Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Gorączka złota z NESCAFE

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą
„Gorączka złota z NESCAFÉ”.

 

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą: „Gorączka złota z NESCAFÉ” (zwana dalej „Loterią”).

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię

Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;

Obszar, na którym będzie urządzana Loteria;

Czas trwania Loterii;

Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165.), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 15 lutego 2018 r. i kończy się ostatecznie 28 września 2018 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się 1 marca 2018 r. i kończy się 30 kwietnia 2018 r. (dalej „Okres promocyjny”).
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”). W skład Komisji, wchodzi Przewodniczący, który jest osobą posiadającą stosowne świadectwo zawodowe, wydane przez ministra właściwego do spaw finansów publicznych.
 6. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przesłała zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia wyłącznie swojego udziału w Loterii.
 7. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych, jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.
 8. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Prawidłowo dokonane zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała zgłoszenie.
 9. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 10. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii, czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 11. W Loterii nie mogą wziąć udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników Nestlé Polska S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02 - 672 Warszawa. Uczestnikami Loterii nie mogą być osoby wydające paragony fiskalne potwierdzające ich zakup zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu oraz osoby nabywające produkty promocyjne w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej. Przez członków rodziny, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, o których mowa w ust. 2 poniżej, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 459, z późń. zm.).
 2. Loterią objęte są wszystkie produkty marki NESCAFÉ w tym także ekspresy do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto (zwane dalej „Produkty Promocyjne”).
 3. Sprzedaż Produktów Promocyjnych umożliwiających udział w Loterii rozpoczyna się w dniu 1 marca 2018 r. i trwa do 30 kwietnia 2018 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
 4. Uczestnikiem Loterii staje się osoba,  która w Okresie promocyjnym spełnia łącznie następujące warunki (dalej „Uczestnik”):

a)      Dokona jednorazowego zakupu dowolnych Produktów Promocyjnych za min. 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych i 00/100) brutto potwierdzonego jednym paragonem fiskalnym;

b)      Zachowa oryginalny paragon fiskalny;

c)      Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii zgodnie z postanowieniami poniższych ustępów (dalej „Zgłoszenie”).

5. Uczestnik, który spełnił warunki uczestnictwa w Loterii opisane w ust. 4 i dokonał prawidłowego Zgłoszenia zgodnie z ust. 6 otrzymuje  następująca liczbę losów w losowaniu Nagrody Głównej:

 

- 1 los, jeśli zakup obejmował Produkty Promocyjne bez kawy NESCAFÉ GOLD;

- 3 losy, jeśli zakup obejmował kawę NESCAFÉ GOLD, z zastrzeżeniem ust. 6..

6. W celu dokonania Zgłoszenia do Loterii należy uzupełnić poprawnie oraz kompletnie formularz dostępny na stronie internetowej www.goraczkazlotanescafe.pl i wysłać go (zgodnie z funkcjonalnością strony internetowej) do Organizatora. Wypełniając formularz należy zawrzeć minimum następujące dane: adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, kolejny numer wydruku z paragonu (numer z paragonu), numer kasy rejestrującej,  datę zakupu, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) wystawcy paragonu fiskalnego. Podczas wypełniania formularza należy złożyć również oświadczenie o akceptacji Regulaminu.

Warunkiem przyznania 3 losów jest oznaczenie w formularzu w dedykowanym check-box, iż paragon fiskalny potwierdza zakup kawy NESCAFÉ GOLD. W sytuacji zakupu na jednym paragonie co najmniej 2 Produktów Promocyjnych, w tym co najmniej 1 produktu NESCAFÉ GOLD:

a) przy oznaczeniu zakupu NESCAFÉ GOLD w dedykowanym check-box Uczestnik otrzymuje 3 losy w losowaniu Nagrody Głównej;

b) przy braku oznaczenia zakupu NESCAFÉ GOLD w dedykowanym check-box Uczestnik otrzymuje 1 los w losowaniu Nagrody Głównej.

Otrzymanie z tytułu tego Zgłoszenia  3 losów po wysłaniu Zgłoszenia jest niemożliwe. Dlatego Uczestnicy, którzy posiadają paragon fiskalny potwierdzający zakup Nescafé GOLD winni zweryfikować czy prawidłowo wypełnili formularz przed jego wysłaniem. Losy przyznawane są w ramach losowania Nagród Głównych, losy nie obejmują zgłoszeń do nagród opisanych w § 5 ust. 2 pkt b)-c).

 1. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje komunikat wyświetlony na Stronie internetowej z informacją czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora oraz o tym czy jest ono zwycięskie czy też nie w zakresie nagrody, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt b)-c)  poniżej. Laureat zwycięskiego Zgłoszenia otrzymuje również informację o konieczności podjęcia pozostałych niezbędnych kroków do otrzymania nagrody, tj. wysłania do Organizatora wymaganych dokumentów, w tym danych oraz terminach dopełnienia niniejszego obowiązku. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym zostaną również przesłane wiadomością elektroniczną na adres e-mail, który laureat wskazał, dokonując zwycięskiego Zgłoszenia.
 2. Do Loterii dany paragon fiskalny można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam paragon fiskalny ewentualna nagroda z tytułu tego paragonu fiskalnego przysługiwać będzie tylko raz, pierwszemu, prawidłowemu, zwycięskiemu Zgłoszeniu. Posiadanie paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup Produktów Promocyjnych na wielokrotność kwoty 10,00 zł (słownie: dziesięciu złotych) brutto nie uprawnia do dokonania większej liczby zgłoszeń z tytułu tego paragonu fiskalnego. Bez względu na wielokrotność zakupów Uczestnik otrzymuje jeden los z tytułu danego Zgłoszenia (z zastrzeżeniem 3 losów w losowaniu Nagrody Głównej za zakup NESCAFÉ GOLD przy spełnieniu   wymagań opisanych w ust.6 powyżej).
 3. Termin wysyłania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 1 marca 2018 r. i trwa do 30 kwietnia 2018 r. do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora. O chwili przyjęcia Zgłoszenia decyduje jego wpływ na serwer Organizatora przyjmującego Zgłoszenia.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, pod warunkiem,
  że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie. Z tym zastrzeżeniem,
  że 1 (słownie: jeden) Uczestnik może wygrać maksymalnie 2 (słownie: dwie) nagrody w Loterii, jedną z grupy nagród, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt b)-c) poniżej i jedną Nagrodę Główną. Natomiast z jednego adresu może wygrać maksymalnie 1 (słownie: jedna) osoba.
 5. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
 6. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

a)      jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep, o którego dane na nim się znajdują  i nie jest podrobiony lub przerobiony;

b)      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy,
w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych paragonów;

c)      potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup obejmujący wskazane na nim Produkty Promocyjne;

d)      zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych na kwotę min. 10,00 zł (słownie: dziesięciu złotych) brutto bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup spełnia wymagania opisane w Regulaminie, a dodatkowo w przypadku zakupu NESCAFÉ GOLD na paragonie widnieje oznaczenie umożliwiające potwierdzenie tej okoliczności jeśli oznaczono taki zakup podczas dokonywania Zgłoszenia;

e)      data i godzina wystawienia paragonu przypada przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 1 marca 2018 r. o godzinie 0:00:00.

 1. Komisja ma prawo usunąć Zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. Organizator zastrzega prawa do wykluczenia z Loterii Zgłoszeń, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.
 2. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści paragonów fiskalnych zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż paragon fiskalny nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć dane Zgłoszenie i/lub Uczestnika, który się takim paragonem fiskalnym posłużył w Loterii. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 11 lipca 2018 r.(tj. ostateczny termin przedstawienia wezwania przez Organizatora). Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych do Loterii paragonów fiskalnych.
 3. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz odpowiednio paragonów fiskalnych potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 9 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie Organizator może przedstawić w formie pisemnej (elektronicznej) bądź telefonicznie zgodnie z danymi przedstawionymi przez Uczestnika w Zgłoszeniu. Brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego Zgłoszenia z Loterii, postanowienia §7 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
 4. W Loterii uwzględniane są dowody zakupu w postaci oryginalnych paragonów fiskalnych.
 5. W razie utraty lub zniszczenia przez Uczestnika paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup zgłoszony w Loterii Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.

 

§ 5 Wartość puli nagród

 1. Wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 516 800,00 zł (słownie: pięćset szesnaście tysięcy osiemset złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 2710 (słownie: dwa tysiące siedemset dziesięć) sztuk.
 2. Nagrodami w Loterii są:

a)      Nagroda Główna w postaci sztabki złota o wadze 100,00 gram, próbie Au 999,9 i jednostkowej wartości 15 012,00 zł brutto (słownie: Piętnaście tysięcy dwanaście złotych i 00/100) – wartość określona na dzień 13 grudnia 2017 r. Dodatkowo, do Nagrody Głównej, o której mowa powyżej organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 1 668,00 zł (słownie: tysiąc sześćset sześćdziesiąt osiem złotych i 00/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody głównej wynosi 166 800,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych i 00/100). Organizator przewidział 10 (słownie: dziesięć) Nagród Głównych w Loterii.

b)      Nagroda (typu instant win) I stopnia w postaci kwoty pieniężnej o wartości 500,00 (słownie: pięćset złotych) brutto. Organizator przewidział 200 (słownie: dwieście) Nagród (typu instant win) I stopnia w całej Loterii.

c)      Nagroda (typu instant win) II stopnia w postaci kwoty pieniężnej o wartości 100,00 (słownie: sto złotych) brutto. Organizator przewidział 2 500 (słownie: dwa tysiące pięćset) Nagród (typu instant win) II stopnia w całej Loterii.

 1. Nagrody pieniężne opisane ust. 2 pkt b) i c) wypłacane są przelewem bankowym bądź przekazem pocztowym.
 2. Zwycięzcy Nagrody Głównej przysługuje prawo zamiany Nagrody Głównej na wypłatę jej równowartości przelewem bankowym, z zastrzeżeniem postanowień §10 ust.7.
 3. Wygląd zewnętrzny sztabek złota będących Nagrodami Głównymi, może odbiegać od wyglądu prezentowanego w materiałach reklamowych (np. brak logo Nescafe), jednakże ich parametry, tj. waga, próba, wartość, o których mowa w ust. 2a powyżej, pozostają bez zmian.

 

§ 6 Miejsce i termin losowań nagród

oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 1. Losowania bramek, do których są przypisane nagrody opisane w § 5 ust. 2 pkt b)-c) odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie w okresie od 15 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018  r. Przyznanie nagród odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym ustępie. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia do Loterii  Uczestnikowi wyświetla się komunikat na stronie internetowej zawierający informację czy jego Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim czy nie. W sytuacji przypisania nagrody do Zgłoszenia wskazane jest również, która z nagród opisanych w § 5 ust. 2 pkt b)-c) przypisana jest do Zgłoszenia.  Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny,  do której jest przypisana dana nagroda.

Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym  przez Komisję. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Do zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału czasowego) itd. przez cały Okres promocyjny.

 1. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 2.700 bramek. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek.
 2. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek.  W przypadku niewydania nagród, o których mowa w  § 5 ust. 2 pkt b)-c), w szczególności niespełnienia przez laureata warunków uczestnictwa lub ich wydania, powracają one do puli nagród i Organizator wyznacza dodatkowe godziny otwarcia bramek dla tych nagród. Warunkiem tego jest ustalenie przez Organizatora tej okoliczności nie później niż z upływem Okresu promocyjnego.
 3. Losowanie Nagród Głównych odbywa się w siedzibie Organizatora w dniu 8 maja 2018 r. Losowanie Nagród Głównych odbywa się spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie promocyjnym. Każdemu losowi otrzymanemu w ramach prawidłowego Zgłoszenia  przydzielony jest unikatowy numer (ID). Losowanie odbywa się przy pomocy homologowanego urządzenia losującego posiadającą pozytywną opinię uprawnionej jednostki badającej.
 4. Po przeprowadzeniu losowania 10 (słownie: dziesięciu) zwycięskich ID do  Nagród Głównych, losowane są również po dwa ID rezerwowe do każdej Nagrody Głównej oznaczane zgodnie z kolejnością ich wylosowania jako pierwsze i drugie „ID Rezerwowe”.
 5. Dane ID może być w losowaniu Nagrody Głównej wylosowane tylko raz. W sytuacji powtórzenia się numeru ID bądź wylosowania ID z puli ID przypisanych danemu Uczestnikowi podczas losowania nie jest ono uwzględniane, a losowanie jest powtarzane. Powyższe ograniczenie obejmuje również ID Rezerwowe do danej Nagrody Głównej. Oznacza to, iż jeśli w losowaniu rezerwowym wylosowane zostanie to samo ID, co ID w ramach zwycięskiego Zgłoszenia do Nagrody Głównej, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. ID nie należy do  tego samego Uczestnika. Ograniczenie, iż dany Uczestnik może wygrać w Loterii 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną obowiązuje. Oznacza to, że przyznanie laureatowi 1 Nagrody Głównej dyskwalifikuje go z listy laureatów do kolejnych Nagród Głównych.
 6. W przypadku wystąpienia podejrzenia naruszeń postanowień Regulaminu przez Uczestników losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń obejmująca m.in. czynności opisane w §4 ust.13-15. Udział w losowaniu biorą tylko prawidłowe Zgłoszenia.
 7. Wyniki ogłaszane są w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz wylosowanej nagrody po zakończeniu procedury weryfikacji. Lista dostępna jest na www.goraczkazlotanescafe.pl.

 

§ 7 Warunki wydania Nagród

 1. Laureaci nagród opisanych w § 5 ust. 2 pkt b)-c) zobowiązani są do przesłania do Organizatora w ciągu 5 dni roboczych od wyświetlenia komunikatu, o którym mowa w § 4 ust. 7 danych o których mowa w § 7 ust. 3. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te musza wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 11 dni roboczych od wyświetlenia komunikatu, o którym mowa w § 4 ust. 7.
 2. Organizator podejmuje kontakt telefoniczny z laureatem Nagrody Głównej na numer telefonu, który laureat wskazał w Zgłoszeniu w ciągu 2 dni roboczych od wylosowania Zgłoszenia. W przypadku braku kontaktu z laureatem we wskazanym terminie, Organizator ostatniego dnia wysyła wiadomość SMS na numer telefonu, który podał w formularzu dokonując Zgłoszenia z informacją o ostatniej próbie kontaktu  Organizatora w następnym dniu roboczym. Jeżeli i ta próba się nie powiedzie, traci on prawo do Nagrody (treść komunikatu: „Loteria Nescafe: Witaj, X podejmiemy ostatnia probe kontaktu w związku z wylosowaniem Twojego Zgłoszenia w loterii „Goraczka zlota z NESCAFE”. Organizator Unique One sp. z o. o. Regulamin: www.goraczkazlotanescafe.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy, w którym nastąpi ostatnia próba kontaktu). Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00 w dni robocze. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy.
 3. Laureat podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w  ust. 2, potwierdza swój udział
  w Loterii oraz przekazuje swoje dane osobowe (adres e-mail, numer telefonu podane z Zgłoszeniu, imię i nazwisko) wymagane do identyfikacji. Informowany jest również o konieczności przesłania na adres Organizatora:

a)      własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe laureata: adres e-mail, numer telefonu podany w zwycięskim Zgłoszeniu, imienia, nazwiska, adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością,  kodem pocztowym, województwem, numerem rachunku bankowego na który ma nastąpić wypłata wygranej (jeśli dotyczy). Dodatkowo w przypadku laureata Nagrody Głównej również numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość i numeru PESEL (a w razie braku numeru PESEL – obywatelstwa i daty urodzenia, adresu zamieszkania) oraz potwierdzenia, że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii,  zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.goraczkazlotanescafe.pl.

b)      oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.

 1. Laureaci są zobowiązani do przesłania dokumentów opisanych w ust. 3 listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa. Dokumenty należy przesłać w ciągu 5 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 2 powyżej (w przypadku laureata Nagrody Głównej) bądź w ciągu 5 dni roboczych od wyświetlenia komunikatu na stronie internetowej informującego o zwycięskim Zgłoszeniu (nagroda opisana w § 5 ust. 2 b)-c) powyżej). O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dokumenty te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 11 dni roboczych od przekazania przez przedstawiciela Organizatora informacji, o wygranej. Jeśli laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
 2. Przez nieudaną próbę połączenia z laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia
  z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem telefonu wskazanym w  Zgłoszeniu.
 3. Przesłanie przez laureata dowodu zakupu niespełniającego wymagań określonych
  w § 4, w szczególności dokumentu niebędącego prawidłowym dowodem zakupu, bądź dowodu zakupu nieczytelnego, błędnego bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do nagrody.
 4. W przypadku, gdyby okazało się, iż laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z paragonu fiskalnego, traci on prawo do Nagrody.
 5. W przypadku wystąpienia okoliczności niezgodności treści wskazanej w Zgłoszeniu a treścią paragonu fiskalnego (w szczególności laureat wskazał podczas Zgłoszenia, że jego paragon fiskalny potwierdza zakup NESCAFÉ GOLD a w rzeczywistości paragon fiskalny nie potwierdza takiego zakupu), Zgłoszenie jest dyskwalifikowane jako naruszające postanowienia Regulaminu, a laureat traci prawo do nagrody.
 6. W przypadku, gdy laureat Nagrody Głównej nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Głównej, Nagroda Główna przechodzi na pierwszego laureata ID Rezerwowego.
  W przypadku, gdy on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Głównej, przechodzi ona na drugiego laureata ID Rezerwowego. W przypadku, gdy i on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Głównej, pozostaje ona do dyspozycji Organizatora.
 7. Do laureatów ID Rezerwowych postanowienia powyższych ustępów stosuje się odpowiednio,  z tym zastrzeżeniem, że pierwszy kontakt z pierwszym laureatem ID Rezerwowego  następuje następnego dnia roboczego po utracie prawa do Nagrody przez laureata, kontakt z drugim laureatem ID Rezerwowym następuje wyłącznie po utracie prawa do Nagrody Głównej przez laureata i pierwszego laureata ID Rezerwowego, kontakt następuje w dniu roboczym następującym po dniu, w którym utracił prawo pierwszy laureat ID Rezerwowego.
 8. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez laureata, Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się do laureata o przedstawienie oryginałów wszystkich zgłoszonych paragonów fiskalnych oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte). Organizator zastrzega sobie również prawo do weryfikacji autentyczności podanych danych oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami  i trybem opisanym  w § 4 ust. 13-15.
 9. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w ust. 11 powyżej i § 4 ust. 13-15, do której przedstawienia zobowiązany został laureat wezwaniem Organizatora w ciągu 3 dni (data nadania) od otrzymania tego wezwania skutkuje nie spełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza rezygnację z  prawa do nagrody. Powyższe ma zastosowanie również do okoliczności stwierdzenia przez Komisję, że wskazane dane są nieautentyczne, w szczególności podejrzenia, że laureat posłużył się nimi w celu naruszenia ograniczeń opisanych w Regulaminie.
 10. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano laureatowi nieuprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
 11. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 12. Oświadczenie, o którym mowa w powyższych ustępach może być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Musi być kompletne i podpisane.
 13. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 14. Nagrody wydawane są pozytywnie zweryfikowanym laureatom, dalej określanym jak „zwycięzcom”.

 

§ 8 Termin wydania Nagród

 1. Nagrody określone w § 5 ust. 2 powyżej wysyłane są zwycięzcom przelew bankowym  do dnia 20 sierpnia 2018 r. (przez co rozumie się maksymalną datę dokonania dyspozycji bankowej przez Organizatora), chyba że zwycięzca Nagrody Głównej wybrał wydanie Nagrody Głównej w postaci sztabki złota wówczas Nagroda Główna wysyłana jest przesyłką kurierską (wówczas liczy się 20 sierpnia 2018 r. jako maksymalną datę nadania przesyłki). Nagroda wysyłana jest zgodnie z danymi wskazanymi przez zwycięzcę zgodnie z § 7 ust. 3. Wskazanie przez zwycięzcę Nagrody Głównej w treści Oświadczenia rachunku bankowego rozumiane jest jako złożenie oświadczenia woli o przekazaniu równowartości Nagrody Głównej przelewem bankowym (postanowienia §10 ust.7 obowiązują).
 2. Zwycięzcy nagród opisanych w §5 ust.2 pkt b-c) mogą otrzymać również nagrodę w formie przekazu pocztowego. Wówczas należy dokonać odpowiedniej adnotacji w treści Oświadczenia.
 3. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 10 września 2018 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres Organizatora, Unique One sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Gorączka złota z NESCAFE - reklamacja” i zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793) musi zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin i Oświadczenie dostępne są od 15 lutego 2018 r. na www.uniqueone.pl/pl/regulaminy oraz od 01 marca 2018 r. na www.goraczkazlotanescafe.pl. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Administratorem danych osobowych uczestników Loterii jest Nestlé Polska S. A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02 - 672 Warszawa. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia Loterii. Administrator powierza Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii w celu przeprowadzenia Loterii, w tym wydania nagród.
 4. Uczestnik Loterii ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
 5. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych jest Organizator.
 6. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) jest Organizator.
 7. Nagrody  w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2016 poz. 2032 z późn. zm.).  Przyznana nagroda pieniężna do nagrody o wartości powyżej 2 280 zł nie zostanie wypłacona zwycięzcy, tylko potrącona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co zwycięzca wyraża zgodę.
 8. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii.
 9. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
 10. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165.).
 11. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) jest Organizator.
 12. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 13. Odbiór wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu zwycięzcy), jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę i w sposób określony w pełnomocnictwie, jeżeli jest zgodny z Regulaminem Loterii. Pełnomocnictwo może obejmować również upoważnienie do odbioru zaświadczenia o uzyskanej wygranej.
 14. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego Zgłoszenie z Loterii.
  W przypadku wystąpienia z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury losowań przez Uczestnika, którego Zgłoszenie zostało wylosowane, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do Nagrody. Wniosek należy kierować na adres e-mail: goraczkazlota@uniqueone.pl w treści wpisując „Gorączka złota NESCAFE - usunięcie zgłoszenia”, numer z paragonu, datę dokonania zakupu i datę dokonania Zgłoszenia, którego usunięcie ma dotyczyć.
 15. Na pisemny wniosek Uczestnika Organizator może usunąć jego dane osobowe z Loterii. W przypadku wystąpienia z wnioskiem po przeprowadzeniu procedury losowań przez Uczestnika, którego Zgłoszenie zostało wylosowane, złożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z prawa do Nagrody. Wniosek należy kierować na adres e-mail: goraczkazlota@uniqueone.pl w treści wpisując „Gorączka złota z NESCAFE - usunięcie danych osobowych”, złożenie odpowiedniego oświadczenia o usunięciu danych, wskazując dane, których usunięcie ma dotyczyć.