Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Akcja promocyjna kup i odbierz „Every Friday is Black Friday”

Regulamin akcji promocyjnej kup i odbierz pod nazwą

„Every Friday is Black Friday”

 

 

§ 1 Nazwa Promocji

 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna kup i odbierz pod nazwą „Every Friday is Black Friday”, zwana dalej „Promocją”.

 

§ 2 Nazwa podmiotu organizującego promocję

 

Organizatorem Promocji jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737)
przy ul. Niedźwiedziej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Określenie osób, które mogą brać udział w Promocji

 

 1. Udział w Promocji mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Promocji Produkty Promocyjne zdefiniowane w § 7 ust. 1, jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz.1740 z zm.) (dalej: "Uczestnicy").
 2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodzin pracowników Organizatora, spółki FoodCare Sp. z o. o. Uczestnikami Promocji nie mogą osoby wydające paragony fiskalne potwierdzające zakup Produktów Promocyjnych, zdefiniowanych w § 7 ust. 1.
 3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Osoba zgłaszająca udział w Promocji może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

 

 

§ 4 Zasady prowadzenia Promocji

 

 1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Promocji przed przystąpieniem do Promocji. Przystępując do Promocji Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 2. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 3. Podanie danych związanych z udziałem w Promocji, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału w Promocji.
 4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Promocji,
  a w przypadku stwierdzenia przez Komisję, o której mowa w § 5 Regulaminu, naruszenia zasad udziału w Promocji bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Promocji.
 5. Uczestnik przystępuje do Promocji poprzez przesłanie zgłoszenia, zasady określa
  § 7 Regulaminu.

 

§ 5 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Promocji

 

 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Promocji sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”).
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Promocji, w szczególności zasad, przebiegu Promocji czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 6 Czas trwania Promocji

 

 1. Promocja urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.
 2. Promocja trwa od 27 maja 2022 r. do 16 listopada 2022 r. (czas trwania Promocji wraz z postępowaniem reklamacyjnym), w tym okres sprzedaży produktów promocyjnych i przyjmowania zgłoszeń trwa od 27 maja 2022 r. (godz. 00:00) do 1 września 2022 r. (godz. 23:59) (dalej „Okres promocyjny”) lub do wyczerpania puli nagród.

 

 

 

§ 7 Zasady organizacji Promocji

 

 1. W Promocji udział bierze napój energetyczny BLACK Energy Drink (dowolna pojemność) i 4-pak BLACK pojemność 250 ml, zwany dalej „Produktem Promocyjnym”.
 2. Uczestnikiem Promocji staje się osoba, o której mowa w § 3 ust. 1, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. dokona w Okresie promocyjnym, jednorazowego zakupu co najmniej 4 Produktów Promocyjnych potwierdzonych jednym paragonem fiskalnym (tj. na 1 paragonie 4 szt. produktów BLACK (dowolna pojemność) lub 1 sztuki 4-paka BLACK pojemność 250 ml);
  2. zachowa dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego (dalej „Dowód zakupu”);
  3. dokona w Okresie promocyjnym prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Promocji za pośrednictwem www.blackfridayakcja.pl (dalej „Strona internetowa”).
 3. Zgłoszenie udziału w Promocji za pośrednictwem Strony internetowej polega na:

I)                   W kroku pierwszym:

 1. wpisaniu adresu e-mail, numeru telefonu w dedykowane pole;
 2. wpisaniu danych z Dowodu zakupu tj. numeru z paragonu, NIP-u wystawcy paragonu, numeru kasy fiskalnej, daty wystawienia paragonu fiskalnego;
 3. złożeniu oświadczenia o: ukończeniu 18 lat;
 4. kliknięciu przycisku „DALEJ”.

II)                W kroku drugim:

 1. zaznaczeniu pola „Akcja kup i odbierz”;
  1. przesłaniu, zgodnie z funkcjonalnością Strony internetowej, skanu lub zdjęcia Dowodu zakupu, które będzie spełniać następujące wymagania techniczne: format .jpg lub. png, rozmiar plików - maksymalnie 5 MB;
  2. wyboru Nagrody, o której mowa w § 8 ust. 1, spośród Nagród dostępnych w danym tygodniu trwania Okresu promocyjnego, zgodnie z podziałem, o którym mowa w ust. 8 poniżej;
  3. złożeniu oświadczenia o: zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu Promocji,
  4. wysłaniu zgłoszenia poprzez dedykowany przycisk;

 zwane dalej „Zgłoszenie”.

 1. Podczas dokonywania Zgłoszenia Uczestnik może również wyrazić fakultatywną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez FoodCare sp. z o.o.
 2. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje komunikat wyświetlony na Stronie internetowej z informacją, czy jego Zgłoszenie zostało przyjęte przez Organizatora.
 3. Niewypełnienie Zgłoszenia lub jego niepełne albo nieprawidłowe wypełnienie nie uprawnia do wzięcia udziału w Promocji i do otrzymania nagrody.
 4. Do Promocji dany Dowód zakupu (paragon fiskalny) potwierdzający nabycie danej puszki/butelki Produktu Promocyjnego można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie dany Dowód zakupu pomimo dokonania jednej transakcji, za prawidłowe zostanie uznane tylko pierwsze Zgłoszenie. Zakup wielokrotności 4 (czterech) Produktów Promocyjnych na jednym Dowodzie zakupu nie uprawnia do dokonania większej liczby Zgłoszeń z tego tytułu. Oznacza to, że w przypadku chęci zakupu większej liczby Produktów Promocyjnych każde kolejne 4 (słownie: cztery) Produkty Promocyjne muszą znajdować się na osobnym Dowodzie zakupu. Zakup 4-paka dostępnego w ofercie marki Black uznawany jest jako zakup 4 Produktów Promocyjnych.
 5. Zgłoszenia są kwalifikowane do danego tygodnia Promocji w zależności od terminu w którym Zgłoszenie dotarło do Organizatora (data wpływu na serwer Organizatora), zgodne z poniższym podziałem:

Okres przyjmowania Zgłoszeń

Tydzień I: 27.05.- 2.06.2022 r.

Tydzień II: 3.06.-9.06.2022 r.

Tydzień III: 10.06.-16.06.2022 r.

Tydzień IV: 17.06.-23.06.2022 r.

Tydzień V: 24.06.-30.06.2022 r.

Tydzień VI: 1.07.-07.07.2022 r.

Tydzień VII: 8.07.-14.07.2022 r.

Tydzień VIII: 15.07.-21.07.2022 r.

Tydzień IX: 22.07.-28.07.2022 r.

Tydzień X: 29.07-4.08.2022 r.

Tydzień XI: 5.08.-11.08.2022 r.

Tydzień XII: 12.08.-18.08.2022 r.

Tydzień XIII: 19.08-25.08.2022 r.

Tydzień XIV: 26.08-1.09.2022 r.

 

 1. Dowód zakupu potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:
  1. jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane na nim się znajdują i prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym i nie jest podrobiony, sfałszowany, potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup;
  2. nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dowodów zakupu;
  3. zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu Promocyjnego, bądź też na Dowodzie zakupu widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczy Produktu Promocyjnego. W razie braku takiego oznaczenia Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić tą okoliczność u wystawcy Dowodu zakupu. Jako potwierdzenie Organizator akceptuje podpis sprzedawcy i pieczątkę sklepu na Dowodzie zakupu;
  4. data i godzina wystawienia paragonu przypada w Okresie promocyjnym, ale przed wysłaniem wylosowanego Zgłoszenia i nie wcześniej niż 27 maja 2022 r. o godzinie 0:00:00.
 2. Jeżeli Komisja stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania,
  którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Promocji, Komisja może je wykluczyć z Promocji. Komisja ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Promocji. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Promocji tych Uczestników, w stosunku do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Promocji, bądź wpływają na przebieg Promocji w inny nieuprawniony sposób.
 3. Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności Dowodów zakupu zgłoszonych do Promocji. Dowód zakupu musi być przechowywany przez Uczestnika w całości, w stanie nienaruszonym pozwalającym na weryfikację, musi być czytelny i niezniszczony, pozwalający na weryfikacje autentyczności oraz danych w nim zawartych. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Komisja ma prawo wykluczyć z Promocji Uczestnika, który się takim Dowodem zakupu posłużył. Weryfikacja może być dokonywana przez Komisję począwszy od dodania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do dnia 27 września 2022 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych Dowodów zakupu. W przypadku przedstawienia przez Komisję wezwania do przedstawienia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Promocji oraz Dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 4 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Komisję. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić na adres Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres wskazany w § 1 ust. 2) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora. Wezwanie do przedstawienia dokumentacji zgłaszane jest e-mailowo, na adres e-mail wskazany w Zgłoszeniu Komisja może również wezwać do przedstawienia dokumentacji w formie skanów lub zdjęć w formie elektronicznej (wezwanie kierowane jest na adres e-mail wskazany przez Uczestnika w Zgłoszeniu). Wówczas Uczestnik zobowiązany jest do przesłania stosownej dokumentacji na adres wskazany przez przedstawiciela Organizatora w wezwaniu. Powyższe postanowienia odnośnie terminów obowiązują do wezwań elektronicznych.
 4. W Promocji honorowany jest wyłącznie Dowód zakupu będący paragonem fiskalnym.
 5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Promocji dowolną liczbę razy pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie Promocji. Dany Dowód zakupu, Uczestnik może zgłosić tylko raz w trakcie trwania całej Promocji.
 6. Za jednego Uczestnika na potrzeby Promocji poczytuje się tą samą osobę fizyczną, niezależnie jakimi danymi identyfikacyjnymi, adresowymi, numerami telefonu, IP, itp. się posługuje w Promocji.
 7. W przypadku jeżeli Organizator wyda wszystkie nagrody przed zakończeniem Okresu promocyjnego lub wyda wszystkie nagrody przypisane do danego tygodnia Okresu promocyjnego, Promocja kończy się przed terminem wskazanym
  w § 6 ust. 2 Regulaminu.

 

§ 8 Nagrody i ich wysyłka

 

 1. Nagrodami w Promocji są:

a)    W Tygodniu I Promocji, o którym mowa w § 7 ust. 8:

                                                        i.            Kod rabatowy do sklepu internetowego www.answear.com, uprawniający do uzyskania 25% zniżki na zamówienie złożone na nieprzecenione towary albo 10% zniżki na zamówienie złożone na przecenione towary. Organizator przewidział 1000 (słownie: tysiąc) sztuk kodów rabatowych do sklepu internetowego www.answear.com w Tygodniu I Promocji;

                                                      ii.            Kod rabatowy do wykorzystania w sklepie internetowym www.morele.net na zakup produktów marki ZIPRO, uprawniający do uzyskania 10% zniżki na złożone tam zamówienie. Organizator przewidział 3500 (słownie: trzy tysiące pięćset) sztuk kodów rabatowych do sklepu internetowego www.morele.net na zakup produktów marki ZIPRO w Tygodniu I Promocji;

b)   W Tygodniu II Promocji, o którym mowa w § 7 ust. 8:

                                                        i.            Kod rabatowy do wykorzystania w sklepie internetowym www.gonga.store lub www.skleprugby.pl, uprawniający do uzyskania 20% zniżki na złożone tam zamówienie. Organizator przewidział 600 (słownie: sześćset) sztuk kodów rabatowych do sklepu internetowego www.gonga.store w Tygodniu II Promocji;

                                                      ii.            Kod rabatowy do sklepu internetowego www.answear.com, uprawniający do uzyskania 25% zniżki na zamówienie złożone na nieprzecenione towary albo 10% zniżki na zamówienie złożone na przecenione towary. Organizator przewidział 2000 (słownie: dwa tysiące) sztuk kodów rabatowych do sklepu internetowego www.answear.com w Tygodniu II Promocji;

c)    W Tygodniu III Promocji, o którym mowa w § 7 ust. 8:

                                              i.            Kod rabatowy do wykorzystania w sklepie internetowym www.g2a.com, uprawniający do uzyskania 15% zniżki na złożone tam zamówienie. Organizator przewidział 500 (słownie: pięćset) sztuk kodów rabatowych do sklepu internetowego www.g2a.com w Tygodniu III Promocji;

                                            ii.            Kod rabatowy do sklepu internetowego www.answear.com, uprawniający do uzyskania 25% zniżki na zamówienie złożone na nieprzecenione towary albo 10% zniżki na zamówienie złożone na przecenione towary. Organizator przewidział 2000 (słownie: dwa tysiące) sztuk kodów rabatowych do sklepu internetowego www.answear.com w Tygodniu III Promocji;

d)   W Tygodniu IV Promocji, o którym mowa w § 7 ust. 8:

                                              i.            Kod rabatowy do wykorzystania w sklepie internetowym www.g2a.com, uprawniający do uzyskania 5% zniżki na złożone tam zamówienie. Organizator przewidział 2000 (słownie: dwa tysiące) sztuk kodów rabatowych do sklepu internetowego www.g2a.com w Tygodniu IV Promocji;

                                            ii.            Kod rabatowy do wykorzystania w sklepie internetowym www.mrgugu.com/pl, uprawniający do uzyskania 20% zniżki na złożone tam zamówienie. Organizator przewidział 2000 (słownie: dwa tysiące) sztuk kodów rabatowych do sklepu internetowego www.mrgugu.com/pl w Tygodniu IV Promocji;

e)    W Tygodniu V Promocji, o którym mowa w § 7 ust. 8:

                                              i.            Kod rabatowy do wykorzystania w sklepie internetowym www.mrgugu.com/pl, uprawniający do uzyskania 15% zniżki na złożone tam zamówienie. Organizator przewidział 3000 (słownie: trzy tysiące) sztuk kodów rabatowych do sklepu internetowego www.mrgugu.com/pl w Tygodniu V Promocji;

                                            ii.            Kod rabatowy do wykorzystania w sklepie internetowym www.motusxd.pl, uprawniający do uzyskania 5% zniżki na złożone tam zamówienie. Organizator przewidział 1000 (słownie: jeden tysiąc) sztuk kodów rabatowych do sklepu internetowego www.motusxd.pl w Tygodniu V Promocji;

f)    W Tygodniu VI Promocji, o którym mowa w § 7 ust. 8:

                                              i.            Kod rabatowy do sklepu internetowego www.answear.com, uprawniający do uzyskania 25% zniżki na zamówienie złożone na nieprzecenione towary albo 10% zniżki na zamówienie złożone na przecenione towary. Organizator przewidział 1000 (słownie: jeden tysiąc) sztuk kodów rabatowych do sklepu internetowego www.answear.com w Tygodniu VI Promocji;

                                            ii.            Kod rabatowy do wykorzystania w sklepie internetowym www.morele.net na zakup produktów marki ZIPRO, uprawniający do uzyskania 10% zniżki na złożone tam zamówienie. Organizator przewidział 3000 (słownie: trzy tysiące) sztuk kodów rabatowych do sklepu internetowego www.morele.net na zakup produktów marki ZIPRO w Tygodniu VI Promocji;

g)   W Tygodniu VII Promocji, o którym mowa w § 7 ust. 8:

                                              i.            Kod rabatowy do wykorzystania w sklepie internetowym www.g2a.com, uprawniający do uzyskania 5% zniżki na złożone tam zamówienie. Organizator przewidział 1750 (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt) sztuk kodów rabatowych do sklepu internetowego www.g2a.com w Tygodniu VII Promocji;

                                            ii.            Kod rabatowy do wykorzystania w sklepie internetowym www.mrgugu.com/pl, uprawniający do uzyskania 20% zniżki na złożone tam zamówienie. Organizator przewidział 1000 (słownie: jeden tysiąc) sztuk kodów rabatowych do sklepu internetowego www.mrgugu.com/pl w Tygodniu VII Promocji;

h)   W Tygodniu VIII Promocji, o którym mowa w § 7 ust. 8:

                                              i.            Kod rabatowy do sklepu internetowego www.answear.com, uprawniający do uzyskania 25% zniżki na zamówienie złożone na nieprzecenione towary albo 10% zniżki na zamówienie złożone na przecenione towary. Organizator przewidział 2000 (słownie: dwa tysiące) sztuk kodów rabatowych do sklepu internetowego www.answear.com w Tygodniu VIII Promocji;

                                            ii.            Kod rabatowy do wykorzystania w sklepie internetowym www.motusxd.pl, uprawniający do uzyskania 5% zniżki na złożone tam zamówienie. Organizator przewidział 1000 (słownie: jeden tysiąc) sztuk kodów rabatowych do sklepu internetowego www.motusxd.pl w Tygodniu VIII Promocji;

i)     W Tygodniu IX Promocji, o którym mowa w § 7 ust. 8:

                                              i.            Kod rabatowy do wykorzystania w sklepie internetowym www.morele.net na zakup produktów marki ZIPRO, uprawniający do uzyskania 10% zniżki na złożone tam zamówienie. Organizator przewidział 3000 (słownie: trzy tysiące) sztuk kodów rabatowych do sklepu internetowego www.morele.net na zakup produktów marki ZIPRO w Tygodniu IX Promocji;

                                            ii.            Kod rabatowy do wykorzystania w sklepie internetowym www.mrgugu.com/pl, uprawniający do uzyskania 25% zniżki na złożone tam zamówienie. Organizator przewidział 1000 (słownie: jeden tysiąc) sztuk kodów rabatowych do sklepu internetowego www.mrgugu.com/pl w Tygodniu IX Promocji;

j)     W Tygodniu X Promocji, o którym mowa w § 7 ust. 8:

                                                     i.              Kod rabatowy do sklepu internetowego www.answear.com, uprawniający do uzyskania 25% zniżki na zamówienie złożone na nieprzecenione towary albo 10% zniżki na zamówienie złożone na przecenione towary. Organizator przewidział 1000 (słownie: tysiąc) sztuk kodów rabatowych do sklepu internetowego www.answear.com w Tygodniu X Promocji;

                                                   ii.              Kod rabatowy do wykorzystania w sklepie internetowym www.g2a.com, uprawniający do uzyskania 10% zniżki na złożone tam zamówienie. Organizator przewidział 1750 (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt) sztuk kodów rabatowych do sklepu internetowego www.g2a.com w Tygodniu X Promocji;

k)        W Tygodniu XI Promocji, o którym mowa w § 7 ust. 8:

                                                i.                   Kod rabatowy do wykorzystania w sklepie internetowym www.mrgugu.com/pl, uprawniający do uzyskania 15% zniżki na złożone tam zamówienie. Organizator przewidział 2000 (słownie: dwa tysiące) sztuk kodów rabatowych do sklepu internetowego www.mrgugu.com/pl w Tygodniu XI Promocji;

                                              ii.                   Kod rabatowy do wykorzystania w sklepie internetowym www.morele.net na zakup produktów marki ZIPRO, uprawniający do uzyskania 10% zniżki na złożone tam zamówienie. Organizator przewidział 1500 (słownie: tysiąc pięćset) sztuk kodów rabatowych do sklepu internetowego www.morele.net na zakup produktów marki ZIPRO w Tygodniu XI Promocji;

l)          W Tygodniu XII Promocji, o którym mowa w § 7 ust. 8:

                                            i.                        Kod rabatowy do wykorzystania w sklepie internetowym www.motusxd.pl, uprawniający do uzyskania 5% zniżki na złożone tam zamówienie. Organizator przewidział 1000 (słownie: jeden tysiąc) sztuk kodów rabatowych do sklepu internetowego www.motusxd.pl w Tygodniu XII Promocji;

                                          ii.                        Kod rabatowy do wykorzystania w sklepie internetowym www.mrgugu.com/pl, uprawniający do uzyskania 25% zniżki na złożone tam zamówienie. Organizator przewidział 1000 (słownie: jeden tysiąc) sztuk kodów rabatowych do sklepu internetowego www.mrgugu.com/pl w Tygodniu XII Promocji;

m)      W Tygodniu XIII Promocji, o którym mowa w § 7 ust. 8:

                                                     i.              Kod rabatowy do sklepu internetowego www.answear.com, uprawniający do uzyskania 25% zniżki na zamówienie złożone na nieprzecenione towary albo 10% zniżki na zamówienie złożone na przecenione towary. Organizator przewidział 1000 (słownie: tysiąc) sztuk kodów rabatowych do sklepu internetowego www.answear.com w Tygodniu XIII Promocji;

                                                   ii.              Kod rabatowy do wykorzystania w sklepie internetowym www.morele.net na zakup produktów marki ZIPRO, uprawniający do uzyskania 10% zniżki na złożone tam zamówienie. Organizator przewidział 2000 (słownie: dwa tysiące) sztuk kodów rabatowych do sklepu internetowego www.morele.net na zakup produktów marki ZIPRO w Tygodniu XIII Promocji;

n)   W Tygodniu XIV Promocji, o którym mowa w § 7 ust. 8:

                                                        i.            Kod rabatowy do wykorzystania w sklepie internetowym www.limango.pl, uprawniający do uzyskania 50 zł zniżki na złożone tam zamówienie o wartości powyżej 300 zł brutto. Organizator przewidział 2500 (słownie: dwa tysiące pięćset) sztuk kodów rabatowych do sklepu internetowego www.limango.pl w Tygodniu XIV Promocji;

                                                      ii.            Karta podarunkowa do sklepów stacjonarnych sieci Komputronik o wartości 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych brutto. Organizator przewidział 200 (słownie: dwieście) sztuk kart podarunkowych do sklepów stacjonarnych sieci Komputronik w Tygodniu XIV Promocji;

                                                    iii.            Voucher do wykorzystania w sklepie internetowym www.mrgugu.com/pl, uprawniający do 350 zł zniżki na złożone tam zamówienie. Organizator przewidział 10 (słownie: dziesięć) sztuk kodów rabatowych do sklepu internetowego www.mrgugu.com/ w Tygodniu XIV Promocji

 (dalej zwane: „Nagrodami”, a pojedynczo „Nagrodą”).

 1. Jeżeli Uczestnik spełnia warunki opisane w niniejszym Regulaminie i nie została wyczerpana pula nagród, o której mowa w ust. 1 powyżej, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 poniżej, otrzymuje on Nagrodę wybraną przez niego podczas dokonywania Zgłoszenia.
 2. Organizator dokonuje weryfikacji Zgłoszenia nie później niż do dnia 27 września 2022 r.
 3. W przypadku pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia Uczestnik, który podczas dokonywania Zgłoszenia wybrał nagrody określone w ust. 1 lit. a) - m) lub n) pkt i lub iii, na adres e-mail wskazany podczas dokonywania Zgłoszenia, otrzymuje informację o pozytywnym zweryfikowaniu jego Zgłoszenia. Do wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzednim załączona jest również wybrana przez Uczestnika Nagroda.
 4. W przypadku pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia Uczestnika, który podczas dokonywania Zgłoszenia wybrał Nagrodę określoną w ust. 1 lit. n) pkt ii (karta prezentowa do sklepów sieci Komputronik), na adres e-mail wskazany podczas dokonywania Zgłoszenia, otrzymuje informację o konieczności przesłania do Organizatora w ciągu 3 dni roboczych na adres e-mail Organizatora tj. blackfridayakcja@uniqueone.pl, skanu lub zdjęcia oświadczenia laureata, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skany lub zdjęcia dokumentów muszą spełniać następujące wymagania techniczne: format .jpg, .png lub .pdf, łączny rozmiar plików - maksymalnie 10 MB. W tytule wiadomości należy wpisać: „Laureat Akcji kup i odbierz Every Friday is Black Friday”. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data wpływu na serwer Organizatora. Jeśli Laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.
 5. Nagrody określone w ust. 1 lit. a) – m) oraz n) pkt i oraz iii wydawane są za pośrednictwem wiadomości e-mail, w której Organizator informuje o pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia, nie później niż do dnia 20 października 2022 r., przez co rozumie się maksymalną datę wysyłki wiadomości e-mail zawierającej Nagrodę przez Organizatora.
 6. Nagrody określone w ust. 1 lit. n) pkt ii (karty prezentowe do sklepów sieci Komputronik) wydawane są przesyłką pocztową lub kurierską wysłaną na koszt Organizatora, na adres wskazany w oświadczeniu przez Laureata. Nagrody wysyłane są do 20 października 2022 r., przez co rozumie się maksymalną datę nadania.
 7. Termin realizacji poszczególnych Nagród wskazany jest w wiadomości, za pośrednictwem której następuje wydanie Nagrody. Jest on również dostępny wraz z zasadami realizacji Nagród w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 8. Nagroda nie przysługuje Uczestnikowi w przypadku odstąpienia przez Uczestnika od umowy sprzedaży Produktów Promocyjnych..
 9. W przypadku Nagród w Promocji w postaci kodów rabatowych, o których mowa w ust. 1 lit. a) – m) powyżej, wartość obniżki uzyskana przez Uczestnika w wyniku wykorzystania Nagrody, nie może przekroczyć kwoty 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100) brutto. Oznacza to, że wartość koszyka zakupowego Uczestnika podczas dokonywania transakcji przy wykorzystaniu Nagrody nie może przekroczyć:

a)             40 000,00 zł brutto – w przypadku kodu zniżkowego obniżającego wartość zakupu o 5%;

b)             20 000,00 zł brutto – w przypadku kodu zniżkowego obniżającego wartość zakupu o 10%;

c)             13 333,33 zł brutto – w przypadku kodu zniżkowego obniżającego wartość zakupu o 15%;

d)            10 000,00 zł brutto – w przypadku kodu zniżkowego obniżającego wartość zakupu o 20%;

e)             8 000,00 zł brutto – w przypadku kodu zniżkowego obniżającego wartość zakupu o 25%;

 1. Nagrody wygrane w Promocji nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
 2. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na wartość Nagrody określoną w ust. 1 i 11 powyżej oraz treść art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128), Nagroda będzie stanowiła po stronie Uczestnika dochód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność dokonania wydania Nagrody z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika, tj. podana przez Uczestnika błędnych danych, adresowych i/lub kontaktowych. Jeżeli z tego powodu kontakt z Uczestnikiem lub wydanie Nagrody nie będzie możliwe, traci on prawo do Nagrody.
 4. W przypadku niewydania Nagród, o których mowa w ust. 1 lit. a) – m), w szczególności wskutek niespełnienia warunków uczestnictwa lub ich wydania przez Uczestnika, powracają one do puli nagród i zostaną dołączone do puli nagród określonej dla Tygodnia XIV Promocji. Powrót danej Nagrody do puli nagród będzie miał miejsce jedynie w stosunku do Nagród, co do których Organizator rozstrzygnie o niespełnieniu warunków uczestnictwa lub ich wydania nie później niż do dnia 25 sierpnia 2022 r.

 

§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 4 listopada 2022 r. przy czym decyduje data wysyłki. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Promocji.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Reklamacja – promocja kup i odbierz Every Friday is Black Friday” lub wiadomością e-mail wysłaną na adres: blackfridayakcja@uniqueone.pl i powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres e-mail uczestnika (jeżeli odpowiedź na reklamację ma być wysłana na adres e-mail inny niż ten z którego nadano wiadomość z reklamacją) lub adres do korespondencji (w przypadku reklamacji przesłanych listownie), datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych za pomocą listów poleconych, a w przypadku reklamacji wniesionych za pomocą wiadomości e-mail, wiadomością e-mail z adresu blackfridayakcja@uniqueone.pl, wysłaną na adres z którego została nadana, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Niezależnie od powyższych postanowień, osoba zgłaszająca reklamację ma prawo dochodzić swoich roszczeń także przed sądem powszechnym.

 

 

§10 Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Administratorem danych osobowych jest:
  1. W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Promocji – FoodCare Sp. z o. o. z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Spokojnej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000146008 , NIP 944-18-47-411 REGON 357069943 wysokość kapitału zakładowego: 50 849 460,00 zł. zł, e-mail: info@foodcare.pl (dalej: „FoodCare”). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu FoodCare jakim jest realizacja Promocji służącej promowaniu produktów marki Black. FoodCare powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Promocją Organizatorowi tj. Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu.
  2. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych oraz danych osobowych przetwarzanych w celu wysyłania przez FoodCare informacji handlowych drogą elektroniczną – FoodCare. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. dobrowolna zgoda. FoodCare powierzył dane osobowe spółce Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz i zlecenie Administratora. Zgodą można wycofać w każdym czasie, wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@foodcare.pl.
  3. W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawie, e-mail: dane@uniqueone.pl);
  4. W odniesieniu do danych osobowych Uczestników Promocji, którym zostały wysłane nagrody – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Promocji oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli.
 3. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez FoodCare sp. z o.o. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: iod@foodcare.pl
 4. Z Organizatorem można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl lub listowanie na adres: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa.
 5. Osobie, której dane są przetwarzane:
  1. przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych;
  2. przysługuje również prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
  3.  przysługuje prawo do żądania usunięcia, jej danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  4. przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  5. przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych;
  6. przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 6. W przypadku, gdy dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie jego zgody, przysługuje mu prawo do jej wycofania. Przy czym odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.
 7. Dane osobowe Uczestników, którym przyznane zostały Nagrody w Promocji zostaną przekazane podmiotom: świadczącym usługi z zakresu technologii IT, instytucji pocztowej lub firmie kurierskiej odpowiedzialnej za doręczenie nagród. Podmiotom tym zostaną przekazane wyłącznie takie dane, jakie są niezbędne do realizacji wydania Nagród. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi IT, prawne, księgowe dla administratora. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.
 8. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji oraz (w odniesieniu do Laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Promocji oraz (w przypadku Laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.
 9. Podanie danych osobowych w celu ich przetwarzania w celach marketingowych oraz w celu otrzymywania informacji handlowych od FoodCare jest dobrowolne.
 10. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 11. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 12. Dane osobowe Uczestników Promocji przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Promocji. Po zakończeniu Promocji dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Promocji, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Promocją lub do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Promocji lub wymaganego prawem okresu przechowywania dokumentacji przez Administratora. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.
 13. W przypadku Uczestników Promocji, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz danych osobowych przetwarzanych w celu wysyłania przez FoodCare informacji handlowych drogą elektroniczną dane osobowe przetwarzane są do momentu wycofania zgody.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Promocji w siedzibie Organizatora, na Stronie internetowej tj. www.blackfridayakcja.pl oraz na stronie internetowej Organizatora tj. www.uniqueone.pl.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt w związku z realizacją Promocji zarówno poprzez połącznia telefoniczne, komunikaty SMS oraz wiadomości e-mail. Uczestnik Promocji poprzez wysłanie Zgłoszenia, wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail oraz bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS informujących o przebiegu Promocji. Kontakt z Uczestnikiem następuje tylko i wyłącznie na potrzeby Promocji.
 5. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z powodu zaistnienia następujących ważnych przyczyn m.in.:
  1. zmiany przepisów prawa lub wydania przez uprawniony organ orzeczenia, wymagających odpowiedniej zmiany Regulaminu, lub innych regulaminów –
   w zakresie do tego niezbędnym;
  2. konieczności zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Promocji
   i zapobiegania nadużyciom – w zakresie do tego niezbędnym;
  3. konieczności ochrony uzasadnionych interesów Uczestników – w zakresie
   do tego niezbędnym;
  4. wprowadzenia nowych lub rozszerzania istniejących funkcjonalności Promocji – w zakresie do tego niezbędnym;
  5.  możliwości zaoferowania klientom korzystniejszych warunków uczestnictwa – w zakresie do tego niezbędnym.
 7. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Uczestnik zostanie poinformowany o wprowadzanych zmianach z wyprzedzeniem poprzez udostępnienie zmienionego Regulaminu wraz z odpowiednim ogłoszeniem tych zmian na Stronie Internetowej, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie nastąpi wcześniej niż po upływie 7 dni, od dnia skutecznego poinformowania o zmianach.
 8. Zmiany obowiązują Uczestnika, jeżeli ten w powyższym terminie nie zrezygnuje
  z uczestnictwa w Promocji poprzez złożenie stosowanego oświadczenia wysłanego do Organizatora, w formie wiadomości e-mail na adres: blackfridayakcja@uniqueone.pl lub w formie papierowej na adres Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa. Przykładowy formularz odstąpienia stanowi Załącznik nr 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie Laureata karty podarunkowej do sieci Komputronik

OŚWIADCZENIE LAUREATA

Podaję moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Promocji jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.) i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust. 2 i 3 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w regulaminie Promocji.

 

___________________________________________________________

ADRES E-MAIL PODANY W ZGŁOSZENIU

 

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

 

_____________________________________________________________

ULICA, NUMER DOMU/MIESZKANIA

 

_____________________________________________________

KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ, WOJEWÓDZTWO

 

______________________________________

CZYTELNY PODPIS (imię i nazwisko) I DATA

Informujemy, że: Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2 a, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Twoje dane osobowe jako Laureata Promocji przetwarzamy w celu weryfikacji i wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji Promocji oraz posiadanie dowodu prawidłowego jego przeprowadzenia, w tym ewidencjonowania tego procesu i wydania nagrody, w szczególności na potrzeby kontroli. Z pełną treścią obowiązku informacyjnego możesz zapoznać się w § 10 Regulaminu Promocji.

Załącznik nr 2 – Zasady wykorzystania Nagród

 

Nazwa kodu

Miejsce wykorzystania

Wysokość obniżki

Termin ważności

Asortyment, wyłączenia

Sposób skorzystania

Dodatkowe informacje

Kod rabatowy do ANSWEAR

www.answear.com

-25% na produkty nieprzecenione albo

-10% na produkty przecenione

11.09.2022 r.

Rabat nie ma zastosowania do marek wskazanych na stronie internetowej pod adresem: https://rabat.answear.com/.

Zgodnie z funkcjonalnością strony internetowej

Regulamin: https://answear.com/a/regulamin-wykorzystywania-kodow-rabatowych

 

Nazwa kodu

Miejsce wykorzystania

Wysokość obniżki

Termin ważności

Asortyment, wyłączenia

Sposób skorzystania

Dodatkowe informacje

Kod rabatowy do MOTUS

www.motusxd.pl

-5%

31.12.2022

Kody obowiązują na wszystkie produkty nieprzecenione.

Wyłączone są produkty przecenione.

Zgodnie z funkcjonalnością strony internetowej

Kod nie łączy się z innymi promocjami.

 

Nazwa kodu

Miejsce wykorzystania

Wysokość obniżki

Termin ważności

Asortyment, wyłączenia

Sposób skorzystania

Dodatkowe informacje

Karta podarunkowa do sklepów stacjonarnych Komputronik

Sklep stacjonarny Komputronik

50 zł brutto

31.12.2023 r.

Kod obowiązuje na cały asortyment.

W sklepie stacjonarnym

Dodatkowe informacje na stronie: https://media.komputronik.pl/pl-komputronik/uslugi/karty/Regulamin_kart_2020.pdf

 

Nazwa kodu

Miejsce wykorzystania

Wysokość obniżki

Termin ważności

Asortyment, wyłączenia

Sposób skorzystania

Dodatkowe informacje

Kod rabatowy G2A

www.g2a.com

-5%

31.10.2022 r.

Kod obowiązuje na zakup gier i dodatków do gier.

Produkty wyłączone: Preorders.

Zgodnie z funkcjonalnością strony internetowej

 

 

Nazwa kodu

Miejsce wykorzystania

Wysokość obniżki

Termin ważności

Asortyment, wyłączenia

Sposób skorzystania

Dodatkowe informacje

Kod rabatowy G2A

www.g2a.com

-10%

31.10.2022 r.

Kod obowiązuje na zakup gier i dodatków do gier.

Produkty wyłączone: Preorders.

Zgodnie z funkcjonalnością strony internetowej

 

 

Nazwa kodu

Miejsce wykorzystania

Wysokość obniżki

Termin ważności

Asortyment, wyłączenia

Sposób skorzystania

Dodatkowe informacje

Kod rabatowy G2A

www.g2a.com

-15%

31.10.2022 r.

Kod obowiązuje na zakup gier i dodatków do gier.

Produkty wyłączone: Preorders

Zgodnie z funkcjonalnością strony internetowej

 

 

Nazwa kodu

Miejsce wykorzystania

Wysokość obniżki

Termin ważności

Asortyment, wyłączenia

Sposób skorzystania

Dodatkowe informacje

Kod rabatowy ZIPRO

https://www.morele.net/

-10%

31.12.2022 r.

Kod obowiązuje na: produkty marki ZIPRO.

Produkty wyłączone: części zamienne i outlet.

Zgodnie z funkcjonalnością strony internetowej

Kody są jednorazowego użytku. Klient nie może zakupić więcej niż 1 szt. tego samego produktu.

 

Nazwa kodu

Miejsce wykorzystania

Wysokość obniżki

Termin ważności

Asortyment, wyłączenia

Sposób skorzystania

Dodatkowe informacje

Kod rabatowy MR GUGU

https://mrgugu.com/pl

-15%

25.05.2023 r.

Kod obowiązuje na: wszystkie produkty.

Zgodnie z funkcjonalnością strony internetowej

Kod łączy się z innymi promocjami

 

 

Nazwa kodu

Miejsce wykorzystania

Wysokość obniżki

Termin ważności

Asortyment, wyłączenia

Sposób skorzystania

Dodatkowe informacje

Kod rabatowy MR GUGU

https://mrgugu.com/pl

-20%

25.05.2023 r.

Kod obowiązuje na: wszystkie produkty.

Zgodnie z funkcjonalnością strony internetowej

Kod łączy się z innymi promocjami.

 

 

Nazwa kodu

Miejsce wykorzystania

Wysokość obniżki

Termin ważności

Asortyment, wyłączenia

Sposób skorzystania

Dodatkowe informacje

Kod rabatowy MR GUGU

https://mrgugu.com/pl

-25%

25.05.2023 r.

Kod obowiązuje na: wszystkie produkty.

Zgodnie z funkcjonalnością strony internetowej

Kod łączy się z innymi promocjami.

 

 

Nazwa kodu

Miejsce wykorzystania

Wysokość

Termin ważności

Asortyment, wyłączenia

Sposób skorzystania

Dodatkowe informacje

Voucher

MR GUGU

https://mrgugu.com/pl

350 zł

25.05.2023 r.

Voucher obowiązuje na: wszystkie produkty.

Zgodnie z funkcjonalnością strony internetowej

Łączy się z innymi promocjami

 

Nazwa kodu

Miejsce wykorzystania

Wysokość obniżki

Termin ważności

Asortyment, wyłączenia

Sposób skorzystania

Dodatkowe informacje

Kod rabatowy GONGA

www.gonga.store.pl   

lub       www.skleprugby.pl

-20%

20.07.2022 r.

Kod obowiązuje na: cały asortyment.

Zgodnie z funkcjonalnością strony internetowej

Kod nie łączy się z innymi promocjami. Rabat naliczany jest od ceny podstawowej.

 

 

 

 

Nazwa kodu

Miejsce wykorzystania

Wysokość obniżki

Termin ważności

Asortyment, wyłączenia

Sposób skorzystania

Dodatkowe informacje

Kod rabatowy LIMANGO

www.limango.pl

50 zł zniżki przy zakupie za minimum 300 zł

31.12.2022 r.

Kod obowiązuje na: wszystkie produkty.

Zgodnie z funkcjonalnością strony internetowej

Podczas zwrotu produktu Sklep zwraca część zapłaconą (bez równowartości kodu rabatowego).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

 

PRZYKŁADOWY WZÓR FORMULARZA REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROMOCJI

 

Adresat:

Unique One Sp. z o.o.

Niedźwiedzia 2A

02-737 Warszawa

e-mail: blackfridayakcja@uniqueone.pl

 

Niniejszym informuję o mojej rezygnacji z udziału w akcji promocyjnej kup i odbierz pod nazwą „Every Friday is Black Friday”

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

imię i nazwisko, adres e-mail, podane w zgłoszeniu do Promocji.

 

 

_________________________________
Data, podpis