Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Kasa w zasięgu ręki

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą
Kasa w zasięgu ręki”

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą: „Kasa w zasięgu ręki”(zwana dalej „Loterią”).

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa,  wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy
100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542,REGON:016375288 zwana dalej „Organizatorem”.

 

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;

Obszar, na którym jest urządzana Loteria;

Czas trwania Loterii;

Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 14 czerwca 2018 r. i kończy się ostatecznie
  24 stycznia 2019 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres sprzedaży promocyjnej i okres przyjmowania zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się 18 czerwca 2018 r. i kończy się 16 września 2018 r. (dalej „Okres promocyjny”).
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”).
  W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe,
  wydane przez ministra do spraw finansów publicznych.
 6. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przesłała zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia wyłącznie swojego udziału w Loterii.
 7. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych,
  jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.
 8. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Prawidłowo dokonane zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała zgłoszenie.
 9. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie.
  W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 10. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii,
  czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 11. W Loterii nie mogą wziąć udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników FABRYKA FARB
  I LAKIERÓW "ŚNIEŻKA" spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy
  ul. Aleja Jana Pawła II 23 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000060537, NIP 8181433438, REGON 69052747700000, kapitał zakładowy 12 677 778,00 zł (dalej zwana „FF Śnieżka SA”).  Przez członków rodziny, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, o których mowa w ust. 2 poniżej, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).
 2. Loterią objęte są produkty paczkowane marki MAGNAT, tj. farby MAGNAT oraz efekt dekoracyjny MAGNAT Style (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”). W Loterii nie biorą udziału testery koloru, testery farby, narzędzia MAGNAT, pigmenty barwiące MAGNAT Style.
  1. Sprzedaż Produktów Promocyjnych umożliwiających udział w Loterii rozpoczyna
   się w Okresie Promocyjnym. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne
   w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
  2. Uczestnikiem Loterii staje się osoba,  która spełnia łącznie następujące warunki
   (dalej „Uczestnik”):

a.       dokona jednorazowego zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego;

b.       zachowa oryginalny paragon fiskalny potwierdzający zakup ww. Produktu Promocyjnego;

c.       dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pośrednictwem strony internetowej www.loteria.magnatfarby.pl (dalej „Strona internetowa”).

 1. Zgłoszenie polega na:
  1. wpisaniu w formularzu numeru telefonu oraz adresu e-mail,
  2. wpisaniu w formularzu danych z paragonu fiskalnego: kolejny numer wydruku, unikatowy numer kasy rejestrującej, data zakupu, NIP podatnika wystawiającego paragon fiskalny oraz adres sklepu;
  3. złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu;
  4. wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii;
  5. wysłaniu zgłoszenia poprzez dedykowany przycisk;

  zwane dalej „Zgłoszenie”.

 1. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje komunikat wyświetlony na Stronie internetowej z informacją, czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora
  oraz o tym, czy jest ono zwycięskie, czy też nie. W przypadku zwycięskiego Zgłoszenia komunikat obejmuje również informację jaką nagrodę przypisano do Zgłoszenia (opisaną w §5 ust.2 pkt a)- c)). Laureat zwycięskiego Zgłoszenia otrzymuje również informację o konieczności podjęcia pozostałych niezbędnych kroków do otrzymania nagrody, tj. wysłania do Organizatora wymaganych dokumentów oraz terminach dopełnienia niniejszego obowiązku. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną również przesłane wiadomością elektroniczną na adres e-mail, który laureat wskazał, dokonując zwycięskiego Zgłoszenia. Jeżeli Zgłoszenie nie wygrało jednej z nagród opisanych w §5 ust.2 pkt a)- c), Uczestnik otrzymuje informację, że ma nadal szansę na wygranie nagrody miesięcznej, opisanej w §5 ust.2 pkt d.
 2. Do Loterii dany paragon fiskalny można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam paragon fiskalny ewentualna nagroda
  z tytułu tego paragonu fiskalnego przysługiwać będzie tylko raz, pierwszemu prawidłowemu zwycięskiemu Zgłoszeniu.
 3. Termin wysyłania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 18 czerwca 2018 r. od godz. 00:00
  i trwa do 16 września 2018 r. do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora. O chwili przyjęcia Zgłoszenia decyduje jego wpływ na serwer Organizatora przyjmującego Zgłoszenia.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, pod warunkiem,
  że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie.
 5. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
 6. Komisja ma prawo usunąć Zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. Organizator zastrzega prawa do wykluczenia z Loterii Zgłoszeń, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony,
  w szczególności poprzez użycie nieuprawnionych narzędzi programistycznych.
 7. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Zgłoszeń,
  w tym, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim dowodem posłużył z Loterii lub usunąć jego Zgłoszenie z Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Zgłoszenie nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć dane Zgłoszenie i/lub Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia z naruszeniem postanowień Regulaminu. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 8 listopada 2018 r.
  (tj. ostateczny termin przedstawienia wezwania przez Organizatora).
  Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych do Loterii paragonów fiskalnych.
 8. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz paragonów fiskalnych potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg
  w terminie 2 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora.
  Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa)
  w nieprzekraczalnym terminie 8 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie Organizator może przedstawić w formie pisemnej (w tym elektronicznej) bądź telefonicznie zgodnie z danymi przedstawionymi przez Uczestnika w Zgłoszeniu. Brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego Zgłoszenia z Loterii.
  1. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

a)      jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, którego dane na nim się znajdują 
i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

b)      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych paragonów;

c)      potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup obejmujący wskazane na nim Produkty Promocyjne;

d)     zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić,
iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych opisanych w ust. 2 powyżej bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych spełniających wymagania Regulaminu;

e)      data i godzina wystawienia paragonu przypada przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 18 czerwca 2018 r. o godzinie 0:00:00.

 1. W Loterii uwzględniane są wyłącznie dowody zakupu w postaci paragonu fiskalnego.
 2. W razie utraty lub zniszczenia paragonu fiskalnego, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
 3. Do Loterii może zgłosić się wyłącznie osoba posiadająca istniejący (a podany
  w Zgłoszeniu) adres e-mail oraz odpowiednio numer telefonu.
 4. Wszelkie próby ataku, modyfikacji lub manipulacji w systemie lub platformie lub
  na serwerze generują natychmiastową dyskwalifikację z Loterii Uczestnika je stosującego lub je zlecającego.
 5. Uczestnicy są zobowiązani do podania pełnych i poprawnych danych, ponieważ będzie to jedyna forma kontaktu w przypadku ewentualnej wygranej.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Uczestnikiem w skutek podania nieprawdziwych, niepoprawnych danych.
  1. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem,
   że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii oraz z zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie 3 szt. (słownie: trzy) spośród nagród wymienionych w § 5 ust. 2 lit a)-c) Regulaminu. Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie, jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, numerami telefonu, IP, itp. się posługuje w Loterii. Każdy Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę miesięczną,
   o której mowa w § 5 ust. 2 lit d).
  2. Uczestnik podczas wypełniania formularza i wysyłania Zgłoszenia może nieobowiązkowo udzielić zgody na przetwarzanie danych osobowych przez FF Śnieżka SA w celach marketingowych, w tym otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

 

 • § 5 Wartość puli nagród
 1. Wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 190.001,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy i jeden złoty i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 1068 (słownie: tysiąc sześćdziesiąt osiem) sztuk.
 2. Nagrodami w Loterii są:

a)    Nagroda typu instant win III stopnia w postaci  karty przedpłaconej zasilonej kwotą 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100). Organizator przewidział 1000 nagród w Loterii;

b)    Nagroda typu instant win II stopnia w postaci karty przedpłaconej zasilonej kwotą 500,00 zł (słownie: pięćset złotych i 00/100). Organizator przewidział 50 nagród w Loterii;

c)    Nagroda typu instant win I stopnia w postaci karty przedpłaconej zasilonej kwotą 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100). Organizator przewidział 15 nagród w Loterii;

d)    Nagroda miesięczna w postaci karty przedpłaconej zasilonej kwotą
15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych i 00/100) wraz z kwotą przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 1.667,00 zł (słownie: tysiąc sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 0/100). Łączna wartość nagrody to 16.667,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy sześćset  sześćdziesiąt siedem złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 3 nagrody w Loterii;

 1. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną nagrodę rzeczową ani wypłatę jej równowartości w gotówce ani przelewem bankowym.
 2. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

 

§ 6 Miejsce i termin losowań nagród

oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 1. Losowania bramek, do których są przypisane nagrody opisane w § 5 ust. 2 pkt a)-c) odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie
  w okresie od 14 czerwca do 15 czerwca 2018 r., przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej. Przyznanie nagród instant win odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym ustępie. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia do Loterii  Uczestnikowi wyświetla się komunikat na stronie internetowej zawierający informację, czy jego Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim, czy nie. Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny,  do której jest przypisana dana nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym  przez Komisję. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Do zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału czasowego) itd. przez cały Okres Promocyjny.
 2. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek, jednakże bramki są otwarte w godzinach od 08:00 do 23:59:59, każdego dnia Okresu Promocyjnego.
 3. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 1 065  bramek. Organizator
  w trakcie Okresu Promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek w celu wydania wszystkich Nagród w Loterii. Wyznaczenie dodatkowych godzin otwarcia bramek jest proceduralnie zgodne z wyznaczeniem bramek, o których mowa w zdaniu pierwszym.
 4. Losowania nagród miesięcznych odbywają w siedzibie Organizatora przy
  ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej.
 5. W danym losowaniu numer ID może być wylosowany tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID uzyskanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. Dotyczy to również numerów ID zgłoszeń rezerwowych do danej nagrody. W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności, ID nie są uwzględniane
  losowanie jest powtarzane. Oznacza to, iż jeśli przykładowo w losowaniu rezerwowym nagrody opisanej w §5 ust. 2 pkt d) wylosowane zostanie to samo ID,
  co ID zwycięskiego Zgłoszenia losowanego w tym losowaniu, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. ID nie należy do  tego samego Uczestnika.
 6. Losowania nagród miesięcznych opisanych w§ 5 ust. 2 pkt d), odbywają się według poniższego schematu:

a)         Pierwsze losowanie odbywa się w dniu 17 lipca 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 18czerwca 2018 r. od godziny 00:00 do 15 lipca 2018 r. do godziny 23:59:59.

b)        Drugie losowanie odbywa się w dniu 17 sierpnia 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie
od 16 lipca 2018 r. od godziny 00:00 do 15 sierpnia 2018 r. do godziny 23:59:59.

c)         Trzecie losowanie odbywa się w dniu 18 września 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 16sierpnia 2018 r. od godziny 00:00 do 16 września 2018 r. do godziny 23:59:59.

 1. Po wylosowaniu zwycięskiego ID, losowane są ID rezerwowe, po 2 (słownie: dwa)
  do każdej nagrody opisanej w §5 ust. 2 pkt d) oznaczane zgodnie z kolejnością ich wylosowania jako pierwsze i drugie ID rezerwowe. W przypadku, gdy Laureat nagrody opisanej w § 5 ust. 2 pkt dnie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody, nagroda przypada Laureatowi ID Rezerwowego. Jeśli i on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody, nagroda przypada drugiemu Laureatowi ID Rezerwowego. Jeśli i on nie spełni warunków wydania nagrody pozostaje ona do dyspozycji Organizatora. Do Laureatów ID Rezerwowych stosuje się postanowienia jak do laureata, z tym zastrzeżeniem, że Laureaci ID Rezerwowych informowani są odpowiednio, następnego dnia roboczego po utracie prawa do nagrody przez Laureata i odpowiednio pierwszego laureata ID Rezerwowego.
 2. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników Loterii postanowień Regulaminu, losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń.

 

§ 7 Warunki wydania Nagród

 1. Laureaci nagród instant win opisanych w §5 ust. 2 pkt a)-c), powiadamiani są komunikatem Organizatora wyświetlanym na Stronie internetowej o okoliczności przyznania nagrody. Na podany w zgłoszeniu adres e-mail laureata wysyłane jest potwierdzenie przypisania nagrody do zgłoszenia.Laureaci nagród opisanych w § 5 ust. 2 pkt a)-c) zobowiązani są do przesłania do Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od wyświetlenia komunikatu, o którym mowa w § 4 ust. 6, danych, o których mowa
  w § 7 ust. 3. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te musza wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 9 dni roboczych od wyświetlenia komunikatu, o którym mowa w § 4 ust. 6.
 2. Laureaci nagród miesięcznych opisanych w §5 ust. 2 pkt d) w terminie 2 dni roboczych po dniu danego losowania, które to daty wskazane są w §6 ust. 6,
  w bezpłatnej rozmowie telefonicznej otrzymują od Organizatora informację o wylosowaniu ich ID. W przypadku braku kontaktu z danym Laureatem w tym terminie, Organizator ostatniego dnia tego terminu wysyła bezpłatną wiadomość SMS, w której informuje go o podjęciu ostatniej próby połączenia w kolejnym dniu roboczym, o treści: „Loteria Magnat „Kasa w zasiegu reki: Twoje zgłoszenie zostalo wylosowane. Podejmiemy 2 proby polaczenia telefonicznego z Toba w kolejnym dniu roboczym w godzinach 9:00-17:00. Organizator: Unique One sp. z o.o. z siedziba w Warszawie. Regulamin: www.loteria.magnatfarby.pl”. W rozmowie, o której mowa w niniejszym ustępie Zwycięzca jednocześnie, otrzymuje informacje jakie warunki należy spełnić w procedurze weryfikacji i wydania nagrody.Laureaci nagród miesięcznych opisanych w §5 ust. 2 pkt d) zobowiązani są do przesłania do Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust.2 powyżej, z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te musza wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 9 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, dokumentów wskazanych w§ 7  ust. 3.
 3. Laureaci zwycięskich Zgłoszeń w zakresie nagród opisanych w § 5 ust. 2 pkt a) - d) zobowiązani są do:

a)      własnoręcznego podpisania Oświadczenia zawierającego dane osobowe
i adresowe laureata: adres e-mail, numer telefonu podany w zwycięskim Zgłoszeniu, imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, województwem, numerem rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata wygranej
(jeśli dotyczy). Dodatkowo w przypadku laureatów nagród miesięcznych opisanych w § 5 ust. 2 pkt d), również numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość i numeru PESEL (a w razie braku numeru PESEL – obywatelstwa i daty urodzenia, adresu zamieszkania) oraz potwierdzenia,
że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii,  zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronach internetowych: www.loteria.magnatfarby.pl oraz  www.uniqueone.pl i stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu;

b)      dostarczenia oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał wylosowanego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych zgodny z § 4 ust. 14.

 1. Laureaci nagród opisanych w § 5 ust. 2 pkt a) - d) są zobowiązani do przesłania dokumentów opisanych w ust. 3 listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres:Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa. Dokumenty należy przesłać w terminie wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego
  (data nadania). Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
 2. Przesłanie przez laureata dokumentów niespełniających wymagań określonych w § 4,
  w szczególności nieprawidłowego paragonu fiskalnego, (przez to rozumie się również błędnego, podrobionego, uszkodzonego) bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez Laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do nagrody.
 3. W przypadku, gdyby okazało się, iż laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, traci on prawo do nagrody.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezgodności treści wskazanej w Zgłoszeniu,
  a paragonu fiskalnego, Zgłoszenie jest dyskwalifikowane jako naruszające postanowienia Regulaminu, a Laureat traci prawo do nagrody.
 5. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez Laureata, Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się do laureata o przedstawienie wszystkich zgłoszonych paragonów fiskalnych oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami  i trybem opisanym  w § 4 ust. 11-13.
 6. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w ust. 8 powyżej i § 4 ust. 11-13, do której przedstawienia zobowiązany został laureat wezwaniem Organizatora w ciągu 2 dni roboczych (data nadania) od otrzymania tego wezwania skutkuje nie spełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza rezygnację z  prawa do nagrody.
 7. Przez brak możliwości kontaktu rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia
  z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem telefonu wskazanym w  Zgłoszeniu.
 8. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano laureatowi nieuprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
 9. W przypadku, w którym Laureat nagrody miesięcznej nie spełni warunków opisanych
  w Regulaminie, nagroda przechodzi na laureata pierwszego ID rezerwowego wylosowanego do danej nagrody miesięcznej, zgodnie z procedurą opisaną w § 6 ust. 7 Regulaminu. W przypadku, gdy Laureat pierwszego ID Rezerwowego nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania nagrody, nagroda przypada Laureatowi drugiego ID Rezerwowego. Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z laureatem Zgłoszenia rezerwowego następnego dnia roboczego po utracie prawa do nagrody przez laureata. Do laureata Zgłoszenia Rezerwowego stosuje się wszystkie postanowienia dotyczące laureata.
 10. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 11. Oświadczenie, o którym mowa w powyższych ustępach może być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Musi być kompletne i podpisane.
 12. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 13. Nagrody wydawane są pozytywnie zweryfikowanym laureatom, dalej określanym jako „Zwycięzcy”.

 

§ 8 Termin wydania Nagród

 1. Nagrody wysyłane są zwycięzcom przesyłką kurierską do  12 grudnia2018 r. (przez co rozumie się maksymalny termin nadania). Nagrody wysyłane są zgodnie z danymi wskazanymi przez Zwycięzcę zgodnie z § 7 ust. 3 pkt a.
 2. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 4 stycznia 2019 r., przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres Organizatora, Unique One sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A)
  z dopiskiem „Kasa w zasięgu ręki- reklamacja” i zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793) musi zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin i Oświadczenie dostępne są na stronach:www.loteria.magnatfarby.pl oraz na www.uniqueone.pl.Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora do Uczestników są dla nich bezpłatne. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Jeżeli Uczestnik zdecyduję się skontaktować się z Organizatorem, np.
  w przypadku nieodebranego połączenia od Organizatora, koszt połączenia ponoszony przez Uczestnika wg stawek operatora Uczestnika.
 4. Dane osobowe Uczestników Loterii. przetwarzane są na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest FABRYKA FARB I LAKIERÓW "ŚNIEŻKA" spółka akcyjna z siedzibą
  w Warszawie przy ul. Aleja Jana Pawła II 23. Przystępując do Loterii Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora swoich danych osobowych na potrzeby udziału w Loterii. Przetwarzanie obejmuje w szczególności przeprowadzenie procedury weryfikacji i wyłonienia zwycięzców. Podstawą przetwarzania podanych danych jest dobrowolna zgoda Uczestnika, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwia uwzględnienie zgłoszenia w Loterii. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń w Loterii, z zastrzeżeniem postanowień ust.10. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo ich przeniesienia. Dane osobowe nie są profilowane. Uczestnikowi przysługuje również skarga do organu nadzorczego. Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi.
 5. Dane osobowe Zwycięzców Loterii zostaną przekazane firmie kurierskiej, która dostarczy nagrody Zwycięzcom.
 6. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych następuje na potrzeby przeprowadzenia postępowań reklamacyjnych i następuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793). Dane są przetwarzane w okresie 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 7. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy
  z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165.) jest Organizator.
 8. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy
  o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165).
 9. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
  o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) jest Organizator.
 10. Przetwarzanie danych osobowych opisanych w ust. 6 - 9 następuje na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) oraz w dalszym okresie na podstawie przepisów prawa usprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa. Dane Zwycięzców będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym zakończyła się Loteria.
 11. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego dane osobowe
  z Loterii. Wystąpienie przez Uczestnika z wnioskiem o cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii i prawa do ewentualnej nagrody. Wniosek należy złożyć poprzez wysłanie maila na adres dane@uniqueone.pl o tytule „Usunięcie danych osobowych w Loterii » Kasa w zasięgu ręki«” ze wskazaniem
  w treści danych osobowych podlegających usunięciu. W przypadku jeżeli
  z wnioskiem o cofnięcie zgody wystąpi Uczestnik, który nabył prawo do otrzymania nagrody, ale wniosek został złożony przed momentem wydania Nagrody, Uczestnik taki traci prawo do wydania nagrody. Jeżeli z wnioskiem o cofnięcie zgody wystąpi Zwycięzca, który otrzymał już nagrodę, jego dane zostaną usunięte z bazy danych Uczestników Loterii, jednakże na podstawie i w terminie wskazanym w art. 20 ust. 6 ustawy o grach o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165), Organizator nadal będzie miał obowiązek przechowywać dane tego Uczestnika w związku z prowadzoną ewidencją wygranych (wydanych) nagród w Loterii.
 12. Administratorem danych osobowych w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych, o której mowa w § 4 ust. 21, jest FF Śnieżka SA. Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie dobrowolnej zgody Uczestnika na potrzeby przesyłania informacji handlowych przez FF Śnieżka SA. Organizator
  oraz FF Śnieżka SA. zawrą stosowną umowę powierzenie przetwarzania danych osobowych przez Organizatora w zakresie ww. danych.  Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo ich przeniesienia. Uczestnikowi przysługuje również skarga do organu nadzorczego. 
 13. W niniejszym Regulaminie, na potrzeby niniejszej Loterii, za „dni robocze” przyjmuje się pracujące poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki.
 14. Wygraną odebrać w imieniu Zwycięzcy może również inna osoba, pod warunkiem,
  że przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez Zwycięzcę. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
 15.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odebrania nagrody
  z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.

Załączniki

Załącznik 1- Wzór Oświadczenia

 

Załącznik nr 1
Wzór oświadczenia laureata loterii promocyjnej pod nazwą  „Kasa w zasięgu ręki”.

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA

LOTERII PROMOCYJNEJ

„Kasa w zasięgu ręki”

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459)
i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych
w § 3 ust.11 Regulaminu.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane
w Regulaminie Loterii.

 

____________________________________________________________________________
ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU 

 

____________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO 

 

____________________________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

____________________________________________________________
RODZAJ, SERIA I NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ*

 

__________________________________________________________________________
PESEL  (a w razie braku numeru PESEL – data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)*

 

______________________________

PODPIS I DATA

Pamiętaj o dołączeniu do Oświadczenia oryginalnego paragonu fiskalnego, z tytułu którego dokonałeś zwycięskiego zgłoszenia do Loterii.

*Dotyczy wyłącznie laureatów nagród opisanych w §5 ust. 2 pkt d)