95 zł (słownie: trzysta sześć złotych i 95/100). Organizator przewidział łącznie 50 (słownie: pięćdziesiąt) voucherów w Konkursie. 

3. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2021 poz.1128). Oznacza to, iż od wartości Nagrody (z części stanowiącej dodatkową wartość pieniężną) pobrana zostanie kwota na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 10% Nagrody, na co zwycięzca wyraża zgodę.

4. Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.

5. Termin i zasady realizacji vouchera, stanowiącego nagrodę określoną w ust. 2 lit. b) powyżej znajdują się w wiadomości zawierającej nagrodę oraz na stronie https://www.playstation.com/pl-pl/support/store/redeem-ps-store-voucher-code/#discount       

 

§5 Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia
  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781)  oraz zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Konkursu, oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w Konkursie. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą ponadto przetwarzane w celu wydania nagrody i udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości oraz w celu wypełnienia wskazanych w ust. 3 poniżej obowiązków nałożonych na Organizatora obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administratorem danych osobowych jest:

a)             W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Konkursu – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Nestle Polska S.A., jakim jest realizacja Konkursu służącego promowaniu marek należących do Nestle. Nestle Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Konkursem Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu w imieniu Nestle Polska S.A.;

b)             W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl).

c)             W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Konkursu przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Konkursu oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność
do wykonania takich obowiązków.

4. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Nestle Polska S.A. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych Nestle Polska S.A.: DataProtectionOffice@nestle.com.

5. Z Organizatorem  (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl

6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Organizatorowi. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

8. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursu oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.

9. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.

10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

11. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z  Konkursem i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Konkursie. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

§6 Przyznanie Nagród
warunki wydania Nagród

 

 1. W skład Komisji wchodzą osoby będące przedstawicielami Organizatora oraz Nestle.
 2. Nagrody określone w § 4 ust. 2 lit. a) przyznawane są przez Komisję, spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń dokonanych w danym dniu Okresu promocyjnego. Na każdy dzień Okresu promocyjnego przypada 1 (słownie: jedna) Nagroda  określona w § 4 ust. 2 lit. a). Komisja dokonuje wyboru zwycięskich Zgłoszeń w terminie 2 dni roboczych od momentu zakończenia danego dnia Okresu promocyjnego. Komisja podejmuje decyzję w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności i atrakcyjności prac konkursowych. Komisja ma prawo wybrać mniejszą liczbę zwycięskich Zgłoszeń do nagrody określonej w § 4 ust. 2 lit. a)  jeżeli całkowita liczba Zgłoszeń do tej nagrody będzie mniejsza niż 25 lub jeżeli dodane Zgłoszenia nie będą spełniać warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nie będą w ocenie Komisji spełniać wymogów oryginalności i atrakcyjności.
 3. Komisja wybiera także po 2 (słownie: dwa) Zgłoszenia rezerwowe do nagród określonych w § 4 ust. 2 lit. a) w ten sposób, że Komisja tworzy listę Zgłoszeń rezerwowych, w ten sposób, że Komisja tworzy listę Zgłoszeń rezerwowych, na której to liście rezerwowej zgłoszenie oznaczane jest jako pierwsze lub drugie Zgłoszenie rezerwowe a Uczestnicy, którzy dokonali tych Zgłoszeń określani są jako Pierwszy Laureat Rezerwowy i Drugi Laureat Rezerwowy. Komisja decyduje, które Zgłoszenie jest pierwszym a które drugim Zgłoszeniem rezerwowym w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności i atrakcyjności prac konkursowych. Prawo do nagrody przyznawane jest Pierwszemu Laureatowi Rezerwowemu, w sytuacji gdy Zgłoszenie zwycięskie zostanie zdyskwalifikowane lub Uczestnik, który dokonał tego Zgłoszenia nie spełni warunków wydania Nagrody. Gdy drugie Zgłoszenie rezerwowe zostanie zdyskwalifikowane lub Uczestnik, który dokonał tego Zgłoszenia nie spełni warunków wydania Nagrody prawo do nagrody przyznawane jest Drugiemu Laureatowi Rezerwowemu. W przypadku utraty prawa do nagrody również przez Drugiego Laureata Rezerwowego, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 4. Spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń spełniających warunki określone w § 3 ust. 4 Komisja wybierze 50 Zgłoszeń, które po pozytywnej weryfikacji otrzymają nagrodę określoną w § 4 ust. 2 lit. b). Komisja podejmuje decyzję w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności i atrakcyjności prac konkursowych. Komisja dokona wyboru zwycięskich Zgłoszeń do dnia 19 listopada 2021 r. Komisja ma prawo wybrać mniejszą liczbę zwycięskich Zgłoszeń do nagrody określonej w § 4 ust. 2 lit. b)  jeżeli całkowita liczba Zgłoszeń do tej nagrody będzie mniejsza niż 50 lub jeżeli dodane Zgłoszenia nie będą spełniać warunków wynikających z niniejszego Regulaminu lub nie będą w ocenie Komisji spełniać wymogów oryginalności i atrakcyjności.
 5. Komisja wybiera także po 2 (słownie: dwa) Zgłoszenia rezerwowe do nagród określonych w § 4 ust. 2 lit. b) w ten sposób, że Komisja tworzy listę Zgłoszeń rezerwowych, w ten sposób, że Komisja tworzy listę Zgłoszeń rezerwowych, na której to liście rezerwowej zgłoszenie oznaczane jest jako pierwsze lub drugie Zgłoszenie rezerwowe a Uczestnicy, którzy dokonali tych Zgłoszeń określani są jako Pierwszy Laureat Rezerwowy i Drugi Laureat Rezerwowy. Komisja decyduje, które Zgłoszenie jest pierwszym a które drugim Zgłoszeniem rezerwowym w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności i atrakcyjności prac konkursowych. Prawo do nagrody przyznawane jest Pierwszemu Laureatowi Rezerwowemu, w sytuacji gdy Zgłoszenie zwycięskie zostanie zdyskwalifikowane lub Uczestnik, który dokonał tego Zgłoszenia nie spełni warunków wydania Nagrody. Gdy drugie Zgłoszenie rezerwowe zostanie zdyskwalifikowane lub Uczestnik, który dokonał tego Zgłoszenia nie spełni warunków wydania Nagrody prawo do nagrody przyznawane jest Drugiemu Laureatowi Rezerwowemu. W przypadku utraty prawa do nagrody również przez Drugiego Laureata Rezerwowego, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 6. Laureaci nagród określonych w  § 4 ust. 2 lit. a) i b) są informowani o wygranej za pośrednictwem serwisu Facebook za pomocą wiadomości prywatnej lub aplikacji Messenger. Uczestnik, którego Zgłoszenie zostało wyłonione jako Zwycięskie zostanie poinformowany konieczności o wysłania do Organizatora, za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: przerwazkitkat@uniqueone.pl, w terminie 3 dni roboczych od wysłania wiadomości, o której mowa w zadaniu powyżej, skanów lub zdjęć  następujących dokumentów:

a)      Swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania Nagrody zgodnie ze wzorem  „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu;

b)      paragonu fiskalnego, z tytułu którego dokonane zostało nagrodzone Zgłoszenie, potwierdzające zakup Produktu promocyjnego.

Skany/zdjęcia dokumentów, o których mowa powyżej powinny zostać przesłane w formacie „.jpg” lub „.pdf” i posiadać rozmiar maksymalnie 20 MB. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych dokumentów decyduje data wpływu wiadomości na serwer Organizatora.

12. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości Laureata, jego wieku bądź podejrzenia naruszenia zasad uczestnictwa w Konkursie, oprócz dokumentów wskazanych w powyżej Organizator może wezwać o przesłanie listem poleconym, osobiste doręczenie lub przesłanie skanem, w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystąpienia z tym roszczeniem (data nadania) dokumentu potwierdzającego tożsamość Laureata w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek (pozostałe dane mogą zostać zakryte), a także oświadczenia, iż Laureat spełnia wymagania uczestnictwa w Konkursie oraz oryginałów wszystkich zgłoszonych przez Laureata paragonów fiskalnych, z zastrzeżeniem, że muszą one wpłynąć do Organizatora najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od wystąpienia z tym roszczeniem przez Organizatora. Z roszczeniem określonym w niniejszym ustępie Organizator może wystąpić najpóźniej do 10 grudnia 2021 r.

13. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do pierwszego i drugiego Laureata rezerwowego do nagród określonych w § 4 ust. 2 lit. a) i b) z tym zastrzeżeniem, że informacja o prawie do nagrody przekazywana jest następnego dnia roboczego po niespełnieniu warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie, bądź utracie prawa do nagrody przez Laureata bądź odpowiednio Pierwszego Laureata Rezerwowego.

14. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z nagród przyznano Laureatowi, który dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktu Promocyjnego, tj. data i godzina dokonania Zgłoszenia jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu wynikająca z paragonu fiskalnego, traci on prawo do nagrody.

15. W przypadku, gdyby okazało się, że z nadesłanego przez Laureata nagrody określonej w § 4 ust. 2 lit. b) skanu lub zdjęcia paragonu fiskalnego nie wynika, iż zakup Produktu promocyjnego nastąpił w sklepie sieci Żabka, wówczas traci on prawo do nagrody.

16. Przesłanie przez Laureata paragonu fiskalnego niespełniającego wymagań określonych Regulaminu Konkursu, w szczególności dowodu zakupu nieczytelnego bądź błędnego, bądź nie przesłanie kompletnej dokumentacji, o której mowa w postanowieniach Regulaminu, powoduje niespełnienie warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do nagrody.

17. Nagrody określone w § 4 ust. 2 lit. a) są wydawane zwycięzcom za pośrednictwem przesyłki kurierskiej na adres podany przez Uczestnika zgodnie z ust. 6 powyżej. Przesyłka z nagrodą zostanie wysłana do  dnia 31 grudnia 2021 r., przez co rozumie się maksymalną datę jej nadania.

18. Nagrody określone w § 4 ust. 2 lit. b) są wydawane zwycięzcom za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres podany przez Uczestnika zgodnie z ust. 6 powyżej. Wiadomość e-mail z nagrodą zostanie wysłana do  dnia 31 grudnia 2021 r., przez co rozumie się maksymalną datę nadania wiadomości.

 

§7 Prawa autorskie

 

 1. Przesłanie odpowiedzi na Zadanie Konkursowe zgodnie z zasadami wskazanymi
  w § 3 Regulaminu równoznaczne jest z:

                        I.          udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem
do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanej Fotografii, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych zleceniodawcy Konkursu tj. Nestle,  poprzez: 

a)      utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,

b)      zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi
i optycznymi,

c)      wielokrotne publiczne wystawienie,

d)     eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,

e)       publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

f)       wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów Nestle,

g)      wykorzystywanie ich do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w ust. 1 pkt. 1 lit. a) do g),
bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy.

                     II.          zobowiązaniem się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Odpowiedzi względem Nestle oraz Organizatora, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie Odpowiedzi bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy;

                  III.          wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku, artystycznego wykonania Uczestnika zamieszczonego w Fotografii - na zasadach i w zakresie określonych w ust. 1.  Wysyłając odpowiedź na zadanie konkursowe Uczestnik oświadcza również, iż posiada zgodę na wykorzystanie wizerunku, artystycznego wykonania osób trzecich zamieszczonych w Fotografii na zasadach i w zakresie określonych w ust. 1

2. Z chwilą przekazania nagrody danemu Zwycięzcy, Organizator na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego nabywa całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonej Odpowiedzi jak również autorskie prawa pokrewne do artystycznego wykonania, wizerunku Uczestnika utrwalonego w zakresie Fotografii, na polach eksploatacji i zasadach przewidzianych w ust 1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu Fotografie wyłącznie własnego autorstwa.

3. Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników w Fotografiach jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie Fotografii i pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa powyżej w ust. 3 oraz 4, a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z § 8 Regulaminu.  

 

§8  Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do 17 stycznia 2021 r., przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone wiadomością e-mail wysłaną na adres: przerwazkitkat@uniqueone.pl. W tytule wiadomości e-mail należy wpisać „Reklamacja – Przerwa na wspólne granie”. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres e-mail uczestnika jeżeli odpowiedź na reklamację ma być wysłana na adres e-mail inny niż ten z którego nadano wiadomość z reklamacją, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

 

§9 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla Uczestników Konkursu na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.uniqueone.pl.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.
 4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.

 

 

Załączniki:

 1. Oświadczenie Laureata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Laureata

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA

KONKURSU POD NAZWĄ ”Przerwa na wspólne granie

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody. Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Konkursie jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1740), zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 2 ust. 3 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie KONKURSU.

 

 

_________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO 

 

___________________________________________________________________________

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ

 

_________________________________________________________________________
ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA*

 

__________________________________________________________________________
KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO*

 

 

 

______________________________________

PODPIS I DATA

 

*Wypełnia tylko Laureat nagrody w postaci zestawu kontrolera Dual Sense i batonów KitKat.

 

Proszę pamiętać o załączeniu skanu/zdjęcia paragonu fiskalnego. Skany/zdjęcia dokumentów powinny zostać przesłane w formacie „.jpg” lub „.pdf” i posiadać rozmiar maksymalnie 20 MB.  Prosimy o czytelne wypełnienie Oświadczenia – preferowane wypełnienie dużymi literami!.

 

Informujemy, że:

1.Administratorem danych osobowych Laureatów  przetwarzanych w celu wydania nagrody jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem konkursu pod nazwą „Przerwa na wspólne granie” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie zobowiązań wynikających z Konkursu  oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

2.Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Konkursu – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja Konkursu służącego promowaniu produktów Nestle. Nestlé Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu  Organizatorowi.

3.Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. W przypadku wydania nagrody w formie przelewu bankowego dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane do instytucji finansowej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. W przypadku wydania nagrody rzeczowej dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej, która odpowiadać będzie za doręczenie nagród. W przypadku wydania nagrody w postaci elektronicznego bonu/karty/vouchera dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane podmiotom świadczącym usługi z zakresu technologii IT. Podmiotowi, który odpowiadać będzie za dostarczenie nagród zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki nagrody. Dane osobowe Laureatów mogą ponadto być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT, usługi pocztowe, kurierskie. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

5. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Konkursem i (w przypadku Laureatów, którzy zostali pozytywnie zweryfikowani zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu) do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Konkursie. Ponadto, w przypadku dochodzenia roszczeń możemy w dalszym ciągu przetwarzać dane osobowe przez taki dodatkowy okres, jaki będzie konieczny w ramach rozpatrzenia danego roszczenia. W przypadkach, w których dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

6. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w § 5 Regulaminu Konkursu.