Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Graj o podróż do krainy herbaty

 Regulamin konkursu

„Graj o podróż do krainy herbaty”


§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Graj o podróż do krainy herbaty” (dalej: „Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521 31 04 542 (dalej: „Organizator”). Konkurs przeprowadzony jest przez Organizatora na zlecenie „Herbapol – Lublin” S.A. z adresem siedziby ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin (dalej: „Herbapol”).
 3. Celem Konkursu jest promowanie herbat marki Big-Active sp. z o.o. z adresem siedziby ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa (dalej: „Big-Active”).
 4. Konkurs trwa od 18 września 2017 r. do 5 kwietnia 2018 r. (czas trwania Konkursu wraz z postępowaniem reklamacyjnym), w tym okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń dla uczestników rozpoczyna się 18 września 2017 r. i kończy się 30 listopada 2017 r. (dalej „Okres promocyjny”).
 5. Termin wysyłania zgłoszeń rozpoczyna się 18 września 2017 r. o godzinie 00:00:00 i mija dnia 30 listopada 2017 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.
 6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego zgłoszenie.
 7. Konkursem objęte są herbaty oferowane pod marką Big-Active (dalej: „Produkty Promocyjne”). Produkty Promocyjne dostępne są w sprzedaży również poza Okresem promocyjnym, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Konkursie.
 8. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.
 9. Uczestnikiem Konkursu może być podmiot wskazany w §2 ust.1.
 10. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez przesłanie zgłoszenia zgodnie z zasadami opisanymi w §3.
 11. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że wobec przesłanego zgłoszenia przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych oraz nie naruszają one praw osób trzecich.
 12. Uczestnictwo w Konkursie i podanie związanych z tym danych osobowych przez Uczestnika jest całkowicie dobrowolne, niemniej jest ono niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie.
 13. Uczestnik Konkursu może zgłosić wyłącznie swój udział w Konkursie.
 14. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje komisja konkursowa, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji konkursowej (dalej „Komisja”).
 15. Wszelkie wątpliwości dotyczące Konkursu, w szczególności zasad, przebiegu Konkursu, wydania nagród czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 16. Niniejszy Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu  może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w Okresie promocyjnym nabyła Produkty Promocyjne, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik Konkursu musi posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami oraz członkami organów Organizatora, Herbapol oraz Big-Active, a także członkowie rodzin tych podmiotów. Za członków rodzin uznaje się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby biorące udział w dystrybucji Produktów Promocyjnych oraz osoby odpowiedzialne za wydawanie paragonów fiskalnych stanowiących dowód ich zakupu zgodnie z §3 ust. 1 Regulaminu. Udziału w Konkursie nie mogą brać osoby nabywające Produkty Promocyjne na użytek własny w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej.

 

§ 3. Zasady Konkursu

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie przez Uczestnika łącznie następujących warunków:

a)     nabycie w Okresie promocyjnym jednorazowo (w ramach 1 transakcji) herbaty Pure Ceylon Black Tea 100% oraz co najmniej dwóch innych dowolnych Produktów Promocyjnych;

b)     zachowanie oryginalnego paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup zgodny z pkt a) powyżej (dalej: „Dowód Zakupu”);

c)     wykonanie zadania konkursowego, polegającego na opisaniu doznań, które Towarzyszą Uczestnikowi podczas picia herbaty marki Big-Active;

d)     dokonanie prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie (dalej „Zgłoszenie”), zgodnie z postanowieniami poniższych ustępów.

 1. W celu dokonania Zgłoszenia udziału w Konkursie Uczestnik spełniający warunki określone w Regulaminie, powinien wysłać wiadomość SMS pod numer 70711 (koszt wysłania wiadomości SMS 0,62 z VAT), w treści wiadomości wpisując: BIG-ACTIVE.kolejny numer z wydruku paragonu (numer z paragonu).opis doznań (patrz ust.1 pkt c).
 2. Liczba znaków wiadomości SMS nie powinna przekroczyć 160 znaków. W przypadku, jeśli liczba znaków przekroczy 160 znaków, Komisja wyłaniając zwycięskie odpowiedzi weźmie pod uwagę tylko pierwsze 160 znaków. W zależności od sposobu rozliczania wiadomości SMS stosowanego przez operatorów telefonii komórkowej lub/i uwarunkowań technicznych modelu telefonu użytego w tym celu przez Uczestnika Konkursu, faktyczna długość wiadomości SMS zgłoszonej do Konkursu przez Uczestnika może być różna. W szczególności dotyczy to wiadomości SMS zawierających polskie znaki diakrytyczne, w związku z czym przed wysłaniem Zgłoszenia Uczestnik Konkursu powinien upewnić się, że treść Zgłoszenia nie przekracza liczby znaków wskazanej powyżej.
 3. Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy. Uczestnicy nie ponoszą kosztów wiadomości zwrotnej potwierdzającej przyjęcie Zgłoszenia do Konkursu, o której mowa w ust. 9 poniżej.
 4. Jedno Zgłoszenie może dotyczyć tylko Produktów Promocyjnych których nabycie udokumentowane jest na jednym Dowodzie Zakupu.
 5. Zakup większej liczby Produktów Promocyjnych na jednym Dowodzie Zakupu nie uprawnia Uczestnika do wielokrotnego zgłoszenia tego Dowodu Zakupu.
 6. Dany Dowód Zakupu można zgłosić tylko raz do Konkursu. W sytuacji ustalenia przeciwnej okoliczności przez Komisję kolejne Zgłoszenie/Zgłoszenia usuwane jest/są z Konkursu. Komisja zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika naruszającego ww. postanowienia.
 7. W Konkursie uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce oraz korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu.
 8. Bezpośrednio po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje informację o przyjęciu jego Zgłoszenia do Konkursu w postaci wysłanej przez Organizatora bezpłatnej wiadomości SMS.
 9. Uczestnik może dokonać nieograniczonej liczby Zgłoszeń do Konkursu pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Konkursu oraz z zastrzeżeniem, że dany Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko 1 (słownie: jedną) nagrodę. Za jednego Uczestnika na potrzeby Konkursu poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie od tego jakimi danymi identyfikacyjnym, adresowymi, itp. się posługuje w Konkursie. Z jednego adresu zamieszkania może wygrać tylko 1 (słownie: jeden) Uczestnik. Dany opis, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt c Uczestnik może zgłosić tylko raz w trakcie trwania całego Konkursu.
 10. Zgłoszenia niekompletnie, nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału
  w Konkursie.
 11. Zgłoszenia nie mogą zawierać w treści odpowiedzi wulgaryzmów, treści obraźliwych, nawołujących do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści o charakterze erotycznym, propagujących przemoc, sprzecznych z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszających prawa osób trzecich, w szczególności nie mogą zawierać treści nawiązujących w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym.
 12. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

a)     jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot którego dane
na nim się znajdują i prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

b)     nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych paragonów;

c)     zawiera kolejny numer wydruku, NIP wystawcy paragonu fiskalnego;

d)     zawiera nazwę (rodzaj) towaru, tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu Promocyjnego. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić powyższe, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, iż paragon fiskalny potwierdza zakup zgodny z postanowieniami Regulaminu (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);

e)     data i godzina wystawienia paragonu przypada w Okresie promocyjnym, ale przed wysłaniem Zgłoszenia i nie wcześniej niż 18 września 2017 r. o godzinie 0:00:00.

 1. W Konkursie honorowany jest Dowód Zakupu będący oryginalnym paragonem fiskalnym.
 2. Zgłoszenia Uczestnika nie spełniające warunków określonych w Regulaminie, są nieważne i nie uprawniają do otrzymania nagrody. Zgłoszenia w szczególności nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich i praw pokrewnych.
 3. Jeżeli Komisja stwierdzi, że zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Komisja może je wykluczyć z Konkursu. Komisja ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Konkursu. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Konkursu, bądź wpływają na przebieg Konkursu w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
 4. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści paragonów fiskalnych zgłoszonych do Konkursu. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż paragon fiskalny nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Komisja ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim paragonem posłużył bądź usunąć Zgłoszenie obejmujące ten paragon fiskalny z Konkursu. Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 24 stycznia 2018 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich paragonów fiskalnych zgłoszonych do Konkursu. W przypadku przedstawienia przez Komisję wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Konkursie oraz paragonów fiskalnych potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wniosku przez Komisję. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić na adres Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w §1 ust. 2 w nieprzekraczalnym terminie 9 dni roboczych od daty wezwania Uczestnika do ww. przez Organizatora.
 5. Dokonując Zgłoszenia do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację opisu, będącego zadaniem konkursowym na stronach internetowych m.in. na www.big-active.pl oraz www.herbapol.com.pl oraz na portalach społecznościowych. Powyższa zgoda udzielona jest na okres trwania Konkursu.
 6. Dokonując Zgłoszenia do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przeniesienie na Big-Active i Herbapol przysługujących im autorskich praw majątkowych do utworów będących zadaniem konkursowym (opisem) na polach eksploatacji określonych w ust. 21 poniżej, w przypadku wyłonienia ich odpowiedzi jako zwycięskiej. Jako autor utworu Uczestnik dokonując Zgłoszenia oświadcza, że utwór jest jego autorstwa i nie zostały naruszone w żaden sposób prawa osób trzecich.
 7. Zwycięzcy Konkursu, w zamian za otrzymaną nagrodę, przenoszą na Big-Active i Herbapol autorskie prawa majątkowe do utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, połączenie go z innym utworem, na okres 1 (słownie: jednego) roku od dnia wyłonienia zwycięskiego utworu, bez ograniczeń terytorialnych, a Big-Active i Herbapol oświadcza, iż przyjmuje autorskie prawa majątkowe do utworu.
 8. Przejście autorskich praw majątkowych i praw zależnych, o którym mowa w ust. 20 powyżej na Big-Active i Herbapol, obejmuje następujące pola eksploatacji:

a)     wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter) w taki sposób, aby dostęp do utworów przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;

b)     publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie;

c)     wykorzystywanie (w całości lub w części) w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Big-Active i Herbapol, w szczególności poprzez umieszczenie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych Big-Active i Herbapol.

 1. Zwycięzca Konkursu zezwala Big-Active i Herbapol na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym w ust. 20 i 21 powyżej oraz przenosi na Big-Active i Herbapol uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu.
 2. Zwycięzca dokonując Zgłoszenia ponadto upoważnia Big-Active i Herbapol do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonego do Konkursu utworu (opisu, będącego zadaniem konkursowym) oraz przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem tego utworu.
 

§4 Nagrody

 1. Całkowita wartość nagród przeznaczonych przez Organizatora Konkursu na wygrane wynosi 52 000 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych i 00/100). Liczba nagród jest ograniczona i wynosi łącznie 4 (słownie: cztery) nagrody.
 2. Nagrodą w Promocji jest Voucher o wartości 13 000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych i 00/100) do realizacji w biurze podróży należącym do Rainbow Tours S.A. wraz z kwotą pieniężną w wysokości 1 444,00 zł (słowie: tysiąc czterysta czterdzieści cztery złote i 00/100) przeznaczoną na refundację podatku od nagrody. Łączna wartość nagrody to 14 444 zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote i 00/100). Zasady realizacji bonów dostępne są na stronie internetowej r.pl/voucherybony.
 3. W Konkursie wyłaniane są cztery poprawne zwycięskie Zgłoszenia, które zdaniem Komisji Konkursowej stanowią najbardziej oryginalną treść opisu zadania konkursowego. Wyłonienie następuje nie później niż do dnia 15 grudnia  2017 r.
 4. Do każdego zwycięskiego Zgłoszenia, z odpowiednim zastosowaniem zapisów Regulaminu, wybierane jest również 1 (słownie: jedno)  Zgłoszenie rezerwowe.
 5. Wyboru Zwycięzców nagród w Konkursie dokonuje Komisja. Komisja wybiera najlepsze odpowiedzi jako zwycięskie w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności oraz atrakcyjności nadesłanych odpowiedzi.
 6. Zgłoszenia niespełniające wymagań określonych w §3 nie są brane pod uwagę jako niespełniające warunków określonych w Regulaminie.
 7. Nagrody wydawane są przez Organizatora najpóźniej do dnia 22 lutego 2018 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przesyłki/ listu / wykonania przelewu).
 8. Nagrody w Konkursie wysyłane są zwycięzcom przesyłką kurierską/ listem poleconym na adres wskazany przez zwycięzcę w oświadczeniu laureata stanowiącym załącznik nr 1 (dalej „Oświadczenie”) do Regulaminu.
 9. Nagrody mogą być również przekazane w formie ekwiwalentu pieniężnego przelewem na numer konta bankowego zwycięzcy podany w Oświadczeniu.
 10. Lista zwycięzców dostępna jest na www.uniqueone.pl w zakładce REGULAMINY w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości, po pełniej weryfikacji zwycięzców.
 

§5. Warunki wydania nagród

 1. Laureaci nagród informowani są przez przedstawiciela Organizatora o wyniku wyboru telefonicznie na numer, z którego dokonano wyłonionego Zgłoszenia. Kontakt następuje w dniu wyboru odpowiedzi bądź w ciągu 2 dni roboczych następujących po dniu wyboru. Łącznie Organizator podejmuje min. 2 próby połączenia z laureatem. Rozmowy z laureatami mogą być nagrywane, o czym rozmówca jest powiadamiany. Kontakt odbywa się w dni robocze, w godzinach 9:00-17:00.
 2. Laureaci podczas rozmowy telefonicznej, o której mowy w  ust. 1 podają swoje dane osobowe (imię, nazwisko oraz adres zamieszkania) i  są informowani o konieczności przesłania listem poleconym na adres Organizatora:
  1. swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, województwo), numer telefonu, numer rachunku bankowego (tylko w przypadku wyboru przesłania nagrody w formie ekwiwalentu pieniężnego) wraz z oświadczeniem, iż laureat spełnia wymagania określone w Regulaminie, zgodnie ze wzorem Oświadczenia;
  2. oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, potwierdzającego jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych zgodnie z postanowieniami §3.
  3. Laureaci są zobowiązani do przesłania listem poleconym na adres Organizatora: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2 A,  02-737 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1, danych niezbędnych w procesie przekazania nagrody, o których mowa w ust. 2. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Jeśli zwycięzca nie prześle kompletnych danych niezbędnych do wydania nagrody w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z nagrody. Dokumenty te jednocześnie nie mogą wpłynąć do Organizatora później niż w ciągu 9 dni roboczych od rozmowy telefonicznej o której mowa w ust. 1.
  4. W sytuacji zaistnienia wątpliwości czy zwycięzca nie narusza postanowień Regulaminu Organizator może do dnia 24 stycznia 2018 r., zwrócić się do zwycięzcy o przedstawienie dodatkowych oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków określonych Regulaminem Konkursu oraz przedstawienia kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych potwierdzających tożsamość (imię, nazwisko) i wiek zwycięzcy (pozostałe dane mogą zostać zakryte). Organizator może również wystąpić o przedstawienie wszystkich zgłoszonych w Konkursie Dowodów Zakupu. W zakresie trybu i terminów stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3  powyżej.
  5. W przypadku, gdy laureat nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych
   w Regulaminie Konkursu, utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Konkursu, nie można się z nim skontaktować w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie lub Organizator nie otrzyma dokumentów o których mowa powyżej, Nagroda przechodzi na laureata rezerwowego, a w przypadku gdy on również nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych w Regulaminie Konkursu, utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie Konkursu, nie można się z nim skontaktować w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie lub Organizator nie otrzyma dokumentów o których mowa powyżej, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
  6. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem z przyczyn po stronie laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenia się poczty głosowej, braku możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączonego aparatu telefonicznego, nieznanego numeru, podania błędnego, niepełnego numeru) odmowy przeprowadzenia rozmowy bądź braku możliwości rozmowy z laureatem pod numerem, wskazanym w Zgłoszeniu. 
  7. Postanowienia ustępów powyższych stosuje się odpowiednio do laureatów rezerwowych z tym zastrzeżeniem, że kontakt telefoniczny obejmuje jeden dzień roboczy i następuje po niespełnieniu warunków uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie, bądź utracie prawa do nagrody przez laureata.
  8. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
  9. Przesłanie przez laureata paragonu niespełniającego wymagań określonych w §3 powoduje niespełnienie przez laureata warunków uczestnictwa i oznacza rezygnację z nagrody.
  10. Przesłany przez laureata paragon fiskalny musi być zgodny z numerem z paragonu fiskalnego podanym w zwycięskim Zgłoszeniu. W przypadku braku zgodności pomiędzy numerem widniejącym na paragonie przesłanym przez laureata a numerem z paragonu fiskalnego podanym w Zgłoszeniu, zwycięzca traci prawo do Nagrody.
  11. Dane laureata znajdujące się w treści oświadczenia musza być zgodne z przekazanymi Organizatorowi w trakcie rozmowy, o której mowa w ust.1 powyżej.
  12. Oświadczenie może być wydrukowane i czytelnie podpisane. Musi być podpisane przez laureata.

 

§ 6. Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Promocją można zgłaszać na adres Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, odpowiednio z dopiskiem „Graj o podróż do krainy herbaty – reklamacja”.
 2. Reklamacje związane z Konkursem można zgłaszać w terminie do 14 marca 2018 r., przez co rozumie się ostateczną datę wpływu do Organizatora.
 3. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie (imię i nazwisko) Uczestnika, dokładny adres korespondencyjny, jak również opis przyczyny reklamacji oraz sprecyzowane żądanie. Dla celów dowodowych Organizator zaleca wysyłkę pisma reklamacyjnego listem poleconym, aczkolwiek forma jej dostarczenia nie ma wpływu na jej rozpatrzenie.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 5. O decyzji w przedmiocie reklamacji zawiadamia się Uczestnika listem pocztowym.
 6. Upływ terminu do składania reklamacji lub odmowa uwzględnienia reklamacji nie wyłącza uprawnienia Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 ustawy o ochronie danych osobowych z 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.), podanych w związku z udziałem w Konkursie jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu, w szczególności w celu wydania nagród i po jego zakończeniu zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że do ich przetwarzania Organizator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast brak podania wymaganych danych osobowych lub też podanie błędnych danych osobowych przez Uczestnika powodują automatyczną utratę możliwości udziału w Konkursie.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych bądź danych innej osoby, bądź nieistniejącego podmiotu, Organizator ma prawo odmówić wydania nagrody do czasu wyjaśnienia okoliczność poprawności dokonania Zgłoszenia.
 6. Regulamin dostępny na www.uniqueone.pl oraz www.big-active.pl.
 7. Przez dni robocze na potrzeby Regulaminu rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie laureata Konkursu „Graj o podróż do krainy herbaty”.

Załącznik nr 2 – Komunikacja SMS w Konkursie „Graj o podróż do krainy herbaty”.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Graj o podróż do krainy herbaty” – Oświadczenie laureata

 

Oświadczenie

laureata

 

Oświadczam, że w Konkursie biorę udział zgodnie z jego Regulaminem.

Oświadczam, że spełniłem/am wszystkie wymagania uczestnictwa i warunki przekazania nagrody opisane w Regulaminie, w szczególności nie należę do osób wymienionych w §2 ust. 3 i 4 Regulaminu.

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2A, w celu przeprowadzenia Konkursu „Graj o podróż do krainy herbaty” i wydania nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w konkursie. Wiadome mi jest, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Jestem autorem opisu, będącego zadaniem konkursowym, zgłoszonym do konkursu i oświadczam, iż jestem uprawniony/a do przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworu, a także praw zależnych w zakresie wskazanym w niniejszym oświadczeniu.

W zamian za otrzymaną nagrodę, przenoszę na Big-Active sp. z o.o. z adresem siedziby ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa i „Herbapol – Lublin” S.A. z adresem siedziby ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin, autorskie prawa majątkowe do utworu, a także prawa zależne, w tym prawo do opracowania utworu poprzez jego adaptację lub przerobienie utworu, połączenie go z innym utworem, na okres 1 (słownie: jednego) roku od dnia dokonania wyboru utworu jako zwycięskiego, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

a)       wprowadzenie do pamięci komputera i systemów operacyjnych; rozpowszechnianie w sieciach informatycznych lub teleinformatycznych, w tym w Internecie (m.in. na portalach społecznościowych typu Facebook, YouTube, Twitter) w taki sposób, aby dostęp do utworów przez osoby trzecie był możliwy w wybranym przez nie miejscu i czasie;

b)       publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie;

c)       wykorzystywanie (w całości lub w części) w celach informacyjnych, promocyjnych i reklamowych Big-Active i Herbapol, w szczególności poprzez umieszczenie we wszelkich materiałach publikowanych dla celów promocyjnych Big-Active i Herbapol.

 

Zezwalam Big-Active sp. z o.o. i ”Herbapol – Lublin” S.A. na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu w zakresie wskazanym powyżej oraz przenoszę na „Herbapol – Lublin” S.A. z adresem siedziby ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin i Big-Active sp. z o.o. z adresem siedziby ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa uprawnienie do udzielania w tym zakresie zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu.

Upoważniam ponadto „Herbapol – Lublin” S.A. z adresem siedziby ul. Diamentowa 25, 20-471 Lublin i Big-Active sp. z o.o. z adresem siedziby ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa do decydowania o pierwszym publicznym rozpowszechnieniu zgłoszonego do Konkursu utworu (opisu, będącego zadaniem konkursowym) oraz przeprowadzenia nadzoru autorskiego przed rozpowszechnieniem tego utworu.

 

____________________________________________________________

IMIĘ

____________________________________________________________

NAZWISKO

ADRES ZAMIESZKANIA:

____________________________________________________________

NUMER DOMU/LOKALU

____________________________________________________________

KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO

____________________________________________________________

NUMER TELEFONU

____________________________________________________________

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO*

 

________________________________

      Data i podpis

 

PAMIĘTAJ O DOŁĄCZENIU ORGINALNEGO PARAGONU FISKALNEGO

*DOTYCZY TYLKO W PRZYPADKU WYBORU PRZESŁANIA NAGRODY W FORMIE EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Graj o podróż do krainy herbaty” – Komunikacja SMS

 

 

KOMUNIKACJA SMS DO KONKURSU „Graj o podróż do krainy herbaty”

Numer 70711

OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM KONKURSU

Treść zwrotna w przypadku przesłania SMSa przed data rozpoczęcia konkursu

BIG-ACTIVE: Wez udzial w konkursie od 18.09.2017 r. Konkurs dla osob powyzej 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o. www.uniqueone.pl

OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

Treść zwrotna w przypadku przyjęcia zgłoszenia

BIG-ACTIVE: Informujemy, iz Twoje Zgloszenie dotarlo do Organizatora. Skontaktujemy sie z Toba, jezeli zostanie ono wybrane. Pamietaj, zachowaj paragon. Konkurs dla osob powyzej 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o. www.uniqueone.pl

NIEPRAWIDŁOWA

TREŚĆ

SMS

Nieprawidłowa      treść (niepełne zgłoszenie, np. BIG-ACTIVE.1234.)

BIG-ACTIVE: Twoje zgloszenie jest nieprawidlowe. Sprawdz i sprobuj ponownie. Konkurs dla osob powyzej 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o. www.uniqueone.pl

ZAKOŃCZENIE OKRESU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

Treść zwrotna w przypadku nadesłania SMSa po przyjmowaniu zgłoszeń

BIG-ACTIVE: Okres przyjmowania zgloszen zakonczyl sie 30.11.2017r. Zapraszamy do udzialu w kolejnych naszych promocjach. Organizator:  Unique One sp. z o.o. www.uniqueone.pl