Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Graj o trening w Barcelonie

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

Graj o trening w Barcelonie

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Graj o trening w Barcelonie”, zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2  Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedziej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych,
NIP: 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie

Loteria prowadzona jest na podstawie Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 poz. 165 z późn.zm.), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz zgodnie
z postanowieniami niniejszego regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.

 

§4 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polski, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Loterii produkty promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ) (dalej: "Uczestnicy").
 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników spółki Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, KRS 0000025166.
 3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 5. Osoba zgłaszająca udział w Loterii może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

 

§ 5 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego treść.
 2. Udział w Loterii jest dobrowolny.
 3. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału w Loterii.
 4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Loterii, a w przypadku stwierdzenia przez Komisję, o której mowa w § 6 Regulaminu, naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 5. Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez przesłanie zgłoszenia, zasady określa
  § 8 Regulaminu.

 

§ 6 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra do spraw finansów publicznych.
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 7 Obszar, na którym jest urządzana Loteria
 i czas trwania Loterii

 1. Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.
 2. Loteria trwa od 20 września 2018 r. do 22 lutego 2019  r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym), w tym okres sprzedaży promocyjnej
  i przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się 24 września 2018 r.  i kończy się
  2 grudnia 2018 r.
  (dalej „Okres promocyjny”).

 

§ 8 Zasady organizacji Loterii

 1. W Loterii udział biorą napoje kakaowe marki Nesquik  o pojemności 200g, 400g, 600g i 800g – określane dalej jako “Produkty Promocyjne”. Za Produkty Promocyjne uważa się napoje kakaowe posiadające zarówno nadrukowaną informację o Loterii, jak również te, które takiej informacji na opakowaniu nie posiadają. Zakup Produktów Promocyjnych przed rozpoczęciem Okresu Promocyjnego lub po jego zakończeniu nie uprawnia do wzięcia udziału w Loterii.
 2. Uczestnikiem Loterii staje się osoba, o której mowa w § 4 ust. 1 i która jednocześnie w Okresie promocyjnym spełnia łącznie następujące warunki:
 1. dokona jednorazowego zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego;
 2. zachowa oryginalny paragon fiskalny potwierdzający zakup ww. Produktu Promocyjnego;
 3. dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pośrednictwem strony internetowej www.nesquik.pl (dalej „Strona internetowa”).
 4. wpisaniu w formularzu numeru telefonu oraz adresu e-mail,
  1. wpisaniu w formularzu danych z paragonu fiskalnego: kolejny numer wydruku, unikatowy numer kasy rejestrującej, data zakupu, NIP podatnika wystawiającego paragon fiskalny;
  2. złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu;
  3. wysłaniu zgłoszenia poprzez dedykowany przycisk;
 1. Zgłoszenie polega na:

a, w przypadku, jeżeli Uczestnik chcę wziąć udział w losowaniu Nagrody Głównej i jest rodzicem dziecka urodzonego w latach 2006-2011:

 1.  złożenie oświadczenia, że dziecko, które wraz z Uczestnikiem będzie uprawnione do realizacji Nagrody Głównej zostało urodzone w latach 2006-2011;

 

zwane dalej „Zgłoszenie”.

 1. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje informację czy do przesłanego Zgłoszenia przypisana jest Nagroda instant win (tj. czy jego zgłoszenie jest zgłoszeniem wygrywającym czy nie). W przypadku przypisania Nagrody instant win do Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje również informację jaka nagroda (I lub II lub III stopnia) jest przypisana i jakie warunki należy spełnić w dalszej procedurze weryfikacji i wydania Nagrody instant win. Powyższe informacje wysyłane są również na adres e-mail wskazany w formularzu.
 2. Do Loterii dany paragon fiskalny można zgłosić tylko raz. Zakup kilku Produktów Promocyjnych na jednym paragonie fiskalnym nie uprawnia do dokonania większej liczby Zgłoszeń z tego tytułu i otrzymania większej liczby numerów ID w losowaniu Nagrody Głównej. Oznacza to, że w przypadku chęci zakupu większej liczby Produktów Promocyjnych każdy z produktów musi znajdować się na innym paragonie fiskalnym.
 3. W przypadku otrzymania informacji o przypisaniu do Zgłoszenia Nagrody instant win, w celu rozpoczęcia procedury weryfikacji należy kompletnie, czytelnie uzupełnić Oświadczenie (które stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu), załączyć do niego oryginał paragonu fiskalnego, z tytułu którego przypisana została nagroda do Zgłoszenia i przesłać je do Organizatora, zgodnie z zasadami opisanymi w § 10. Oświadczenie można pobrać również na Stronie internetowej.
 4. Zgłoszenia nieprawidłowe są nieważne i nie uprawniają do otrzymania nagrody.
 5. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)       jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane na nim się znajdują i prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2)       nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;

3)       zawiera nazwę (rodzaj) napoju kakaowego Nestle, tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych zgodny z § 8 ust. 1 i 2 pkt a. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić powyższe, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, iż paragon fiskalny potwierdza zakup zgodny z postanowieniami Regulaminu (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);

4)       data i godzina wystawienia paragonu przypada w Okresie promocyjnym, ale przed wysłaniem wylosowanego Zgłoszenia i nie wcześniej niż 24 września 2018 r. o godzinie 0:00:00.

 1. Jeżeli Komisja stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii,  Komisja może je wykluczyć z Loterii. Komisja ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
 2. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Komisja ma prawo wykluczyć z Loterii Uczestnika, który się takim dowodem posłużył. Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do dnia 21 grudnia 2018 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych dowodów zakupu. W przypadku przedstawienia przez Komisję wezwania, w formie telefonicznej lub pisemnej, do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 4 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Komisję. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić na adres Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w §2) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie do przedstawienia dokumentacji zgłaszane jest telefonicznie na numer wskazany w Zgłoszeniu. Postanowienie § 10 ust. 7 oraz ust. 11 i 12 stosuje się odpowiednio.
 3. W Loterii honorowany jest wyłącznie dowód zakupu będący paragonem fiskalnym.
 4. Każde Zgłoszenie bierze udział w jednym losowaniu instant win. W losowaniu  Nagrody Głównej biorą udział zgłoszenia wszystkich Uczestników, którzy złożyli oświadczenie, o którym mowa w §8 ust. 3 lit. e).
 5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Loterii oraz z zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w Loterii maksymalnie 3 szt. (słownie: trzy) nagród instant win (niezależnie od stopnia nagrody). Za jednego Uczestnika na potrzeby Loterii poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie, jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, numerami telefonu, IP, itp. się posługuje w Loterii. Z jednego adresu zamieszkania może wygrać maksymalnie dwóch Uczestników.

 

§ 9 Miejsce i termin losowań Nagród

1.  Losowania nagród odbywają się w siedzibie Organizatora. Losowania godzin otwarcia zwycięskich bramek do Nagród instant win odbywają się w siedzibie Organizatora od  20 września 2018 r. do 23 września 2018 r., przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej.

 

LOSOWANIA NAGRÓD INSTANT WIN

2.  Przyznanie Nagród instant win I,  II i III stopnia odbywa się zgodnie z następującą procedurą. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do Loterii  wyświetlany jest Uczestnikowi komunikat z informacją czy jego Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim wraz ze wskazaniem, która nagroda jest przypisana do Zgłoszenia czy jest to Zgłoszenie niewygrywające. Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki tj. w sytuacji, kiedy dokonane zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Organizatora. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest jako kolejne w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Odpowiednio jeśli w dwóch przedziałach czasowych nie zostanie dokonane żadne zgłoszenie, nagrody z tych przedziałów czasowych przypisywane są do kolejno drugiego i trzeciego Zgłoszenia z kolejnego przedziału czasowego itd.

3.  W Okresie promocyjnym otwartych jest  minimum 1 750  bramek. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek w celu wydania wszystkich Nagród w Loterii. Wyznaczenie dodatkowych godzin otwarcia bramek jest proceduralnie zgodne z wyznaczeniem bramek, o których mowa w zdaniu pierwszym.

4.  Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek, jednakże bramki są otwarte w godzinach od 08:00 do 24:00, każdego dnia Okresu Promocyjnego.

LOSOWANIE NAGRODY GŁÓWNEJ (Losowanie Nagrody Głównej odbywa się spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń, w których złożono oświadczenie, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt e)

5.  Nagroda Główna losowana jest według następującego schematu:

Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie, w ramach którego wygenerowano ID numerze 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID) ilość i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3 wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartoniku z cyfrą nie zawierającej się w katalogu wygenerowanych ID, taki  kartonik z cyfrą jest odrzucany,  a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID.

6.  Dany numer ID  może być wylosowany tylko raz. W sytuacji powtórzenia się numeru ID danego Uczestnika nie jest ono uwzględniany, a losowanie jest powtarzane. W losowaniu Zgłoszeń rezerwowych numery ID muszą należeć do różnych Uczestników, oznacza to,  że w przypadku wylosowania numeru ID z puli ID Uczestnika, który jest laureatem Nagrody Głównej (bądź który dokonał Zgłoszenia oznaczonego jako pierwsze zgłoszenie rezerwowe) nie jest ono uwzględniany i losowanie jest powtarzane do momentu wylosowania ID innego Uczestnika.

7.  Losowanie Nagrody Głównej odbywa się w dniu 04 grudnia 2018 r. spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń, w których złożono oświadczenie, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt e), otrzymanych przez Organizatora w Okresie promocyjnym. W trakcie losowania, po wylosowaniu zwycięskiego Zgłoszenia, losowane są również 2 Zgłoszenia rezerwowe do Nagrody Głównej oznaczane w kolejności ich wylosowania jako pierwsze i drugie. Prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest pierwszemu laureatowi rezerwowemu w przypadku, gdy laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować. Jeśli pierwszy laureat rezerwowy również nie spełnia warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, utraci prawo do Nagrody Głównej w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Loterii lub nie będzie można się z nim skontaktować, prawo do Nagrody Głównej przyznawane jest drugiemu laureatowi rezerwowemu, jeśli i on nie spełni tych wymagań Nagroda Główna pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

§ 10 Miejsce i termin ogłaszania wyników oraz warunki,

 miejsce i termin wydawania wygranych

 1. Laureaci Nagród instant win powiadamiani są komunikatem Organizatora wyświetlanym na Stronie internetowej, zgodnie z procedurą, o której mowa w
   § 8 ust. 4, o okoliczności przyznania nagrody, w którym to komunikacie są informowani o obowiązku przesłania do Organizatora, w ciągu 4 dni roboczych od wyświetlenia komunikatu, dokumentów, o których mowa w ust. 4 poniżej, z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te musza wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od wyświetlenia komunikatu .  Na podany w zgłoszeniu adres e-mail laureata wysyłane jest potwierdzenie przypisania nagrody do zgłoszenia.
  1. Laureat Nagrody Głównej informowany jest  telefonicznie na numer wskazany w Zgłoszeniu o wyniku losowania w dniu losowania lub w następnym dniu roboczym następującym po losowaniu. Podczas rozmowy Laureat informowany jest także o dokładnej dacie realizacji Nagrody Głównej, która będzie przypadała na I kwartał 2019 r. Jednocześnie Uczestnicy, których Zgłoszenia zostały wylosowanie jako 2 Zgłoszenia rezerwowe, są informowali telefonicznie na numer wskazany w Zgłoszeniu o wyniku losowania w dniu losowania lub w następnym dniu roboczym następującym po losowaniu, iż zostali wylosowani odpowiednio jako 1 Zgłoszenie Rezerwowe i 2 zgłoszenie rezerwowe do Nagrody Głównej, a przyznanie prawa do Nagrody Głównej jest uzależnione od niespełnienia warunków uczestnictwa w Loterii przez Uczestników, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 9 ust. 7. Uczestnik, którego Zgłoszenie zostało wylosowane jako Zgłoszenie Rezerwowe, zostaje informowany o nadaniu mu statusu Laureata Nagrody Głównej najpóźniej następnego dnia po stwierdzeniu okoliczności niespełnienia warunków uczestnictwa w Loterii przez poprzedniego Laureata Nagrody Głównej.
  2. W przypadku braku kontaktu z laureatem Nagrody Głównej oraz 2 Zgłoszeniami Rezerwowymi we wskazanym wyżej terminie (ust. 2), Organizator ostatniego dnia wskazanego wyżej terminu wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu  Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „LOTERIA GRAJ O TRENINIG W BARCELONIE:  W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Graj o trening w Barcelonie”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X  w godzinach 9:00-17:00. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.nesquik.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości).  Jeżeli i ta próba się nie powiedzie  z przyczyn leżących po stronie laureata, traci on prawo do Nagrody Głównej.  Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy. 
  3. Laureaci Nagród typu instant win oraz Laureat Nagrody Głównej jak i Uczestnicy, których Zgłoszenia zostały wylosowane jako 2 Zgłoszenia rezerwowe informowani są o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora:

4.1.   własnoręcznie podpisanego Oświadczenia laureata zawierającego dane osobowe laureata:

4.1.1.     imię, nazwisko, dane adresowe: adres zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, województwem i potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody,  zgodnie treścią wzoru „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na Stronie internetowej oraz stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu – w przypadku Nagród instant win;

4.1.2.     imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer  PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL daty urodzenia,  obywatelstwo, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, województwem, oraz danych osobowych dziecka, które będzie brało udział w realizacji Nagrody Głównej tj. imienia i nazwiska dziecka, numeru PESEL a w przypadku braku numeru PESEL daty urodzenia, obywatelstwa, złożenia oświadczenia o: wyrażeniu zgody jako przedstawiciel ustawowy dziecka na przetwarzania danych osobowych dziecka, o posiadaniu zgody wszystkich przedstawicieli ustawowych dziecka na wyjazd dziecka za granicę oraz o poinformowaniu  o konieczności uzyskania na własny koszt ważnych dokumentów dla siebie oraz dla dziecka uprawniających do wyjazdu za granicę (paszport lub dowód osobisty) i potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania Nagrody,  zgodnie treścią wzoru „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na Stronie internetowej oraz stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu – w przypadku Nagrody Głównej;

4.2.   oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał wylosowanego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych zgodny z § 8.

 1. Laureat Nagrody Głównej dodatkowo zobowiązany jest podczas rozmowy, o której mowa w ust.2 do podania swoich danych osobowych wymaganych do identyfikacji (imię, nazwisko i adres).
 2. Laureat jest zobowiązany do przesłania listem poleconym bądź przesyłką kurierską
  na adres Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa,
  w ciągu 4 dni roboczych od wyświetlenia komunikatu (Nagroda instant win) bądź rozmowy telefonicznej (Nagroda Główna) danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w odpowiednio ust. 4 powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak  dane te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od uzyskania informacji określonej w ust. 1 lub odpowiednio w ust. 2. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu weryfikacji i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
 3. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem Nagrody Głównej z przyczyn leżących po stronie laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenia się poczty głosowej, braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru) odmowy przeprowadzenia rozmowy bądź braku możliwości rozmowy z laureatem pod numerem wskazanym w Zgłoszeniu.  Organizator kontaktuje się z laureatem telefonicznie, podejmując 3 próby kontaktu, każdego dnia. Organizator podejmuje wyżej opisane próby kontaktu w ten sposób, że w godzinach od godziny 9:00 do godziny 17:00, każdego dnia będą podejmowane 3 próby kontaktu telefonicznego, w odstępach czasu nie mniejszych niż 2 godziny pomiędzy kolejnym połączeniem.
 4. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do laureatów rezerwowych do Nagrody Głównej z tym zastrzeżeniem, że informacja o prawie do Nagrody Głównej przekazywana jest następnego dnia roboczego po niespełnieniu warunków uczestnictwa w Loterii określonych w Regulaminie Loterii, bądź utracie prawa do nagrody przez laureata bądź odpowiednio pierwszego laureata rezerwowego. 
 5. Pozytywne przejście procedury weryfikacji jest warunkiem otrzymania nagrody przez zwycięzcę (tj. pozytywnie zweryfikowanego laureata).
 6. W przypadku, gdy laureat nagrody przejdzie negatywnie weryfikację (nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody lub nie można się z nim skontaktować) traci prawo do nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora (z uwzględnieniem postanowień § 9 ust. 3).
 7. W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może zwrócić się do laureata o przedstawienie oryginałów wszystkich zgłoszonych paragonów fiskalnych. W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia § 8 ust. 10.
 8. W razie podjęcia wątpliwości czy laureat nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może do dnia 21 grudnia 2018 r., również zwrócić się do laureata o przedstawienie dodatkowych oświadczeń m.in. potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem Loterii oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte). W zakresie trybu i terminów stosuje się postanowienia § 8 ust. 10.
 9. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, do której przedstawienia zobowiązany został laureat telefonicznym lub pisemnym wezwaniem Organizatora, w formie listu poleconego zgodnie z postanowieniami Regulaminu skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania Nagrody i oznacza utratę prawa do Nagrody.
 10. Nagrody nie wydane w trybie opisanym powyżej pozostają do dyspozycji Organizatora.
 11. Wyniki Loterii publikowane są na Stronie internetowej po przeprowadzeniu kompletnej  procedury weryfikacji przez Organizatora, ze wskazaniem imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości i przyznanej Nagrody.
 12. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania rozstrzyga Komisja.
 13. Nagrody typu instant win I, II i III stopnia wysyłane są zwycięzcom (pozytywnie zweryfikowanym laureatom) przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 11 stycznia 2019 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora) na adres wskazany przez laureata zgodnie z §10 ust. 4 pkt 4.1.1 Regulaminu.
 14.  Nagroda Główna w Loterii w postaci vouchera przyznania wysyłana jest zwycięzcy (pozytywnie zweryfikowanemu laureatowi) przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 11 stycznia 2019  r. ,na adres wskazany przez zwycięzcę zgodnie z § 10 ust. 4 pkt 4.1.2 Regulaminu.
 15. Dokumentację wymaganą do realizacji Nagrody Głównej oraz szczegóły przelotów, pobytu Organizator przekaże Zwycięzcy przesyłką pocztową lub kurierską nie później niż do dnia 11 stycznia 2019 r., na adres wskazany przez zwycięzcę zgodnie z §10 ust. 4 pkt 4.1.2 Regulaminu.
 16. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§11 Wartość puli Nagród

 1. Całkowita wartość puli Nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 83.884,50 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery i 50/100) brutto. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi
  1 751 (słownie: tysiąc siedemset pięćdziesiąt jeden) sztuk.
 2. Nagrodami w Loterii są:
  1. Nagroda Główna: wyjazd na FC Barcelona Event (wyjazd do Barcelony na 4 dni dla rodzica z dzieckiem wraz z treningiem dla dziecka w wieku 7-12 lat) o wartości 20.049,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy czterdzieści dziewięć złotych 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 2228,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych 00/100) Łączna wartość Nagrody Głównej to  22.277,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt siedem złotych i 00/100). Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną w Loterii. Nagroda Główna, w szczególności obejmuję:

                              i.      Przelot tam/i z powrotem dla zwycięzcy Nagrody Głównej i dziecka;

                            ii.     Trzy noclegi w hotelu w Barcelonie dla zwycięzcy Nagrody Głównej i dziecka;

                          iii.     Transfer z lotniska i na lotnisko;

                          iv.     Trening dla dziecka;

                            v.     Zwiedzanie Barcelony;

                          vi.     Uczestnictwo w meczu FC Barcelona,

przy czym termin realizacji Nagrody, przypada na I kwartał 2019 r., a dokładny termin zostanie podany Laureatowi Nagrody Głównej zgodnie z § 10 ust. 2 Regulaminu.

 1.  Nagroda I stopnia w postaci torby sportowej z logo FC Barcelona o wartości 89,11 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć złotych i 11/100) brutto. Organizator przewidział 250 (słownie: dwieście pięćdziesiąt ) nagród I stopnia w Loterii.
 2. Nagroda II stopnia w  postaci piłki z logo FC Barcelona o wartości 50,36  zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 36/100) brutto. Organizator przewidział 500 (słownie: pięćset) nagród II stopnia w Loterii.
 3. Nagroda III stopnia w postaci worka z logo FC Barcelona o wartości 14.15 zł  (słownie: czternaście złotych i 15/100) brutto. Organizator przewidział 1000 (słownie: jeden tysiąc) nagród III stopnia w Loterii.
 4. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie ani żądać wydania w innej formie niż przewidziana Regulaminem.

 

§ 12 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 1 lutego 2019 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Graj o trening w Barcelonie - reklamacja” i musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793): imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 13

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  1. Dane osobowe Uczestników Loterii będą przetwarzane do celów przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii, oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w Loterii. Dane osobowe Laureatów Loterii będą ponadto przetwarzane w celu wydania nagrody i udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości oraz w celu wypełnienia wskazanych w ust. 3 poniżej obowiązków nałożonych na Organizatora obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Administratorem danych osobowych jest:

a)                      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii– Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Nestle Polska S.A., jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu marki Nesquik, należącej do Nestle. Nestle Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu w imieniu Nestle Polska S.A.;

b)                     W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawie, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793).

c)                      W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

d)                     W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165.) oraz §14 ust. 6 Regulaminu jest Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednik przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

e)                      W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednik przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Nestle Polska S.A. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych Nestle Polska S.A.: DataProtectionOffice@nestle.com.
 2. Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa) wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl
 3. Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 
 6. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 8. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z  Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

§14

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Loterii znajduje się na Stronie internetowej www.nesquik.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Loterii zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii i odbywają się tylko na numery z polskich zasobów numeracji. Organizator wysyła Nagrody wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
 4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze.
 5. Za dni robocze na potrzeby Loterii Organizator rozumie dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165).
 7. Nagrody  w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2018 poz. 200). Przyznana dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona zwycięzcy Nagrody Głównej, tylko potrącona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co zwycięzca Nagrody Głównej wyraża zgodę. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od wydanych nagród zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 8. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może wycofać jego zgłoszenie z Loterii. W przypadku wystąpienia przez Uczestnika z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury losowań/przyznaniu nagrody, w którym jego zgłoszenie zostało wylosowane, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do Nagrody. Wniosek należy kierować poprzez wysłanie maila na adres loterianesquik@uniqueone.pl, o tytule „Usunięcie zgłoszenia w Loterii »Graj o trening w Barcelonie«” ze wskazaniem, numeru telefonu, e-maila i numeru paragonu fiskalnego wskazanych w Zgłoszeniu, który ma zostać usunięte z Loterii. 

 

 

Załącznik nr 1 - Oświadczenia laureata
Załącznik nr 2 - 
Oświadczenia laureata Nagrody Głównej

Załącznik nr 1 
Oświadczenia laureata loterii promocyjnej pod nazwą „Graj o trening w Barcelonie”.

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA

LOTERII PROMOCYJNEJ

Graj o trening w Barcelonie”.

 

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 4 ust.2 Regulaminu.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane
w Regulaminie Loterii.

 

____________________________________________________________
ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU 

 

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO 

 

____________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

 

______________________________________

PODPIS I DATA

 

Proszę pamiętać o załączeniu oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego przypisana została nagroda do Zgłoszenia.

Załącznik nr 2 
Oświadczenia laureata Nagrody Głównej loterii promocyjnej pod nazwą „Graj o trening w Barcelonie”.

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ

LOTERII PROMOCYJNEJ

Graj o trening w Barcelonie”.

 

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 4 ust.2 Regulaminu.

Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane
w Regulaminie Loterii,  w tym dziecko, które wraz ze mną będzie uczestniczyć w realizacji Nagrody Głównej zostało urodzone w latach 2006-2011.

 

____________________________________________________________
ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU 

 

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO 

 

____________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

____________________________________________________________
NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

 

____________________________________________________________
PESEL (a w razie braku numer PESEL – data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)

 

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO  DZIECKA, które będzie brało udział w realizacji Nagrody Głównej

 

____________________________________________________________
PESEL DZIECKA (a w razie braku numer PESEL – data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)

 

 

 

______________________________________

PODPIS I DATA

 

Proszę pamiętać o załączeniu oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego przypisana została nagroda do Zgłoszenia