Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

60 rowerów do wygrania

Regulamin konkursu pod nazwą

„60 rowerów do wygrania”

 

 • §1    Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą:
  „60 rowerów do wygrania” zwany dalej „Konkurs”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-737) przy ul. Niedźwiedzia 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 01637528800000, tel. +48 22 549 30 03, fax +48 22 853 89 29, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Niniejszy Konkurs organizowany jest przez Organizatora na zlecenie Cereal Partners Poland Toruń - Pacific Sp. z o.o., z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Szosa Lubicka 38/58, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012733, NIP 8790168725, REGON 005725720, wysokość kapitału zakładowego: 14.572.838,00 zł  zwanej dalej „CPP”.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Sprzedaż produktów promocyjnych rozpoczyna się 19 marca 2018 r. i trwa do 30 kwietnia 2018 r. Poza tym okresem produkty promocyjne dostępne są w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Konkursie Okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 01 kwietnia 2018 r. i trwa do 30 kwietnia 2018 r., zwany dalej „Okres promocyjny”..
 7. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja, powołana przez Organizatora, zwana dalej „Komisja”.
 8. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu potwierdza, że wobec przesłanego zdjęcia (pracy konkursowej) przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych oraz nie narusza ono praw osób trzecich oraz oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego utworu oraz że wszystkie osoby widniejące na niej wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie.
 9. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu udziela Organizatorowi zgody na publikację przesłanej pracy na stronie www.rowerowykonkurs.plna potrzeby realizacji i promocji Konkursu ( w tym w mediach społecznościowych), jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia pracy i realizacji Konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką.
 10. Uczestnik wysyłając zgłoszenie do Konkursu może wyrazić zgodę na publikację pracy w mediach społecznościowych CPP oraz na obróbkę redakcyjną i komputerową, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w zakresie rozpowszechniania utworu na publiczne wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 11. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do Konkursu.
 12. Do niniejszego Regulaminu znajduje zastosowanie ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
 13. Udział w Konkursie i podanie związanych z tym danych, w tym danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w Konkursie.
 14. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie. Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszenia udziału znajdującego się stronie internetowej www.rowerowykonkurs.pl.

 

§2 Uczestnicy

1.    Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

2.    Uczestnikiem Konkursu jest podmiot spełniający wymagania określone w Regulaminie, który dokonana prawidłowego zgłoszenia do Konkursu zgodnie  z §3, dalej „Uczestnik”.

3.    Udziału w Konkursie nie mogą brać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników firmy CPP. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§3   Zasady konkursu – dokonywanie zgłoszeń

 1. W Konkursie biorą udział następujące produkty, płatki śniadaniowe Nestle: CINI MINIS, STRAWBERRY MINIS, NESQUIK, NESQUIK ALPHABET, NESQUIK DUO,CHOCAPIC, CHEERIOS MIODOWY, COOKIE CRISP, LION CARAMEL & CHOCOLATE, zwane dalej „Produkty Promocyjne”.,
 2. Aby wziąć udział w Konkursie należy:

1)      Dokonać jednorazowego zakupu dowolnego Produktu Promocyjnego i zachować paragon fiskalny;

2)      Dokonać prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie za pośrednictwem strony internetowej www.rowerowykonkurs.pl poprzez wypełnienie formularza w sposób zgodny z zamieszczonymi na stronie wskazówkami tak, aby zostały zawarte minimum następujące dane: numer telefonu, adres e-mail, kolejny  numer wydruku z paragonu fiskalnego (numer z paragonu), data zakupu potwierdzającego zakup opisany w ust.2 pkt 1 powyżej, unikatowy numer kasy rejestrującej z paragonu fiskalnego, NIP podatnika, który wystawił paragon fiskalny - jako dane obligatoryjne oraz przesłać pracę konkursową (fotografię) pt. „Pokaż na zdjęciu, jak Wasz poranek kręci się wokół śniadania z płatkami Nestle” poprzez kreator dostępny na stronie internetowej,  w formacie JPG. wielkość pliku 50kB do 2MB);

3)      Wyrazić zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby Konkursu;

4)      Złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Konkursu;
zwane dalej „Zgłoszenie”.

 1. O prawidłowym dostarczeniu Zgłoszenia do Organizatora Uczestnicy są informowani komunikatem wyświetlanym na stronie, mówiącym o przyjęciu Zgłoszenia. Po przyjęciu przez Organizatora Zgłoszenia przeprowadzana jest weryfikacja Zgłoszenia, w szczególności w celu ustalenia czy przesłana praca konkursowa nie narusza postanowień Regulaminu, a Zgłoszenie zawiera wszystkie wymagane dane. Jeżeli po przeprowadzeniu weryfikacji zostanie stwierdzone, iż Zgłoszenie nie spełnia warunków określonych w ust. 2 powyżej Komisja nie będzie brała pod uwagę takiego Zgłoszenia podczas wyłaniania laureatów.
 2. Konkurs dzieli się na 4 (słownie: cztery ) etapy tygodniowe:

TYDZIEŃ

TERMIN

TYDZIEŃ I

01.04 – 08.04. 2018 r.

TYDZIEŃ II

09.04 – 15.04. 2018 r.

TYDZIEŃ III

16.04 – 22.04. 2018 r.

TYDZIEŃ IV

23.04 – 30.04. 2018 r.

 

 1. Jeden, dany paragon fiskalny można zgłosić do Konkursu tylko raz. Jeśli Uczestnik/Uczestnicy zgłosi/zgłoszą ten sam paragon fiskalny Organizator uwzględni w Konkursie  tylko jedno, pierwsze Zgłoszenie dotyczące tego paragonu fiskalnego.
 2. Termin przyjmowania Zgłoszeń rozpoczyna się 01 kwietnia 2018 r. i mija dnia 30 kwietnia 2018 r., o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina dostarczenia Zgłoszenia do Organizatora.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy. Oznacza to, że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń, pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie. Jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie 1 (słownie: jedną) Nagrodę. W przypadku wygrania Nagrody przez danego Uczestnika jego kolejne Zgłoszenia nie będą uwzględnione przez Organizatora.
 4. Zgłoszenia niekompletne, wypełnione nieprawidłowo, nieczytelne, o niewłaściwym formacie i wielkości, zawierające treści naruszające dobre obyczaje, sprzeczne z prawem, o charakterze religijnym, nawołujące do ksenofobii, nienawiści, przemocy, wulgarne, przedstawiające treści o charakterze pornograficznym, krzywdzące zwierzęta bądź w inny sposób naruszający postanowienia Regulaminu są nieważne i nie biorą udziału w Konkursie.
 5. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktu Promocyjnego w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)      potwierdza dokonanie zakupu przez podmiot będący konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2017 r. poz.  z późn. zm.)

2)       jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot, którego dane
na nim się znajdują prowadzący faktycznie sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

3)      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, która ma potwierdzać, w szczególności nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych dowodów zakupu;

4)      zawiera nazwę (rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup  dotyczył Produktów Promocyjnych, bądź też na paragonie widnieje inne oznaczenie pozwalające stwierdzić, iż zakup spełnia wymagania opisane Regulaminem, w razie braku takiego oznaczenia Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić tą okoliczność u wystawcy paragonu fiskalnego (sklepie);

5)      data i godzina wystawienia  przypada przed wysłaniem Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 19 marca 2018 r. o godzinie 0:00:00.

 1. Uczestnik może Zgłosić daną pracę konkursową tylko raz w Konkursie. Jeśli Uczestnik prześle wielokrotnie tą samą pracę konkursową, Organizator uwzględni w Konkursie tylko pierwsze Zgłoszenie.
 2. Za tego samego Uczestnika na potrzeby Regulaminu poczytuje się  tę samą osobę fizyczną niezależnie od ilości numerów telefonu/adresów e-mail jakimi się posługuje.
 

§4 Nagrody

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora w Konkursie na wygrane wynosi 133.320,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia złotych) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 60 (słownie: sześćdziesiąt ) sztuk.
 2. Nagrodą w Konkursie jest voucher o wartości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) do wykorzystania na dowolny rower  lub akcesoria rowerowe w sieci salonów Martes Sport, wraz z kwotą pieniężną w wysokości 222 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa złote), dalej zwana „Nagrodą”. Organizator przewidział 60 (słownie: sześćdziesiąt)  Nagród w Konkursie.
 3. Vouchery będące Nagrodami  mogą zostać wykorzystane w terminie do dnia
  01 kwietnia 2019 r.
 4. Nagrody wygrane w Konkursie nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny lub inną nagrodę rzeczową.
 5. Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§5 Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Uczestników Konkursu wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu. Wykorzystywanie
i przetwarzanie danych osobowych jest  zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie. Administrator danych osobowych ma prawo powierzyć przetwarzanie danych osobowych CPP, na podstawie stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

§6 Przyznanie Nagród

 1. Wyboru zwycięskich Zgłoszeń dokonują uprawnieni członkowie Komisji. Komisja podejmuje decyzję w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności i atrakcyjności prac konkursowych.
 2. W skład Komisji wchodzą  przedstawiciele CPP oraz Organizatora.
 3. W każdym z etapów tygodniowych wskazanych w § 3 ust.5 Komisja wybiera 15 Zgłoszeń, które po pozytywnej weryfikacji otrzymają Nagrodę. Komisja dokonuje wyboru Zgłoszeń, których autorzy po pozytywnej weryfikacji Zgłoszenia otrzymają Nagrodę w danym etapie tygodniowym ,w najbliższą środę po zakończeniu danego etapu, według terminów wskazanych w tabeli poniżej. Komisja wybiera również Zgłoszenie rezerwowe do każdej Nagrody, postanowienia ust.8 poniżej stosuje się odpowiednio.

 

 

TYDZIEŃ

TERMIN WYBORU LAUREATÓW

TYDZIEŃ I  (01.04 – 08.04. 2018 r.)

11.04.2018 r.

TYDZIEŃ II (09.04 – 15.04. 2018 r.)

18.04.2018 r.

TYDZIEŃ III (16.04 – 22.04. 2018 r.)

25.04.2018 r.

TYDZIEŃ IV (23.04 – 30.04. 2018 r.)

02.05.2018 r.

 

 1. Zgłoszenia o charakterze  wulgarnym, obraźliwym, sprzeczne z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszające prawa osób trzecich, prawa autorskie,  zawierające treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem, przedstawiające wykorzystywanie lub krzywdzenie zwierząt nie są brane pod uwagę, jako niespełniające warunków określonych w Regulaminie.
 2. Zgłoszenia wypełnione nieprawidłowo, niepełne i nieczytelne, w szczególności w sposób uniemożliwiający identyfikację Uczestnika nie są brane pod uwagę, jako niespełniające warunków określonych w Regulaminie.
 3. Decyzja dotycząca wyboru najciekawszego Zgłoszenia (pracy konkursowej) podjęta przez Komisję jest ostateczna, co jednak nie wyłącza prawa Uczestnika do zgłoszenia reklamacji lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. 
 4. Lista zwycięzców z każdego tygodnia dostępna jest na www.rowerowykonkurs.pl,
  w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości oraz zwycięskiego zdjęcia po przeprowadzeniu procedury weryfikacji opisanej w § 7 i przyznaniu zwycięzcy prawa do Nagrody.
 5. Do każdej Nagrody przypisywane jest Zgłoszenie rezerwowe, wybrane przez Komisję. Nagroda przyznawana jest Uczestnikowi, który uzyskał status Zgłoszenia rezerwowego, gdy Zgłoszenie zwycięskie zostanie zdyskwalifikowane lub Uczestnik, który dokonał tego Zgłoszenia nie spełni warunków wydania nagrody.

 

 • §7 Warunki wydania Nagród
 1. Laureat Nagrody jest informowany telefonicznie o okoliczności jego wyłonienia w ciągu 4 dni roboczych od wyłonienia. Z tym zastrzeżeniem, iż laureat z list rezerwowych informowani są o ewentualnej wygranej najwcześniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym stwierdzono niespełnienie warunków lub wymogów określonych w Regulaminie przez laureata wyłonionego w ramach zwycięskiego Zgłoszenia. Łącznie przedstawiciel Organizatora podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu .
 2. Przedstawiciel Organizatora kontaktuje się z laureatem na numer telefonu wskazany w Zgłoszeniu w godzinach 9.00-17.00 w dni robocze. Jeżeli w tym terminie nie powiodą się trzy próby kontaktu telefonicznego, Organizator wysyła wiadomość SMS, na numer telefonu podany w Zgłoszeniu, z informacją o podjęciu kolejnej próby połączenia w następnym dniu roboczym, w godzinach 9.00 – 17.00 r. (treść komunikatu: „Witaj, w X podejmiemy ostatnią próbę kontaktu w związku z wyłonieniem Twojego Zgłoszenia w Konkursie „60 rowerów do wygrania”. Organizator Unique One Sp. z o. o. Regulamin: www.rowerowykonkurs.pl”), gdzie X oznacza dzień roboczy następujący po dniu wysłania wiadomości). Jeżeli i tym razem nie powiedzie się próba kontaktu, laureat traci prawo do Nagrody.
 3. Podczas rozmowy telefonicznej, o której mowa w  ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu informowany jest o konieczności przekazania do  Organizatora:

a)         Swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania Nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość), wraz z  własnoręcznie podpisanym oświadczeniem, iż laureat spełnia warunki uczestnictwa w Konkursie, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.rowerowykonkurs.pl.

b)        Oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, potwierdzającego zakup Produktu Promocyjnego zgodny z §3.

 1. Laureaci są zobowiązani do przesłania na swój koszt, listem poleconym lub do osobistego doręczenia na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2A, 02-737 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w ust.3. O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data nadania (stempla pocztowego). Dokumenty te muszą wpłynąć do Organizatora najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od przekazania laureatowi informacji o wyłonieniu jego Zgłoszenia.
 2. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości laureata, jego wieku bądź podejrzenia naruszenia zasad uczestnictwa w Konkursie, oprócz dokumentów wskazanych w powyżej Organizator może wezwać o przesłanie listem poleconym, osobiste doręczenie lub przesłanie skanem, w ciągu 3 dni roboczych od dnia wystąpienia z tym roszczeniem (data nadania), kserokopii/skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość laureata (dowodu osobistego albo paszportu zwycięzcy) w zakresie danych potwierdzających tożsamość i wiek (pozostałe dane mogą zostać zakryte), a także oświadczenia, iż laureat spełnia wymagania uczestnictwa w Konkursie oraz oryginałów wszystkich zgłoszonych przez laureata dowodów zakupu, z zastrzeżeniem, że muszą one wpłynąć do Organizatora nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od wystąpienia z tym roszczeniem przez Organizatora, z roszczeniem tym Organizator może wystąpić najpóźniej do 28 czerwca 2018 r.
 3. W przypadku, gdy laureat Nagrody nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych w Regulaminie Konkursu, w szczególności utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa w Regulaminie lub nie można się z nim skontaktować w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie, Nagroda przechodzi na osobę z listy rezerwowej. Postanowienia powyższe stosuje się do niej odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, iż pierwsza próba kontaktu odbywa się z laureatem z listy rezerwowej następnego dnia po utracie prawa do Nagrody przez laureata, a Organizator podejmuje próby kontaktu przez 3 dni robocze i jeśli w tym terminie nie powiedzie się próba kontaktu z przyczyn leżących po stronie laureata stosuje się postanowienia ust.2 (komunikat SMS). Jeśli laureat z listy rezerwowej również nie spełni wymagań określonych powyżej, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 4. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer) bądź brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem, z którego dokonano Zgłoszenia (np. odebranie przez inną osobę).
 5. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano laureatowi, który dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktu/ów Promocyjnego/ych, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z paragonu fiskalnego, traci on prawo do Nagrody.
 6. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano laureatowi, należącemu do grona osób, o których mowa w §2 ust. 3, laureat taki traci prawo do Nagrody.
 7. Nagrody nie wydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
 8. Przesłanie przez laureata dowodu zakupu niespełniającego wymagań określonych Regulaminu Konkursu, w szczególności dowodu zakupu nieczytelnego bądź błędnego bądź nie przesłanie kompletnej dokumentacji, o której mowa w postanowieniach Regulaminu, w tym wskazanej w ust. 5 powyżej, powoduje niespełnienie warunków uczestnictwa i oznacza utratę prawa do Nagrody.
 9. Przesłany przez laureata dowód zakupu musi być zgodny z dowodem zakupu załączonym podczas dokonywania wyłonionego Zgłoszenia. W przypadku braku zgodności laureat traci prawo do Nagrody.

 

§8 Prawa autorskie

1.  Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie www.rowerowykonkurs.pl w celu ekspozycji galerii prac uczestników i podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach Konkursu. W celu opublikowania pracy w ww. sposób, Uczestnik udziela Organizatorowi  licencji do swojej pracy konkursowej do realizacji ww. celu. 

2.  Organizator ma prawo zweryfikować w każdym czasie fakt posiadania przez Uczestnika zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim.

 

§9 Termin wydania Nagród

Nagrody są wydawane zwycięzcom przesyłką kurierską wysłaną na koszt Organizatora, na adres wskazany w Oświadczeniu przez laureata. Nagrody wysyłane są do 26 lipca 2018 r., przez co rozumie się maksymalną datę nadania.

 

§10 Opodatkowanie Nagród

Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2016 poz.2032). Oznacza to, iż od wartości Nagrody Organizator pobiera kwotę na poczet należnego zryczałtowanego podatku od nagród w wysokości 10% nagrody, na co zwycięzca wyraża zgodę.

 

§11 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do 16 sierpnia 2018 r., przy czym decyduje data wpływu do Organizatora. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Konkurs -60 rowerów do wygrania - reklamacja” i powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
 3. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
 4. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
 5. Osoba zgłaszająca reklamację może dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym.

 

§12 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora.
 2. Regulamin dostępny jest  na stronach internetowych www.rowerowykonkurs.pl oraz www.uniqueone.pl.
 3. Oświadczenie znajduje się na stronach internetowych: www.rowerowykonkurs.pl. oraz  www.uniqueone.pl.
 4. Po zakończeniu Konkursu Organizator nie będzie korzystał z prac konkursowych przesłanych w ramach Konkursu, które nie zostały wyłonione jako zwycięskie, z zastrzeżeniem §1 ust.10.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.
 6. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.
 7. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt Organizatora w związku z realizacją Konkursu zarówno po przez połącznia telefoniczne, komunikaty SMS oraz wiadomości e-mail.
 8. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.
 9. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt.