Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Bądź modna z Nescafe

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Bądź modna z Nescafe”

(dalej: „Regulamin”)

 

1.            POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.        Organizatorem konsumenckiej akcji promocyjnej pod nazwą „Bądź modna z Nescafe” (zwanej dalej „Promocją”) jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedzia 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 01637528800000, (zwana dalej „Organizatorem”). 

1.2.        Promocja dotyczy zakupu kawy NESCAFÉ Sensazione Créme 200 g (dalej: „Produkty promocyjne”) posiadających naklejkę informującą o Promocji, pod którą znajduję się kod, o którym mowa w pkt 2.2.

1.3.        Promocja odbywać się będzie na obszarze Rzeczpospolitej, w dniach od 19 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku lub do wyczerpania łącznej puli Produktów Promocyjnych  posiadających naklejkę informującą o Promocji (dalej: „Okres Promocyjny”).

1.4.        Udział w Promocji jest dobrowolny.

1.5.        Promocja stanowi przyrzeczenie publiczne Organizatora w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

1.6.        Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847)

 

2.            WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI ORAZ PRZYZNAWANIA I WYDAWANIA NAGRÓD

2.1.        W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne zamieszkałe w Polsce oraz nabywające Produkty promocyjne dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, tzn. w charakterze konsumentów w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (dalej: „Uczestnicy”), które ukończyły 18 lat najpóźniej w dniu dokonania zakupu Produktów Promocyjnych.

2.2.        W Promocji Organizator przygotował 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk kodów uprawniających do obniżki w wysokości 20% na zakupy w sklepie internetowym answear.com (dalej: „Kod Rabatowy”). Kod rabatowy uprawnia do zniżki w wysokości 20% wartości całych zakupów, niezależnie od wartości i ilości zakupionych rzeczy, z tym zastrzeżeniem, iż promocja nie obejmuje produktów przecenionych oraz produktów marek, których lista  znajduję się na stronie www.promocja.answear.com (tj. od zakupu, ww. produktów rabat w wysokości 20% nie będzie naliczany).

2.3.        Aby wziąć udział w Promocji i otrzymać w niej Kod Rabatowy Uczestnik powinien w okresie od 19 sierpnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zakupić Produkt Promocyjny, na którym znajduję się naklejka informująca o Promocji. Kod Rabatowy znajduję się na wewnętrznej stronie naklejki, po stronie przytwierdzonej do słoika Produktu Promocyjnego, tzn. aby odczytać Kod Rabatowy należy otworzyć słoik z Produktem Promocyjnym, odsypać, zużyć produkt znajdujący się powyżej naklejki promocyjnej i odczytać Kod Rabatowy.

2.4.        Każdy Uczestnik może otrzymać i zrealizować w Promocji dowolną liczbę Kodów Rabatowych, z tym zastrzeżeniem, że Kod Rabatowy należy zrealizować w okresie od 19 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

2.5.        Kody Rabatowe nie łączą się, to znaczy iż Uczestnik podczas danych zakupów
w sklepie internetowym answear.com, może wpisać maksymalnie jeden Kod Rabatowy i otrzymać zniżkę w wysokości maksymalnie 20%.

2.6.        W przypadku wyczerpania puli opakowań Produktów Promocyjnych z naklejkami promocyjnymi z Kodami Rabatowymi, Promocja ulega zakończeniu, z uwzględnieniem daty realizacji Kodów Rabatowych, która w takiej sytuacji nie ulega zmianie.

2.7.        Kod Rabatowy nie podlega wymianie na przedmiot innego rodzaju. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia odmiennego niż opisano to w Regulaminie sposobu wydania i realizacji Kodów Rabatowych.

2.8.        Uczestnik nie może przenieść uprawnień wynikających z uczestnictwa w Promocji, w tym prawa do uzyskania Kodu Rabatowego, na osoby trzecie.

2.9.        Organizator zobowiązuje się do rozliczenia ewentualnych zobowiązań podatkowych wobec skarbu państwa z tytułu niniejszej akcji promocyjnej, jeżeli taki obowiązek wystąpi.

 

3.            ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

3.1.        Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019  roku. Za termin zgłoszenia reklamacji poczytuje się dzień wpływu pisma na skrzynkę pocztową Organizatora. Reklamacje wysłane po 31 grudnia 2019 r. nie będą uwzględniane.

3.2.        Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać wiadomością e-mail na adres nscanswear@uniqueone.pl w tytule wiadomości należy wpisać: "Reklamacja - Bądź modna z Nescafe". Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail, Kod Rabatowy jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji, a także żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.

3.3.        Reklamacje będą rozpatrywane, a informacje o sposobie ich rozpatrzenia wysłane w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji, na adres e-mail wskazany
w reklamacji.

3.4.        Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

3.5  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach rozpatrywania reklamacji związanych z Promocją jest Organizator Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedzia 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 01637528800000. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Organizatora na potrzeby rozpatrzenia reklamacji i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w Promocji, należy kierować na adres e-mail: dane@uniqueone.pl

3.6   Dane osobowe Uczestników zgłaszających reklamację są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3.7  Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby postępowania reklamacyjnego
i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w Promocji.

3.8  Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub, z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych), żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.9         Dane osobowe Uczestników wnoszących reklamacje mogę zostać przekazane podmiotom, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

3.10    Podanie danych osobowych przez Uczestników wnoszących reklamację jest dobrowolne, ale niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości rozpatrzenia reklamacji. 

3.11    Administrator danych zapewnia odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratora danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.

3.12    W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

3.13    Dane osobowe Uczestników składających reklamację  przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z  Promocją.

4.            POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1.        Organizator po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, a w szczególności:

4.1.1.       prowadzą działania sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami;

4.1.2.       prowadzą działania, które stanowią próby obejścia Regulaminu lub zasad funkcjonowania Promocji.

4.2.        Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i warunków Promocji w czasie trwania Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Wszyscy Uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie zmian w Regulaminie oraz informację na stronie internetowej Promocji www.uniqueone.pl.

4.3.        Regulamin jest jawny i będzie udostępniany w siedzibie Organizatora na pisemną prośbę złożoną Organizatorowi na adres Unique One Sp. z o.o., Warszawa (02-737)
przy ul. Niedźwiedzia 2a oraz na stronie internetowej www.uniqueone.pl.