Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Loteria audioteksowa „Jedyna taka loteria”

Regulamin loterii audioteksowej pod nazwą

Jedyna taka loteria

 

§ 1 Nazwa Loterii

 

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się loteria audioteksowa pod nazwą: „Jedyna taka loteria” (zwana dalej „Loterią”).

 

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego loterię

 

Organizatorem Loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niedźwiedzia 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, zwana dalej „Organizatorem”.  

 

§ 3 Wskazanie organu wydającego zezwolenie;

Obszar, na którym będzie urządzana loteria;

Czas trwania loterii

 

 1. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094), zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz niniejszego Regulaminu.
 2. Loteria jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Loteria rozpoczyna się w dniu 14 lutego 2022 r. i kończy się ostatecznie 19 lipca 2022 r. (czas trwania Loterii wraz z postępowaniem reklamacyjnym).
 4. Okres przyjmowania zgłoszeń do Loterii rozpoczyna się 14 lutego 2022 r. o godz. 06:00:00 i kończy się 13 marca 2022 r. o godz. 23:59:59 (dalej „Okres przyjmowania zgłoszeń”).
 5. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Loterii sprawuje wewnętrzna komisja nadzoru, powołana przez Organizatora i działająca na podstawie wydanego przez Organizatora regulaminu wewnętrznej komisji (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzą osoby, które posiadają zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem Loterii.
 6. Udział w Loterii jest dobrowolny. Osoba, która przesłała zgłoszenie, zgodnie z Regulaminem, staje się Uczestnikiem Loterii. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia wyłącznie swojego udziału w Loterii. Identyfikacja Uczestnika na potrzeby Loterii następuje poprzez numer telefonu komórkowego, z którego przesłał on zgłoszenie. Jeden i ten sam numer telefonu komórkowego jest w czasie trwania Loterii przypisany do jednego Uczestnika.
 7. Podanie danych związanych z udziałem w Loterii, w tym danych osobowych, jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do udziału w Loterii.
 8. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Prawidłowo dokonane zgłoszenie jest rozumiane jako wyrażenie zgody na wzięcie udziału w Loterii przez osobę, która przesłała zgłoszenie.
 9. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. W przypadku stwierdzenia przez Komisję naruszenia zasad udziału w Loterii bądź działań nieuczciwych, Komisja ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Loterii.
 10. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję.
 11. W Loterii nie mogą wziąć udziału pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników spółki Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleja Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa, KRS: 0000017753.
 12. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 4 Zasady prowadzenia Loterii

 

 1. Udział w Loterii mogą brać wyłącznie osoby fizyczne będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), które ukończyły w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Uczestnikiem Loterii staje się osoba,  która w Okresie przyjmowania zgłoszeń dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Loterii za pomocą wiadomości tekstowej SMS, wysłanej pod numer 72862 o treści SMS-a: JEDYNKA.IMIĘ.MIEJSCOWOŚĆ Koszt SMS-a to 2,00 zł bez VAT (2,46 zł z VAT). Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy Loterii (dalej: „Zgłoszenie”).
 3. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane zgłoszenie, Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS-a informującego o tym, że ich Zgłoszenie zostało przyjęte w Loterii. Treść komunikatu: „JEDYNA TAKA LOTERIA: Dziekujemy za Zgloszenie. Bierze ono udzial w losowaniu Nagrody Dziennej, Tygodniowej i Glownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 2,46 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin na: www.uniqueone.pl oraz www.loteria.polskieradio.pl”.
 4. Termin wysyłania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 14 lutego 2022 r. o godz. 06:00:00  i trwa do 13 marca 2022 r. do godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora.
 5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć jego wpływ na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego Zgłoszenie.
 6. Poprzez prawidłowe Zgłoszenie do Loterii Uczestnik bierze udział w trzech losowaniach w Loterii:

a)             jednym losowaniu Nagród Dziennych, zgodnie z terminem dokonania Zgłoszenia,
o którym mowa w § 6 ust. 3;

b)             jednym losowaniu Nagród Tygodniowych, zgodnie z terminem dokonania Zgłoszenia, o którym mowa w § 6 ust. 7;

c)             losowaniu Nagrody Głównej, o którym mowa w § 6 ust. 10.

Każdy Uczestnik może wziąć udział w Loterii dowolną liczbę razy pod warunkiem,
że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie.

7. Zgłoszenia niekompletne lub nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału w Loterii.

8. W Loterii uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce, w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu czy przy użyciu robotów komputerowych. W Loterii uwzględniane są wyłącznie SMS-y wysłane z numerów korzystających z polskich zasobów numeracji.

9. Komisja ma prawo usunąć zgłoszenia w przypadku stwierdzenia, że dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest automatyczne dokonywanie zgłoszeń. Organizator zastrzega prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku do których Komisja stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu. W szczególności w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik wpływa na przebieg Loterii w sposób nieuprawniony, w szczególności poprzez użycie narzędzi programistycznych.

10. W razie podjęcia wątpliwości naruszania zasad udziału w Loterii przez Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo do wezwania Uczestnika do złożenia dodatkowych oświadczeń oraz przedstawienia dodatkowych dokumentów, w tym dokumentów potwierdzających wiek Uczestnika. Gdy na skutek weryfikacji Komisja stwierdzi, iż Uczestnik nie spełnia warunków wskazanych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika.  Weryfikacja może być dokonywana przez Organizatora począwszy od dnia dokonania pierwszego Zgłoszenia przez Uczestnika do zakończenia procedury weryfikacji Laureatów, ale nie później niż do dnia 27 maja 2022 r. Organizator może przedstawić wezwanie do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz dodatkowych dokumentów za pośrednictwem połączenia telefonicznego na numertelefonu, który został przez Uczestnika użyty do dokonania Zgłoszenia do Loterii. W przypadku przedstawienia przez Organizatora wezwania do złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w Loterii oraz dodatkowych dokumentów, Uczestnik musi spełnić wskazany wymóg, zgodnie z wezwaniem Organizatora, za pośrednictwem e-mail lub poczty tradycyjnej, w terminie 3 dni roboczych od przedstawienia wezwania przez Organizatora, z tym zastrzeżeniem, że dokumenty te, w przypadku wysyłki za pośrednictwem poczty tradycyjnej, muszą trafić do Organizatora (dostarczenie dokumentów na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty przedstawienia roszczenia przez Organizatora.

 

§ 5 Wartość puli nagród

 

 1. Wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Loterii na wygrane wynosi: 84 289,40 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych i 40/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 25  (słownie: dwadzieścia pięć) sztuk.
 2. Nagrodami w Loterii są:

a)      Nagroda Dzienna w postaci radia Technisat Viola 2 c DAB + o wartości 168,07 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem i 07/100) brutto. Organizator przewidział 20 (słownie: dwadzieścia) Nagród Dziennych w całej Loterii.

b)              Nagroda Tygodniowa w postaci mini wieży Yamaha CRX-B370D (srebrny) Indiana Line Nota 250 X (orzech) o wartości 1 899,00 zł (słownie: tysiąc osiemset dziewięćdziestąt dziewięć złotych i 00/100) brutto. Organizator przewidział 4 (słownie: cztery) Nagrody Tygodniowe w całej Loterii.

c)              Nagroda Główna w postaci samochodu marki Opel Corsa z logotypem anteny Polskiego Radia wraz z rocznym ubezpieczeniem OC i AC o łącznej wartości
65 999,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 00/100) brutto wraz z dodatkową kwotą pieniężną przeznaczoną na refundację podatku od nagrody w wysokości 7 333,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote i 00/100), łączna wartość nagrody to: 73 332,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysięce trzysta trzydzieści dwa złote i 00/100) brutto. Organizator przewidział 1 (słownie: jedną) Nagrodę Główną w całej Loterii.

3. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na inną nagrodę rzeczową ani pieniężną.

4. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

5. Organizator  zobowiązuje się do rozliczenia zobowiązań podatkowych z tytułu niniejszej Loterii, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, tj. z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 poz. 1128). Przyznana kwota pieniężna, która jest dodatkiem do Nagrody Głównej nie zostanie wypłacona zwycięzcy, tylko zostanie potrącona na poczet zryczałtowanego podatku od nagród i odprowadzona przez Organizatora do właściwego urzędu skarbowego, na co zwycięzca wyraża zgodę. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od wydanych nagród zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

§ 6 Miejsce i termin losowań nagród oraz miejsce i termin ogłaszania wyników

 

 1. Laureaci Nagród Dziennych, Tygodniowych i Nagrody Głównej ogłaszani są sukcesywnie, po ich wylosowaniu, w postaci imienia i miejscowości oraz wylosowanej nagrody na antenie radiowej Jedynki Polskiego Radia.
 2. Lista Zwycięzców ogłaszana jest w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska, miejscowości oraz wylosowanej nagrody po zakończeniu procedury weryfikacji. Lista dostępna jest w siedzibie Organizatora.

 

 

LOSOWANIE NAGRÓD DZIENNYCH

 1. Losowania Nagród Dziennych odbywają się w siedzibie Organizatora przy
  ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie, przy użyciu  urn, spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń, które wpłynęły do Organizatora, w terminach określonych w poniższym harmonogramie:

TERMIN DOKONANIA ZGŁOSZENIA

DATA LOSOWANIA

14.02.2022 r. w godz. 06:00:00 – 23:59:59

15.02.2022 r.

15.02.2022 r. w godz. 00:00:00 – 23:59:59

16.02.2022 r.

16.02.2022 r. w godz. 00:00:00 – 23:59:59

17.02.2022 r.

17.02.2022 r. w godz. 00:00:00 – 23:59:59

18.02.2022 r.

18.02.2022 r. godz. 00:00:00 – 20.02.2022 r. godz. 23:59:59

21.02.2022 r.

21.02.2022 r. w godz. 00:00:00 – 23:59:59

22.02.2022 r.

22.02.2022 r. w godz. 00:00:00 – 23:59:59

23.02.2022 r.

23.02.2022 r. w godz. 00:00:00 – 23:59:59

24.02.2022 r.

24.02.2022 r. w godz. 00:00:00 – 23:59:59

25.02.2022 r.

25.02.2022 r. godz. 00:00:00 – 27.02.2022 r. godz. 23:59:59

28.02.2022 r.

28.02.2022 r. w godz. 00:00:00 – 23:59:59

01.03.2022 r.

01.03.2022 r. w godz. 00:00:00 – 23:59:59

02.03.2022 r.

02.03.2022 r. w godz. 00:00:00 – 23:59:59

03.03.2022 r.

03.03.2022 r. w godz. 00:00:00 – 23:59:59

04.03.2022 r.

04.03.2022 r. godz. 00:00:00 – 06.03.2022 r. godz. 23:59:59

07.03.2022 r.

07.03.2022 r. w godz. 00:00:00 – 23:59:59

08.03.2022 r.

08.03.2022 r. w godz. 00:00:00 – 23:59:59

09.03.2022 r.

09.03.2022 r. w godz. 00:00:00 – 23:59:59

10.03.2022 r.

10.03.2022 r. w godz. 00:00:00 – 23:59:59

    11.03.2022 r.

11.03.2022 r. godz. 00:00:00 – 13.03.2022 r. godz. 23:59:59

14.03.2022 r.

 

4. Nagrody Dzienne, losowane są według następującego schematu:

Każdemu prawidłowemu Zgłoszeniu przydzielony jest unikalny numer (ID). Losowanie zwycięskiego ID polega na wylosowaniu z urn, przez upoważnionego członka Komisji, kartoników z cyframi z zakresu od 0 do 9, które złożą się na numer zwycięskiego ID. Liczba urn i kartoników z cyframi uzależniona jest od liczby wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń tak, by każda urna zawierała cyfrę, która stanowi cyfrę jedności, dziesiątek, setek, tysięcy, itd. Przykładowo, gdy liczba wygenerowanych ID na podstawie prawidłowych Zgłoszeń wynosi 12379, urn będzie pięć. Losowanie cyfr będzie się odbywało od końca, tj. najpierw liczba jednostek, następnie liczba dziesiątek, setek, itd. Przykład: gdy cyfra wylosowana w pierwszej urnie to 3, cyfra wylosowana w drugiej urnie to 5, cyfra wylosowana w trzeciej urnie to 1, cyfra wylosowana w czwartej urnie to 2, a cyfra wylosowana w piątej urnie to 0, zwycięskim Zgłoszeniem będzie Zgłoszenie,
w ramach którego wygenerowano ID o numerze 2153. Przy czym w przypadku urny zawierającej kartoniki z cyframi dotyczącymi pierwszej cyfry unikalnego numeru (ID), ilość i wartość kartoników z cyframi uzależniona jest od maksymalnej wartości pierwszej cyfry najwyższego unikalnego numeru (ID) (np. w przypadku, gdy pierwsza cyfra największego unikalnego numeru (ID) wynosi 3, wówczas w urnie znajdą się 4 kartoniki
z cyframi 0, 1, 2 oraz 3. W przypadku wylosowania z ostatniej urny kartonika z cyfrą, która wpłynie na utworzenie numeru ID, który nie zawiera się w katalogu wygenerowanych ID, taki kartonik z cyfrą jest odrzucany,
a losowanie z tej urny powtarzane jest do momentu wylosowania istniejącego numer ID.

4. Dany numer ID może być wylosowany tylko raz. W sytuacji powtórzenia się numeru ID danego Uczestnika, nie jest ono uwzględniane, a losowanie jest powtarzane. W losowaniu Zgłoszeń rezerwowych, numery ID muszą należeć do różnych Uczestników. Oznacza to, że w przypadku wylosowania numeru ID z puli ID Uczestnika, który jest Laureatem Nagrody Dziennej (bądź który dokonał Zgłoszenia oznaczonego jako zgłoszenie rezerwowe) nie jest ono uwzględniane i losowanie jest powtarzane do momentu wylosowania ID innego Uczestnika.

5. Po przeprowadzeniu losowania zwycięskiego Zgłoszenia do Nagrody Dziennej, losowane są również cztery Zgłoszenia rezerwowe, oznaczane zgodnie z kolejnością ich wylosowania jako pierwsze, drugie, trzecie i czwarte Zgłoszenie rezerwowe.

 

LOSOWANIA NAGRÓD TYGODNIOWYCH

 1. Losowania Nagród Tygodniowych odbywają się w siedzibie Organizatora przy
  ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej, spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń, które wpłynęły do Organizatora, w terminach określonych w poniższym harmonogramie:

TERMIN DOKONANIA ZGŁOSZENIA

DATA LOSOWANIA

14.02.2022 r. godz. 06:00:00 – 20.02.2022 r. godz. 23:59:59

21.02.2022 r.

21.02.2022 r. godz. 00:00:00 – 27.02.2022 r. godz. 23:59:59

28.02.2022 r.

28.02.2022 r. godz. 00:00:00 – 06.03.2022 r. godz. 23:59:59

07.03.2022 r.

07.03.2022 r. godz. 00:00:00 – 13.03.2022 r. godz. 23:59:59

14.03.2022 r.

 

7. W losowaniu Nagrody Tygodniowej opisanej w § 5 ust. 2 pkt b) dane Zgłoszenie może być wylosowane tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno Zgłoszenie danego Uczestnika z puli Zgłoszeń dokonanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. Dotyczy to również Zgłoszeń rezerwowych do Nagrody Tygodniowej. W sytuacji, w której w losowaniu Zgłoszeń rezerwowych zostanie wylosowane to samo Zgłoszenie co w losowaniu Nagrody Tygodniowej, to losowanie jest powtarzane. Oznacza to, iż jeśli przykładowo w losowaniu rezerwowym Nagrody Tygodniowej opisanej w § 5 ust. 2 pkt b) wylosowane zostanie to samo Zgłoszenie, co Zgłoszenie zwycięskie losowane w tym losowaniu, to losowanie rezerwowego Zgłoszenia jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. Zgłoszenie nie należy do tego samego Uczestnika.

8. Po przeprowadzeniu losowania zwycięskiego Zgłoszenia do Nagrody Tygodniowej losowane są również trzy Zgłoszenia rezerwowe, oznaczane zgodnie z kolejnością ich wylosowania jako pierwsze, drugie i trzecie Zgłoszenie rezerwowe.

 

LOSOWANIE NAGRODY GŁÓWNEJ

 1. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się w dniu 14 marca 2022 r. w siedzibie Organizatora przy ul. Niedźwiedziej 2A w Warszawie, przy użyciu urządzenia losującego posiadającego pozytywną opinię techniczną jednostki badającej.
 2. Losowanie Nagrody Głównej odbywa się spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń otrzymanych przez Organizatora w Okresie przyjmowania zgłoszeń. W losowaniu Nagrody Głównej opisanej w § 5 ust. 2 pkt c) dane Zgłoszenie może być wylosowane tylko raz. W losowaniu może być wylosowane tylko jedno Zgłoszenie danego Uczestnika z puli Zgłoszeń dokonanych w ramach Loterii przez danego Uczestnika. Dotyczy to również Zgłoszeń rezerwowych do Nagrody Głównej. W sytuacji, w której w losowaniu Zgłoszeń rezerwowych zostanie wylosowane to samo Zgłoszenie co w losowaniu Nagrody Głównej, to losowanie jest powtarzane. Oznacza to, iż jeśli przykładowo w losowaniu rezerwowym Nagrody Głównej opisanej w § 5 ust. 2 pkt c wylosowane zostanie to samo Zgłoszenie, co Zgłoszenie zwycięskie losowane w tym losowaniu, to losowanie rezerwowego Zgłoszenia jest powtarzane aż spełnione zostaną wszystkie przesłanki opisane w Regulaminie tj. Zgłoszenie nie należy do tego samego Uczestnika.
 3. Po przeprowadzeniu losowania zwycięskiego zgłoszenia do Nagrody Głównej, losowane są również trzy Zgłoszenia rezerwowe, oznaczane zgodnie z kolejnością ich wylosowania jako pierwsze, drugie i trzecie Zgłoszenie rezerwowe.
 4. W przypadku wystąpienia podejrzenia naruszeń postanowień Regulaminu przez Uczestników losowanie może poprzedzać procedura weryfikacji prawidłowości dokonanych Zgłoszeń. Udział w losowaniu biorą tylko prawidłowe Zgłoszenia.

 

§ 7 Warunki wydania Nagród

 

NAGRODY DZIENNE

 1. Laureaci Nagród Dziennych są informowani o wygranej w dniu losowania za pośrednictwem rozmowy telefonicznej, podczas której Laureat potwierdza swój udział
  w Loterii oraz przekazuje swoje dane osobowe wymagane do identyfikacji (imię, nazwisko, adres zamieszkania). Kontakt telefoniczny w każdym dniu na niego przeznaczonym obejmuje łącznie trzy próby połączenia.W przypadku braku kontaktu z Laureatem Nagrody Dziennej w terminie przypadającym w dniu losowania, na zasadach określonych w zd. 1 powyżej, Organizator tego dnia wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Jedyna taka loteria”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba  X w godzinach 8:00-17:00. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.uniqueone.pl oraz www.loteria.polskieradio.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do Nagrody Dziennej. Kontakt odbywa się w godzinach 8:00 - 17:00. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy. Laureat informowany jest również o konieczności przesłania na adres Organizatora skanu lub zdjęcia własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane Laureata oraz potwierdzenia, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl oraz stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 2 do Regulaminu. Skany lub zdjęcia Oświadczenia powinny zostać przesłane w formacie .jpg, .png lub .pdf i nie przekraczać rozmiaru 20 MB. Laureaci zobowiązani są do przesłania ww. dokumentów w formie skanów lub zdjęcia w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania informacji o wygranej na adres e-mail: loteriapolskieradio@uniqueone.pl.

 

NAGRODY TYGODNIOWE

 1. Laureaci Nagród Tygodniowych są informowani o wygranej w dniu losowania, za pośrednictwem rozmowy telefonicznej, podczas której Laureat potwierdza swój udział w Loterii oraz przekazuje swoje dane osobowe wymagane do identyfikacji (imię, nazwisko, adres zamieszkania). Kontakt telefoniczny w każdym dniu na niego przeznaczonym obejmuje łącznie trzy próby połączenia, z zastrzeżeniem, że  minimum dwie próby połączenia w dniu losowania  wykonywane są  maksymalnie do godziny 15:30,
  a minimum jedna próba połączenia wykonywana jest maksymalnie do godziny 17:00. Z zastrzeżeniem, że w dniu 14 marca 2022 r. kontakt z Laureatem Nagrody Tygodniowej wylosowanym tego dnia odbywa się w ten sposób, że  minimum dwie próby połączenia w dniu losowania  wykonywane są  maksymalnie do godziny 09:30,
  a minimum jedna próba połączenia wykonywana jest maksymalnie do godziny 17:00.
 2. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w ustępie 2 powyżej, odbywającej się w dniu losowania maksymalnie do godziny 15:30 (w przypadku Laureata Nagrody Tygodniowej wylosowanego w dniu 14 marca 2022 r. maksymalnie do godziny 9:30), Laureat  może wyrazić zgodę na  przetwarzanie jego danych w postaci numeru telefonu oraz imienia przez spółkę Polskie Radio S.A., celem skontaktowania się z Laureatem podczas audycji radiowej na żywo oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci głosu (emisję wypowiedzi) przez spółkę Polskie Radio S.A. za pomocą środków masowego przekazu. Brak wyrażenia zgód o których  mowa w zdaniu poprzednim pozostaje bez wpływu na uprawnienia Laureata do otrzymania Nagrody. W przypadku wyrażenia powyższych zgód przez Laureata, przedstawiciel spółki Polskie Radio S.A. kontaktuje się z Laureatem podczas transmisji radiowej przypadającej w dniu udzielenia zgód. Kontakt, o którym mowa w zdaniu powyższym następować będzie do godziny 16:00 (w przypadku Laureata Nagrody Tygodniowej wylosowanego w dniu 14 marca 2022 r. do godziny 10:00) .
 3. W przypadku braku kontaktu z Laureatem Nagrody Tygodniowej w terminie przypadającym w dniu losowania, na zasadach określonych w ust. 2 powyżej,  Organizator tego dnia wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Jedyna taka loteria”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba X w godzinach 9:00-17:00. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.uniqueone.pl oraz www.loteria.polskieradio.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości).  Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do Nagrody Tygodniowej. Kontakt odbywa się w godzinach 9:00 - 17:00, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2 powyżej. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy. Laureat informowany jest również o konieczności przesłania na adres Organizatora skanu lub zdjęcia własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane Laureata oraz potwierdzenia, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl oraz stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 2 do Regulaminu. Skany lub zdjęcia Oświadczenia powinny zostać przesłane w formacie .jpg, .png lub .pdf i nie przekraczać rozmiaru 20 MB. Laureaci zobowiązani są do przesłania ww. dokumentów w formie skanów lub zdjęcia w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia otrzymania informacji o wygranej na adres e-mail: loteriapolskieradio@uniqueone.pl.

 

NAGRODA GŁÓWNA

5. Laureat Nagrody Głównej jest  informowany o wygranej w dniu losowania, za pośrednictwem rozmowy telefonicznej, podczas której Laureat potwierdza swój udział w Loterii oraz przekazuje swoje dane osobowe wymagane do identyfikacji (imię, nazwisko, adres zamieszkania). Kontakt telefoniczny w każdym dniu na niego przeznaczonym obejmuje łącznie trzy próby połączenia, z zastrzeżeniem, że  minimum dwie próby połączenia w dniu losowania  wykonywane są  maksymalnie do godziny 10:00, a minimum jedna próba połączenia wykonywana jest maksymalnie do godziny 17:00. 

6. W trakcie rozmowy telefonicznej, odbywającej się w dniu losowania maksymalnie do godziny 10:00, o której mowa w ustępie 5 powyżej, Laureat  może wyrazić zgodę na  przetwarzanie jego danych w postaci numeru telefonu oraz imienia przez spółkę Polskie Radio S.A. celem skontaktowania się z Laureatem podczas audycji radiowej na żywo oraz zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w postaci głosu (emisję wypowiedzi) przez spółkę Polskie Radio S.A. za pomocą środków masowego przekazu. Brak wyrażenia zgód, o których mowa w zdaniu poprzednim pozostaje bez wpływu na uprawnienia Laureata do otrzymania Nagrody. W przypadku wyrażenia powyższych zgód przez Laureata, przedstawiciel spółki Polskie Radio S.A. kontaktuje się z Laureatem podczas transmisji radiowej przypadającej w dniu udzielenia zgód. Kontakt, o którym mowa w zdaniu powyższym następować będzie w do godziny 10:30.

7. W przypadku braku kontaktu z Laureatem Nagrody Głównej w terminie przypadającym w dniu losowania, na zasadach określonych w ust. 5 powyżej, Organizator tego dnia wysyła bezpłatną wiadomość SMS na numer telefonu, wskazany w Zgłoszeniu z informacją o ostatniej próbie kontaktu Organizatora w następnym dniu roboczym (treść komunikatu: „W zwiazku z wylosowaniem Twojego zgloszenia w loterii „Jedyna taka loteria”, podejmiemy probe polaczenia telefonicznego z Toba  X w godzinach 8:00-17:00. Loteria dla osob powyzej 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.uniqueone.pl oraz www.loteria.polskieradio.pl” - gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i ta próba się nie powiedzie z przyczyn leżących po stronie Laureata, traci on prawo do Nagrody Głównej. Kontakt odbywa się w godzinach 8:00 - 17:00, z zastrzeżeniem zapisów ust. 6 powyżej. Rozmowy mogą być nagrywane, o czym rozmówca w takiej sytuacji jest informowany na początku rozmowy. Laureat informowany jest również o konieczności przesłania na adres Organizatora własnoręcznie podpisanego Oświadczenia zawierającego dane osobowe i adresowe Laureata: numeru telefonu z którego dokonał zwycięskiego zgłoszenia, imienia, nazwiska, adresu do wysyłki nagrody, numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość i numeru PESEL (w razie braku numer PESEL – obywatelstwa i daty urodzenia, adres zamieszkania) oraz potwierdzenia, że Laureat spełnia wymagania uczestnictwa i wydania nagrody określone Regulaminem Loterii oraz złożenie oświadczenia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  (Dz.U. z 2021 poz. 1132), zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl oraz www.loteria.polskieradio.pl i stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu.

8. Laureat Nagrody Głównej  jest  zobowiązany do przesłania dokumentów opisanych w ust. 7  listem poleconym bądź przesyłką kurierską na adres: Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa. Dokumenty należy przesłać w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 5  powyżej. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania), jednak dokumenty te jednocześnie muszą wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od przekazania przez przedstawiciela Organizatora informacji o wylosowaniu Zgłoszenia jako zwycięskiego. Jeśli Laureat nie prześle danych niezbędnych do przeprowadzania procedury weryfikacji i wydania nagrody w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z prawa do Nagrody.

9. Jednocześnie Organizator  w celu wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 poz. 1132), po doręczeniu do Organizatora dokumentów, o których mowa w ust. 7 powyżej i pozytywnej weryfikacji Laureata Nagrody Głównej skontaktuje się w terminie maksymalnie do dnia 27 maja 2022 r. ze Zwycięzcą Nagrody Głównej na numer telefonu podany w Zgłoszeniu przez Zwycięzcę w celu poinformowania Zwycięzcy o obowiązku przesłania listem poleconym lub przesyłką kurierską do Organizatora na adres Unique One sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, którego numer został podany w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 3 (dowód osobisty lub druga strony paszportu zawierającej dane osobowe), oraz kserokopii innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Zwycięzcy, innego niż dokument którego numer został wskazany w oświadczeniu powyżej np. prawo jazdy, legitymacja ze zdjęciem albo druga strona paszportu zawierająca dane osobowe. Przesłanie powyżej wskazanych kopii dokumentów jest niezbędne w celu zweryfikowania tożsamości Zwycięzcy lub osoby go reprezentującej lub pełnomocnika w sytuacji braku jego fizycznej obecności podczas wydania nagrody. Dokumenty powinny wpłynąć do Organizatora w terminie do 23 czerwca 2022 r. W przypadku jeżeli Zwycięzca nie wyraża zgody na przesłanie ww. kopii dokumentów, w celu odbioru Nagrody Głównej musi:

a)               udać się osobiście do siedziby Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa) w dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00, posiadając ze sobą aktualny dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, w celu jego okazania Organizatorowi, przy czym Zwycięzca Nagrody Głównej, musi uczynić to do dnia 23 czerwca 2022 r.

albo

b)           skontaktować się z Organizatorem celem umówienia spotkania online, możliwego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams lub komunikatora Skype, podczas którego Organizatorowi okazany zostanie dowód potwierdzający tożsamość Zwycięzcy, jednakże wyżej wymienione spotkanie ze Zwycięzcą Nagrody Głównej musi się odbyć do dnia 23 czerwca 2022 r.

Brak przedstawienia ww. dokumentów może skutkować wstrzymaniem lub niewydaniem Nagrody Głównej.

 

POSTANOWIENIA WŁAŚCIWE DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW NAGRÓD

10. Przez nieudaną próbę połączenia z Laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny), odmowę przeprowadzenia rozmowy przez Laureata, brak możliwości rozmowy z Laureatem pod numerem telefonu wskazanym w  zgłoszeniu.

11. W przypadku podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu przez Laureata, Organizator może również zwrócić się do Laureata o przedstawienie dodatkowych dokumentów, w tym kserokopii dowodu tożsamości w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek Laureata (pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z postanowieniami i trybem opisanym w § 4 ust. 10, z tym zastrzeżeniem, że Organizator może skontaktować się z Laureatem również na adres e-mail lub adres korespondencyjny, z którego nadesłane zostały dokumenty w procesie weryfikacji. Brak przesłania do Organizatora w terminie wynikającym z § 4 ust. 10 dodatkowej dokumentacji do której przedstawienia zobowiązany został Laureat wezwaniem Organizatora zgodnie z postanowieniami Regulaminu skutkuje nie spełnieniem przez niego warunków uczestnictwa oraz wydania nagrody i oznacza utratę prawa do nagrody.

12. Nieprzesłanie kompletnej dokumentacji wskazanej w postanowieniach Regulaminu, powoduje nie spełnienie przez Laureata warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do Nagrody.

13. W przypadku, gdy Laureat Nagrody Dziennej nie spełni warunków uczestnictwa lub jej wydania, Nagroda Dzienna przechodzi na pierwszego Laureata rezerwowego. W przypadku, gdy i on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Dziennej, przechodzi ona na drugiego Laureata rezerwowego. W przypadku, gdy i on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Dziennej, przechodzi ona na trzeciego Laureata rezerwowego. W przypadku, gdy i on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Dziennej, przechodzi ona na czwartego Laureata rezerwowego. W przypadku, gdy i on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Dziennej, pozostaje ona do dyspozycji Organizatora.

14. W przypadku, gdy Laureat Nagrody Tygodniowej nie spełni warunków uczestnictwa lub jej wydania, Nagroda Tygodniowa przechodzi na pierwszego Laureata rezerwowego. W przypadku, gdy i on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Tygodniowej, przechodzi ona na drugiego Laureata rezerwowego. W przypadku, gdy i on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Tygodniowej, przechodzi ona na trzeciego Laureata rezerwowego. W przypadku, gdy i on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Tygodniowej, pozostaje ona do dyspozycji Organizatora.

15. W przypadku, gdy Laureat Nagrody Głównej nie spełni warunków uczestnictwa lub jej wydania, Nagroda Główna przechodzi na pierwszego Laureata rezerwowego. W przypadku, gdy i on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Głównej, przechodzi ona na drugiego Laureata rezerwowego. W przypadku, gdy i on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Głównej, przechodzi ona na trzeciego Laureata rezerwowego. W przypadku, gdy i on nie spełni warunków uczestnictwa lub wydania Nagrody Głównej, pozostaje ona do dyspozycji Organizatora.

16. Do Laureatów rezerwowych postanowienia dotyczące Laureatów poszczególnych nagród stosuje się odpowiednio,  z tym zastrzeżeniem, iż kontakt obejmuje łącznie 2 dni robocze . Pierwszy kontakt z pierwszym Laureatem rezerwowym następuje następnego dnia roboczego po utracie prawa do Nagrody przez Laureta. Kontakt z drugim Laureatem rezerwowym następuje wyłącznie po utracie prawa do Nagrody przez Laureata i pierwszego Laureata rezerwowego i kontakt ten następuje w dniu roboczym następującym po dniu, w którym prawo do Nagrody utracił pierwszy Laureat rezerwowy. Kontakt z trzecim Laureatem rezerwowym następuje wyłącznie po utracie prawa do Nagrody przez Laureata, pierwszego Laureata rezerwowego i drugiego Laureata rezerwowego i kontakt ten następuje w dniu roboczym następującym po dniu, w którym prawo do Nagrody utracił drugi Laureat rezerwowy. W przypadku Nagrody Dziennej, kontakt z czwartym Laureatem rezerwowym następuje wyłącznie po utracie prawa do Nagrody przez Laureata, pierwszego Laureata rezerwowego, drugiego Laureata rezerwowego i trzeciego Laureata rezerwowego i kontakt ten następuje w dniu roboczym następującym po dniu, w którym prawo do Nagrody Dziennej utracił trzeci Laureat rezerwowy.

17. W przypadku, gdyby okazało się, iż nagrodę przyznano Laureatowi nieuprawnionemu do udziału w Loterii, traci on prawo do nagrody.

18. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.

19. Oświadczenie, o którym mowa w powyższych ustępach może być wydrukowane bądź czytelnie przepisane. Musi być kompletne i podpisane.

20. Wszelkie wątpliwości dotyczące Loterii, w szczególności zasad, przebiegu Loterii procedur weryfikacji i wydania nagrody czy postanowień Regulaminu rozstrzygane są przez Komisję. 

21. Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej, z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2094)

 

§ 8 Termin wydania Nagród

 

 1. Nagrody Dzienne i Tygodniowe w Loterii wysyłane są Zwycięzcom za pośrednictwem przesyłki kurierskiej lub pocztowej na adres wskazany w Oświadczeniu do dnia 24 czerwca 2022 r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania Nagrody za pośrednictwem kuriera lub instytucji pocztowej).
 2. Wydanie Nagrody Głównej następuje poprzez wydanie dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu. Przedmiotowe dokumenty wysyłane są Zwycięzcy przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 24 czerwca 2022  r. (przez co rozumie się maksymalną datę nadania przez Organizatora) na adres wskazany przez Zwycięzcę zgodnie z § 7 ust. 7. Termin wydania pojazdu zostanie indywidualnie ustalony ze Zwycięzcą po zarejestrowaniu pojazdu. Za miejsce wydania uznaje się m.st. Warszawa. Koszty dojazdu, noclegu itp. związane z odbiorem Nagrody Głównej ponosi Zwycięzca.
 3. Nagrody wydawane są wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 9 Tryb i termin rozpatrywania reklamacji i zgłaszania roszczeń

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 8 lipca 2022 r., przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Loterii.
 2. Reklamacja powinna być dostarczona listem poleconym na adres spółki Unique One
  Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Jedyna taka loteria - reklamacja” lub wiadomością e-mail przesłaną na adres loteriapolskieradio@uniqueone.pl, która musi zawierać zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów
  w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20): imię i nazwisko oraz adres zamieszkania Uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku reklamacji zgłoszonej za pomocą wiadomości e-mail należy podać adres e-mail do komunikacji, jeżeli jest inny niż adres e-mail, z którego Uczestnik wysłał wiadomość
  z reklamacją.
 3. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego w przypadku reklamacji wniesionych drogą listowną lub wiadomości e-mail w przypadku reklamacji wniesionych za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanych zgodnie z danymi o których mowa w ust. 2 powyżej, najpóźniej w terminie
  7 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 4. Zapytania konsumentów w zakresie Loterii powinny być kierowane na adres: loteriapolskieradio@uniqueone.pl.
 5. Termin przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Loterii wynosi 6 miesięcy od dnia wymagalności.
 6. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym

 

§ 10 Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE .
 2. Administratorem danych osobowych jest:

a)            W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych w celu przeprowadzenia Loterii, w tym weryfikacji i wyłonienia Laureatów Loterii – Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleja Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa, KRS: 0000017753, e-mail: iod@polskieradio.pl (dalej: „Polskie Radio”). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu spółki Polskie Radio, jakim jest realizacja Loterii służącej promowaniu stacji radiowej Jedynka. Spółka Polskie Radio powierzyła przetwarzanie danych osobowych Uczestników w związku z Loterią Organizatorowi, który przetwarza dane osobowe w powyższym celu w imieniu spółki Polskie Radio. Dane osobowe Uczestników Polskie Radio powierzyło również podmiotowi obsługującemu serwis do przyjmowania SMS w Loterii.

b)           W odniesieniu do danych osobowych Uczestników przetwarzanych na potrzeby postępowania reklamacyjnego i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Uczestników – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2A, (02-737) Warszawie, e-mail: dane@uniqueone.pl). Przetwarzanie danych osobowych w tym celu ma miejsce na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 20).

c)            W odniesieniu do danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych w celu wydania nagrody (w tym udokumentowania tego faktu na potrzeby podatkowe
i wynikające z przepisów o rachunkowości) – Organizator (Unique One Sp. z o.o.,
ul. Niedźwiedziej 2A, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających
z Loterii oraz posiadanie dowodu wydania nagrody na potrzeby podatkowe,
w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych
w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków.

d)           W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w zakresie realizacji żądania wydania imiennego zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ww. ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) -  Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2A, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniająceorgany państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

e)            W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) – Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2A, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym zakresie są wskazane w zdaniu poprzednim przepisy Ustawy o grach hazardowych oraz w dalszym okresie przepisy prawa uprawniających organy państwowe do przeprowadzenia kontroli procesu organizacji Loterii (tj. obejmujących kontrolę podatkową lub celno-skarbową) oraz nałożone na Organizatora powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji.

f)            W zakresie danych osobowych Zwycięzców Loterii przetwarzanych w celu realizacji obowiązku wynikającego z ustawy 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2021 r. poz. 1132) - Organizator (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, (02-737) Warszawa, e-mail: dane@uniqueone.pl). Organizator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia ciążących na nim obowiązków jako instytucji obowiązanej, w tym  w celu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, rozpoznawania i dokumentowania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

g)           W zakresie danych osobowych Laureatów Loterii przetwarzanych na podstawie zgody na emisję głosu woraz zgody na  przetwarzanie danych przez spółkę Polskie Radio S.A. celem skontaktowania się z Laureatem podczas audycji radiowej na żywo, która może zostać wyrażona w trakcie rozmowy telefonicznej informującej o wylosowaniu danego Zgłoszenia jako zwycięskiego - Polskie Radio S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleja Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa, KRS: 0000017753, e-mail: iod@polskieradio.pl

3. W sprawach związanych z danymi osobowymi na każdym polu można kontaktować się z Polskim Radiem z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – pod tel. 22 645 34 03. pocztą elektroniczną pod adresem iod@polskieradio.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Polskie Radio S.A. al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”.

4. Z Organizatorem (Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedziej 2A, (02-737) Warszawa) w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych można się kontaktować za pomocą następujących danych kontaktowych: adres e-mail: dane@uniqueone.pl

5. Osobie, której dane są przetwarzane:

a)             przysługuje prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych;

b)             przysługuje również prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji
w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;

c)             przysługuje prawo do żądania usunięcia, jej danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)            przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

e)             przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych;

f)              przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6. W przypadku, gdy dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie jego zgody, przysługuje mu prawo do jej wycofania. Przy czym odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem.

7. Dane osobowe Laureatów zostaną przekazane firmie kurierskiej lub instytucji pocztowej, która będzie odpowiadać za dostarczenie nagród. Instytucjom tym zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Podmiotowi temu zostaną przekazane wyłącznie dane, jakie są niezbędne do realizacji wysyłki. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby Loterii mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi w zakresie technologii IT, usług księgowych, z których korzysta Organizator. Dane osobowe mogą być również przekazywane bądź mogą uzyskać do nich dostęp podmioty, którym Organizator jest zobowiązany podać te dane na podstawie przepisów prawa, w szczególności organy administracji publicznej lub organy powołane do kontroli przestrzegania i egzekwowania prawa.

8. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Loterii oraz (w odniesieniu do Laureatów) do otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w Loterii oraz (w przypadku Laureatów) brakiem możliwości otrzymania nagrody lub (w przypadku Uczestników składających reklamację) rozpatrzenia reklamacji.  Podanie danych osobowych w związku z wyrażeniem zgody na emisję wypowiedzi oraz zgody na  przetwarzanie danych przez spółkę Polskie Radio S.A. celem skontaktowania się z Laureatem jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na uprawnienie Laureata do otrzymania Nagrody.

9. Administratorzy danych zapewniają odpowiednie środki ochrony danych Uczestników odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z wytycznymi i politykami przyjętymi przez Administratorów danych oraz obowiązującymi przepisami prawa.

10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych związane będzie z przesyłaniem danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

11. Dane osobowe Uczestników Loterii przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji Loterii. Po zakończeniu Loterii dane osobowe Uczestników, w tym Laureatów Loterii, będą w niezbędnym zakresie przechowywane przez odpowiedniego Administratora do czasu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych związanych z  Loterią i do czasu przedawnienia zobowiązań/należności podatkowych związanych z nagrodą uzyskaną w Loterii. W przypadkach, w których przetwarzane są w celach związanychz wypełnieniem prawnych obowiązków ciążących na od powiednim Administratorze danych, dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez odpowiedniego Administratora danych w tych celach tak długo, jak wymagają tego od danego Administratora danych przepisy prawa. Roszczenia Uczestników związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy. Organizator, jako Administrator przechowuje ewidencje wydanych (wypłaconych) wygranych, ewidencję zaświadczeń oraz przechowuje odpisy wydanych zaświadczeń zawierające dane osobowe Zwycięzców, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła jej wypłata (wydanie).Organizator jako instytucja obowiązana przechowują dane osobowe przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem (Laureat/Zwycięzca). Podstawa prawna przetwarzania tych danych wskazana jest w ust.1 powyżej.

 

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin i Oświadczenia dostępne są na www.uniqueone.pl oraz www.loteria.polskieradio.pl
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Organizator zastrzega, że w odniesieniu do Zgłoszenia dokonanego w sposób opisany powyżej nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z  2020 r. 287.), dotyczące prawa odstąpienia od umowy.
 3. Uczestnik Loterii, poprzez fakt przystąpienia do Loterii wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnych wiadomości tekstowych SMS dotyczących Loterii. W odpowiedzi na każde zgłoszenie SMS Uczestnik otrzymuje bezpłatną zwrotną informację. Treść wszystkich komunikatów SMS przesyłanych do Uczestników stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane na numery telefonów Uczestników są bezpłatne dla Uczestników Loterii.
 5. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku
  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Komunikacja SMS loterii audioteksowej „Jedyna taka loteria”

Załącznik nr 2 – Wzór Oświadczenia Laureatów Nagród Dziennych i Tygodniowych

Załącznik nr 3 – Wzór Oświadczenia Laureata Nagrody Głównej

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Loterii Audioteksowej „Jedyna taka loteria”

 

KOMUNIKACJA DO LOTERII AUDIOTEKSOWEJ "Jedyna taka loteria”

Nr sms 72862

 

OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM LOTERII

Treść zwrotna w przypadku przeslania SMSa przed data rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do loterii

JEDYNA TAKA LOTERIA: Wez udzial w loterii od 14.02.2022 od godz. 06:00. Loteria dla os. powyzej 18 lat. Organizator: Unique One sp. z o.o. Regulamin na www.uniqueone.pl oraz www.loteria.polskieradio.pl od 14.02.2022 r.

OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: 14.02.2022 godz. 06:00:00 – 13.03.2022 r. godz. 23:59:59

Treść zwrotna w przypadku prawidłowego zgłoszenia

JEDYNA TAKA LOTERIA: Dziekujemy za Zgloszenie. Bierze ono udzial w losowaniu Nagrody Dziennej, Tygodniowej i Glownej. Loteria dla osob pow. 18 lat. SMS 2,46 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin na www.uniqueone.pl oraz www.loteria.polskieradio.pl

Nieprawidłowa treść:
- zły prefiks, pusty SMS

JEDYNA TAKA LOTERIA: Twoje zgloszenie jest nieprawidlowe. Loteria dla osob pow. 18 lat. Koszt SMS 2,46 zl z VAT. Organizator Unique One sp. z o.o. Regulamin: www.uniqueone.pl oraz www.loteria.polskieradio.pl

ZAKOŃCZENIE OKRESU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ - smsy wysłane po 13.03.2022 r.

Treść zwrotna w przypadku nadesłania SMSa po zakończeniu okresu przyjmowania zgłoszeń

JEDYNA TAKA LOTERIA: Informujemy, ze przyjmowanie zgloszen zakonczylo sie 13.03.2022 r. Zapraszamy do kolejnych promocji Unique One sp. z o.o. Regulamin: www.uniqueone.pl oraz www.loteria.polskieradio.pl

 

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia dla Laureatów Nagród Dziennych i Tygodniowych

 

WZÓR OŚWIADCZENIA
DLA LAUREATÓW NAGRÓD DZIENNYCH I TYGODNIOWYCH

„Jedyna taka loteria”

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust. 11 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

 

Prosimy o czytelne wypełnienie oświadczenia (wielkimi literami)!

 

 

________________________________________________________________________
NUMER TELEFONU PODANY W ZGŁOSZENIU 

 

 

_______________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO

 

 

_______________________________________________________________________
 ADRES DO WYSYŁKI NAGRODY

 

 

______________________________________

 

PODPIS I DATA

 

 

UWAGA: Skany lub zdjęcia oświadczenia powinny zostać przesłane w formacie .jpg, .png lub .pdf i nie przekraczać rozmiaru 20 MB.

 

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2A, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Twoje dane osobowe jako Laureata Loterii przetwarzamy w celu weryfikacji i wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji Loterii oraz posiadanie dowodu prawidłowego jej przeprowadzenia, w tym ewidencjonowania tego procesu i wydania nagrody, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków. Jako osobie, która podaje dane przysługuje Ci prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych; żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, masz również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; masz prawo do żądania usunięcia, Twoich danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; masz prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych, a także przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Administrator udostępni dane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych, tj. firmie kurierskiej lub pocztowej oraz firmie świadczącej usługi IT czy usługi księgowe. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) oraz z przepisów prawa cywilnego i podatkowego. Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się w § 10 Regulaminu loterii promocyjnej pod nazwą „Jedyna taka loteria”.

 

Załącznik nr 3  - Wzór oświadczenia dla Laureata Nagrody Głównej

 

WZÓR OŚWIADCZENIA
DLA LAUREATA NAGRODY GŁÓWNEJ

„Jedyna taka loteria”

 

Podaje moje dane osobowe w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji i wydania nagrody.

Oświadczam, że ukończyłem/am najpóźniej w chwili dokonywania zgłoszenia 18 lat, jestem osobą fizyczną, która wzięła udział w Loterii jako konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) i zamieszkuję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie należę do grona osób wymienionych w § 3 ust. 11 Regulaminu. Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania uczestnictwa i wydania nagrody opisane w Regulaminie Loterii.

 

Prosimy o czytelne wypełnienie oświadczenia (wielkimi literami)!

 

 

 

_____________________________________________________________________________

NUMER TELEFONU, Z KTÓREGO DOKONANO ZGŁOSZENIA

 

 

_____________________________________________________________________________
IMIĘ I NAZWISKO 

 

 

_____________________________________________________________________________

ADRES DO WYSYŁKI NAGRODY

 

_____________________________________________________________________________
NUMER I NAZWA DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO TOŻSAMOŚĆ

 

 

_____________________________________________________________________________
PESEL (w razie braku numeru PESEL – data urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania)

 

 

______________________________________________________________________________

OBYWATELSTWO

 

______________________________________

PODPIS I DATA

 

 

 

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że jestem/nie jestem* osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021r. poz. 1132).

2. Oświadczam, że jestem/nie jestem* członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 3) i 11) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132).

3. Oświadczam, że jestem/nie jestem* bliskim współpracownikiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 12) ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132).

4. Zajmowane przeze mnie stanowisko / stopień pokrewieństwa z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska/ wskazanie rodzaju współpracy z osobą zajmującą eksponowane stanowisko oraz opis zajmowanego stanowiska*: (wypełnić tylko w przypadku odpowiedzi twierdzącej w ust. 1-3 powyżej): _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

______________________________________

Data i podpis

* niepotrzebne skreślić

 

Informujemy, że:

Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie w niniejszym Oświadczeniu jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Niedźwiedziej 2A, 02-737 Warszawa, tel.: 48 22 549 30 03, adres e-mail: dane@uniqueone.pl. Twoje dane osobowe jako Laureata Loterii przetwarzamy w celu weryfikacji i wydania nagrody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku prawnie uzasadniony interes Organizatora, jakim jest wykonanie swoich zobowiązań wynikających z organizacji Loterii oraz posiadanie dowodu prawidłowego jej przeprowadzenia, w tym ewidencjonowania tego procesu i wydania nagrody, w szczególności na potrzeby kontroli. Ponadto, w zakresie danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków ustawowych nałożonych na Organizatora, wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania takich obowiązków. Jako osobie, która podaje dane przysługuje Ci prawo dostępu do podanych danych i otrzymania kopii danych; żądania ich poprawiania, sprostowania, w sytuacji w której są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, masz również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia; masz prawo do żądania usunięcia, Twoich danych osobowych (w szczególności gdy ich uzyskanie nastąpiło na podstawie zgody). Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi czy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; masz prawo ograniczenia przetwarzania w ustawowo wymienionych przypadkach tj. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie. – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora Danych, a także przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Administrator udostępni dane dostawcom usług, których usługi wiążą się z prawem dostępu do danych, tj. firmie kurierskiej lub pocztowej oraz firmie świadczącej usługi IT czy usługi księgowe. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do upływu terminów wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094) oraz z przepisów prawa cywilnego i podatkowego. Pełna treść obowiązku informacyjnego znajduje się w § 10 Regulaminu loterii promocyjnej pod nazwą „Jedyna taka loteria”.