Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Graj w kolory z Multi Multi

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

Graj w kolory z Multi Multi

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Graj w kolory z Multi Multi, zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedziej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie,

obszar, czas i sposób zapewnienia prawidłowości urządzenia Loterii

 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii, dalej określany jako „Regulamin”.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Okres sprzedaży produktów promocyjnych umożliwiających udział w Loterii rozpoczyna się w dniu 16 stycznia 2017 r. o godzinie 6:30 i trwa do wyczerpania puli kodów, nie dłużej niż do 12 lutego 2017 r. włącznie (dalej „Okres Promocyjny”).
 4. Loteria trwa od 13 stycznia 2017 r. i kończy się ostatecznie 14 lipca 2017  r. (tj. do zakończenia procedury reklamacyjnej).
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji nadzoru zwana dalej „Komisją”. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 6. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.
 7. Udział w Loterii jest dobrowolny.
 8. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych, jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.
 9. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie.
 10. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu bądź wpływają na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony.
 12. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 13. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 14. Loteria ma na celu promowanie produktów Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły osiemnaście lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”).
 2. Brać udziału w Loterii nie mogą członkowie organów spółek (rada nadzorcza, zarząd): Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Totalizator Sportowy”), IGT Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Organizatora. Także pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin, jak również właściciele i pracownicy punktów sprzedaży produktów Totalizatora Sportowego (dalej: „Kolektur”) oraz osoby, które posiadają uprawnienia do sprzedaży produktów Totalizatora Sportowego i zajmują się ich czynną sprzedażą.
 3. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. W Loterii udział biorą następujące produkty Totalizatora Sportowego: Multi Multi oraz Multi Multi Plus (zwane „Produktami Promocyjnymi”).
 5. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w Kolekturach Totalizatora Sportowego oraz w terminalach samoobsługowych Totalizatora Sportowego na terenie całej Polski w dniu 16 stycznia 2017 r. o godzinie 6:30 i trwa do wyczerpania puli kodów, nie dłużej niż do 12 lutego 2017 r. włącznie. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii. Produkty Promocyjne sprzedawane są w godzinach pracy Kolektur.
 6. W promocji biorą udział Produkty Promocyjne zakupione przez terminale Totalizatora Sportowego GT1200, GT604 Altura oraz przez terminale samoobsługowe Totalizatora Sportowego LVM - Gemini Ultra (dalej: „Terminale Samoobsługowe”).
 7. W celu wzięcia udziału w Loterii należy:

1)      W Okresie Promocyjnym dokonać jednorazowo (tj. w ramach jednej transakcji) zakupu Produktu Promocyjnego na kwotę co najmniej 2,50 zł.

2)      Odebrać kupon Loterii z kodem numerycznym (dalej: „Kupon”).

3)      Dokonać sprawdzenia kodu z Kuponu.

4)      Zachować oryginalny Kupon.

 1. Uczestnik może dokonać sprawdzenia Kuponu w Okresie Promocyjnym, tj. ustalenia czy do otrzymanego na Kuponie kodu przypisana jest nagroda (czy jego Kupon jest Kuponem wygrywającym czy nie):

1)     Za pośrednictwem strony internetowej www.multimulti.pl, wpisując kod z Kuponu w dedykowane miejsce w formularzu na stronie i klikając „OK.”.

2)     Za pośrednictwem materiałów promocyjnych specjalnie dedykowanych Loterii (dalej: „Materiał Promocyjny”), dostępnych w Kolekturach w Okresie Promocyjnym.

 1.  Informacja o przypisaniu nagrody do kodu z Kuponu za pośrednictwem strony internetowej www.multimulti.pl przekazywana jest poprzez komunikat Organizatora wyświetlony na stronie.  Na Materiałach Promocyjnych Uczestnik musi znaleźć ciąg cyfr zgodny z kolejnością cyfr w kodzie loteryjnym na Kuponie.  
 2. Kupon z kodem numerycznym drukowany jest razem z kuponem Produktu Promocyjnego, którego zakup spełnił wymagania przystąpienia do Loterii określone w § 4 ust. 7 pkt 1). W przypadku zakupu Produktów Promocyjnych w Terminalu Samoobsługowym, Kupon wydawany jest wraz z wydaniem przez Terminal Samoobsługowy kuponu Produktu Promocyjnego, którego zakup spełnił wymagania przystąpienia do Loterii określone w § 4 ust. 7 pkt 1).  
 3. Jednorazowy (w ramach jednej transakcji dokonanej na terminalu) zakup większej liczby Produktów Promocyjnych niż wskazanych w § 4 ust. 7 pkt 1) nie uprawnia do otrzymania większej liczby Kuponów, tj. za jednorazowy zakup np. Multi Multi o wartości 10 zł Uczestnik otrzyma tylko jeden Kupon z jednym kodem. W razie chęci otrzymania kilku kodów, przy zamiarze dokonania transakcji będącej wielokrotnością 2,50 zł (np. za 10 zł brutto) Uczestnik musi dokonać każdą z nich osobno, tj. każda transakcja musi być dokonana na osobnym koszyku zakupowym i za każdą musi być dokonana osobna płatność.
 4. Kod znajdujący się na Kuponie jest numeryczny i składa się z 8 (ośmiu) cyfr.
 5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem spełnienia każdorazowo warunków określonych w Regulaminie.
 6. Jeżeli osoba obsługująca Kolekturę nie przekaże Uczestnikowi przysługującego mu Kuponu przy spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie, Uczestnik musi upomnieć się o to prawo niezwłocznie po dokonaniu płatności za zakupy i otrzymaniu kuponu/ów Produktów Promocyjnych. W przypadku zakupu Produktów Promocyjnych w Terminalu Samoobsługowym, jeżeli Terminal Samoobsługowy nie wyda Uczestnikowi Kuponu, przy spełnieniu wymagań określonych w Regulaminie, niezwłocznie po zakończeniu transakcji w Terminalu Samoobsługowym i otrzymaniu kuponów Produktów Promocyjnych Uczestnik musi upomnieć się o Kupon u osoby obsługującej Kolekturę na terenie, której lub w pobliżu, której znajduje się Terminal Samoobsługowy. Po opuszczeniu Kolektury Uczestnik nie jest uprawniony do odebrania Kuponu w późniejszym okresie, w  takim przypadku Uczestnikowi nie przysługują roszczenia do otrzymania Kuponu w późniejszym czasie.
 7. W przypadku zakupu Produktów Promocyjnych w Terminalu Samoobsługowym Kupon jest wydawany po zakończeniu transakcji spełniającej wymagania przystąpienia do Loterii określone w § 4 ust. 7 pkt 1) i powinien być niezwłocznie odebrany przez Uczestnika, a jego ewentualny brak powinien być niezwłocznie zgłoszony zgodnie z ust. 14. Przed dokonaniem zakupu w Terminalu Samoobsługowym Uczestnik powinien się upewnić, że kwota salda wyświetlana na Terminalu Samoobsługowym jest wyzerowana. W przypadku kontynuowania zakupów na otwartej sesji (niewyzerowane saldo) i dokonania zakupu spełniającego wymagania przystąpienia do Loterii określone w § 4 ust. 7 pkt 1), może dojść do sytuacji, w której Terminal Samoobsługowy nie wyda Kuponu. Jeżeli kwota salda wyświetlana na Terminalu Samoobsługowym nie została wyzerowana, przed przystąpieniem do zakupu Uczestnik musi zgłosić ten fakt osobie obsługującej Kolekturę, na terenie, której lub w pobliżu, której znajduje się Terminal Samoobsługowy, w przeciwnym razie Uczestnikowi nie przysługują roszczenia do otrzymania Kuponu w późniejszym czasie.
 8. W przypadku rezygnacji (poprzez unieważnienie) z któregokolwiek z zakupionych Produktów Promocyjnych w ramach jednorazowych zakupów, wydany Kupon jest anulowany jeśli unieważniony Produkt Promocyjny spowodował utratę prawa do przystąpienia do Loterii określonego w § 4 ust. 7 pkt 1.

W przypadku anulowania, w trybie opisanym powyżej, Kuponu, który był Kuponem zwycięskim wygasa również prawo do otrzymania nagrody, jaka została przypisana do tego kodu.

W przypadku unieważnienia Produktu Promocyjnego, do którego dołączony jest Kupon przy dalszym spełnianiu wymagań przystąpienia do Loterii,  Uczestnikowi nowy Kupon nie jest wydawany. Oznacza to, że Uczestnik przed zwrotem kuponu Produktu Promocyjnego musi odciąć od niego Kupon i go zachować np. przy zakupie Produktu Promocyjnego (Multi Multi) , z którym otrzyma Uczestnik Kupon i następnie podjęciu decyzji o zakupie kolejnej gry Multi Multi w ramach jednej transakcji i rezygnacji z pierwszej gry Uczestnik musi odciąć Kupon od kuponu Produktu Promocyjnego (Multi Multi), gdyż do drugiego kuponu Produktu Promocyjnego Kupon nie jest wydawany.

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie Kuponu z działań/zaniechań leżących po stronie Uczestnika.
 2. W Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne Kupony. Kupony w szczególności podrobione, przerobione, zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności, a także te, co do których można mieć podejrzenia, że nie są oryginalne lub nie zostały uzyskane przez Uczestnika w sposób przewidziany Regulaminem, nie uprawniają do udziału w Loterii i otrzymania którejkolwiek z nagród przewidzianych w Regulaminie. Wszelkie wątpliwości dotyczące poprawności Kuponów rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 5 Wartość puli nagród

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 322 452,48  zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa złote i 48/100). Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 285 (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć) sztuk.
 2. Nagrodami w Loterii są:

1)      Nagroda główna w postaci samochodu Citroen C3 o wartości 47 169,27 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych i 27/100) brutto wraz z dodatkową kwotą przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 5 241,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych i 00/100). Łączna wartość nagrody I stopnia wynosi 52 410,27 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziesięć złotych i 27/100). Organizator przewidział 4 (cztery) Nagrody główne w Loterii;

2)      Nagroda II stopnia w postaci smartfonu iPhone 7 wraz z kolorowym etui o wartości 3 419,40  zł (słownie: trzy tysiące czterysta dziewiętnaście złotych i 40/100) brutto wraz z kwota przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 380 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych i 00/100). Łączna wartość Nagrody II stopnia to 3 799,40 (słownie: trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 40/100). Organizator przewidział 6 (sześć) Nagród II stopnia w  Loterii;

3)      Nagroda III stopnia w postaci iPada Mini 4 wraz z kolorowym etui o wartości 2 111,50 zł (słownie: dwa tysiące sto jedenaście złotych i 50/100) brutto. Organizator przewidział 10 (dziesięć) Nagród III stopnia w Loterii;

4)      Nagroda IV stopnia w postaci iPod Shuffle o wartości 260,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 265 (dwieście sześćdziesiąt pięć) Nagród IV stopnia w Loterii;

 1. Laureat może dokonać wyboru koloru nagrody (w przypadku Nagród II i III stopnia wyboru koloru etui) spośród palety kolorów dostępnej na stronie www.multimulti.pl. Oświadczenie, o wybranym kolorze składa laureat w oświadczeniu, o którym mowa w §7 ust.3.
 2. Zwycięzca nie ma prawa przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią.
 3. Zwycięzca nie ma prawa do żądania wydania ekwiwalentu pieniężnego nagrody.
 4. Nagroda otrzymana w Loterii jest wydawana zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2016 poz. 2032). Od łącznej wartości Nagrody głównej i Nagrody II stopnia Organizator naliczy właściwy podatek i odprowadzi go do właściwego urzędu skarbowego, na co zwycięzca wyraża zgodę. Oznacza, to że dodatkowa kwota wymieniona powyżej  nie jest wypłacana zwycięzcy, tylko przeznaczona jest na poczet zryczałtowanego podatku od nagród.

 

§ 6 Miejsce i termin losowań;

Sposób i termin ogłaszania wyników

 1. Procedury związane z przygotowaniem wykazu zwycięskich kodów odbywają się w biurze Organizatora w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A w dniu 13 stycznia 2017 r. Do przeprowadzenia losowania używane jest urządzenie do gier spełniające wymagania ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471).
 2. Wykaz kodów, do których przypisana jest Nagroda, znajduje się na Materiałach Promocyjnych dedykowanych Loterii dostępnych w Kolekturach w Okresie Promocyjnym. Uczestnicy Loterii nie posiadają informacji, kiedy i jaki kod zostanie wydrukowany na Kuponie.
 3. Wyniki podane są na stronie internetowej www.multimulti.pl po przeprowadzeniu procedury weryfikacji. Dane po pozytywnej weryfikacji zawierają imię, pierwszą literę nazwiska, numer zwycięskiego kodu oraz rodzaj przyznanej Nagrody. Uczestnik może wygrać więcej niż jedną nagrodę w Loterii, pod warunkiem spełnienia odpowiednio wymagań określonych w Regulaminie.

 

§ 7 Warunki wydania wygranych

 1. W sytuacji stwierdzenia przypisania nagrody do kodu z Kuponu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Laureat zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w celu potwierdzenia tej okoliczności i uzyskania informacji o dalszej procedurze weryfikacji i wydania nagrody.
 2. Kontakt z Organizatorem następuje na dedykowanej Loterii infolinii pod numerem 22 549 30 00. Kontakt musi nastąpić nie później niż do 17 lutego 2017 r. Infolinia jest czynna od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-17:00. Koszt połączenia z infolinią (zgodny z taryfą operatora) ponoszą Laureaci.
 3. Laureaci podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej, są informowani o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora:

1)      Swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania Nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, województwem, kodem pocztowym oraz oświadczenia potwierdzającego, iż Laureat spełnia wymagania określone Regulaminem, zgodnie ze wzorem Oświadczenia udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.multimulti.pl, począwszy od pierwszego dnia Okresu Promocyjnego  bądź pod numerem infolinii 22 549 30 00;

2)      Kuponu lub odciętego od kuponu Produktu Promocyjnego oryginału Kuponu zawierającego kod, do którego przypisana jest nagroda;

3)      W przypadku Laureatów Nagrody I stopnia (samochodu) dodatkowo następujących danych: rodzaj, seria/numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – adres zamieszkania, datę urodzenia i obywatelstwo.

       Oświadczenie musi być podpisane i czytelnie wypełnione. Może być w formie wydrukowanej bądź przepisanej. Podczas rozmowy telefonicznej Organizator uzyskuje również dane identyfikacyjne (osobowe) Laureata wskazane w punkcie 1 i numer Kuponu, o którym mowa w punkcie 2 tego ustępu.

 1. Laureaci nagród są zobowiązani do przesłania listem poleconym na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa powyżej, danych niezbędnych w procesie weryfikacji i przekazania nagrody (decyduje data stempla pocztowego), o których mowa w ust. 3, z tym zastrzeżeniem, iż dane te muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż 3 marca 2017r.
 2. Jeśli Laureat nie prześle kompletnych danych, o których mowa w ustępach powyższych, bądź nie dotrą one do Organizatora w terminie, o którym mowa w ust. 4, oznacza to rezygnację z nagrody.
 3. W sytuacji, w której okaże się, że Laureat nie spełnia wymagań Regulaminu bądź wziął udział w Loterii naruszając postanowienia Regulaminu, a także uzyskał prawo do nagrody z naruszeniem postanowień Regulaminu czy przepisów prawa, traci on prawo do nagrody.
 4. Przesłanie Kuponu, naruszającego postanowienia Regulaminu oznacza niespełnienie warunku wydania nagrody w Loterii i oznacza rezygnację z nagrody.
 5. Zwycięzca to pozytywnie zweryfikowany Laureat (dalej: ”Zwycięzca”).
 6. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 7. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z nagród przyznano osobie, która naruszyła postanowienia Regulaminu bądź osobie nie uprawnionej do udziału w Loterii, osoba taka jest przy przydziale nagrody pominięta, a w sytuacji, w której nagrodę otrzymała, zobowiązana jest do jej zwrotu.
 8. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanej w § 4 ust. 16 skutkującej utratą prawa do Kuponu nagroda takiemu Uczestnikowi nie jest wydawana. W przypadku dokonania unieważnienia  po wydaniu nagrody zobowiązany on jest taką nagrodę zwrócić do Organizatora.
 9. Organizator ma prawo do pokazania wizerunku oraz podania danych osobowych Zwycięzców w środkach masowego przekazu za uprzednią pisemną zgodą Zwycięzców. Wyrażenie powyższej zgody nie jest warunkiem wzięcia udziału w Loterii bądź wydania Nagrody.

 

§ 8 Termin wydania wygranych

 1. Nagrody II-IV stopnia są wysyłane do Zwycięzców przesyłką kurierską lub pocztową najpóźniej do 31 marca 2017 r. na adres wskazany w Oświadczeniu.
 2. Nagrody główne są wysyłane do Zwycięzców przesyłką kurierską lub pocztową. Nagrody główne wydawane są w postaci „vouchera – potwierdzenia przyznania prawa Nagrody” do 31 maja 2017 r. Następnie Organizator do dnia 9 czerwca 2017 r. dostarcza dokumentację wymaganą do zarejestrowania pojazdu i ubezpieczenia OC – protokół przekazania własności samochodu”. Za rejestrację pojazdu i jego ubezpieczenie z tytułu OC jest odpowiedzialny Zwycięzca. Po dokonaniu rejestracji Zwycięzca winien poinformować Organizatora o tej okoliczności. Organizator następnie wskazuje miejsce i termin przekazania nagrody. Za miejsce przekazania przyjmuje się Warszawę. Przekazanie nagrody następuje nie później niż do dnia 20 czerwca 2017 r.
 3. Koszty związane z odbiorem nagrody, tj. dojazdu, ewentualnego noclegu, ponosi Zwycięzca.
 4. Organizator wysyła nagrody wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polski.

 

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnicy, z zastrzeżeniem ust.2 poniżej  mogą zgłaszać reklamacje do dnia 21 kwietnia 2017 r., przy czym decyduje data wpłynięcia do Organizatora.
 2. Zwycięzcy Nagród głównych mają prawo zgłaszania reklamacji do dnia 30 czerwca 2017 r. ,przy czym decyduje data wpłynięcia do Organizatora.
 3. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2a) z dopiskiem „Graj w kolory z Multi Multi - reklamacja” i, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych, zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść roszczenia.
 4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Organizatora.
 5. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni  od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 6. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 8. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń w Sądzie Powszechnym.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na www.multimulti.pl oraz w biurze Organizatora (Unique One Sp. z o.o., 02-737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 2A).
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Pod pojęciem dni roboczych, na potrzeby Loterii, Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Nagrody otrzymane w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2016 r., poz. 2032). Oznacza to, iż Organizator potrąca od wartości nagrody powyżej 2 280 zł kwotę w wysokości 10% wartości tej nagrody na poczet należnego podatku od nagrody. Zwycięzca wyraża na to zgodę.
 5. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471).
 6. Organizator przewidział 13 100 000 kodów w Loterii.
 7. Wydanie wygranej może nastąpić na rzecz innej osoby niż Zwycięzca, jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie, udzielone przez Zwycięzcę i zawierające dane Zwycięzcy w zakresie wymaganym Regulaminem Loterii.  Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
 8. Na potrzeby Loterii dostępna jest infolinia pod numerem 22 549 30 00, gdzie można otrzymać informacje o Loterii. Koszt połączenia z infolinią jest zgodny z taryfą operatora i ponoszony jest przez Uczestnika. Infolinia czynna jest od poniedziałku do soboty, w godzinach 9:00-17:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Rozmowy mogą być nagrywane.
 9. W przypadku nieotrzymania bądź otrzymania Kuponu z kodem niespełniającym wymagań określonych Regulaminem z przyczyn technicznych niezależnych od Uczestników Loterii, Uczestnik ma możliwość zgłoszenia tej okoliczności do Organizatora i otrzymania  poprawnego Kuponu. Uczestnik musi zgłosić się do Organizatora niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 2 dni roboczych po zaistnieniu tej okoliczności, dzwoniąc na numer infolinii dedykowanej Loterii (ust. 8 powyżej) oraz  przesyłając na adres e‐mail: multimulti@uniqueone.pl błędny Kupon oraz/bądź kupony, które spełniły przesłankę zakupu i uprawniły uczestnika do otrzymania Kuponu (czytelny skan, zdjęcie) wraz z numerem telefonu Uczestnika. Dane podane w treści wiadomości muszą umożliwiać kontakt Organizatora z Uczestnikiem. Po przeprowadzeniu procedury wyjaśniającej i uznaniu zasadności zgłoszonego roszczenia, Organizator na podany adres e‐mail prześle losowo wygenerowany Kupon. Kupon zostanie wysłany w ciągu 4-ch dni roboczych od otrzymania przez Organizatora pełnej dokumentacji związanej z wyżej opisaną okolicznością. W celu szybszego przeprowadzenia procedury wyjaśniającej rekomenduje się wskazanie Kolektury/Terminala Samoobsługowego, w którym doszło do zdarzenia oraz zatytułowanie wiadomości e-mail „Loteria Graj w kolory z Multi Multi – błędny Kupon z kodem”. Brak kontaktu Uczestnika z Organizatorem w ww. terminie oznacza rezygnację z prawa do otrzymania Kuponu i ewentualnych roszczeń z tego tytułu w stosunku do Organizatora. Zgłoszeń można dokonywać w godzinach pracy infolinii. Kupony zgodnie z ww. procedurą wydawane są do wyczerpania puli kodów.
 10. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 9 powyżej w dniach 10-12 lutego 2017 r., Uczestnik musi zgłosić się do Organizatora niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego po zaistnieniu tej okoliczności, tj. do 13 lutego 2017 r. W pozostałym zakresie postanowienia ust. 9 powyżej obowiązują odpowiednio.
 11. W sytuacji stwierdzenia przypisania nagrody do kodu z Kuponu, otrzymanego zgodnie z procedurami opisanymi w ust. 9 i 10 powyżej, Laureat zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem w celu potwierdzenia tej okoliczności i uzyskania informacji o dalszej procedurze weryfikacji i wydania nagrody w terminie i na zasadach określonych w §7 niniejszego regulaminu.  
 12. Dane osobowe Uczestników Loterii wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszej Loterii, w szczególności przeprowadzenia procedury weryfikacji, wydania Nagród i ogłoszenia wyników. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) i trwa do zakończenia Loterii chyba, że przepisy zobowiązują do ich przetwarzania przez okres dłuższy. Administratorem danych osobowych jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000007411, NIP 525-00-10-982, o kapitale zakładowym w wysokości 115 000 000 zł. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnicy Loterii mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 13. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) jest Organizator.
 14. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procedury reklamacji. Zakres i podstawa przetwarzania danych osobowych wskazana jest w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych.
 15. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471) jest Organizator. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji uprawnień Uczestników i wydania imiennego zaświadczenia o wysokości wydanej nagrody.