Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Eau de LION

Regulamin konkursu pod nazwą

„Eau de LION”

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1.  Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą:
  Eau de LION” zwany dalej „Konkurs”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedzia 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 01637528800000,
  tel.: +48 22 549 30 03, fax: +48 22 853 89 29, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Niniejszy Konkurs organizowany jest przez Organizatora na zlecenie Cereal Partners Poland Toruń - Pacific Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Szosa Lubicka 38/58, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
  pod numerem KRS 0000012733, NIP 8790168725, REGON 005725720, wysokość kapitału zakładowego: 14.572.838,00 zł  zwanej dalej „CPP”.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 16 marca 2020 r., godz. 00:00:00 i trwa do 17 maja 2020 r., godz. 23:59:59, zwany dalej „Okresem promocyjnym”.
 7. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja, powołana przez Organizatora, zwana dalej „Komisja”.
 8. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że wobec przesłanej odpowiedzi (pracy konkursowej) przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych
  oraz nie narusza ono praw osób trzecich oraz oświadcza, że przysługują mu wyłączne
  i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego utworu.
 9. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu udziela Organizatorowi zgody
  na publikację przesłanej pracy na stronie www.eaudelion.com na potrzeby realizacjii promocji Konkursu (w tym w mediach społecznościowych), jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia pracy i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką.

 

 1. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu może wyrazić zgodę na publikację pracy w mediach społecznościowych CPP oraz na obróbkę redakcyjną i komputerową,
  w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w zakresie rozpowszechniania utworu
  na publiczne wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu
  w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 2. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem
  do Konkursu.
 3. Do niniejszego Regulaminu znajduje zastosowanie ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123).
 4. Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie.
 5. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych
  w Regulaminie. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszenia udziału znajdującego się stronie internetowej www.eaudelion.com.

 

§2 Uczestnicy

 1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat, posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku Uczestników, którzy ukończyli 16 rok życia, ale nie ukończyli 18 lat, lub nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, podstawą do wzięcia udziału w Konkursie i ewentualnego wydania nagrody, jest zgoda opiekuna prawnego.
 2. Uczestnikiem Konkursu jest podmiot spełniający wymagania określone
  w Regulaminie, który dokonana prawidłowego zgłoszenia do Konkursu zgodnie z §3, dalej „Uczestnik”.
 3. Udziału w Konkursie nie mogą brać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy CPP,
  a także Nestlé Serwis Konsumenta w spółce Nestlé Polska S.A. z siedzibą
  w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, KRS 0000025166. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§3   Zasady konkursu – dokonywanie zgłoszeń

 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

a)         Dokonać prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie
za pośrednictwem strony internetowej www.eaudelion.com poprzez wybór kraju tj. kliknięcie przycisku „POLAND”, a następnie wypełnienie formularza
w sposób zgodny z zamieszczonymi na stronie wskazówkami tak, aby zostały zawarte minimum następujące dane: numer telefonu, adres e-mail,
oraz przesłać pracę konkursową, tj. odpowiedź na pytanie pt. „Poczuj wenę
i opisz krótko swój poranek w stylu LION”;

b)        Złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z polityką prywatności;

c)         Złożyć oświadczenie o ukończeniu 16 roku życia i zapoznaniu się
z Regulaminem Konkursu;

d)        Odznaczyć przycisk ReCAPTCHA

dalej „Zgłoszenie”.

 1. O prawidłowym dostarczeniu Zgłoszenia do Organizatora Uczestnicy są informowani komunikatem wyświetlanym na stronie oraz wiadomością e-mail przesyłaną na adres podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu. Po przyjęciu przez Organizatora Zgłoszenia przeprowadzana jest weryfikacja Zgłoszenia, w szczególności w celu ustalenia
  czy przesłana praca konkursowa nie narusza postanowień Regulaminu, a Zgłoszenie zawiera wszystkie wymagane dane. 
 2. Konkurs dzieli się na 9 (słownie: dziewięć) etapów tygodniowych:

TYDZIEŃ

Termin

TYDZIEŃ I

16.03 - 22.03.2020 r.

TYDZIEŃ II

23.03 - 29.03.2020 r.

TYDZIEŃ III

30.03 - 05.04.2020 r.

TYDZIEŃ IV

06.04 - 12.04.2020 r.

TYDZIEŃ V

13.04 - 19.04.2020 r.

TYDZIEŃ VI

20.04 - 26.04.2020 r.

TYDZIEŃ VII

27.04 - 03.05.2020 r.

TYDZIEŃ VIII

04.05 - 10.05.2020 r.

TYDZIEŃ IX

11.05 - 17.05.2020 r.

 

 1. Termin przyjmowania Zgłoszeń rozpoczyna się 16 marca 2020 r. i mija dnia 17 maja 2020 r., o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina dostarczenia Zgłoszenia
  do Organizatora.
 2. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy. Oznacza to,
  że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń,
  pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie. Jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie 2 (słownie: dwie) Nagrody.
 3. Zgłoszenia niekompletne, wypełnione nieprawidłowo, nieczytelne, o niewłaściwym formacie i wielkości, zawierające treści naruszające dobre obyczaje, sprzeczne
  z prawem, naruszające prawa osób trzecich, prawa autorskie, zawierające treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem, o charakterze religijnym, nawołujące do ksenofobii, nienawiści, przemocy, wulgarne, przedstawiające treści
  o charakterze pornograficznym, krzywdzące zwierzęta bądź w inny sposób naruszające postanowienia Regulaminu są nieważne i nie biorą udziału w Konkursie.
 4. Uczestnik może zgłosić daną pracę konkursową tylko raz w Konkursie.
  Jeśli Uczestnik prześle wielokrotnie tę samą pracę konkursową, Organizator uwzględni w Konkursie tylko pierwsze Zgłoszenie.
 5. Za tego samego Uczestnika na potrzeby Regulaminu poczytuje się tę samą osobę fizyczną niezależnie od ilości numerów telefonu/adresów e-mail jakimi się posługuje.

 

§4 Nagrody

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora w Konkursie
  na wygrane wynosi 79 360,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 500 (słownie: pięćset) sztuk.
 2. Nagrodami w Konkursie są perfumy męskie Eau de LION o pojemności 100 ml
  o wartości 142,72 zł (słownie: sto czterdzieści dwa złote i 72/100 zł) brutto wraz
  z kwotą przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 16,00 zł (słownie: szesnaście złotych), łączna wartość nagrody to 158,72 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem złotych i 72/100 zł) brutto. Organizator przewidział 500 nagród
  w Konkursie.  
 3. Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
 4. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.

 

§5 Ochrona danych osobowych

 Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz zgodnie 

 1. z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do celów przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Konkursu, oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w Konkursie. Dane osobowe Laureatów Konkursu będą ponadto przetwarzane w celu wydania nagrody i udokumentowania tego faktu
  na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości oraz w celu wypełnienia wskazanych w ust. 3 poniżej obowiązków nałożonych na Organizatora obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administratorem danych osobowych jest:

a)         W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Konkursu – Cereal Partners Poland Toruń - Pacific Sp. z o.o., z siedzibą

w Toruniu (87-100), przy ul. Szosa Lubicka 38/58, e-mail: administrator.danych@cppl.nestle.com. Współadministratorem danych przetwarzanych na potrzeby tego Konkursu jest CPW S.A. z siedzibą w Szwajcarii, pod adresem Chemin du Viaduc 1, 1008 Prilly, który może powierzać przetwarzanie danych innym podmiotom w celu obsługi stron internetowych związanych z promocją. Głównym kontaktem do współadministratorów jest adres administrator.danych@cppl.nestle.com, pod którym można uzyskać więcej informacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Cereal Partners Poland Toruń - Pacific Sp. z o.o., jakim jest realizacja Konkursu służącej promowaniu płatków śniadaniowych Nestlé. Cereal Partners Poland Toruń - Pacific Sp. z o.o. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Konkursem Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu w imieniu Cereal Partners Poland Toruń - Pacific Sp. z o.o.;

b)        W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych
na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawie, e-mail: dane@uniqueone.pl);

c)         W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Konkursu przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Konkursu oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o. danych
  lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o., ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń lub mailem
  na adres: administrator.danych@cppl.nestle.com.
 2. Z Organizatorem (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa), można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych, adres e-mail: dane@uniqueone.pl
 3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  w celach marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających
  z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu Organizatorowi. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty świadczące usługi IT dla Organizatora. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania
  i egzekwowania prawa.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne
  do wzięcia udziału w Konkursu oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 
 6. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się
  z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 8. Dane osobowe Uczestników Konkursu przechowywane będą przez okres niezbędny
  do realizacji Konkursu. Po zakończeniu Konkursu dane osobowe Uczestników,
  w tym laureatów Konkursu, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z  Konkursem i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Konkursie. W przypadkach,
  w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

§6 Przyznanie Nagród

 1. Wyboru zwycięskich Zgłoszeń w zakresie Nagród dokonują uprawnieni członkowie Komisji. Komisja podejmuje decyzję w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności
  i atrakcyjności prac konkursowych. Komisja wybiera również jedno Zgłoszenie rezerwowe do każdej Nagrody. Komisja decyduje, które Zgłoszenie jest Zgłoszeniem Zwycięskim, a które zgłoszenie jest Pierwszym Zgłoszeniem rezerwowym.
 2. W skład Komisji, która wybiera zwycięskie Zgłoszenia w zakresie Nagród, wchodzą osoby z CPP oraz Organizatora.
 3. W każdym z etapów tygodniowych wskazanych w § 3 ust. 3 Komisja wybiera
  60 Zgłoszeń w tygodniach od I do IV, i po 52 Zgłoszeń w tygodniach V do IX,
  które po pozytywnej weryfikacji otrzymają Nagrodę. Komisja dokonuje wyboru Zgłoszeń, których autorzy po pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia otrzymają Nagrodę w danym etapie tygodniowym, w najbliższą środę po zakończeniu danego etapu, według terminów wskazanych w tabeli poniżej. Komisja wybiera również jedno Zgłoszenie rezerwowe do każdej Nagrody, postanowienia ust. 8 poniżej stosuje się odpowiednio.

TYDZIEŃ

TERMIN WYBORU LAUREATÓW

TYDZIEŃ I (16.03 - 22.03.2020 r.)

25.03.2020 r.

TYDZIEŃ II (23.03- 29.03.2020 r.)

01.04.2020 r.

TYDZIEŃ III (30.03 – 05.04.2020 r.)

08.04.2020 r.

TYDZIEŃ IV (06.04 - 12.04.2020 r.)

15.04.2020 r.

TYDZIEŃ V (13.04 - 19.04.2020 r.)

22.04.2020 r.

TYDZIEŃ VI (20.04 - 26.04.2020 r.)

29.04.2020 r.

TYDZIEŃ VII (27.04 - 03.05.2020 r.)

06.05.2020 r.

TYDZIEŃ VIII (04.05 - 10.05.2020 r.)

13.05.2020 r.

TYDZIEŃ IX (11.05 - 17.05.2020 r.)

20.05.2020 r.

 

 1. Zgłoszenia wypełnione nieprawidłowo, niepełne i nieczytelne, w szczególności
  w sposób uniemożliwiający identyfikację Uczestnika nie są brane pod uwagę,
  jako niespełniające warunków określonych w Regulaminie.
 2. Decyzja dotycząca wyboru najciekawszego Zgłoszenia (pracy konkursowej) podjęta przez Komisję jest ostateczna, co jednak nie wyłącza prawa Uczestnika do zgłoszenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 
 3. Lista zwycięzców dostępna jest na www.uniqueone.pl w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości po przeprowadzeniu procedury weryfikacji opisanej
  w § 7 i przyznaniu zwycięzcy prawa do Nagrody.
 4. Do każdej Nagrody przypisywane jest Zgłoszenie rezerwowe, wybrane przez Komisję. Nagroda przyznawana jest Uczestnikowi, który uzyskał status Zgłoszenia rezerwowego, gdy Zgłoszenie zwycięskie zostanie zdyskwalifikowane lub Uczestnik, który dokonał tego Zgłoszenia nie spełni warunków wydania nagrody.
 5. W przypadku jeżeli część nagród w Konkursie nie zostanie wydana, Organizator ma prawo, ale nie obowiązek w terminie do 10 lipca 2020 r. wyłonić spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń, Uczestników, którzy zostaną nagrodzeni, w liczbie odpowiadającej ilości niewydanych nagród.
 6.  Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.

 

§7 Warunki wydania Nagród

 1. Laureaci Nagród są informowani telefonicznie o okoliczności ich wyłonienia w ciągu 2 dni następującym po dniu, w którym Zgłoszenie zostało wyłonione jako zwycięskie. Z tym zastrzeżeniem, iż laureat z list rezerwowych informowany jest o ewentualnej wygranej najwcześniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym stwierdzono niespełnienie warunków lub wymogów określonych w Regulaminie przez laureata wyłonionego w ramach zwycięskiego Zgłoszenia. Łącznie przedstawiciel Organizatora podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu.
 2. Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z laureatem Nagrody na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu w godzinach 9.00-17.00 w dni robocze. Jeżeli w tym terminie nie powiodą się trzy próby kontaktu telefonicznego, Organizator wysyła wiadomość SMS na numer telefonu podany w Zgłoszeniu, z informacją o podjęciu kolejnej próby połączenia w następnym dniu roboczym, w godzinach 9.00 – 17.00 r. (treść komunikatu: „Eau de LION: Witaj, w X podejmiemy ostatnia probe kontaktu
  w zwiazku z wylonieniem Twojego Zgloszenia w Konkursie „Eau de LION”. Organizator Unique One Sp. z o. o. Regulamin: www.eaudelion.com)” gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i tym razem nie powiedzie się próba kontaktu, laureat traci prawo do Nagrody.
 3. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 Laureaci Nagród
  są informowani o konieczności przesłania do Organizatora: wzoru „Oświadczenia” udostępnionego przez Organizatora na stronie internetowej www.eaudelion.com,
  w którym Uczestnik uzupełni swoje dane osobowe i adresowe niezbędnych
  do wydania Nagrody: adresu e-mail i numeru telefonu, imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość),
  wraz z podpisanym oświadczeniem, iż laureata spełnia warunki uczestnictwa
  w Konkursie.

W przypadku jeżeli, Laureatem jest osoba niepełnoletnia, nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, Oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 1
do Regulaminu, wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na udział w Konkursie
i otrzymanie nagrody musi być wypełnione i podpisane przez opiekuna prawnego.

 1. Laureaci, o których mowa w ust. 5 powyżej, są zobowiązani do przesłania skanem (zdjęciem) Oświadczenia na adres poczty elektronicznej: eaudelion@uniqueone.pl Oświadczenie musi być wyraźnie wypełnione, podpisane, musi być wyraźne i czytelne. Oświadczenie należy wysłać w ciągu 5 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w ust. 3.
 2. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości laureata, jego wieku bądź podejrzenia naruszenia zasad uczestnictwa w Konkursie, oprócz dokumentów wskazanych w powyżej Organizator może wezwać o przesłanie listem poleconym, osobiste doręczenie lub przesłanie skanem, w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystąpienia z tym roszczeniem (data nadania) kserokopii/skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość laureata (dowodu osobistego albo paszportu zwycięzcy) w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek (pozostałe dane mogą zostać zakryte) - że muszą one wpłynąć do Organizatora najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od wystąpienia z tym roszczeniem przez Organizatora z roszczeniem tym Organizator może wystąpić najpóźniej do 24 czerwca 2020 r.
 3. W przypadku, gdy laureat Nagrody nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych w Regulaminie Konkursu, w szczególności utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie, lub nie można się
  z nim skontaktować w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie, Nagroda przechodzi na osobę z listy rezerwowej. Postanowienia powyższe stosuje się do niej odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, iż pierwsza próba kontaktu odbywa się
  z laureatem z listy rezerwowej następnego dnia po utracie prawa do Nagrody przez laureata, a Organizator podejmuje próby kontaktu przez 2 dni robocze i jeśli w tym terminie nie powiedzie się próba kontaktu z przyczyn leżących po stronie laureata stosuje się postanowienia ust. 2 (komunikat SMS).
 4. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer) bądź brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem, z którego dokonano Zgłoszenia (np. odebranie przez inną osobę).
 5. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano laureatowi, należącemu do grona osób, o których mowa w §2 ust. 3, laureat taki traci prawo
  do Nagrody.
 6. W przypadku jeżeli Laureaci lub Laureaci rezerwowi wyłonieni, zgodnie z § 6 ust. 1 -3 nie uzyskają prawa do wydania nagrody, Organizatora wyłania Zwycięzców zgodnie z § 6 ust. 8, którzy są informowani telefonicznie zgodnie  ust. 1 powyżej w ciągu 2 dni liczonych od dnia wyłonienia.  Zapisy ust. 2 - 5 powyżej stosuje się odpowiednio.

 

§8 Prawa autorskie

 1. Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie www.eaudelion.com
  w celu ekspozycji galerii prac uczestników i podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach Konkursu. W celu opublikowania pracy w ww. sposób, Zwycięzca udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji do swojej pracy konkursowej do realizacji ww. celu. 
 2. Organizator ma prawo zweryfikować w każdym czasie fakt posiadania przez Uczestnika pełni autorskich praw majątkowych, o której mowa w §1 ust. 8.

 

§9 Termin wydania Nagród

 Nagrody są wydawane zwycięzcom przesyłką kurierską wysłaną na koszt Organizatora, na adres wskazany w Oświadczeniu przez laureata. Nagrody wysyłane są do 31 lipca 2020 r., przez co rozumie się maksymalną datę nadania.

 

 

§10 Opodatkowanie Nagród

Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 900). Oznacza to, iż  Organizator przyznaje  nagrodę pieniężną, w wysokości 10% nagrody, która nie jest wypłacana Zwycięzcy, tylko potrącana na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, a następnie Organizator pobiera tę kwotę na poczet należnego zryczałtowanego podatku
od nagród na co zwycięzca wyraża zgodę.

 

 

 

§11 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do 10 sierpnia 2020 r., przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem
  „Eau de LION - reklamacja” i powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania. Prosimy również (w miarę możliwości) o przesłanie treści reklamacji na adres skrzynki e-mail: eaudelion@uniqueone.pl i zawarcie w treści reklamacji adresu e-mail do udzielenia odpowiedzi również w wersji elektronicznej oraz zawarcie treści zgody na wysyłkę odpowiedzi na adres e-mail przez Organizatora.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji
  za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych
  od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź może również być wysłana w formie wiadomości elektronicznej, na adres e-mail jeśli osoba zgłaszająca reklamację wyrazi zgodę na taką formę.
 5. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§12 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora.
 2. Regulamin dostępny jest od 3 lutego 2020 r. na stronie internetowej www.uniqueone.pl, a od 1 marca 2020 r. na stronie www.eaudelion.com
 3. Oświadczenie znajduje się na stronach internetowych: www.eaudelion.com
  oraz www.uniqueone.pl.
 4. Po zakończeniu Konkursu Organizator nie będzie korzystał z prac konkursowych przesłanych w ramach Konkursu, które nie zostały wyłonione jako zwycięskie,
  z zastrzeżeniem §1 ust.10.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 6. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora
  na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt Organizatora w związku z realizacją Konkursu zarówno po przez połącznia telefoniczne, komunikaty SMS oraz wiadomości e-mail.
 8. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.
 9. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku
  do piątku z wyłączeniem świąt.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Laureata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 Oświadczenie

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA
KONKURSU POD NAZWĄ „Eau de LION”


□ Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody. Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział
w Konkursie jako konsument w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.) i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 2 ust.3 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane
w Regulaminie Konkursu.

 □ Jako opiekun prawny __________________________________ *(imię i nazwisko Laureata Konkursu) podaję moje dane osobowe oraz dane osobowe Laureata, w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji
i wydania nagrody w Konkursie. Oświadczam, że Laureat wziął udział w Konkursie jako konsument
w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.) i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ani ja ani Laureat nie należymy do grona osób wymienionych w § 2 ust. 3 Regulaminu. Oświadczam, że Laureat spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Konkursu.

____________________________________________________________
 NUMER TELEFONU ORAZ ADRES E-MAIL

 ____________________________________________________________
 IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA PRAWNEGO* ____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO LAUREATA ____________________________________________________________
 (ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA) ____________________________________________________________
 (KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

___________________________________
PODPIS I DATA
Prosimy o czytelne wypełnienie Oświadczenia

* Uzupełnia opiekun prawny w przypadku jeżeli Laureatem jest osoba niepełnoletnia, nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych.

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem konkursu pod nazwą „Eau de LION” i w związku z tym ma obowiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w konkursie pod nazwą „Eau de LION”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów obowiązujących przepisów prawa.