Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Akcja Nestlé – Ratuj Pszczoły!

Regulamin akcji promocyjnej pod nazwą

„Ratuj pszczoły”

 

§ 1 Nazwa Promocji

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Ratuj pszczoły”, zwana dalej „Promocją”.

 

§ 2 Nazwa podmiotu organizującego promocję

Organizatorem Promocji jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737)
przy ul. Niedźwiedziej 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§3 Określenie osób, które mogą brać udział w Promocji

 1. Udział w Promocji mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie Promocji Produkty Promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm. ) (dalej: "Uczestnicy").
 2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i członkowie rodzin pracowników Organizatora, spółki Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, a także Nestlé Serwis Konsumenta w spółce Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, KRS 0000025166.
 3. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, wstępnych i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Osoba zgłaszająca udział w Promocji może zgłosić wyłącznie swój własny udział.

 

§ 4 Zasady prowadzenia Promocji

 

 1. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Promocji przed przystąpieniem do Promocji. Przystępując do Promocji Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 2. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 3. Podanie danych związanych z udziałem w Promocji, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w razie chęci udziału w Promocji.
 4. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Promocji,
  a w przypadku stwierdzenia przez Komisję, o której mowa w § 5 Regulaminu, naruszenia zasad udziału w Promocji bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Promocji.
 5. Uczestnik przystępuje do Promocji poprzez przesłanie zgłoszenia, zasady określa
  § 7 Regulaminu.

§ 5 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Promocji

 

 1. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Promocji sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu komisji nadzoru (dalej „Komisja”).
 2. Wszelkie wątpliwości dotyczące Promocji, w szczególności zasad, przebiegu Promocji czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

 

§ 6 Czas trwania Promocji

 1. Promocja urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.
 2. Promocja trwa od 21 marca 2022 r. do 26 sierpnia[MK1]  2022 r. (czas trwania Promocji wraz z postępowaniem reklamacyjnym), w tym okres sprzedaży produktów promocyjnych i przyjmowania zgłoszeń trwa od 21 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. (dalej „Okres promocyjny”) lub do wyczerpania puli nagród.

 

§ 7 Zasady organizacji Promocji

 1. W Promocji udział biorą następujące produkty będące płatkami śniadaniowymi marki Nestlé:

Nestlé CORN FLAKES Choco

 
 

Nestlé CORN FLAKES Miód i Orzeszki

 
 

Nestlé CORN FLAKES

 
 

Nestlé KANGUS

 

Nestlé CORN FLAKES BIO

 

Nestlé CHEERIOS MIODOWY

 

Nestlé CORN FLAKES o smaku truskawkowym i śmietankowym

 

Nestlé CHEERIOS OWSIANY

 

Nestlé CHEERIOS OWSIANY Jabłko & Cynamon

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(zwane dalej „Produktami Promocyjnymi”).  W Promocji biorą udział zarówno Produkty Promocyjne, które na zewnętrznej stronie opakowania posiadają informację o Promocji, jak i Produkty Promocyjne, które na zewnętrznej stronie opakowania nie zawierają informacji o Promocji.

2. Uczestnikiem Promocji staje się osoba, o której mowa w § 3 i która jednocześnie w Okresie promocyjnym spełnia łącznie następujące warunki:

a)   dokona jednorazowego zakupu co najmniej jednego Produktu Promocyjnego;

b)  dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Promocji za pośrednictwem strony internetowej www.ratujpszczoly.com (dalej „Strona internetowa”).

3. Zgłoszenie polega na:

a)   Krok 1: wpisaniu w formularzu kodu kreskowego (cyfr znajdujących się pod kodem kreskowym) z opakowania Produktu Promocyjnego, imienia, nazwiska, adresu e-mail, ulicy, numeru domu, kodu pocztowego i miasta (dane do wysyłki nagrody);

b)  Krok 2: złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu, akceptacji polityki prywatności oraz złożeniu oświadczenia o ukończeniu 18 lat;

c)   Krok 3: wysłaniu zgłoszenia poprzez dedykowany przycisk;

 zwane dalej „Zgłoszenie”.

4. Po wysłaniu Zgłoszenia Uczestnik otrzymuje informację o przyjęciu Zgłoszenia do weryfikacji w formie komunikatu wyświetlonego na Stronie Internetowej. Informacja o przyjęciu Zgłoszenia do weryfikacji jest również wysyłana na adres e-mail Uczestnika wskazany w formularzu. W przypadku pozytywnej weryfikacji na dane adresowe wskazane w Zgłoszeniu zostanie przesłana nagroda.

5. Niewypełnienie Zgłoszenia lub jego niepełne albo nieprawidłowe wypełnienie nie uprawnia do otrzymania nagrody.

6. Jeżeli Komisja stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Promocji,  Komisja może je wykluczyć z Promocji i nie wydać nagrody. Komisja ma również prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Promocji. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Promocji tych Uczestników, w stosunku do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Promocji, bądź wpływają na przebieg Promocji w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.

7. Każdy Uczestnik może oddać nieograniczoną ilość Zgłoszeń w Promocji jednakże, każdorazowo muszą być spełnione warunki określone w Regulaminie Promocji.

8. Na jeden adres może zostać wydanych maksymalnie 10 (słownie: dziesięć) Nagród, o których mowa w § 8 ust. 1. Pod pojęciem „adres”, Organizator rozumie ten sam adres zamieszkania, korespondencyjny lub zameldowania Uczestników Promocji, podany w Zgłoszeniu. Wszelkie próby naruszenia powyższego ograniczenia stanowią podstawę do odebrania Uczestnikowi/om prawa do Nagrody jako próby naruszenia postanowień Regulaminu i działań nieuczciwych.

9. W przypadku jeżeli Organizator wyda wszystkie nagrody przed zakończeniem Okresu Promocyjnego, Promocja kończy się przed terminem wskazanym w § 6 ust. 2 Regulaminu.

 

§8 Nagrody i ich wysyłka

 1. Całkowita wartość puli Nagród przeznaczonych przez Organizatora w Promocji wynosi: 33.210,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście dziesięć złotych
  i 00/100) brutto. Liczba Nagród jest ograniczona i wynosi 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) sztuk.
 2. Nagrodami w Promocji są opakowania nasion roślin miododajnych o wadze 2 g,
  o wartości 1,66 zł brutto (dalej zwane: „Nagrodami”).
 3. Nagrody będą wysyłane do Uczestników za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej na[MK2]  adres wskazany w Zgłoszeniu. Nagrody zostaną wysłane do Uczestników najpóźniej w dniu 29 lipca[AB3]  2022 roku[SK4] [MK5] , przez co rozumie się ostateczną datę nadania.
 4. Uczestnik nie może żądać wymiany Nagrody na jej równowartość pieniężną bądź jakikolwiek inny produkt lub towar.
 5. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości wskazuje się, że z uwagi na wartość Nagrody określoną w ust. 1 niniejszego punktu oraz treść art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128) równowartość Nagrody będzie stanowiła po stronie Uczestnika dochód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 16 sierpnia[MK6]  2022 r. przy czym decyduje data wysyłki. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Promocji.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Ratuj pszczoły- reklamacja” lub wiadomością e-mail wysłaną na adres: ratujpszczoly@uniqueone.pl i musi zawierać imię i nazwisko oraz adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
 3. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych za pomocą listów poleconych, a w przypadku reklamacji wniesionych za pomocą wiadomości e-mail, wiadomością e-mail z adresu ratujpszczoly@uniqueone.pl, wysłaną na adres z którego została nadana, najpóźniej w terminie 8 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora[MK7] .
 4. Niezależnie od powyższych postanowień, osoba zgłaszająca reklamację ma prawo  dochodzić swoich roszczeń także przed sądem powszechnym.

 

§10 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane do celów przeprowadzenia Promocji, w tym wydania nagród w Promocji oraz na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników z tytułu udziału w Promocji. Dane osobowe Uczestników Promocji będą ponadto przetwarzane w celu wydania nagrody i udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające z przepisów o rachunkowości oraz w celu wypełnienia wskazanych w ust. 3 poniżej obowiązków nałożonych na Organizatora obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administratorem danych osobowych jest:

a)       W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Promocji – Cereal Partners Poland Toruń - Pacific Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Szosa Lubicka 38/58, e-mail: administrator.danych@cppl.nestle.com. Współadministratorem danych przetwarzanych na potrzeby tej Promocji jest CPW S.A. z siedzibą w Szwajcarii, pod adresem Chemin du Viaduc 1, 1008 Prilly, który może powierzać przetwarzanie danych innym podmiotom w celu obsługi stron internetowych związanych z promocją. [MK8] [SK9] Głównym[MK10]  kontaktem do współadministratorów jest adres administrator.danych@cppl.nestle.com , pod którym można uzyskać więcej informacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Cereal Partners Poland Toruń - Pacific Sp. z o.o., jakim jest realizacja Promocji służącej promowaniu płatków śniadaniowych Nestlé. Cereal Partners Poland Toruń - Pacific Sp. z o.o. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Promocją Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu w imieniu Cereal Partners Poland Toruń - Pacific Sp. z o.o.;

b)       W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawie, e-mail: dane@uniqueone.pl);

c)        W odniesieniu do danych osobowych Uczestników Promocji, którym zostały wysłane nagrody – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Promocji oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli.

4. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Cereal Partners Poland Toruń-Pacific sp. z o.o., ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń lub mailem na adres: administrator.danych@cppl.nestle.com.

5. Z Organizatorem (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa), można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych za pomocą następujących danych kontaktowych, adres e-mail: dane@uniqueone.pl

6. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego lub z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika wobec przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, jak również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji Organizatorowi. Dane osobowe zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej, która odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty świadczące usługi IT dla Organizatora. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

8. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji oraz do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Promocji oraz brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.

9. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.

10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

11. Dane osobowe Uczestników Promocji przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Promocji. Po zakończeniu Promocji dane osobowe Uczestników, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Promocją i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Promocji. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Promocji w siedzibie Organizatora.
 2. Regulamin dostępny jest na stronach internetowych www.ratujpszczoly.com oraz www.uniqueone.pl.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Promocji.
 5. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z powodu zaistnienia następujących ważnych przyczyn m.in.:

a) zmiany przepisów prawa lub wydania przez uprawniony organ orzeczenia, wymagających odpowiedniej zmiany Regulaminu, lub innych regulaminów  –
w zakresie do tego niezbędnym;

b) konieczności zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Promocji 
i zapobiegania nadużyciom – w zakresie do tego niezbędnym;

c) konieczności ochrony uzasadnionych interesów Uczestników – w zakresie
do tego niezbędnym;

d) wprowadzenia nowych lub rozszerzania istniejących funkcjonalności Promocji  – w zakresie do tego niezbędnym;

e) możliwości zaoferowania klientom korzystniejszych warunków uczestnictwa – w zakresie do tego niezbędnym[MK11] .[J12] 

7. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Uczestnik zostanie poinformowany o wprowadzanych zmianach z wyprzedzeniem poprzez udostępnienie zmienionego Regulaminu  wraz z odpowiednim ogłoszeniem tych zmian na Stronie Internetowej, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie nastąpi wcześniej niż po upływie 7 dni, od dnia skutecznego poinformowania o zmianach.

8. Zmiany  obowiązują Uczestnika, jeżeli ten w powyższym terminie nie zrezygnuje z uczestnictwa w Promocji poprzez złożenie stosowanego oświadczenia wysłanego do Organizatora, w formie wiadomości e-mail na adres: ratujpszczoly@uniqueone.pl lub w formie papierowej na adres Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa, przykładowy formularz odstąpienia stanowi Załącznik nr 1.

  

Załącznik nr 1

 

PRZYKŁADOWY WZÓR FORMULARZA REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROMOCJI

 

Adresat:

Unique One Sp. z o.o.

Niedźwiedzia 2A

02-737 Warszawa

e-mail: ratujpszczoly@uniqueone.pl

 

Niniejszym informuję o mojej rezygnacji z udziału w akcji promocyjnej pod nazwą „Ratuj pszczoły”

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

imię i nazwisko, adres e-mail, podane w zgłoszeniu do Promocji.

 

 

_________________________________
Data, podpis


 [MK1]Zmieniam termin w związku z ustaleniem nowego terminu wysyłki nagród i skróceniem terminu na odpowiedź na reklamację (o czym mowa w paragrafach poniżej).

 [MK2]OK, określam jako przesyłka pocztowa  lub kurierska,

 [AB3]Pani Magdo, zgodnie z Pani prośba zmieniałam datę na 29 lipca.

 [SK4]Czy data nie jest zbyt późna?

 [MK5]Możemy ją skrócić. Zaproponowali Państwo 31 lipca, ale to jest niedziela, więc ustalam na 1 sierpnia.

 [MK6]Zmieniam datę w związku ze zmianą terminu wysyłki nagród.

 [MK7]OK, zrobimy 8 dni jak w zeszłym roku.

 [MK8]Uprzejmie proszę o informację czy podobnie jak w przypadku loterii „Graj o kasę na rodzinne marzenia” też Państwo już nie będą z CPW współadministrować danymi?

 [SK9]Ta informacja powinna zostać.

 [MK10]Ok, pozostawiam więc.

 [MK11] W przypadku akcji o jednorazowym charakterze jakim jest niniejsza promocja, żeby była możliwość dokonania zmiany regulaminu trzeba taką klauzulę modyfikacyjną zawrzeć w regulaminie. W braku takiej klauzuli organizator nie ma podstawy prawnej do zmiany regulaminu. Więc wprowadzenia takiej klauzuli jest zabiegiem na wszelki wypadek, jeśli zaistniałaby konieczność takiej zmiany w trakcie akcji – nie zakładamy tego, ale z ostrożności proponujemy jednak, aby ona się tu znalazła, Proszę zauważyć, że wszystkie przesłanki są de facto in plus dla uczestnika, więc w naszej ocenie nie ma ryzyka, że  takie zapisy zostaną uznane za klauzule niedozwolone.

 

 [J12]Czy to jest konieczne?