Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Fortuna na Mistrzostwa!

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

„Fortuna na Mistrzostwa!”

 

§ 1

Nazwa loterii

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Fortuna na Mistrzostwa!”, zwana dalej „Loterią”.

 

§ 2

Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Organizatorem Loterii jest  Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedziej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 016375288, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3

Wskazanie organu wydającego zezwolenie, obszar, czas i sposób zapewnienia prawidłowości urządzenia Loterii

 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Loterii, dalej określany jako „Regulamin”.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Loteria rozpoczyna się 14 maja  2018 r. i kończy się ostatecznie 19 października 2018 r. (przez co rozumie się okres trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym), w tym okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się 14 maja 2018 r. i kończy się 15 lipca 2018 r.
 4. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji nadzoru, zwana dalej „Komisją”. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 5. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz.165) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
 6. Udział w Loterii jest dobrowolny. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych, jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędnego do udziału w Loterii.
 7. Uczestnik przed przystąpieniem do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii dostępnego w Punktach Sprzedaży, w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.mistrzowskafortuna.pl.
 8. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Loterii. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych Komisja ma prawo wykluczyć takiego uczestnika
  z Loterii.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników,
  w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu bądź wpływają na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Loterii tych uczestników, którzy przedstawili kupony Loterii, w stosunku do których Organizator podjął uzasadnione podejrzenie, że są drukowane przez urządzenie nieuprawione bądź zostały nabyte z naruszeniem postanowień Regulaminu Loterii.
 10. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 11. Wszelkie próby ataku, modyfikacji lub manipulacji w systemie lub platformie lub na serwerze generują natychmiastową dyskwalifikację z Loterii Uczestnika je stosującego lub je zlecającego.
 12. Uczestnicy są zobowiązani do podania pełnych i poprawnych danych, ponieważ jest to jedyna forma kontaktu w przypadku ewentualnej wygranej.

 

§ 4
Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu rozumie się:

 1. Loteria – gra losowa w postaci loterii promocyjnej prowadzona pod nazwą „Fortuna na Mistrzostwa!”, w której uczestniczy się przez zawarcie zakładu wzajemnego w dowolnym stacjonarnym punkcie sprzedaży oraz po spełnieniu innych warunków określonych w niniejszym regulaminie i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne.
 2. Klient – „FORTUNA online zakłady bukmacherskie” Sp. z o.o., z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bielskiej 47, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002455, posiadająca kapitał zakładowy 2.376.000,00 złotych, NIP 548-11-92-629;
 3. Okres Promocyjny – okres sprzedaży produktów promocyjnych, który rozpoczyna się 14 maja 2018 r. i trwa do 15 lipca  2018 r. oraz okres, w którym można dokonywać zgłoszeń do Loterii;
 4. Sprzedawca – osoba fizyczna, która posiada aktualne uprawnienia do sprzedaży produktów promocyjnych Klienta  oraz prowadzi aktywną sprzedaż ww. produktów w Okresie Promocyjnym;
 5. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła osiemnaście lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polski, spełniająca pozostałe wymagania opisane w Regulaminie Loterii;
 6. Laureat – osoba, której Numer z Kuponu Loterii, został wylosowany w danym losowaniu;
 7. Zwycięzca – zweryfikowany pozytywnie Laureat, pod kątem spełniania wymagań uczestnictwa w Loterii i wydania nagrody;
 8. Produkty Promocyjne – Kupon potwierdzający zawarcie zakładu/ zakładów wzajemnych z oferty Klienta   dostępnej w Punktach Sprzedaży;
 9. Punkt Sprzedaży – oznacza stacjonarny punkt przyjmowania zakładów wzajemnych należący do Klienta, objęty stosownym zezwoleniem udzielonym przez Ministra Finansów;
 10. Kupon – oznacza dowód zawarcia zakładu/zakładów wzajemnego, posiadający m.in unikatowy numer, dane dotyczące zawartego zakładu lub zakładów w tym kwotę za którą został zawarty zakład/zakłady. Kupon w formie wydruku jest wydawany klientowi po zawarciu zakładu/zakładów i jednocześnie jest zapisywany w formie elektronicznej w centralnej bazie danych Klienta ;
 11. Kupon Loterii – dodrukowana część połączona z Kuponem zawarcia zakładu/zakładów, którą należy odciąć od Kuponu i zachować do okazania przy procesie weryfikacji Laureata;
 12. Numer z Kuponu Loterii – numer znajdujący się na Kuponie Loterii, składający się z 16 (słownie: szesnastu) znaków;
 13. Zgłoszenie – umieszczana w systemie Organizatora pozycja, która stanowi sumę czynności Uczestnika Loterii, dokonana zgodnie z postanowieniami § 5, w tym w szczególności ust. 5-6.
 14. Los – wskaźnik określający, ile razy ID Zgłoszenia umieszczane jest w bazie do losowania;
 15. Oświadczenie – dokument znajdujący się na stronie www.mistrzowskafortuna.pl, który Laureat zobowiązany jest wypełnić i przesłać do Organizatora w celu przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej i wydania nagrody.
 16.  System FORTUNA – program lojalnościowy dla  Klientów, do którego można przystąpić poprzez rejestrację w Punkcie Sprzedaży lub za pośrednictwem strony internetowej https://www.efortuna.pl

 

§ 5

Ogólne zasady udziału w Loterii

 1. Udział w Loterii mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły osiemnaście lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Produkty Promocyjne.
 2. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Klienta  oraz członkowie ich najbliższych rodzin, jak również właściciele oraz pracownicy agencyjnych Punktów Sprzedaży produktów Klienta.
 3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w ust. 2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w Punktach Sprzedaży na terenie całej Polski w Okresie Promocyjnym. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii. Produkty sprzedawane są w godzinach pracy Punktów Sprzedaży.
 5. Uczestnikiem Loterii może być osoba fizyczna, która w Okresie Promocyjnym spełni łącznie następujące warunki:

a)     Odwiedzi Punkt Sprzedaży i zawrze jednorazowo (na jednym Kuponie) dowolny zakład/zakłady wzajemne/y o wartości minimum 5 złotych;

b)     Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii na zasadach określonych w ust. 6;

c)      Zachowa oryginalny Kupon Loterii.

 1. Zgłoszenia do Loterii dokonuje się za pośrednictwem strony www.mistrzowskafortuna.pl poprzez zarejestrowanie się (założenie konta) w sposób zgodny z zamieszczonymi na stronie wskazówkami tak, aby zostały zawarte minimum następujące dane: numer telefonu, adres e-mail, ustalone przez Uczestnika hasło do konta, numer Kuponu Loterii oraz wyrażenie zgody na komunikację związaną z Loterią z Uczestnikami, w celach wskazanych w § 5 ust. 17, § 9 ust. 1, 4 i 8 (tj. w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagród)oraz dodatkowo w przypadku bycia zarejestrowanym w Systemie FORTUNA złożenie przez Uczestnika oświadczenia o spełnieniu tego warunku . Podczas dokonywania rejestracji Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Loterii. Każde kolejne zgłoszenie dokonywane jest poprzez zalogowanie się przy użyciu numeru telefonu lub adresu e-mail wskazanego podczas pierwszego Zgłoszenia oraz ustalonego przez Uczestnika hasła do konta. Po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej Uczestnicy są informowani o tym fakcie komunikatem wyświetlanym na stronie. O terminie dostarczenia Zgłoszenia decyduje data wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora zgodnie z ust.13 poniżej.
 2. Za zawarcie zakładu/zakładów o wartości min. 5 złotych Uczestnik otrzymuje 1 Los. Liczba Losów wzrasta wraz z wartością zawieranego zakładu/zakładów w ramach jednej transakcji, według poniższych zasad:

a)     Za zawarcie zakładu/zakładów o wartości co najmniej 5 złotych Uczestnik
otrzymuje 1 Los;

b)     Za zawarcie zakładu/zakładów o wartości co najmniej 10 złotych Uczestnik otrzymuje 3 Losy;

c)      Za zawarcie zakładu/zakładów o wartości co najmniej 15 złotych Uczestnik otrzymuje 4 Losy;

d)     Za zawarcie zakładu/zakładów o wartości co najmniej 30 złotych Uczestnik otrzymuje 11 Losów;

e)     Za zawarcie zakładu/zakładów o wartości co najmniej 50 złotych Uczestnik otrzymuje 19 Losów;

f)       Za zawarcie zakładu/zakładów o wartości co najmniej 100 złotych Uczestnik otrzymuje 41 Losów.

g)     Za zawarcie zakładu/zakładów o wartości co najmniej 200 złotych Uczestnik otrzymuje 83 Losy;

h)     Za zawarcie zakładu/zakładów o wartości co najmniej 400 złotych Uczestnik otrzymuje 167 Losy;

i)       Za zawarcie zakładu/zakładów o wartości co najmniej 500 złotych Uczestnik otrzymuje 215 Losów;

j)       Za zawarcie zakładu/zakładów o wartości powyżej 800 złotych Uczestnik otrzymuje 351 Losów.

 1. W przypadku jeżeli Uczestnik jest zarejestrowany w Systemie FORTUNA  i prawidłowo złożył oświadczenie zgodnie z ust. 6 zd. 1, otrzymuje dodatkowe 3 Losy niezależnie od wartości zawartego zakładu/zakładów. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości złożonego oświadczenia o zarejestrowaniu Uczestnika w Systemie FORTUNA, w przypadku stwierdzenia, iż Uczestnik nie spełnia tego warunku, Organizator ma prawo do odmówienia przyznania dodatkowych 3 Losów. W ramach Loterii dodatkowo premiowane jest zawieranie zakładów w Punktach Sprzedaży Klienta według poniższego schematu:

a)     Za zawarcie 2 zakładów w tygodniu, Losy Uczestnika zdobyte oraz zarejestrowane poprzez stronę www.mistrzowskafortuna.pl w danym tygodniu zostają zwiększone dwukrotnie;

b)     Za zawarcie 4 zakładów w tygodniu, Losy Uczestnika zdobyte oraz zarejestrowane poprzez stronę www.mistrzowskafortuna.pl w danym tygodniu zostają zwiększone trzykrotnie;

c)      Za zawieranie zakładów każdego dnia przez cały tydzień, Losy Uczestnika zdobyte oraz zarejestrowane poprzez stronę www.mistrzowskafortuna.pl w danym tygodniu zostają zwiększone czterokrotnie.

Przez pojęcie tygodnia rozumie się tydzień kalendarzowy, tzn. od poniedziałku do niedzieli.

 1. Jednego dnia dany Uczestnik może zgłosić maksymalnie 500 Losów.
 2. Numer Kuponu Loterii składa się z 16 (słownie: szesnastu) znaków.
 3. Termin wysyłania Zgłoszeń rozpoczyna się 14 maja 2018 r. i mija 15 lipca 2018 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora.
 4. Zgłoszenia niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo są nieważne.
 5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dotarciu Zgłoszenia do Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer Organizatora przyjmującego Zgłoszenie.
 6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy. Oznacza to, że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem, że każdorazowo spełni warunki określone w Regulaminie, w szczególności w § 4 ust. 5, w uwzględnieniem ograniczenia, o którym mowa w § 5 ust. 9.
 7. W razie utraty lub zniszczenia Kuponu Loterii Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
 8. W Loterii biorą udział wyłącznie oryginalne Kupony Loterii. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawidłowości danych związanych z Kuponami Loterii. Kupony Loterii podrobione, przerobione, zniszczone lub uszkodzone w sposób uniemożliwiający weryfikację ich autentyczności, a także co do których można mieć podejrzenia, że nie są oryginalne lub nie zostały uzyskane przez Uczestnika w sposób przewidziany Regulaminem, nie uprawniają do udziału w Loterii i otrzymania którejkolwiek z Nagród przewidzianych w Regulaminie.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Uczestnika z wezwaniem o przedstawienie wszystkich zgłoszonych do Loterii Kuponów. Wezwanie to Organizator może przedstawić pisemnie (w tym elektronicznie) bądź telefonicznie do dnia 31 sierpnia 2018 r. Uczestnik zobowiązany jest do ich przesłania na adres Organizatora  w terminie 9 dni roboczych od przedstawienia wezwania (liczy się data wpływu do Organizatora). Nieprzedstawienie, nieterminowe przedstawienie może stanowić podstawę do wykluczenia Uczestnika z Loterii.

 

§6

Wartość puli nagród

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi 357 222 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote i 00/100). Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 137  (słownie: sto trzydzieści siedem) sztuk.
 2. Nagrodami w Loterii są:

a)     Nagroda Miesięczna: kwota pieniężna w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną w wysokości 11.111 zł (słownie: jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych). Łączna wartość Nagrody Głównej to 111.111,00 (słownie: sto jedenaście tysięcy sto jedenaście złotych i 00/100). Organizator przewidział 2 (słownie: dwie) Nagrody Miesięczne w Loterii;

b)     Nagroda Tygodniowa: kwota pieniężna w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział po 15 (słownie: piętnaście) Nagród Tygodniowych w każdym tygodniu Okresu Promocji, łącznie Organizator przewidział 135 (słownie: sto trzydzieści pięć) Nagród Tygodniowych w Loterii.

 

 

 • § 7

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są do dnia 24 maja 2018 r. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2018 r. poz. 138), a od dnia 25 maja 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE . Przystępując do Loterii Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych na potrzeby udziału w Loterii. Przetwarzanie obejmuje w szczególności przeprowadzenie procedury weryfikacji i wyłonienia zwycięzców. Podstawą przetwarzania podanych danych jest dobrowolna zgoda Uczestnika, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwia uwzględnienie zgłoszenia w Loterii. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia okresu przedawnienia roszczeń w Loterii. Przysługuje Uczestnikowi prawo dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również skarga do organu nadzorczego.
 2. Administratorem danych osobowych w zakresie postępowań reklamacyjnych
  jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych następuje na potrzeby przeprowadzenia postępowań reklamacyjnych i następuje na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr 118 poz. 793). Przetwarzanie wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 3. Administratorem danych osobowych w zakresie żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165.) jest Organizator.
 4. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy

o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165).

 1. Administratorem danych osobowych w zakresie, w jakim są one przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) jest Organizator.
 2. Przetwarzanie danych osobowych opisanych w ust.2-5 następuje na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165) oraz w dalszym okresie na podstawie przepisów prawa usprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz ze względu na obowiązki przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów prawa. Dane zwycięzców będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym zakończyła się Loteria.

 

§ 8

Miejsce i termin losowania nagród;

Sposób i miejsce ogłaszania wyników

 1. Losowania nagród odbywają się w siedzibie Organizatora w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2A za pomocą systemu informatycznego, umożliwiającego losowy wybór Zgłoszeń spośród bazy Zgłoszeń dopuszczonych do losowania.
 2. W losowaniu nagród opisanych w § 6 ust. 2 losowane są dwa Numery z Kuponów Loterii oznaczane jako numer zwycięski (pierwszy wylosowany Numer z Kuponu Loterii) oraz jako numer rezerwowy (drugi wylosowany Numer z Kuponu Loterii), zwane dalej odpowiednio „Zwycięskim Numerem z Kuponu Loterii” oraz „Rezerwowym  Numerem z Kuponu Loterii”.
 3. Losowania Nagród  Miesięcznych odbywają się w następujących terminach:

a)     Pierwsze Losowanie Miesięczne odbywa się w dniu 14 czerwca 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 14 maja 2018 r. od godziny 00:00 do 10 czerwca 2018 r. do godziny 23:59:59;

b)     Drugie Losowanie Miesięczne odbywa się w dniu 19 lipca 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 11 czerwca 2018 r. od godziny 00:00 do 15 lipca 2018 r. do godziny 23:59:59.

 1. Losowania Nagród  Tygodniowych odbywają się w następujących terminach:

a)     Pierwsze Losowanie Tygodniowe odbywa się w dniu 24 maja 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 14 maja 2018 r. od godziny 00:00 do 20 maja 2018 r. do godziny 23:59:59;

b)     Drugie Losowanie Tygodniowe odbywa się w dniu 30 maja 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 21 maja 2018 r. od godziny 00:00 do 27 maja 2018 r. do godziny 23:59:59;

c)      Trzecie Losowanie Tygodniowe odbywa się w dniu 7 czerwca 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 28 maja 2018 r. od godziny 00:00 do 3 czerwca 2018 r. do godziny 23:59:59;

d)     Czwarte Losowanie Tygodniowe odbywa się w dniu 14 czerwca 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 4 czerwca 2018 r. od godziny 00:00 do 10 czerwca 2018 r. do godziny 23:59:59;

e)     Piąte Losowanie Tygodniowe odbywa się w dniu 21 czerwca 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 11 czerwca 2018 r. od godziny 00:00 do 17 czerwca 2018 r. do godziny 23:59:59;

f)       Szóste Losowanie Tygodniowe odbywa się w dniu 28 czerwca 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 18 czerwca 2018 r. od godziny 00:00 do 24 czerwca 2018 r. do godziny 23:59:59;

g)     Siódme Losowanie Tygodniowe odbywa się w dniu 5 lipca 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 25 czerwca 2018 r. od godziny 00:00 do 1 lipca 2018 r. do godziny 23:59:59;

h)     Ósme Losowanie Tygodniowe odbywa się w dniu 12 lipca 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 2 lipca 2018 r. od godziny 00:00 do 8 lipca 2018 r. do godziny 23:59:59;

i)       Dziewiąte Losowanie Tygodniowe odbywa się w dniu 19 lipca 2018 r. W losowaniu biorą udział wszystkie prawidłowe Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie od 9 lipca 2018 r. od godziny 00:00 do 15 lipca 2018 r. do godziny 23:59:59;

 1. Wyniki losowań są podane na stronie internetowej www.mistrzowskafortuna.pl w ciągu 5 dni roboczych od daty losowania.
 2. Uczestnik może wygrać więcej niż jedną nagrodę w Loterii, pod warunkiem spełnienia odpowiednio wymagań określonych w Regulaminie.

 

 • § 9

Warunki wydania nagród

 1. Laureaci nagród opisanych w § 6 ust. 2 są powiadamiani telefonicznie przez przedstawiciela Organizatora o wyniku losowania w dniu losowania bądź w ciągu 3 dni roboczych od daty losowania. Jeśli w tym terminie nie uda się skontaktować z Laureatem, Organizator wysyła do niego, w ostatnim dniu wiadomość SMS lub e-mail z informacją o wygranej i próbie ponownego kontaktu o następującej treści: „Fortuna na Mistrzostwa!: Twoje Zgloszenie zostalo wylosowane. Podejmiemy 2 proby polaczenia telefonicznego z Toba w kolejnych 2 dniach roboczych w godzinach 9:00-17:00. Organizator: Unique One sp. z o.o.  Regulamin: www.mistrzowskafortuna.pl”. Jeżeli w terminie wskazanym powyżej nie powiodą się próby telefonicznego skontaktowania się z Laureatem, Laureat traci prawo do nagrody.
 2. Organizator podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 potwierdza dane Laureata, przekazuje informacje o wylosowaniu Zgłoszenia oraz informuje o konieczności przesłania listem poleconym:

a)     Własnoręcznie podpisanego, czytelnego Oświadczenia zawierającego dane osobowe niezbędne do wydania nagrody: imię, nazwisko, numer rachunku bankowego, na który Organizator ma przekazać nagrodę , a w przypadku Laureata Nagrody Miesięcznej również adresu zamieszkania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, miejscowością, kodem pocztowym, rodzaju i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość, numeru PESEL (a w razie jego braku adresu zamieszkania, obywatelstwa i daty urodzenia)  oraz oświadczenia potwierdzającego, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa określone w Regulaminie Loterii, zgodnie z wzorem udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.mistrzowskafortuna.pl.

b)     Oryginału Kuponu Loterii, z tytułu którego Laureat dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, zgodnie ze specyfikacją przekazaną przez Organizatora; 

 1. Laureaci nagród są zobowiązani do przesłania listem poleconym na adres Organizatora: ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 danych niezbędnych w procesie przekazania nagrody (decyduje data stempla pocztowego), o których mowa w ust. 2, z tym zastrzeżeniem, iż dane te muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż 9 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1. Jeśli Laureat nie prześle danych niezbędnych do wydania nagrody w terminie, o którym mowa powyżej oznacza to rezygnację z nagrody.
 2. W przypadku niespełnienia przez Laureata warunków udziału lub wydania nagrody opisanej w § 6 ust. 2, nagroda przechodzi na Uczestnika z Rezerwowym Numerem z Kuponu Loterii. W przypadku niespełnienia przez Laureata z Rezerwowym Numerem z Kuponu Loterii warunków udziału lub wydania nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Laureat z numerem rezerwowym informowany jest najwcześniej w następnym dniu roboczym przypadającym po dniu, w którym Laureat utracił prawo do nagrody. Zastosowanie mają ust. 1, 2 oraz 3  powyżej.
 3. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z Laureatem rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny).
 4. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce.
 5. Nieprzedstawienie bądź nieterminowe przedstawienie wymaganych postanowieniami Regulaminu Loterii dokumentów oznacza utratę prawa do nagrody.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Laureata z żądaniem o przedstawienie zgłoszonego Kuponu Loterii oraz kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość w zakresie danych identyfikacyjnych bądź przedstawienia wszystkich zgłoszonych Kuponów. Dokumenty te muszą być dostarczone do Organizatora w trybie opisanym w ust. 3 powyżej. Nieprzedstawienie bądź nieterminowe przedstawienie tych dokumentów na wniosek Organizatora, dostarczony w formie listu poleconego, oznacza utratę prawa do nagrody. Z wnioskiem opisanym powyżej Organizator może wystąpić do 31 sierpnia 2018 r. w formie pisemnej (w tym elektronicznej) bądź telefonicznej.
 7. Organizator ma prawo do pokazania wizerunku oraz podania danych osobowych Zwycięzców Nagród §6 ust. 2a) w środkach masowego przekazu za uprzednią, pisemną zgodą Zwycięzców. Wyrażenie powyższej zgody nie jest warunkiem wzięcia udziału w Loterii bądź wydania nagrody.
 8. W sytuacji, w której okaże się, iż Zwycięzca nie spełnia wymagań Regulaminu Loterii bądź uzyskał nagrodę z naruszeniem postanowień Regulaminu, traci on prawo do nagrody.
 9. Przesłanie Kuponu Loterii naruszającego postanowienia Regulaminu Loterii oznacza niespełnienie warunków wydania nagrody w Loterii i oznacza rezygnację z nagrody.
 10. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.

 

§ 10

Miejsce i termin wydania wygranych

 1. Nagrody wydawane są najpóźniej do 17 września 2018 r., zgodnie z danymi wskazanymi przez Zwycięzcę w treści Oświadczenia, wskazanego w postanowieniach § 9 ust.2.
 2. Nagrody opisane w § 6 ust. 2 są przekazywane Zwycięzcom przelewem bankowym.

 

§ 11

Opodatkowanie nagród

Nagrody otrzymane w Loterii wydawane są zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 200 z późn. zm.). Przyznana dodatkowa kwota pieniężna w § 6 ust. 2 pkt a) nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, tylko jest potrącona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co Zwycięzca wyraża zgodę.

 

§ 12

Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 5 października 2018 r., przy czym decyduje data stempla pocztowego. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres Organizatora Unique One Sp. z o.o. z dopiskiem „Fortuna na Mistrzostwa! - reklamacja” i powinno zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych, być zgłoszone na piśmie zawierając: imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję.
 4. Odpowiedzi na reklamację Uczestnika Organizator udziela najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź dostarczona jest na adres wskazany w reklamacji listem poleconym.
 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 7. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń w sądzie powszechnym.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu, znajduje się w siedzibie Organizatora.
 2. Regulamin dostępny jest również na www.mistrzowskafortuna.pl.
 3. Zasady przeprowadzenia Loterii określa wyłącznie niniejszy Regulamin.
 4. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.
 5. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery Uczestników Loterii opłaca Organizator.
 6. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem/Laureatem/Zwycięzcą tylko
  i wyłącznie na potrzeby Loterii.
 7. Na żądanie Zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165).
 8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.