Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria audioteksowa „Kasa bez kolejki!”

  Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą

„Kasa bez kolejki!”

 

§ 1 Nazwa loterii

 

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria audiotekstowa pod nazwą: „Kasa bez kolejki!” (zwana dalej „Loterią”).

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię

 

Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;

Obszar, na którym będzie urządzana loteria;

Czas trwania loterii;

Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania loterii

 

 1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094.), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich sklepach sieci Biedronka.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 30 listopada 2021 r. i kończy się ostatecznie 4 kwietnia 2022 r.
  (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres sprzedaży promocyjnej i przyjmowania zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się 1 grudnia 2021 r. i kończy się 24 grudnia 2021 r. (dalej „Okres promocyjny”).
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”). W skład Komisji - wchodzą osoby posiadające zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów, o którym mowa w art. 24b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2020 r. poz.2094).
 6. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przesłała zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia wyłącznie swojego udziału w Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego przesłał on zgłoszenie. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Loterii przypisany do jednego Uczestnika.
 7. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych, jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.
 8. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Prawidłowo dokonane zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała zgłoszenie.
 9. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 10. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 11. W Loterii nie mogąwziąć udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy Nestle Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ul. Domaniewska 32, a także Nestlé Serwis Konsumenta w spółce Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, KRS 0000025166. Uczestnikami Loterii nie mogą być osoby wydające dowody zakupu potwierdzające zakup produktów promocyjnych, o których mowa w 4 ust.2 oraz osoby nabywające produkty promocyjne, o których mowa w 4 ust2.  w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej. Z udziału w Loterii wykluczeni są również pracownicy i członkowie rodziny pracowników JERONIMO MARTINS POLSKA S.A. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000222483, NIP 7791011327. 
 12. Przez członków rodziny, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 13. Za laureata należy uznać Uczestnika, którego zgłoszenie zostało wylosowane jako zwycięskie, ale nie zostało jeszcze pozytywnie zweryfikowane, tj. nie otrzymał jeszcze prawa do wydania nagrody (dalej: „Laureat”).
 14. Za zwycięzcę należy uznać Laureata, który przeszedł pozytywnie proces weryfikacji opisany w §7 (dalej „Zwycięzca”).

 

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii

 

 1. Udział w Loterii mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które: ukończyły w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne, o których mowa w ust. 2 poniżej, jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740).
 2. Produktem promocyjnym uprawniającym do udziału w Loterii jest Majonez Dekoracyjny Winiary we wszystkich gramaturach dostępny w sklepach sieci Biedronka (zwany dalej „Produkt Promocyjny”).
 3. Sprzedaż Produktu Promocyjnego umożliwiającego udział w Loterii rozpoczyna się w dniu 1 grudnia 2021 r. i trwa do 24 grudnia 2021 r. Poza tym okresem Produkt Promocyjny jest dostępny w sprzedaży, jednak jego zakup nie uprawnia do udziału w Loterii.
 4. Uczestnikiem Loterii staje się osoba, która w Okresie Promocyjnym spełnia łącznie następujące warunki (dalej „Uczestnik”):

1)     Dokona jednorazowego zakupu Produktu Promocyjnego w sklepie sieci Biedronka (potwierdzonego jednym paragonem fiskalnym lub fakturą VAT wystawioną dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej);

2)     Zachowa oryginalny paragon fiskalny lub fakturę VAT wystawioną dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (dalej „Dowód zakupu”);

3)     Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pomocą wiadomości tekstowej SMS, wysłanej pod numer 70966 wpisując w treści SMS-a: numer z Dowodu zakupu (przez co Organizator rozumie numer z paragonu albo numer faktury).

5. Koszt SMS-a to 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT). Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy Loterii.

6. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane zgłoszenie, Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS-a informującego o tym czy do ich zgłoszenia przypisana jest jedna z nagród typu instant win opisana w § 5 ust. 2 pkt a) czy nie (czy są zwycięskie czy nie w zakresie nagród instant win). Treść komunikatu wygrywającego: „WINIARY: Gratulacje! Zostales laureatem nagrody instant win w postaci e-kodu do Biedronka o wartosci 50 zl w Loterii: Kasa bez kolejki! W ciagu 3 dni roboczych wyslij na kasabezkolejki@uniqueone.pl zdjecie lub skan zwycieskiego dowodu zakupu oraz uzupelnione oswiadczenie laureata (które znajduje sie w regulaminie na: www.uniqueone.pl). Brak wysylki wlasciwych dokumentow w terminie skutkuje niewydaniem nagrody. Zachowaj dowod zakupu, gdyz nadal bierze udzial w losowaniu Nagrody Głownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o.”  Treść komunikatu niewygrywającego: „Winiary: Dziekujemy za zgloszenie. Tym razem nie wygrales. Zachowaj dowod zakupu. Twoje zgloszenie bierze udzial w losowaniu Nagrody Glownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www.uniqueone.pl”.

7. Do Loterii dany Dowód zakupu można zgłosić tylko raz. Jeśli Uczestnik bądź Uczestnicy zgłosi/zgłoszą wielokrotnie ten sam Dowód zakupu ewentualna nagroda z tytułu tego Dowodu zakupu przysługiwać będzie tylko raz, pierwszemu, prawidłowemu zgłoszeniu. Powyższe ograniczenie obejmuje również fakturę wydaną do paragonu fiskalnego.

8. Termin wysyłania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 1 grudnia 2021 r. i trwa do 24 grudnia 2021 r. do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania zgłoszenia przez Organizatora.

9. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć jego wpływ na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego zgłoszenie.

10. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie. Z tym zastrzeżeniem, że 1 Uczestnik może wygrać maksymalnie po 1 nagrodzie danego rodzaju opisanych w § 5 ust. 2 pkt a) – b). Jednakże z zastrzeżeniem, iż z jednego adresu zamieszkania mogą wygrać maksymalnie dwie osoby.

11. Posiadanie Dowodu zakupu potwierdzającego zakup kilku Produktów Promocyjnych nie uprawnia do dokonania większej liczby zgłoszeń z tytułu tego Dowodu zakupu. Jeśli więc potencjalny Uczestnik zainteresowany jest dokonaniem zakupu większej liczby Produktów Promocyjnych, aby móc zgłosić ten zakup do Loterii każdy Produkt Promocyjny musi znajdować się na osobnym Dowodzie zakupu.

12. Zgłoszenia niekompletnie lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.

13. W Loterii uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce,

w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu czy przy użyciu robotów komputerowych. W Loterii uwzględniane są wyłącznie SMS wysłane z numerów korzystających z polskich zasobów numeracji.

14. Dowód zakupu potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)     jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez sklep Biedronka, którego dane na nim się znajdują  i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2)     nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści
czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy,
w szczególności Dowód zakupu nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch lub większej liczby różnych Dowodów zakupu;

3)     potwierdza rzeczywiście zaistniały zakup obejmujący wskazany na nim Produkt Promocyjny;

4)     zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktu Promocyjnego;

5)     data i godzina (jeśli występuje na dokumencie) wystawienia Dowodu zakupu przypada przed wysłaniem nagrodzonego zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 1 grudnia 2021 r. o godzinie 0:00:00.

15. Komisja ma prawo usunąć zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie zgłoszeń. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku,do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.

16. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji autentyczności i treści Dowodów zakupu zgłoszonych do Loterii. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Dowód zakupu nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika, który się takim Dowodem zakupu posłużył z Loterii. Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji laureatów, ale nie później niż do dnia 25 lutego 2022 r. Do tego czasu Uczestnicy zobowiązani są do przechowywania wszystkich zgłoszonych do Loterii Dowodów zakupu. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz Dowodów zakupu potwierdzających prawidłowość dokonanych Zgłoszeń, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia roszczenia przez Organizatora. Wezwanie do przedstawienia dokumentacji zgłaszane jest telefonicznie na numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszeniu lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. na adres wskazany przez Uczestnika w Oświadczeniu laureata. Postanowienia §7 ust. 5 i 11 dotyczące procedury wykonywania połączeń stosuje się odpowiednio.

17. W Loterii uwzględniane są wyłącznie Dowody zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury wystawionej na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Jako niespełniające wymagań określonych w Regulaminie rozumiane są też faktury wystawione do już zgłoszonych do Loterii paragonów fiskalnych.

18. W razie utraty lub zniszczenia przez Uczestnika oryginału Dowodu zakupu potwierdzającego zakup zgłoszony w Loterii Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.

 

§ 5 Wartość puli nagród

 

 1. Maksymalna wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 69 444,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 502 (słownie: pięćset dwie) sztuki.
 2. Nagrodami w Loterii są:

a) Nagroda instant win w postaci e-kodu do Biedronki o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i 00/100). Organizator przewidział 500 (słownie: pięćset) nagród instant win w całej Loterii.

b) Nagroda główna w postaci kwoty pieniężnej w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100) oraz dodatkowa kwota pieniężna przeznaczona na refundację podatku od nagrody w wysokości: 2.222,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote i 00/100). Łączna wartość nagrody głównej to 22.222,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote i 00/100 ). Organizator przewidział 2 (słownie: dwie) nagrody główne w Loterii.

3. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę rzeczową lub pieniężną.

4. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

5. Organizator zobowiązuje się do rozliczenia zobowiązań podatkowych z tytułu niniejszej Loterii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego tj. Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2021 r. poz.1128 t.j.)

 

§ 6 Miejsce i termin losowań nagród oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 

 1. Wyniki ogłaszane są w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz wylosowanej nagrody po zakończeniu procedury weryfikacji. Lista dostępna jest w siedzibie Organizatora.

NAGRODY INSTANT WIN

2. Losowania bramek, do których są przypisane nagrody opisane w §5 ust. 2 pkt a)  odbywają się w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie w dniu 30 listopada 2021 r., przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej. Przyznanie nagród odbywa się zgodnie z następującą procedurą. Bezpośrednio po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia do Loterii Uczestnik otrzymuje wiadomość SMS z informacją czy jego zgłoszenie jest zgłoszeniem zwycięskim w zakresie nagród opisanych w § 5 ust. 2 pkt a) czy nie. Przypisanie nagrody do zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki, tj. w sytuacji, kiedy dokonane zgłoszenie jest pierwsze w dacie i godzinie bądź po upływie daty i godziny, do której jest przypisana dana nagroda. Nagrody są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym  przez Organizatora. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona zgłoszenia do Loterii pomiędzy dwiema bramkami, nieprzyznana nagroda jest przypisywana do pierwszego zgłoszenia, które dokonane jest w kolejnym przedziale czasowym, do którego przypisana jest już kolejna nagroda. Do zgłoszenia kolejno drugiego przypisywana jest kolejna nagroda (pierwsza przypisana do tego przedziału czasowego) itd.

3. W Okresie promocyjnym otwartych jest minimum 500 bramek. Organizator w trakcie Okresu promocyjnego może wyznaczyć dodatkowe godziny otwarcia bramek. Uczestnicy nie są informowani o dokładnych godzinach otwarcia bramek. W przypadku niewydania nagród instant win, w szczególności niespełnienia przez laureata warunków uczestnictwa lub wydania, powracają one do puli nagród i Organizator wyznacza dodatkowe godziny otwarcia bramek dla tych nagród. Warunkiem tego jest ustalenie przez Organizatora tej okoliczności nie później niż z upływem Okresu promocyjnego.

 NAGRODA GŁÓWNA

4. Losowania nagród głównych odbywają się 29 grudnia 2021 r. w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej.

5. Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przypisywany jest unikalny numer ID. W danym losowaniu numer ID może być wylosowany tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno ID losu z puli ID uzyskanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. Dotyczy to również numerów ID zgłoszeń rezerwowych do danej nagrody. W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności, ID nie są uwzględniane, a losowanie w tym zakresie jest powtarzane. Oznacza to, iż jeśli  przykładowo w losowaniu rezerwowym nagrody opisanej w §5 ust. 2  pkt b) wylosowane zostanie to samo ID, co ID zwycięskiego Zgłoszenia losowanego w tym losowaniu, to losowanie rezerwowego ID jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. ID nie należy do  tego samego Uczestnika.

6. Po przeprowadzeniu losowania zwycięskiego Zgłoszenia, losowane są również dwa zgłoszenia rezerwowe oznaczane zgodnie z kolejnością ich wylosowania jako pierwsze i drugie zgłoszenie rezerwowe.

7. W przypadku podejrzenia przez Komisję naruszenia przez Uczestników Loterii postanowień Regulaminu, losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń.

8. W przypadku wystąpienia podejrzenia naruszeń postanowień Regulaminu przez Uczestników losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych zgłoszeń. Udział w losowaniu biorą tylko prawidłowe zgłoszenia.

 

§ 7 Warunki wydania Nagród

 

 1. Laureaci nagród instant win, opisanych w §5 ust.2 pkt a)   są informowani o wygranej poprzez wiadomość SMS zgodnie z procedura opisaną w § 4 ust. 6 Regulaminu. W wiadomości SMS o wygranej Laureata otrzymuje informację, w której Laureat jest proszony o przesłanie zdjęcia lub skanów:

a)     własnoręcznie podpisanego Oświadczenia Laureata nagrody instant win zawierającego dane Laureata oraz potwierdzenia, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl oraz stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu;

b)Dowodu zakupu potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego z tytułu którego Laureat dokonał zwycięskiego Zgłoszenia.

Laureaci zobowiązani są do przesłania ww. dokumentów  do Organizatora w wiadomości e-mail na adres: kasabezkolejki@uniqueone.pl, w temacie wpisując „Laureat Loterii – Kasa bez kolejki” w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania informacji o wygranej w wiadomości SMS, o której mowa w § 4 ust. 6. Laureaci zobowiązani do zachowania Dowodu zakupu potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego w terminie do dnia 25 lutego 2022 r., w celu wskazanym w § 4 ust. 16 Regulaminu.

2. Laureat nagrody głównej opisanej w §5 ust.2 pkt b) informowany jest przez przedstawiciela Organizatora o wyniku losowania maksymalnie do 3 stycznia 2022 r. podczas rozmowy telefonicznej. W jej trakciej potwierdza swój udział w Loterii oraz przekazuje swoje dane osobowe wymagane do identyfikacji (imię, nazwisko). Informowany jest również o konieczności przesłania na adres Organizatora:

a)    Własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe laureata: numeru telefonu z którego dokonał zwycięskiego zgłoszenia, imienia, nazwiska, numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość i numeru PESEL (a w razie braku numer PESEL – obywatelstwa i daty urodzenia, adres zamieszkania), numeru konta bankowego, obywatelstwa, kraju urodzenia, oraz potwierdzenia że laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii oraz złożeniem oświadczenia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  (Dz.U. z 2021r. poz. 1132), zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl w zakładce REGULAMINY w części dedykowanej Loterii, stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu;

b)     oryginału Dowodu zakupu, z tytułu którego laureat dokonał zwycięskiego zgłoszenia.

3. Laureat nagrody głównej jest zobowiązani do przesłania dokumentów opisanych w ust. 2 ,  listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa. Dokumenty należy przesłać w ciągu 5 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ustępach powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dokumenty te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od przekazania przez przedstawiciela Organizatora informacji, zgodnie z ust. 2 powyżej. Jeśli Laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody, w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do nagrody.

4. W przypadku braku kontaktu z Laureatem nagrody głównej we wskazanym w ust. 2 terminie, Organizator wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, z którego dokonano  Zgłoszenia z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „WINIARY: W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Kasa bez kolejki!”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba w X w godzinach 9:00-17:00. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.uniqueone.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do nagrody.

5. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00. Na początku rozmowy Laureat jest informowany, że rozmowa jest nagrywana, a także, że podczas rozmowy niezbędne jest przekazanie danych osobowych koniecznych do weryfikacji osoby Laureata (imię, nazwisko). Podczas rozmowy przedstawiciel Organizatora przekazuje Laureatowi informację o numerze Dowodu zakupu, który został podany w wylosowanym Zgłoszeniu. Laureat podczas rozmowy informowany jest o dokumentach jakie należy wysłać do Organizatora w celu otrzymania nagrody, przekazywana jest także informacja o terminach wysyłki dokumentów i adresie do wysyłki. W przypadku nieudanej próby połączenia z Laureatem traci on prawo do nagrody. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z laureatem (tj. uszkodzenie/wada telefonu).

6. Przesłanie przez Laureata dokumentów niespełniających wymagań określonych Regulaminem, w szczególności nieprawidłowego Dowodu zakupu Produktu Promocyjnego (przez to rozumie się również błędnego, podrobionego, uszkodzonego paragonu fiskalnego) bądź nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez Laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do nagrody.

7. W przypadku, gdyby okazało się, iż Laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktu Promocyjnego, traci on prawo do nagrody.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności niezgodności treści wskazanej w Zgłoszeniu a treścią Dowodu zakupu, Zgłoszenie jest dyskwalifikowane jako naruszające postanowienia Regulaminu, a Laureat traci prawo do nagrody.

9. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez Laureata, Organizator może również, oprócz dokumentów, o których mowa powyżej zwrócić się  do Laureata o przedstawienie części lub wszystkich Dowodów zakupu Produktów Promocyjnych zgłoszonych do Loterii oraz kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek Laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami i trybem opisanym w § 4 ust. 16.

10. Brak przesłania do Organizatora dodatkowej dokumentacji, o której mowa w ust. 9 powyżej i § 4 ust. 16, do której przedstawienia zobowiązany został Laureat wezwaniem Organizatora w ciągu 3 dni roboczych (data nadania) od otrzymania tego wezwania skutkuje niespełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza rezygnację z  prawa do nagrody. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów, za pośrednictwem listu poleconego/przesyłki kurierskiej lub osobiście na adres: Unique One sp. z o.o. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia wezwania przez Organizatora.

11. Przez brak możliwości kontaktu rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem telefonu, z którego dokonano  Zgłoszenia.

12. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano Laureatowi nieuprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.

13. W przypadku, w którym Laureat nagrody głównej nie spełnia warunków opisanych w Regulaminie, nagroda przechodzi na Pierwszego Rezerwowego Laureata nagrody głównej, jeśli i on nie spełni warunków opisanych w Regulaminie nagroda przechodzi na Drugiego Rezerwowego Laureata nagrody  głównej. Kontakt telefoniczny z Pierwszym i Drugim  Rezerwowym Laureatem jest nawiązywany, następnego dnia roboczego, po utracie prawa do nagrody przez Laureata nagrody bądź odpowiedniego Pierwszego Rezerwowego Laureata. Postanowienia dotyczące laureatów mają odpowiednio zastosowanie do rezerwowych laureatów, z tym zastrzeżeniem, że organizator podejmuje próby kontaktu przez 3 dni robocze (wliczając to kontakt wiadomością SMS, o której mowa w ust.4 powyżej).

14. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.

15. Oświadczenia, o których mowa w powyższych ustępach mogą być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Muszą być kompletne, czytelnie wypełnione i podpisane imieniem i nazwiskiem Laureata oraz opatrzone datą składania oświadczenia.

16. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.

17. Jednocześnie Organizator w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 r. poz. 1132 ze zm.), do dnia 25 lutego  2022  r. skontaktuje się ze Zwycięzcą nagrody głównej na numer telefonu, z którego dokonano Zgłoszenia, w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązku przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, którego numer został podany w oświadczeniu (dowód osobisty lub druga strony paszportu zawierającej dane osobowe), oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej np. prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te muszą trafić do Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia roszczenia przez Organizatora (przez co rozumie się datę wpłynięcie dokumentów do Organizatora). Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy w sytuacji braku jego fizycznej obecności u Organizatora podczas wydania nagrody głównej. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru nagrody musi udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2a, 02-737 Warszawa) do dnia 7 marca 2022 r. w godzinach 9-17, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, w celu jego okazania Organizatorowi. Brak przedstawienia ww. dokumentów może skutkować wstrzymaniem lub niewydaniem nagrody głównej Zwycięzcy.

§ 8 Termin wydania Nagród

 

 1. Nagrody instant win wysyłane są wiadomością e-mail na adres wskazany w Oświadczeniu, do dnia 14 stycznia 2022 r.  Warunki realizacji danej nagrody (regulamin korzystania, termin ważności itp.). Link do regulaminu korzystania z e-kodów: https://statickartypodarunkowe.biedronka.pl/regulamin-e-kodoow.pdf?_ga=2.181274592.636030676.1636021878-1071646649.1636021878
 2. Nagroda główna w Loterii wydawana jest przelewem bankowym na numer konta wskazany w Oświadczeniu, do dnia 14 marca 2022 r. (przez co rozumie się maksymalną datę wysłania przelewu przez Organizatora).
 3. Nagroda główna wysyłana jest wyłącznie w formie przelewów krajowych.

 

§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 24 marca 2022 r. przy czym decyduje data wpływu
  do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Kasa bez kolejki! - reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres kasabezkolejki@uniqueone.pl  
  która musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20): imię
  i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość z reklamacją.
 2. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowna lub wiadomości e-mail
  w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z danymi o których mowa w ust. 1 powyżej, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 3. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 4. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin i Oświadczenie dostępne są na www.uniqueone.pl w zakładce REGULAMINY w części dedykowanej Loterii. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 i nr 3 do Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 3. Uczestnik Loterii, poprzez fakt przystąpienia do Loterii wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących Loterii. W odpowiedzi na każde zgłoszenie SMS Uczestnik otrzymuje bezpłatną zwrotną informację. Treść wszystkich komunikatów SMS przesyłanych do Uczestników stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii.
 5. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Na żądanie zwycięzcy Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej
  z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094). Odbiór zaświadczenia, o którym mowa powyżej,
  a także samej wygranej może nastąpić także przez inną osobę (w imieniu zwycięzcy), jeżeli przedstawi ona pełnomocnictwo z podpisem poświadczonym notarialnie udzielone przez zwycięzcę i w sposób określony w pełnomocnictwie, jeżeli jest zgodny z Regulaminem Loterii.
 7. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2020 r. poz. 971) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .
 8. Administratorem danych osobowych jest:

a)     W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia laureatów Loterii – Nestle Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa, e-mail: data.privacy@pl.nestle.com. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Nestle Polska S.A., jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu marek należących do Nestle. Nestle Polska S.A. powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu w imieniu Nestle Polska S.A.

b)     W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawie, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce
na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 20).

c)     W odniesieniu do danych osobowych laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe i wynikające
z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

d)     W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094.) jest Organizator. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa usprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

e)     W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 r. poz.1132) Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl. Organizator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków jako instytucji obowiązanej, w tym  w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, rozpoznawania i dokumentowania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

f)      W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) – Organizator (Unique One Sp. z o.o.,
ul. Niedźwiedziej 2a, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa usprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone
na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

9. Wszelkie żądania, pytania i wnioski dotyczące danych osobowych Uczestników przetwarzanych przez Nestle Polska S.A. danych lub związanych z nimi praw, należy kierować pisemnie na adres: Nestlé Polska S.A., ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres: data.privacy@pl.nestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych Nestle Polska S.A.: DataProtectionOffice@nestle.com.

10. Z Organizatorem - Unique One Sp. z o.o., w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych można się kontaktować za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl , dane adresowe: ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa

11. Osobie, której dane są przetwarzane:

a)     przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych;

b)     przysługuje również prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

c)      przysługuje prawo do żądania usunięcia, jej danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)    przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

e)     przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych;

f)     przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

12. Administrator Nestle Polska S.A. powierzył przetwarzanie danych osobowych Uczestników Loterii Organizatorowi.

13. Dane osobowe Zwycięzców zostaną przekazane operatorowi pocztowemu oraz instytucji bankowej, który odpowiadać będzie za dostarczenie nagród. Operatorowi zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki/wypłaty nagrody.

14. Dane osobowe Uczestników mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym odpowiedni Administrator danych jest zobowiązany podać te dane, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

15. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.

16. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.

17. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

18 Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanych z wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na odpowiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, ak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa.

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1 – Komunikacja SMS loterii audioteksowej „Kasa bez kolejki!”

Załącznik nr 2 – Wzór Oświadczenia Laureata nagrody instant win

Załącznik nr 3 – Wzór Oświadczenia Laureata nagrody głównej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Komunikacja SMS loterii audioteksowej „Kasa bez kolejki!”

KOMUNIKACJA DO LOTERII AUDIOTEKSOWEJ „Kasa bez kolejki!”
Nr sms 70 966

OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM LOTERII

Treść zwrotna w przypadku przeslania SMSa przed datą rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do loterii

WINIARY: Wez udzial w loterii od 01.12.2021 r. Loteria dla os. powyzej 18 lat. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin na www.uniqueone.pl od 30.11.2021 r.

OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ:

 01-24 grudnia 2021 r.

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia wygrywającego (dotyczy nagród instant win)

WINIARY: Gratulacje! Zostales laureatem nagrody instant win w postaci e-kodu do Biedronki o wartosci 50 zl w Loterii: Kasa bez kolejki! W ciagu 3 dni roboczych wyslij na kasabezkolejki@uniqueone.pl zdjecie lub skan zwycieskiego dowodu zakupu oraz uzupelnione oswiadczenie laureata (ktore znajduje sie w regulaminie na: www.uniqueone.pl). Brak wysylki wlasciwych dokumentow w terminie skutkuje niewydaniem nagrody. Zachowaj dowod zakupu, gdyz nadal bierze udzial w losowaniu  Nagrody Głownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One sp. z o.o.

Treść zwrotna w przypadku zgłoszenia niewygrywającego (dotyczy nagród instant win)

WINIARY: Dziekujemy za zgloszenie. Tym razem nie wygrales. Zachowaj dowod zakupu. Twoje zgloszenie bierze udzial losowaniu Nagrody Głownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www.uniqueone.pl

Treść zwrotna w przypadku przesłania ponownie tej samej treści z tego samego nr MSIDN

WINIARY: Przeslany nr z dowodu zakupu zostal juz zgloszony.Loteria dla os. pow. 18 lat.SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www.uniqueone.pl

Nieprawidłowa treść:
- zły prefiks, pusty SMS

WINIARY: Twoje zgloszenie jest nieprawidlowe. Loteria dla osob pow. 18 lat. Koszt SMS 0,62 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin www.uniqueone.pl

ZAKOŃCZENIE OKRESU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ - smsy wysłane po 24 grudnia 2021 r.

Treść zwrotna w przypadku nadesłania SMSa po zakończeniu okresu przyjmowania zgłoszeń

WINIARY: Informujemy, ze przyjmowanie zgloszen zakonczylo sie 24.12.2021 r. Zapraszamy do kolejnych promocji Unique One sp. z o.o. Regulamin www.uniqueone.pl

 

Załącznik nr 2 – Wzór Oświadczenia Laureata nagrody instant win

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY

INSTANT WIN W LOTERII

„Kasa bez kolejki!”

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust. 11 i 12  Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

 

________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU, Z KTÓREGO DOKONANO ZGŁOSZENIA

 

 

_______________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

 

 

_______________________________________________________________________
ADRES E-MAIL DO WYDANIA NAGRODY

 

 

 

______________________________________

 

PODPIS I DATA

 

PAMIĘTAJ DOŁĄCZ  DOWÓD ZAKUPU, Z TYTUŁU KTÓREGO DOKONANO ZWYCIĘSKIEGO ZGŁOSZENIA!

 

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu  jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Kasa bez kolejki!”! i w związku z tym ma obwiązek wydania nagrody w formie opisanej w Regulaminie Loterii. Przysługuje Ci  prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wydania nagrody w Loterii, a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych, tj. firmie kurierskiej oraz firmie świadczącej usługi IT . Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane  osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) oraz z przepisów prawa podatkowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 – Wzór Oświadczenia Laureata nagrody głównej

 

OŚWIADCZENIE LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ W LOTERII

„Kasa bez kolejki!”

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną,
 która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.) i zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust. 11 i 12 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w regulaminie loterii.

 

___________________________________________________________

NUMER TELEFONU, Z KTÓREGO DOKONANO ZGŁOSZENIA

 

____________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO 

 

_____________________________________________________________

NUMER KONTA BANKOWEGO

 

____________________________________________________________
NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

 

____________________________________________________________
PESEL (a w razie braku numeru PESEL – data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)

 

____________________________________________________________

PAŃSTWO URODZENIA, OBYWATELSTWO

 

______________________________________

PODPIS I DATA

 

PAMIĘTAJ DOŁĄCZ DOWÓD ZAKUPU, Z TYTUŁU KTÓREGO DOKONANO ZWYCIĘSKIEGO ZGŁOSZENIA!

 

 

 

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021r. poz. 1132).

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132).

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem₃ osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132).

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

______________________________________

Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu  jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2a, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, który jest organizatorem loterii promocyjnej pod nazwą „Kasa bez kolejki!” i w związku z tym ma obwiązek wydania nagrody w formie opisanej w Regulaminie Loterii. Przysługuje Ci  prawdo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu wydania Nagrody. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wydania nagrody w loterii promocyjnej pod „Kasa bez kolejki!” a w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie nagrody. Administrator udostępni dane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych, tj. bankowi oraz firmie świadczącej usługi IT . Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane  osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020  r. poz. 2094) oraz z przepisów prawa podatkowego.