Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

CAFELOTERIA Zasmakuj w nagrodach z NESCAFÉ

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą

„CAFELOTERIA. Zasmakuj w nagrodach z NESCAFÉ”

 

 

§ 1 Nazwa Loterii

 

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą: „CAFELOTERIA. Zasmakuj w nagrodach z NESCAFÉ” (zwana dalej „Loterią”).

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię

 

Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;

Obszar, na którym będzie urządzana Loteria;

Czas trwania Loterii;

Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 

 1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 września 2019 r. i kończy się 27 marca 2020  r.
  (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres sprzedaży promocyjnej rozpoczyna się 24 września 2019 r. i kończy się 30 listopada 2019 r. Okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się 1 października 2019 r. i kończy się 30 listopada 2019 r. (dalej „Okres promocyjny”).
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, w skład której wchodzą osoby, które posiadają zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów  urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii. Komisja jest powołana przez Organizatora i działa na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”).
 6. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przesłała zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia wyłącznie swojego udziału w Loterii.
 7. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych, jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.
 8. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Prawidłowo dokonane zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała zgłoszenie.
 9. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie.
  W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 10. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii,
  czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 11. W Loterii nie mogą wziąć udziału:

a)      pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz

b)      pracownicy i członkowie rodziny pracowników Nestlé Polska S. A., Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025166, NIP: 527-020-39-68, REGON: 010006420, kapitał zakładowy 48.378.300 zł
w pełni opłacony (dalej „Nestle”), a także

c)    autoryzowani Operatorzy Vendingowi Nestlé Professional oraz firmy działające na ich zlecenie, w tym także ich pracownicy i członkowie rodzin.

   Przez członków rodziny, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 1. Za laureata należy uznać Uczestnika, którego zgłoszenie zostało wylosowane jako zwycięskie, w zakresie nagród o których mowa w § 5 ust. 2, ale nie zostało jeszcze pozytywnie zweryfikowane zgodnie z § 7 Regulaminu, tj. nie otrzymał prawa
  do wydania nagrody (dalej: „Laureat”).

 

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii

 

 1. W Loterii mogą wziąć udział wszystkie osoby fizyczne, które najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, o których mowa w ust. 2 poniżej, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 80).
 2. Loterią objęte są produkty wydawane w kubku, który zawiera informację o Loterii
  oraz posiada nadrukowany unikalny kod alfanumeryczny na zewnętrznej ściance bocznej, zakupione w maszynach (automatach) vendingowych NESCAFÉ, posiadających naklejkę z informacją, o obsłudze przez Autoryzowanego Operatora Vendingowego Nestlé Professional (zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Maszyny, w których znajdują się Produkty Promocyjne, posiadają informację o Loterii, umieszczoną na zewnątrz maszyny. Jednakże jeżeli dana maszyna (automat) vendingowy NESCAFÉ nie będzie posiadała informacji o Loterii, to nie jest to przeszkodą we wzięciu udziału w Loterii,
  jeśli w maszynie są dostępne Produkty Promocyjne, a Uczestnik spełni warunki opisane
  w ust. 4 poniżej.
 3. Okres sprzedaży promocyjnej rozpoczyna się 24 września 2019 r. i kończy się
  30 listopada 2019 r., poza wskazanym okresem sprzedaży Produkty Promocyjne mogą być dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
 1. Uczestnikiem Loterii staje się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki
  (dalej „Uczestnik”):

a)      Dokona jednorazowego zakupu co najmniej jednego, dowolnego Produktu Promocyjnego, w okresie wskazanym w ust.3 powyżej;

b)      Zachowa oryginalne opakowanie Produktu Promocyjnego (kubek z Kodem);

c)      Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii, w Okresie promocyjnym, o którym mowa w § 3 ust. 4 zd. 2 Regulaminu, zgodnie z postanowieniami poniższych ustępów (dalej „Zgłoszenie”).

 1. W celu dokonania Zgłoszenia do Loterii należy uzupełnić poprawnie oraz kompletnie formularz dostępny na stronie internetowej www.cafeloteria.pl i wysłać go (zgodnie z funkcjonalnością strony internetowej) do Organizatora. Wypełniając formularz należy zawrzeć minimum następujące dane: numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, powtórz adres e-mail, miejscowość, kod z kubka Produktu Promocyjnego (dalej „Kod”). Podczas wypełniania formularza należy złożyć również oświadczenie o akceptacji i zapoznaniu się z treścią Regulaminu i złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z polityką prywatności Nestlé. Uczestnik fakultatywnie może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Organizatora (wysyłanie wiadomości sms informujących o Loterii).
 2. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje komunikat wyświetlony na stronie internetowej z informacją czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora oraz o tym czy jest ono zwycięskie, czy też nie, w zakresie nagrody opisanej §5 ust.2 pkt a). W wyświetlonym komunikacie, Laureat zwycięskiego Zgłoszenia otrzymuje również wygraną nagrodę: kupon rabatowy (w postaci kodu) oraz informację o warunkach i terminach realizacji nagrody, opisanej §5 ust.2 pkt a). Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w tym kupon rabatowy (w postaci kodu) zostaną również przesłane wiadomością elektroniczną na adres e-mail, który Laureat wskazał, dokonując zwycięskiego Zgłoszenia.
 3. Prawidłowe Zgłoszenie bierze udział w 3 (słownie: trzech) losowaniach nagród opisanych w  §5 ust.2 pkt a), b) oraz c), tj. jednym losowaniu nagrody typu instant win, jednym losowaniu nagrody tygodniowej odpowiednio według daty przesłania prawidłowego Zgłoszenia oraz jednym losowaniu nagrody głównej października lub nagrody głównej listopada według daty przesłania prawidłowego Zgłoszenia. Do Loterii dany Kod można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam Kod ewentualna nagroda z tytułu tego Kodu przysługiwać będzie tylko raz, pierwszemu prawidłowemu zwycięskiemu Zgłoszeniu.
 4. Termin wysyłania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 1 października 2019 r.
  i trwa do 30 listopada 2019 r. do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora. O chwili przyjęcia Zgłoszenia decyduje jego wpływ na serwer Organizatora przyjmującego Zgłoszenia.
 5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, pod warunkiem,
  że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie. Z tym zastrzeżeniem,
  że 1 (słownie: jeden) Uczestnik może wygrać maksymalnie: 3 (słownie: trzy) nagrody opisane w §5 ust. 2 pkt a), 1 (słownie: jedną) nagrodę opisaną w §5 ust. 2 pkt b), 1 (słownie: jedną) nagrodę opisaną w §5 ust. 2 pkt c) w Loterii. Z jednego adresu mogą wygrać maksymalnie 3 (słownie: trzy) osoby, z tym ograniczeniem, że z jednego adresu nagrody opisane w §5 ust. 2 pkt c) może wygrać tylko 1 (słownie: jedna) osoba. Pod pojęciem „adres”, Organizator rozumie ten sam adres zamieszkania, korespondencyjny lub zameldowania Uczestników Loterii. Wszelkie próby naruszenia powyższego ograniczenia stanowią podstawę do odebrania Uczestnikowi/om prawa do nagrody jako próby naruszenia postanowień Regulaminu i działań nieuczciwych.
  1. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.
  2. Komisja ma prawo usunąć Zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie Zgłoszeń. Organizator zastrzega prawa do wykluczenia z Loterii Zgłoszeń, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszają postanowienia Regulaminu. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony,
   w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.
  3. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Zgłoszeń.
   Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Zgłoszenie nie spełnia warunków, wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć dane Zgłoszenie i/lub Uczestnika, który dokonał Zgłoszenia z naruszeniem postanowień Regulaminu (w szczególności nie przedstawił kubka Produktu Promocyjnego zawierającego Kodzgłoszony do Loterii). Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji Laureatów, ale nie później niż do dnia 3 lutego 2020 r. (tj. ostateczny termin przedstawienia wezwania przez Organizatora). W terminie wskazanym powyżej Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych do Loterii opakowań (kubków z Kodem) Produktów Promocyjnych.
 1. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz odpowiednio opakowań Produktów Promocyjnych (kubków z Kodem) potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 2 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 8 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie Organizator może przedstawić w formie pisemnej (listem poleconym lub elektronicznie) bądź telefonicznie zgodnie z danymi przedstawionymi przez Uczestnika w Zgłoszeniu. Brak możliwości kontaktu z Uczestnikiem skutkuje negatywną weryfikacją i powoduje usunięcie podejrzanego Zgłoszenia z Loterii, postanowienia § 7 ust. 9 stosuje się odpowiednio.
 2. W Loterii uwzględniane są wyłącznie Kody pochodzące z oryginalnych kubków Produktów Promocyjnych. W szczególności nie są uwzględniane kody podrobione, przerobione, uszkodzone w taki sposób, iż istnieje podejrzenie, że mogą być nieoryginalne bądź uniemożliwiają ich weryfikację. W procedurach weryfikacyjnych Uczestnik musi przedstawić całe opakowanie (kubek) Produktu Promocyjnego z Kodem. Nie będą uwzględniane jako poprawne Kody stanowiące wycinek z opakowania Produktu Promocyjnego.
 3. W razie utraty lub zniszczenia opakowania Produktu Promocyjnego (kubka z Kodem), Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
 4. Przez danego Uczestnika rozumie się dana osobę fizyczną niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi się posługuje na potrzeby Loterii. Działania danej osoby fizycznej, polegające na zmianie danych identyfikacyjnych celem obejścia postanowień Regulaminu i ograniczeń w nim wskazanych stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika jako działanie nieuczciwe i naruszające postanowienia Regulaminu.
  1. Do Loterii może zgłosić się wyłącznie osoba posiadająca istniejący (a podawany podczas dokonywania Zgłoszenia) adres e-mail.
  2. Wszelkie próby ataku, modyfikacji lub manipulacji w systemie lub platformie lub na serwerze generują natychmiastową dyskwalifikację z Loterii Uczestnika je stosującego lub je zlecającego.
  3. Uczestnicy są zobowiązani do podania pełnych i poprawnych danych, ponieważ jest
   to jedyna forma kontaktu w przypadku ewentualnej wygranej, przeprowadzenia procedur weryfikacyjnych i kontaktu Organizatora z Uczestnikiem.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność kontaktu z Uczestnikiem
   w skutek podania nieprawdziwych lub niepoprawnych danych.

 

§ 5 Wartość puli nagród

 

 1. Wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 142.152,00 zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt dwa złote i 00/100) zł brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 1.056 (słownie: tysiąc pięćdziesiąt sześć) sztuk.
 2. W Loterii przewidziano następujące nagrody:

a)      Nagroda typu instant win: kupon rabatowy o wartości 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych i 00/100) brutto do wykorzystania w serwisie pyszne.pl

Organizator przewidział 1 000 (słownie: tysiąc) nagród w postaci kuponów rabatowych w Loterii.

b)      Nagrodą Tygodniową w Loterii jest:

     i. ekspres Dolce Gusto Infinissima o wartości 379,00 zł brutto (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i 00/100). Organizator przewidział 45 (słownie: czterdzieści pięć) nagród
w postaci ekspresów Dolce Gusto Infinissima w Loterii, po 5 (słownie: pięć) sztuk w każdym losowaniu tygodniowym;

     ii. smartfon Samsung Galaxy S9 o wartości 2.299,00 zł brutto 

(słownie: dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych
i 00/100) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 255,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć złotych i 00/100) przeznaczoną na pokrycie należnego podatku od nagrody. Łączna całkowita wartość Nagrody Tygodniowej w postaci smartfona Samsung Galaxy S9 wynosi 2.554 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote i 00/100). Organizator przewidział 9 (słownie: dziewięć) nagród w postaci smartfona Samsung Galaxy S9 w Loterii, po 1 (słownie: jedną) sztukę w każdym losowaniu tygodniowym;

c)      Nagroda Główna:

     i. skuter Vespa Sprint o wartości 13.400,00 zł brutto (słownie: trzynaście tysięcy czterysta złotych i 00/100) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 1.489,00 zł (słownie: tysiąc czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) przeznaczoną na pokrycie należnego podatku od nagrody (dalej: „Nagroda Główna Października”). Łączna całkowita wartość Nagrody Głównej Października wynosi 14.889,00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych i 00/100). Organizator przewidział jedną Nagrodę Główną Października w postaci skuteru Vespa Sprint  w Loterii.

     ii.  samochód Fiat 500 o wartości 51.500,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych i 00/100) wraz z kwotą pieniężną w wysokości 5.722,00  zł (słownie: pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote i 00/100) przeznaczoną na pokrycie należnego podatku od nagrody (dalej: „Nagroda Główna Listopada”). Łączna całkowita wartość Nagrody Głównej Listopada wynosi 57.222,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote i 00/100). Organizator przewidział jedną Nagrodę Główną Listopada w postaci samochodu Fiat 500 w Loterii.

 1. Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo zamiany nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce ani przelewem bankowym ani w inny sposób.
 2. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.
 3. Zwycięzcy nie przysługuje  prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
 4. Nagrody w postaci kuponu rabatowego o wartości 30 zł, opisanego w § 5 ust. 2 pkt a), można wykorzystać w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Kupon rabatowy upoważnia do zamawiania jedzenia przez stronę internetową www.pyszne.pl, tylko w restauracjach oferujących płatność online. Kuponem rabatowym można posługiwać się wielokrotnie do wyczerpania limitu w wysokości 30 PLN lub do upływu terminu ważności. Kupon rabatowy nie łączy się z innymi promocjami oraz nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę). W pierwszej kolejności muszą zostać spełnione warunki restauracji. Indywidualny kupon rabatowy należy wpisać na końcu zamówienia w pole "kod kuponu". Jeśli wartość koszyka jest wyższa od wartości nominalnej kuponu rabatowego, należy opłacić różnicę ceny za pomocą płatności online. Akceptowane są płatność online: PayU, kartą kredytową, PayPal lub Sofort.

 

§ 6 Miejsce i termin losowań nagród

oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 

 1. Losowania bramek, do których są przypisane nagrody opisane w §5 ust.2 pkt a) odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie, w okresie od 17 września do 30 września 2019 r., przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej. Przyznanie nagród odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym ustępie. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego Zgłoszenia do Loterii Uczestnikowi wyświetla się komunikat na stronie internetowej zawierający informację czy jego Zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim czy nie, w zakresie nagrody opisanej w §5 ust.2 pkt a). Przypisanie nagrody do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana nagroda.

Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Komisję. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Do zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału czasowego) itd. przez cały Okres promocyjny.

 1. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 1000 bramek.
 2. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek.  W przypadku niewydania nagród, o których mowa w  § 5 ust. 2 pkt a), w szczególności niespełnienia przez Laureata warunków uczestnictwa lub ich wydania, powracają one do puli nagród i Organizator wyznacza dodatkowe godziny otwarcia bramek dla tych nagród. Warunkiem tego jest ustalenie przez Organizatora tej okoliczności nie później niż z upływem Okresu promocyjnego.
 3. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek, jednakże bramki są otwarte w godzinach od 08:00 do 23:59:59, każdego dnia Okresu Promocyjnego.
 4. Losowania Nagród Tygodniowych i Nagród Głównych odbywają w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej.
 5. Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przypisywany jest unikalny numer ID. W danym losowaniu numer ID może być wylosowany tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID uzyskanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. Dotyczy to również numerów ID zgłoszeń rezerwowych do danej nagrody. W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności, ID nie są uwzględniane, a losowanie jest powtarzane. Oznacza to, iż jeśli przykładowo w losowaniu rezerwowym nagrody opisanej w §5 ust. 2 pkt b) lub pkt c) lub pkt d) wylosowane zostanie to samo ID, co ID zwycięskiego Zgłoszenia losowanego w tym losowaniu, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane
  w Regulaminie tj. ID nie należy do  tego samego Uczestnika.
 6. W każdym losowaniu Nagród Tygodniowych (§5 ust. 2 pkt b) losowanych jest łącznie 6 (słownie: sześć) Nagród Tygodniowych, tj. 5 słownie: pięć sztuk Nagród Tygodniowych opisanych w §5 ust. 2 pkt b) ppkt i) oraz 1 sztuka Nagrody Tygodniowej opisanej w §5 ust. 2 pkt b) ppkt ii), przy czym w danym losowaniu tygodniowym jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną nagrodę.
 7. Losowania nagród opisanych w §5 ust. 2 pkt b) obywają się w następującej kolejności: Pierwsza losowana jest nagroda opisana w §5 ust. 2 pkt b) ppkt i), następnie ppkt ii). Losowania odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem:

  1. Pierwsze losowanie odbywa się w dniu 9 października 2019 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od  1 października 2019 r. od godziny 00:00 do 6 października 2019 r. do godziny 23:59:59.
  2. Drugie losowanie odbywa się w dniu 16 października 2019 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 7 października 2019 r. od godziny 00:00 do 13 października 2019 r. do godziny 23:59:59.
  3. Trzecie losowanie odbywa się w dniu 23 października 2019 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 14 października 2019 r. od godziny 00:00 do 20 października 2019 r. do godziny 23:59:59.
  4. Czwarte losowanie odbywa się w dniu 30 października 2019 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 21 października 2019 r. od godziny 00:00 do 27 października 2019 r. do godziny 23:59:59.
  5. Piąte losowanie odbywa się w dniu 6 listopada 2019 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 28 października 2019 r. od godziny 00:00 do 3 listopada 2019 r. do godziny 23:59:59.
  6. Szóste losowanie odbywa się w dniu 13 listopada 2019 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 4 listopada 2019 r. od godziny 00:00 do 10 listopada 2019 r. do godziny 23:59:59.
  7. Siódme losowanie odbywa się w dniu 20 listopada 2019 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 11 listopada 2019 r. od godziny 00:00 do 17 listopada 2019 r. do godziny 23:59:59.
  8. Ósme losowanie odbywa się w dniu 27 listopada 2019 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 18 listopada 2019 r. od godziny 00:00 do 24 listopada 2019 r. do godziny 23:59:59.
  9. Dziewiąte losowanie odbywa się w dniu 6 grudnia 2019 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 25 listopada 2019 r. od godziny 00:00 do 30 listopada 2019 r. do godziny 23:59:59.
  10. Losowania nagród opisanych w §5 ust. 2 pkt c) odbywają się zgodnie z poniższym harmonogramem:

   1. Pierwsze losowanie, w zakresie Nagrody Głównej Października opisanej w §5 ust. 2 pkt c)  pkt i) odbywa się w dniu 6 listopada 2019 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od 1 października 2019 r. od godziny 00:00 do 31 października 2019 r. do godziny 23:59:59.
   2. Drugie losowanie, w zakresie Nagrody Głównej Listopada opisanej w §5 ust. 2 pkt c)  pkt ii) odbywa się w dniu 6 grudnia 2019 r. W losowaniu biorą udział wszystkie Zgłoszenia, które wpłynęły do Organizatora w okresie od  1 listopada 2019 r. od godziny 00:00 do 30 listopada 2019 r.
   3. Po wylosowaniu zwycięskich ID, losowane są ID rezerwowe, po 1 (słownie: jednym)
    do każdej Nagrody Tygodniowej opisanej w §5 ust. 2 pkt b), po 2 (słownie: dwa) do Nagród Głównych opisanych w §5 ust. 2 pkt c), oznaczone zgodnie z kolejnością ich wylosowania jako pierwsze i drugie. Prawo do nagrody przyznawane jest zwycięzcy rezerwowemu jeśli zwycięzca nie spełni wymagań określonych Regulaminem.
   4. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników Loterii postanowień Regulaminu, losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń.
   5. Wyniki ogłaszane są w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości
    po zakończeniu procedury weryfikacji. Lista dostępna jest na stronie internetowej www.cafeloteria.pl

§ 7 Warunki wydania Nagród

 

 1. Laureaci nagród w postaci kuponów rabatowych, opisanych w §5 ust.2 pkt a)
  są informowani o wygranej poprzez wyświetlony komunikat oraz wiadomość e-mail zgodnie z procedura opisaną w § 4 ust. 6 Regulaminu, a także są zobowiązani do zachowania opakowania Produktu Promocyjnego (kubka z Kodem) w terminie do dnia 3 lutego 2020 r., w celu wskazanym w § 4 ust. 12 zd. 4 Regulaminu.
 2. Laureaci nagród opisanych w §5 ust.2 pkt b), oraz c) informowani są przez przedstawiciela Organizatora o wyniku losowania w ciągu 3 dni roboczych po losowaniu. Przedstawiciel Organizatora potwierdza udział w Loterii i przekazuje informacje jakie warunki musi spełnić Laureat celem otrzymania nagrody. W przypadku braku kontaktu z Laureatem Zwycięskiego Zgłoszenia we wskazanym powyżej terminie, tj. w następnym dniu roboczym po dniu losowania Nagrody Głównej, Organizator wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „CAFELOTERIA: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w „CAFELOTERIA zasmakuj w nagrodach z NESCAFE”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.cafeloteria.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do Nagrody Głównej. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00.
  Na początku rozmowy Laureat jest informowany, że rozmowa jest nagrywana, a także,
  że podczas rozmowy niezbędne jest przekazanie danych osobowych koniecznych
  do weryfikacji osoby Laureata (imię, nazwisko, adres, numer telefonu). Podczas rozmowy Przedstawiciel Organizatora przekazuje Laureatowi informacji o numerze Kodu z opakowania Produktu Promocyjnego , który został podany w wylosowanym Zgłoszeniu. Laureat podczas rozmowy informowany jest o dokumentach jakie należy wysłać do Organizatora w celu otrzymania Nagrody, przekazywana jest także informacja o terminach wysyłki dokumentów i adresie do wysyłki. W przypadku nieudanej próby połączenia z Laureatem traci on prawo do nagrody. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem (tj. uszkodzenie/wada telefonu).
 3. Laureaci nagród opisanych w §5 ust.2 pkt b), oraz c) zobowiązani są do przesłania dokumentów opisanych w ust.4 poniżej do Organizatora w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy o której mowa w § 7 ust. 2. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 9 dni roboczych od dnia kontaktu przedstawiciela Organizatora. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania).
 4. Laureat nagrody opisanej w §5 ust. 2 pkt b) oraz c) zobowiązany jest do przesłania na adres Organizatora:

a)      własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe
i adresowe Laureata oraz potwierdzenia, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.cafeloteria.pl oraz stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu;

b)      oryginału opakowania Produktu Promocyjnego (kubka z Kodem), z tytułu którego Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.

 1. Laureaci są zobowiązani do przesłania dokumentów opisanych w ust. 4 listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A,
  02-737 Warszawa. Jeśli Laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody, w terminie o którym mowa w ust. 3, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
 2. Przesłanie przez Laureata dokumentów niespełniających wymagań określonych Regulaminem, w szczególności nieprawidłowego opakowania Produktu Promocyjnego
  (przez to rozumie się również Kodu błędnego, podrobionego, uszkodzonego) bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez Laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do nagrody.
 3. W przypadku, gdyby okazało się, iż Laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktu Promocyjnego, traci on prawo do Nagrody.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności niezgodności treści wskazanej w Zgłoszeniu
  a treścią Kodu z Produktu Promocyjnego, Zgłoszenie jest dyskwalifikowane jako naruszające postanowienia Regulaminu, a Laureat traci prawo do nagrody.
 5. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez Laureata, Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się do Laureata o przedstawienie wszystkich opakowań Produktów Promocyjnych (kubków z Kodem) zgłoszonych do Loterii (dotyczy również Laureata nagrody opisanej w §5 ust. 2 pkt a) oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek Laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami i trybem opisanym w § 4 ust. 11-13.
 6. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w ust. 9 powyżej i § 4 ust. 11-13, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat wezwaniem Organizatora w ciągu 2 dni roboczych (data nadania) od otrzymania tego wezwania skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza rezygnację z  prawa do nagrody. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów, za pośrednictwem listu poleconego lub osobiście na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 8 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora.
 7. Przez brak możliwości kontaktu rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej
  5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem telefonu wskazanym w  Zgłoszeniu.
 8. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano Laureatowi nieuprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.
 9. W przypadku, w którym Laureat nagrody opisanej w §5 ust.2 pkt b) nie spełnia warunków opisanych w Regulaminie, nagroda przechodzi na Laureata rezerwowego ID.
  W przypadku, w którym Laureat nagrody opisanej w §5 ust.2 pkt c) nie spełnia warunków opisanych w Regulaminie, nagroda przechodzi na pierwszego Laureata rezerwowego ID, jeśli i on nie spełni warunków opisanych w Regulaminie nagroda przechodzi na drugiego Laureata rezerwowego ID. Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z Laureatem rezerwowego ID następnego dnia roboczego po utracie prawa do nagrody przez Laureata/Laureata rezerwowego ID. Do Laureata Zgłoszenia rezerwowego stosuje się wszystkie postanowienia dotyczące Laureata.
 10. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 11. Oświadczenia, o których mowa w powyższych ustępach mogą być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Muszą być kompletne i podpisane.
 12. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 13. Nagrody wydawane są pozytywnie zweryfikowanym Laureatom, dalej określanym jako „Zwycięzcy”.
 14. Jednocześnie Organizator w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy
  z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2018 poz. 723 ze zm.), do dnia 14 lutego 2020 r. skontaktuje się ze Zwycięzcami nagród głównych, opisanych w § 5 ust. 2 pkt c) na numer telefonu podany w Zgłoszeniu przez Zwycięzcę w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązku przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One sp. z o.o. ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, którego numer został podany w oświadczeniu (dowód osobisty lub druga strony paszportu zawierającej dane osobowe), oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej np. prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy w sytuacji braku jego fizycznej obecności u Organizatora podczas wydania nagrody głównej. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru nagrody musi udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) do dnia 28 lutego 2020 r. w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, w celu jego okazania Organizatorowi.

 

§ 8 Termin wydania Nagród

 

 1. Nagrody w postaci kuponu rabatowego, opisane w §5 ust.2 pkt a) wysyłane są Zwycięzcom do dnia 30 listopada 2019 r., w ten sposób, że wraz z komunikatem o wygranej na stronie internetowej, wyświetlany jest Zwycięzcy kod rabatowy, a także, ta informacja wraz z kodem rabatowym wysyłana jest za pośrednictwem widomości e-mail na adres e-mail podany w Zgłoszeniu (przez co rozumie się maksymalny termin wysłania e-maila). Nagroda zostanie wysyłana zgodnie z danymi wskazanymi przez Zwycięzcę w treści Zgłoszenia.
 2. Nagrody tygodniowe opisanej w §5 ust.2 pkt b) wysyłane są Zwycięzcom przesyłką kurierską do 28 lutego 2020 r. (przez co rozumie się maksymalny termin nadania). Nagroda wysyłana zgodnie z danymi wskazanymi przez Zwycięzcę w Oświadczeniu, o którym mowa w § 7 ust. 4.
 3. Nagrody opisane w §5 ust.2 pkt c) wysyłana są przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 28 lutego 2020 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora)
  na adres wskazany przez Zwycięzcę w Oświadczeniu. Wydanie następuje w postaci wydania dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu i ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych. Termin wydania pojazdu zostanie indywidualnie ustalony ze Zwycięzcą po zarejestrowaniu pojazdu. Za miejsce wydania uznaje się m. st. Warszawa, chyba że strony ustalą inaczej. Koszty dojazdu, noclegu itp. związane z odbiorem nagrody ponosi zwycięzca.
 4. Nagrody wysyłane są wyłącznie na adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 

 1. Reklamacje, z wyjątkiem o którym mowa w ust. 3 poniżej, mogą być zgłaszane do dnia
  9 marca 2020 r. przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „CAFELOTERIA Zasmakuj
  w nagrodach z NESCAFE - reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres nescafe@cafeloteria.pl i musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 poz. 20): imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
 3. Reklamacje dotyczące Kodu z kubka Produktu Promocyjnego mogą być zgłaszane
  za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: nescafe@cafeloteria.pl
  do zakończenia Okresu promocyjnego tj. do 30 listopada 2019 r., przy czym decyduje data wpływu wiadomości. Reklamacje zgłaszane za pośrednictwem wiadomości e-mail zostaną rozpatrzone w terminie do 2 dni roboczych od dnia wpływu wiadomości, przy czym reklamację, które wpłyną w dniach 29 i 30 listopada 2019 r. zostaną rozpatrzone jak najszybciej, bez zbędnej zwłoki, tak aby umożliwić zgłoszenie się do Loterii. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej opakowań Produktów Promocyjnych Uczestnikowi zostanie przekazany na adres e-mail wskazany w reklamacji Kod umożliwiający zgłoszenie do Loterii, warunkiem powyższego jest otrzymanie reklamacji przed upływem Okresu promocyjnego. W przypadku jeżeli Kod z kubka Produktu Promocyjnego jest nieczytelny lub uszkodzony w wyniku nieprawidłowego użytkowania Produktu Promocyjnego, Uczestnikowi nie przysługuje prawo
  do otrzymania Kodu, zgodnie z procedurą, o której mowa w zd. 2 powyżej.
 4. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 5. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowna lub wiadomości
  e-mail w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z danymi o których mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 6. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy
  od dnia wymagalności.
 7. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji
  do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 8. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 10 Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000). Administratorem danych osobowych jest:

a)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu produktów Nestle. Nestle powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu. Nestle Polska S.A. może angażować dalsze podmioty przetwarzające dla celów hostingu i obsługi stron internetowych.

b)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celach marketingowych – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku zgoda Uczestnika, o ile takiej zgody udzielił ww. administratorowi w Zgłoszeniu.

c)      W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. Nr z 2019 poz. 20);

d)     W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

e)      W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847.) oraz §14 ust. 6 Regulaminu jest Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie
są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz
w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

f)         W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniające organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

 1. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Nestle Polska S.A. lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych Nestle Polska S.A.: DataProtectionOffice@nestle.com
 2. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Organizatora (Unique One Sp. z o.o.) lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa).
 3. Uczestnikowi Loterii przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Administrator – Nestlé Polska S.A. powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Laureatów mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne
  do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. 
 6. Podanie danych osobowych przez Uczestników, w celach marketingowych jest dobrowolne. Uczestnikowi  przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych Uczestnika którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.
 7. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 9. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny
  do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.
 10. Nagrody w Loterii są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym,
  tj. z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2019 poz. 1387 ze zmianami). Przyznana nagroda pieniężna, która jest dodatkiem do Nagrody Głównej Października i Nagrody Głównej Listopada nie zostanie wypłacona zwycięzcy, tylko potrącona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co zwycięzca wyraża zgodę. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od wydanych nagród zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin od dnia 17 września 2019 r. będzie dostępny na stronie internetowej www.uniqueone.pl, a od dnia 1 października 2019 r. dostępny jest na www.cafeloteria.pl. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Połączenia telefoniczne wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii.
 4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Loterii.
 5. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia Laureata loterii promocyjnej pod nazwą „CAFELOTERIA Zasmakuj w nagrodach z NESCAFE”

 

Załącznik nr 1
Oświadczenia Laureata loterii promocyjnej pod nazwą „CAFELOTERIA Zasmakuj w nagrodach z NESCAFÉ”.

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA

LOTERII PROMOCYJNEJ

„CAFELOTERIA Zasmakuj w nagrodach z NESCAFE”

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

 

Oświadczam, że ukończyłem/am  najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 80) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust.11 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

 

____________________________________________________________
KOD z KUBKA
 

____________________________________________________________
ADRES E-MAIL, NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU 

 

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO 

 

____________________________________________________________
(ULICA NUMER DOMU/MIESZKANIA)

 

____________________________________________________________
(KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO)

 

____________________________________________________________
NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ*

 

Prosimy o wydrukowanie obu stron Oświadczenia (Laureaci Nagród Głównych uzupełniają wszystkie trzy strony) i złożenie podpisu w miejscu do tego dedykowanym.

 

 

 

____________________________________________________________
PESEL (a w razie braku numer PESEL – data urodzenia, państwo urodzenia)*

 

 

______________________________________

 

PODPIS I DATA

 

* Uzupełniają wyłącznie Laureaci Nagród Głównych (skuter Vespa oraz samochód Fiat 500)

Proszę pamiętać o załączeniu oryginału opakowania Produktu promocyjnego z tytułu,
którego przypisana została nagroda do Zgłoszenia
.

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „CAFELOTERIA Zasmakuj w nagrodach z NESCAFE” i w związku z tym ma obwiązek weryfikacji Twojego Zgłoszenia, a następie po pozytywnej weryfikacji - wydania nagrody. Przysługuje Ci prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu weryfikacji prawidłowości Zgłoszenia i wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do weryfikacji Zgłoszenia i wydania nagrody w loterii promocyjnej pod nazwą „CAFELOTERIA Zasmakuj w nagrodach z NESCAFE”, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwa weryfikacja Twojego zgłoszenia i wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcą usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych:, tj. firmie kurierskiej lub poczcie polskiej w celu dostarczenia nagrody, podmiotom utrzymującym i serwisującym serwery informatyczne Administratora oraz podmiotom utrzymującym oprogramowanie z którego Administrator korzysta w ramach działalności. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847) oraz z przepisów prawa podatkowego.

 

Poniższe oświadczenie uzupełniają wyłącznie Laureaci Nagród Głównych (skuter Vespa oraz samochód Fiat 500)

 

Oświadczenie

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne₁ zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 poz. 1499), a także że jestem/nie jestem* członkiem rodziny₂ ani bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 12 wyżej wskazanej ustawy.

2. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1 powyżej):

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

3. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

______________________________________

Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

 

₁ Osoba zajmująca eksponowane stanowiska polityczne – to osoby fizyczne zajmujące znaczące stanowiska lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:

a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,

b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,

c) członków organów zarządzających partii politycznych,

d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,

e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,

f) ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,

g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,

h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,

i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej;

₂ członek rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,

b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,

c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;

₃ osoba znana jako bliski współpracownik osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;