Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Hybryda za hybrydę

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

„Hybryda za hybrydę”

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą: „Hybryda za hybrydę” (zwana dalej „Loterią”).

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;

Obszar, na którym będzie urządzana Loteria;

Czas trwania Loterii;

Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471, z późń. zm.), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich punktach sprzedaży produktów marki Semilac prowadzonych przez dystrybutorów i franczyzobiorców marki Semilac oraz w Internecie na stronie www.semilac.pl.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 13 listopada 2017 r. i kończy się ostatecznie 11 maja 2018 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się 15 listopada 2017 r. i kończy się 12 grudnia 2017 r. (dalej „Okres promocyjny”).
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 6. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przesłała zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia wyłącznie swojego udziału w Loterii.
 7. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych, jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.
 8. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Prawidłowo dokonane zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała zgłoszenie.
 9. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 10. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii, czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 11. W Loterii nie mogą wziąć udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników Nesperta sp. z o.o.,
  62-030 Luboń, przy ul. Tadeusza Rejtana 12A, KRS: 0000463701, NIP:  7792413878. Uczestnikami Loterii nie mogą być osoby biorące udział w dystrybucji produktów, o których mowa w § 4 ust. 2 poniżej oraz wydające paragony fiskalne potwierdzające ich zakup zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu. Powyższe wykluczenie nie dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową polegającą na świadczeniu usługi kosmetycznej (kosmetyczek), za wyjątkiem zakupów dokonanych przez nich w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej (tzw. zakupu na użytek własny).
 12. Przez członków rodziny, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać :

a)      osoby fizyczne, które ukończyły w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, o których mowa w ust. 2 poniżej, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z późń. zm.);

b)      osoby prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową związaną z świadczeniem usługi kosmetycznej na produktach marki Semilac (kosmetyczki) i nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, o których mowa w ust. 2 poniżej jako przedsiębiorca w rozumieniu art.431 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z późń. zm.).

 1. Loterią objęte są wszystkie produkty marki Semilac (zwane dalej „Produkty Promocyjne”).
 2. Sprzedaż Produktów Promocyjnych umożliwiających udział w Loterii rozpoczyna się w dniu 15 listopada 2017 r. i trwa do 12 grudnia 2017 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
 3. Uczestnikiem Loterii staje się osoba,  która w Okresie promocyjnym spełnia łącznie następujące warunki (dalej „Uczestnik”):

a)      Dokona jednorazowego zakupu dowolnych Produktów Promocyjnych za min. 99,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto w punktach sprzedaży produktów marki Semilac, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu (potwierdzonego jednym paragonem fiskalnym/fakturą);

b)      Zachowa oryginalny: paragon fiskalny (dotyczy Uczestników opisanych w ust. 1 pkt a) powyżej), fakturę (dotyczy Uczestników opisanych w ust. 1 pkt b) powyżej);

c)      Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii zgodnie z postanowieniami poniższych ustępów (dalej „Zgłoszenie”).

 1. W celu dokonania Zgłoszenia do Loterii należy uzupełnić poprawnie oraz kompletnie formularz dostępny na stronie internetowej www.loteriasemilac.pl i wysłać go (zgodnie z funkcjonalnością strony internetowej) do Organizatora. Wypełniając formularz należy zawrzeć minimum następujące dane:

a)      W przypadku Uczestników opisanych w ust. 1 pkt a) powyżej): adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, kolejny numer wydruku z paragonu (numer z paragonu), numer kasy rejestrującej,  datę zakupu, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) wystawcy paragonu fiskalnego.

b)      W przypadku Uczestników opisanych w ust. 1 pkt b ) powyżej): adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę (numer faktury), kwotę należności ogółem (kwotę brutto faktury),  datę wystawienia faktury, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) wystawcy faktury.

 Podczas wypełniania formularza należy złożyć również oświadczenie o akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii. Za poprawne wypełnienie i wysłanie formularza otrzymuje się 1 (słownie: jeden) los w Loterii (w losowaniu Nagrody Głównej). Uczestnik ma również możliwość złożenia fakultatywnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od Nesperta sp. z o.o., 62-030 Luboń, przy ul. Tadeusza Rejtana 12A. Za udzielenie zgody Uczestnik otrzymuje dodatkowe 3 (słownie: trzy) losy w Loterii (w losowaniu Nagrody Głównej). Losy dodatkowe można otrzymać tylko raz w Okresie promocyjnym. Udzielenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną nie jest warunkiem wzięcia udziału w Loterii i wydania narody.

 1. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje komunikat wyświetlony na Stronie internetowej z informacją czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora oraz o tym czy jest ono zwycięskie czy też nie w zakresie nagrody, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt a)-c)  poniżej. Laureat zwycięskiego Zgłoszenia otrzymuje również informację o konieczności podjęcia pozostałych niezbędnych kroków do otrzymania nagrody, tj. wysłania do Organizatora wymaganych dokumentów, w tym danych oraz terminach dopełnienia niniejszego obowiązku. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną również przesłane wiadomością elektroniczną na adres e-mail, który laureat wskazał, dokonując zwycięskiego Zgłoszenia.
 2. Do Loterii dany paragon fiskalny/fakturę (dalej określane łącznie jako „Dowód zakupu”) można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam Dowód zakupu ewentualna nagroda z tytułu tego Dowodu zakupu przysługiwać będzie tylko raz, pierwszemu, prawidłowemu, zwycięskiemu Zgłoszeniu. Posiadanie Dowodu zakupu potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych na wielokrotność kwoty 99,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto nie uprawnia do dokonania większej liczby zgłoszeń z tytułu tego Dowodu zakupu. Bez względu na wielokrotność zakupów na kwotę 99,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) Uczestnik otrzymuje jeden los z tytułu danego Zgłoszenia. Uczestnik nie może zgłosić do Loterii faktury, którą otrzymał wskutek realizacji swojego uprawnienia do żądania wydania faktury do paragonu fiskalnego, o którym mowa w przepisach szczególnych, jeśli wcześniej zgłosił już paragon fiskalny potwierdzający tą transakcję jako konsument, a także odpowiednio nie może zgłosić paragonu fiskalnego, który potwierdza transakcję ze zgłoszonej już faktury. W sytuacji ustalenia tej okoliczności przez Komisję drugie Zgłoszenie usuwane jest z Loterii.
 3. Termin wysyłania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 15 listopada 2017 r. i trwa do 12 grudnia 2017 r. do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.
 4. O chwili przyjęcia Zgłoszenia decyduje jego wpływ na serwer Organizatora przyjmującego Zgłoszenia.
 5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, pod warunkiem,
  że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie. Z tym zastrzeżeniem,
  że 1 (słownie: jeden) Uczestnik może wygrać maksymalnie 2 (słownie: dwie) nagrody, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt a)-c) poniżej i jedną Nagrodę Główną. Natomiast, z jednego adresu mogą wygrać maksymalnie 4 (słownie: cztery) osoby.
  1. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
  2. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

a)      jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu, którego dane na nim się znajdują  i nie jest podrobiony lub przerobiony;

b)      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy,
w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych paragonów;

c)      potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup obejmujący wskazane na nim Produkty Promocyjne;

d)     zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych na kwotę min. 99,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktów Promocyjnych na kwotę min. 99,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) brutto;

e)      data i godzina wystawienia paragonu przypada przed wysłaniem nagrodzonego zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 15 listopada 2017 r. o godzinie 0:00:00.

 1. Faktura potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)      jest prawdziwa, tzn. wystawiona przez podmiot o którym mowa w § 3 ust. 2, którego dane się na niej znajdują  i nie jest podrobiona lub sfałszowana;

2)      nie jest uszkodzona w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w niej treści czy jej autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności nie jest przecięta, ucięta, naderwana, rozmazana, niewyraźna, czy nie budzi wątpliwości, iż została wydrukowana do niezaistniałej transakcji;

3)      zawiera jej kolejny numer (numer faktury),  NIP wystawcy faktury;

4)      zawiera nazwę (rodzaj) towaru, tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu Promocyjnego. Jeśli na fakturze nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić powyższe, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić u podmiotu wystawiającego, iż faktura potwierdza zakup zgodny z postanowieniami Regulaminu (pieczątka wystawcy i podpis pracownika na odwrocie faktury);

5)      data wystawienia faktury przypada w Okresie promocyjnym, ale przed wysłaniem wylosowanego Zgłoszenia i nie wcześniej niż 15 listopada 2017 r.

 1. Komisja ma prawo usunąć Zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. Organizator zastrzega prawa do wykluczenia z Loterii Zgłoszeń, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.
 2. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć dane Zgłoszenie i/lub Uczestnika, który się takim Dowodem zakupu posłużył w Loterii. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 19 lutego 2018 r. (tj. ostateczny termin przedstawienia wezwania przez Organizatora). Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych do Loterii Dowodów zakupu.
 3. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz odpowiednio paragonów fiskalnych lub faktur potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 9 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie Organizator może przedstawić w formie pisemnej (elektronicznej) bądź telefonicznie zgodnie z danymi przedstawionymi przez Uczestnika w Zgłoszeniu. Brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego Zgłoszenia z Loterii, postanowienia §7 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 4. W Loterii uwzględniane są Dowody zakupu w postaci oryginalnych paragonów fiskalnych, a w przypadku faktur oryginalne faktury bądź duplikaty faktur wystawione przez ich wystawcę.
 5. W razie utraty lub zniszczenia przez Uczestnika Dowodu zakupu potwierdzającego zakup zgłoszony w Loterii Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.

 

 

§ 5 Wartość puli nagród

 1. Maksymalna wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 169 592,50 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote i 50/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 1 351 (słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt jeden) sztuk.
 2. Nagrodami w Loterii są:

a)      Nagroda (typu instant win) I stopnia w postaci lampy LED 6W Semilac o wartości 34,90 zł (słownie: trzydzieści cztery złote i 90/100) brutto. Organizator przewidział 1 000 (słownie: tysiąc) Nagród (typu instant win) I stopnia w całej Loterii.

b)      Nagroda (typu instant win) II stopnia w postaci zestawu Semilac Compact z lampą LED 6W o łącznej wartości 129,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 300 (słownie: trzysta) Nagród (typu instant win) II stopnia w całej Loterii.

c)      Nagroda (typu instant win) III stopnia w postaci torby O bag o wartości 386,99 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć złotych i 99/100) brutto. Organizator przewidział 50 (słownie: pięćdziesiąt) Nagród (typu instant win) III stopnia w całej Loterii.

d)     Nagroda Główna w postaci samochodu osobowego Toyota Yaris o wartości 68 979,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 7 664,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote i 00/100). Organizator przewidział (słownie: jedną) Nagrodę Główną w Loterii.  Łączna wartość Nagrody Głównej to 76 643,00 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote i 00/100).

 1. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
 2. Nagroda opisana w ust.2 pkt c) powyżej składa się z: body „O bag body”, uchwytu „.uchwyty sznurek classic”, organizera „Organizer .classic”.
 3. Wyboru koloru nagrody dokonuje laureat za pośrednictwem konfiguratora dostępnego na stronie internetowej Loterii, po uzyskaniu informacji o przypisaniu nagrody do Zgłoszenia. W konfiguratorze dostępnych jest 9 (słownie: dziewięć) kolorów body, 2 (słownie: dwa) kolory uchwytów i 2 (słownie: dwa) kolory organizerów do wyboru. Po skonfigurowaniu nagrody laureat przesyła swój wybór poprzez przycisk „ZATWIERDZAM WYBÓR”. Potwierdzenie przesyłane jest na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu.

 

§ 6 Miejsce i termin losowań nagród

oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 1. Losowania bramek, do których są przypisane nagrody opisane w § 5 ust. 2 pkt a)-c) odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie w dniach 13-14 listopada 2017 r. Przyznanie nagród odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym ustępie. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia do Loterii  Uczestnikowi wyświetla się komunikat na stronie internetowej zawierający informację czy jego Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim czy nie. W sytuacji przypisania nagrody do Zgłoszenia wskazane jest również, która z nagród opisanych w § 5 ust. 2 pkt a)-c) przypisana jest do Zgłoszenia.  Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny,  do której jest przypisana dana nagroda.

Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym  przez Komisję. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Do zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału czasowego) itd. przez cały Okres promocyjny.

 1. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 1 350 bramek. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek.
 2. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek.  W przypadku niewydania nagród, o których mowa w  § 5 ust. 2 pkt a)-c), w szczególności niespełnienia przez laureata warunków uczestnictwa lub ich wydania, powracają one do puli nagród i Organizator wyznacza dodatkowe godziny otwarcia bramek dla tych nagród. Warunkiem tego jest ustalenie przez Organizatora tej okoliczności nie później niż z upływem Okresu promocyjnego.
 3. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się w siedzibie Organizatora w dniu 14 grudnia 2017 r. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie promocyjnym. Każdemu losowi otrzymanemu w ramach prawidłowego Zgłoszenia  przydzielony jest unikatowy numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to2, acyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, w ramach którego wygenerowano ID o numerze 2153.

Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) liczba i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartonika z cyfrą niezawierającą się w katalogu wygenerowanych ID, taki  kartonik z cyfrą jest odrzucany, a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID.

 1. Po przeprowadzeniu losowania zwycięskiego ID do  Nagrody Głównej, losowane są również dwa ID rezerwowe oznaczane zgodnie z kolejnością ich wylosowania jako pierwsze i drugie „ID Rezerwowe”.
 2. Dane ID może być w losowaniu Nagrody Głównej wylosowane tylko raz. W sytuacji powtórzenia się numeru ID podczas losowania nie jest ono uwzględniane (dotyczy ID Rezerwowych), a losowanie jest powtarzane.  Oznacza to, iż jeśli w losowaniu rezerwowym nagrody opisanej w §5 ust. 2 pkt d) wylosowane zostanie to samo ID, co ID w ramach zwycięskiego Zgłoszenia, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. ID nie należy do  tego samego Uczestnika.
 3. W przypadku wystąpienia podejrzenia naruszeń postanowień Regulaminu przez Uczestników losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń obejmująca m.in. czynności opisane w §4 ust.15-16. Udział w losowaniu biorą tylko prawidłowe Zgłoszenia.
 4. Wyniki ogłaszane są w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz wylosowanej nagrody po zakończeniu procedury weryfikacji bądź w przypadku Uczestnika, o którym mowa w §4 ust.1 pkt b) w postaci 3 pierwszych cyfr numeru NIP, miejscowości oraz wylosowanej nagrody. Lista dostępna jest na www.loteriasemilac.pl.

 

§ 7 Warunki wydania Nagród

 1. Laureaci nagród opisanych w § 5 ust. 2 pkt a)-c) zobowiązani są do przesłania do Organizatora w ciągu 5 dni roboczych od wyświetlenia komunikatu, o którym mowa w § 4 ust. 6 danych o których mowa w § 7 ust. 3. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te musza wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 11 dni roboczych od wyświetlenia komunikatu, o którym mowa w § 4 ust. 6.
 2. Organizator podejmuje kontakt telefoniczny z laureatem Nagrody Głównej na numer telefonu, który laureat wskazał w Zgłoszeniu w ciągu 2 dni roboczych od wylosowania Zgłoszenia. W przypadku braku kontaktu z laureatem we wskazanym terminie, Organizator ostatniego dnia wysyła wiadomość SMS na numer telefonu, który podał w formularzu dokonując Zgłoszenia z informacją o ostatniej próbie kontaktu  Organizatora w następnym dniu roboczym. Jeżeli i ta próba się nie powiedzie, traci on prawo do Nagrody (treść komunikatu: „Loteria Semilac: Witaj, X podejmiemy ostatnia probe kontaktu w związku z wylosowaniem Twojego Zgłoszenia w loterii „Hybryda za hybryde”. Organizator Unique One sp. z o. o . Regulamin: www.uniqueone.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy, w którym nastąpi ostatnia próba kontaktu). Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.
 3. Laureat podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w  ust. 2, potwierdza swój udział
  w Loterii oraz przekazuje swoje dane osobowe (adres e-mail, numer telefonu podane w Zgłoszeniu, imię i nazwisko/nazwę przedsiębiorstwa, osobę kontaktową) wymagane do identyfikacji. Informowany jest również o konieczności przesłania na adres Organizatora:

a)      własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe laureata: adres e-mail, numer telefonu podany w zwycięskim Zgłoszeniu, imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością,  kodem pocztowym, województwem/ w przypadku laureata będącego przedsiębiorcą opisanym w § 4 ust.1 pkt b) Regulaminu następujące dane: adres e-mail, numer telefonu podany w zwycięskim Zgłoszeniu, imię i nazwisko, nazwę przedsiębiorstwa, NIP przedsiębiorstwa, adres przedsiębiorstwa (z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, województwem) oraz potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii,  zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.loteriasemilac.pl.
W przypadku laureata Nagrody Głównej również: numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość i numeru PESEL (a w razie braku numeru PESEL – obywatelstwa i daty urodzenia, adresu zamieszkania)/ w przypadku laureata będącego przedsiębiorcą opisanym w § 4 ust.1 pkt b)  numer REGON

b)      oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia w przypadku laureat będącego opisanego w § 4 ust.1 pkt a) bądź oryginału bądź duplikatu faktury z tytułu, której laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia w przypadku laureata będącego przedsiębiorcą opisanym w § 4 ust.1 pkt b).

 1. Laureaci są zobowiązani do przesłania dokumentów opisanych w ust. 3 listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa. Dokumenty należy przesłać w ciągu 5 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 2 powyżej (w przypadku laureata Nagrody Głównej) bądź w ciągu 5 dni roboczych od wyświetlenia komunikatu na stronie internetowej informującego o zwycięskim Zgłoszeniu (nagroda opisana w § 5 ust. 2 a)-c) powyżej). O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dokumenty te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 11 dni roboczych od przekazania przez przedstawiciela Organizatora informacji o wygranej. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania nnagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
 2. Przez nieudaną próbę połączenia z laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia
  z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem telefonu wskazanym w  Zgłoszeniu.
 3. Przesłanie przez laureata dowodu zakupu niespełniającego wymagań określonych
  w § 4, w szczególności dokumentu niebędącego prawidłowym dowodem zakupu, bądź dowodu zakupu nieczytelnego, błędnego bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do nagrody.
 4. W przypadku, gdyby okazało się, iż laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z Dowodu zakupu, traci on prawo do Nagrody.
 5. W przypadku, gdy laureat Nagrody Głównej nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Głównej, Nagroda Główna przechodzi na pierwszego laureata ID Rezerwowego.
  W przypadku, gdy on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Głównej, przechodzi ona na drugiego laureata ID Rezerwowego. W przypadku, gdy i on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Głównej, pozostaje ona do dyspozycji Organizatora.
 6. Do laureatów ID Rezerwowych postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio,  z tym zastrzeżeniem, że pierwszy kontakt z pierwszym laureatem ID Rezerwowego  następuje następnego dnia roboczego po utracie prawa do Nagrody przez laureata, kontakt z drugim laureatem ID Rezerwowym następuje wyłącznie po utracie prawa do Nagrody Głównej przez laureata i pierwszego laureata ID Rezerwowego, kontakt następuje w dniu roboczym następującym po dniu, w którym utracił prawo pierwszy laureat ID Rezerwowego.
 7. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez laureata, Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się do laureata o przedstawienie oryginałów wszystkich zgłoszonych Dowodów zakupu oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami  i trybem opisanym  w § 4 ust. 15-16.
 8. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w ust. 10 powyżej i § 4 ust. 15-16, do której przedstawienia zobowiązany został laureat wezwaniem Organizatora w ciągu 3 dni od otrzymania tego wezwania skutkuje nie spełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody.
 9. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano laureatowi nieuprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
 10. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 11. Oświadczenie, o którym mowa w powyższych ustępach może być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Musi być kompletne i podpisane.
 12. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 13. Nagrody wydawane są pozytywnie zweryfikowanym laureatom, dalej określanym jako „zwycięzcom”.

 

§ 8 Termin wydania Nagród

 1. Nagrody określone w § 5 ust. 2 powyżej wysyłane są zwycięzcom przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 29 marca 2018 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora). Nagroda wysyłana jest na adres wskazany przez zwycięzcę zgodnie z § 7 ust. 3.
 2. Wydanie Nagrody Głównej następuje w postaci wydania dokumentów niezbędnych
  do rejestracji pojazdu i ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych. Termin wydania pojazdu zostanie indywidualnie ustalony ze zwycięzcą po zarejestrowaniu pojazdu. Za miejsce wydania uznaje się m. st. Warszawa, chyba że strony postanowią inaczej. Koszty dojazdu, noclegu itp. związane z odbiorem Nagrody Głównej ponosi zwycięzca.
 3. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 20 kwietnia 2018 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres Organizatora, Unique One sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Hybryda za hybrydę - reklamacja” i zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793) musi zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 13 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin i Oświadczenie dostępne są na www.loteriasemilac.pl. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Administratorem danych osobowych uczestników Loterii jest Nesperta sp. z o.o., 62-030 Luboń, przy ul. Tadeusza Rejtana 12 A, KRS: 0000463701, NIP: 7792413878.
 4. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu wzięcia udziału w Loterii.
 5. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator.
 6. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.) jest Organizator.
 7. Nagrody  w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2016 poz. 2032 z późn. zm.) oraz  Ustawą z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.).  Przyznana nagroda pieniężna do nagrody o wartości powyżej 2 280 zł nie zostanie wypłacona zwycięzcy, tylko potrącona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co zwycięzca wyraża zgodę, za wyjątkiem podmiotów, które rozliczają się zgodnie z dyspozycją Ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, im kwota pieniężna wypłacana jest na wskazany w treści Oświadczenia rachunek bankowy i podmioty te zobowiązane są rozliczyć zgodnie z przepisami ich obowiązującymi .
 8. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii.
 9. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
 10. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.).
 11. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.) jest Organizator.
 12. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Odbiór wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu zwycięzcy), jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę i w sposób określony w pełnomocnictwie, jeżeli jest zgodny z Regulaminem Loterii. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
 14. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego Zgłoszenie z Loterii.
  W przypadku wystąpienia z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury losowań przez Uczestnika, którego Zgłoszenie zostało wylosowane, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do Nagrody. Wniosek należy kierować na adres e-mail: office@uniqueone.pl w treści wpisując „Hybryda za hybrydę - usunięcie zgłoszenia”, numer z paragonu/faktury, datę dokonania zakupu i datę dokonania Zgłoszenia, którego usunięcie ma dotyczyć.
 15. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego dane osobowe z Loterii.
  W przypadku wystąpienia z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury losowań przez Uczestnika, którego Zgłoszenie zostało wylosowane, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do Nagrody. Wniosek należy kierować na adres e-mail: office@uniqueone.pl w treści wpisując „Hybryda za hybrydę - usunięcie danych osobowych”, złożenie odpowiedniego oświadczenia o usunięciu danych, wskazując dane, których usunięcie ma dotyczyć.
 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia laureata loterii promocyjnej pod nazwą „Hybryda za hybrydę”.

 

Załącznik nr 1 – WZÓR A
Oświadczenia laureata loterii promocyjnej pod nazwą „Hybryda za hybrydę” - dla Uczestnika opisanego w §4 ust.1 pkt a)

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA

LOTERII PROMOCYJNEJ

„Hybryda za hybrydę”

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 495, z późn. zm.) i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust.11 i 12 Regulaminu.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane
w Regulaminie Loterii.

 

____________________________________________________________
ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU 

 

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO 

 

____________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

____________________________________________________________
NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ*

 

____________________________________________________________
PESEL (a w razie braku numer PESEL –data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)*

 

 

 

 

______________________________________

PODPIS I DATA

 

*DOTYCZY WYŁĄCZNIE LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ – SAMOCHODU

Proszę pamiętać o załączeniu oryginału paragonu fiskalnego z tytułu, którego przypisana została nagroda do Zgłoszenia

WZÓR B 
Oświadczenia laureata loterii promocyjnej pod nazwą „Hybryda za hybrydę” - dla Uczestnika o którym mowa w - §4 ust. 1 pkt b) Regulaminu

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA

LOTERII PROMOCYJNEJ

„Hybryda za hybrydę”

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

 Oświadczam, że w Loterii wziąłem/am udział jako przedsiębiorca w rozumieniu art. 43[1] kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), nabywający produkty promocyjne dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, innej niż działalność dystrybucyjna i spełniam wymagania opisane w §4 ust.1 pkt b) i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust.11 i 12 Regulaminu.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

 

____________________________________________________________
ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU 


____________________________________________________________
NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA

____________________________________________________________
NIP PRZEDSIĘBIORSTWA 

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO 

ADRES PRZEDSIĘBIORSTWA:

____________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ)

 

____________________________________________________________
(WOJEWÓDZTWO)

 

____________________________________________________________
(NUMER RACHUNKU BANKOWEGO*)

 

____________________________________________________________
(NUMER REGON**)

 

 

______________________________________

PODPIS I DATA

*dotyczy wyłącznie podmiotów rozliczających na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
**dotyczy wyłącznie laureata Nagrody Głównej
Proszę pamiętać o załączeniu oryginału/duplikatu Dowodu zakupu z tytułu, którego przypisana została nagroda do Zgłoszenia