Regulaminy
Regulaminy

Szukasz Regulaminów?

Tu znajdziesz regulaminy loterii i konkursów organizowanych przez Unique One

 

 

 

Twój poranek z Nescafe i nagrodami

Regulamin Konkursu pod nazwą

„Twój poranek z Nescafe i nagrodami” w sieci Intermarche

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą: „Twój poranek z Nescafe i nagrodami” w sieci Intermarche, zwany dalej „Konkurs”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Unique One Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedzia 2A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000061512, posiadająca kapitał zakładowy 100.000,00 złotych, NIP 521-31-04-542, REGON 01637528800000, tel. +48 22 549 30 03,
 3. + 48 22 853 89 98 , fax +48 22 853 89 29, zwana dalej „Organizatorem”.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 5. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sieci sklepów Intermarche. Lista sklepów Intermarche dostępna jest na  www.intermarche.pl.
 6. Konkurs trwa od dnia 29.09.2016 r. do dnia 12.10.2016 r. Jest to okres przyjmowania zgłoszeń do Konkursu i sprzedaży produktów promocyjnych, biorących udział
 7. w Konkursie, dalej określny jako „Okres promocyjny”.
 8. Nadzór nad prawidłowością urządzania i przeprowadzania Konkursu sprawuje wewnętrzna komisja, powołana przez Organizatora.
 9. Uczestnik przystępując do Konkursu potwierdza, że wobec przesłanego zgłoszenia przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych oraz nie naruszają one praw osób trzeci.
 10. Udziału w Konkursie nie mogą brać pracownicy i członkowie rodziny pracowników Organizatora oraz pracownicy i członkowie rodziny pracowników Firmy Nestle Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ul. Domaniewska 32. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 2 Zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie mogą brać wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, nabywające określone w niniejszym Regulaminie produkty promocyjne jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
 2. W Konkursie biorą udział produkty marek : Nescafé, napoje Nescafé Dolce Gusto, Nescore, Caro dostępne w sklepach sieci Intermarche w trakcie trwania Konkursu oraz napój Nesquik. Produkty te określane są dalej jako „Produkty Promocyjne”.
 3. Sprzedaż Produktów Promocyjnych rozpoczyna się w dniu 29.09.2016 r. i trwa do 12.10.2016 r. Poza tym okresem Produkty Promocyjne są dostępne w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Konkursie.
 4. Uczestnikiem staje się osoba, która w Okresie promocyjnym spełni łącznie poniższe warunki:

1)       Dokona jednorazowego zakupu Produktu/ów Promocyjnego/ych za co najmniej 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych i 00/100) brutto, potwierdzonego jednym paragonem fiskalnym;

2)       Zachowa oryginalny paragon potwierdzający ww. zakup Produktów Promocyjnych;

3)       Dokona prawidłowego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie odpowiadając na pytanie: Jaki jest Twój poranek dzięki kawie Nescafé?

I wyślę ją za pomocą wiadomości tekstowej SMS, pod numer 70 711 w treści wiadomości SMS wpisując: Nescafe.numer z paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup, o którym mowa w pkt.1.treść odpowiedzi na powyższe pytanie (np. Nescafe.123456.treść odpowiedzi), dalej „Zgłoszenie”.

 1. Koszt wysłania wiadomości SMS-a to 0,50 zł bez VAT (0,62 zł z VAT). Koszt wysłania wiadomości SMS ponoszą Uczestnicy Konkursu.
 2. W odpowiedzi na prawidłowo przesłane Zgłoszenie, Uczestnicy otrzymują zwrotnego, bezpłatnego SMS informującego o przyjęciu ich Zgłoszenia do Konkursu.
 3. Liczba znaków w SMS nie powinna przekroczyć 160 znaków. W przypadku, jeśli liczba znaków w SMS przekroczy 160 znaków, Komisja Konkursowa wyłaniając zwycięskie odpowiedzi weźmie pod uwagę tylko pierwsze 160 znaków. W zależności od sposobu rozliczania wiadomości SMS stosowanego przez operatorów telefonii komórkowej lub/i uwarunkowań technicznych modelu telefonu użytego w tym celu przez Uczestnika Konkursu, faktyczna długość wiadomości SMS zgłoszonej do Konkursu przez Uczestnika może być różna. W szczególności dotyczy to wiadomości SMS zawierających polskie znaki diakrytyczne, w związku z czym przed wysłaniem Zgłoszenia Uczestnik Konkursu powinien upewnić się, że treść Zgłoszenia nie przekracza liczby znaków wskazanej powyżej.
 4. Dany paragon fiskalny można zgłosić do Konkursu tylko raz.
 5. Jeśli Uczestnik zgłosi wielokrotnie ten sam paragon fiskalny, Organizator do udziału w Konkursie przyjmuje tylko jedno, pierwsze Zgłoszenie z tym numerem z paragonu fiskalnego. Jeśli Uczestnik zgłosi kilka numerów z paragonów fiskalnych  w tym samym Zgłoszeniu, Organizator do udziału w Konkursie przyjmuje pierwszy wpisany numer z paragonu fiskalnego, kolejne numery z paragonów fiskalnych są pomijane w Konkursie. Postanowienia te stosuje się odpowiednio w sytuacji, kiedy Uczestnik dokona wielokrotnie Zgłoszenia numeru

z paragonu fiskalnego o tym samym ciągu alfanumerycznym, dokonując zmian

w wielkości wpisywanych liter. Oznacza to, iż tym samym Zgłoszeniem jest np. Zgłoszenie numeru z paragonu 123ABCDE, 123abcde, 123Abcde, 123aBCDE itp.

 1. Termin wysyłania Zgłoszeń rozpoczyna się 29.09.2016 r. o godzinie 00:00:00 i mija dnia 12.10.2016. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora.
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego przyjmującego Zgłoszenie.
 3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy.

Oznacza to, że Uczestnik jest uprawniony do przesłania dowolnej liczby Zgłoszeń,

pod warunkiem, że każdorazowo spełnione są warunki określone w Regulaminie.

 1. Zgłoszenia niekompletnie, nieprawidłowe są nieważne i nie biorą udziału
  w Konkursie.
 2. Zgłoszenia nie mogą zawierać w treści odpowiedzi wulgaryzmów, treści obraźliwych, nawołujących do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści o charakterze erotycznym, propagujących przemoc, sprzecznych z prawem lub przyjętymi za obowiązujące normami obyczajowymi lub naruszających prawa osób trzecich,

w szczególności nie mogą zawierać treści nawiązujących w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym.

 1. Ten sam Uczestnik może zgłosić tę samą treść odpowiedzi tylko raz.
 2. W Konkursie uwzględniane są jedynie wiadomości SMS wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem operatorów telefonii komórkowej z siedzibą w Polsce oraz korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie są uwzględniane wiadomości SMS wysyłane za pomocą Internetu.
 3. W razie utraty lub zniszczenia paragonu fiskalnego w stopniu uniemożliwiającym spełnienie przez paragon warunków, o których mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora.
 4. Paragon fiskalny potwierdza zakup Produktów Promocyjnych w rozumieniu niniejszego Regulaminu, jeżeli spełnia następujące warunki:

1)      jest prawdziwy, tzn. wystawiony przez podmiot którego dane
na nim się znajdują i prowadzący sprzedaż Produktów Promocyjnych w Okresie promocyjnym i nie jest podrobiony lub sfałszowany;

2)      nie jest uszkodzony w sposób budzący wątpliwości, co do zawartych w nim treści czy jego autentyczności bądź autentyczności transakcji, której dotyczy, w szczególności paragon nie jest przecięty, ucięty, naderwany, rozmazany, niewyraźny, jak też nie stanowi połączenia dwóch różnych paragonów;

3)      zawiera nazwę(rodzaj) towaru tj. słowo lub skrót pozwalające stwierdzić, iż zakup dotyczył Produktów Promocyjnych zgodny z Regulaminem. Jeśli na paragonie nie widnieje słowo, skrót pozwalające stwierdzić powyższe, Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić w sklepie, iż paragon fiskalny potwierdza zakup zgodny z postanowieniami Regulaminu (pieczątka sklepu i podpis pracownika na odwrocie paragonu);

4)      data i godzina wystawienia paragonu przypada przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż 29.09.2016 r. o godzinie 00:00:00.

 

§ 3 Nagrody

 1. Całkowita wartość puli nagród przeznaczonych przez Organizatora Konkursu na wygrane wynosi 37 542,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote i 00/100) brutto. Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 146 (słownie: sto czterdzieści sześć) sztuk.
 2. Nagrodami w Konkursie są:
  1. Nagrody Dzienne: Nagrodą Dzienną jest bon towarowy do sieci Intermarche na kwotę 100,00 zł (słownie: sto złotych i 00/100) brutto do realizacji w terminie wskazanym na bonie wraz z dodatkowym świadczeniem w wysokości 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych i 00/100) przeznaczonym na refundację podatku od nagrody. Organizator przewidział po 10 (słownie: dziesięć) Nagród Dziennych w każdym dniu trwania Konkursu. Łącznie Organizator przewidział 140 (słownie: sto czterdzieści) Nagród Dziennych w całym Konkursie;
  2. Nagroda Tygodniowa: Nagrodą Tygodniową jest telefon Samsung Galaxy S7 edge  o wartości 3300,00 (słownie: trzy tysiące trzysta złotych i 00/100) brutto  wraz z dodatkowym świadczeniem w wysokości 367,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem złotych i 00100) przeznaczonym na refundację podatku od nagrody. Organizator przewidział 3 (słownie: trzy)  Nagrody Tygodniowe w każdym tygodniu Konkursu. Organizator przewidział po 1 nagrodzie w kolorze białym, jednej w kolorze czarnym i po jednej w kolorze złotym.
  3. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową. Bon nie jest wypłacany w ekwiwalencie pieniężnym.
  4. Zwycięzca nie ma prawa przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

 

§ 4 Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Uczestników Konkursu wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem niniejszego Konkursu. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych jest  zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922). Administratorem danych osobowych jest - w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Nestle Polska S.A., z siedzibą w Warszawie 02-672, przy ul. Domaniewska 32, KRS 0000025166,  Tel. 801 333 000 / e-mail: cs@pl.nestle.com. Administrator powierzył przetwarzanie danych Organizatorowi. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu udziału w Konkursie.

Wszelkie pisma związane  z procesem przetwarzania danych należy kierować na adres Organizatora wskazany w § 1 ust.2.

 

§ 5 Przyznawanie Nagród

 1. Przyznawanie Nagród Dziennych odbywa się w siedzibie Organizatora, przy ul. Niedźwiedziej 2A, 02-737 Warszawa w dni robocze(od poniedziałku do  piątku). Wyłonienie następuje w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia Zgłoszeń. Z każdego dnia Okresu promocyjnego wyłanianych jest 10 najciekawszych, najbardziej oryginalnych treści odpowiedzi spośród prawidłowych Zgłoszeń, które wpłynęły do Organizatora (np.ze Zgłoszeń, które wpłynęły do Organizatora od godziny 00:00:00 do godziny 23:59:59 w dniu 29.09.2016 r. zwycięska odpowiedź wyłaniana jest do dnia 6.10.2016 r. ).
 2. Przyznanie Nagród Tygodniowych odbywa się w siedzibie Organizatora, przy ul. Niedźwiedziej 2A, 02-737  Warszawa, spośród wszystkich Zgłoszeń wybranych jako zwycięskie Zgłoszenia Nagród Dziennych w danym tygodniu. Przez tydzień rozumie się następujące interwały czasowe:
  1. 29.09.2016 r. – 5.10.2016 r. – wyłonienie następuje do 12.10.2016 r.;
  2. 6.10.2016 r. -12.10.2016 r.  – wyłonienie następuje do 20.10.2016 r.
  3. Wyboru Zwycięzców Nagród Dziennych i Tygodniowych w Konkursie dokonuje specjalnie powołana do tego przez Organizatora Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa wybiera najlepsze odpowiedzi jako zwycięskie w oparciu o subiektywną ocenę oryginalności oraz atrakcyjności nadesłanych odpowiedzi. Decyzja wyboru koloru przyznanej Nagrody Tygodniowej należy do Organizatora.
  4. Zgłoszenia niespełniające wymagań określonych w §2 nie są brane pod uwagę jako niespełniające warunków określonych w Regulaminie.
  5. Decyzja podjęta przez Komisję w zakresie wyboru zwycięskich Zgłoszeń jest ostateczna.
  6. Komisja jest uprawniona do niewyłonienia zwycięzców Konkursu albo wyłonienia mniejszej liczby zwycięzców Konkursu, niż wynika to z liczby przewidzianych Regulaminem Nagród
   w przypadku, gdy liczba dokonanych Zgłoszeń w danym dniu jest mniejsza od przewidzianej w Regulaminie liczby Nagród.  Nagrody niewydane z powyższych przyczyn w danym dniu nie przechodzą na kolejne typowania.
  7. Uczestnik może wygrać w Konkursie maksymalnie trzy Nagrody Dzienne pod warunkiem spełnienia warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem.
  8. Lista zwycięzców dostępna jest na www.uniqueone.pl w zakładce „regulaminy” w postaci imienia, pierwszej litery nazwiska i miejscowości, po pełnej weryfikacji zwycięzców.

 

§ 6 Warunki wydania Nagród

 1. Laureaci Nagród są informowani telefonicznie o wyniku wyboru przez przedstawiciela Organizatora, na numer, z którego dokonano wyłonionego Zgłoszenia, w dniu wyboru odpowiedzi bądź w ciągu 2 dni roboczych następującym po dniu wyboru. Łącznie Organizator podejmuje min. 2 próby połączenia z laureatem. Rozmowy z laureatami mogą być nagrywane, o czym rozmówca jest powiadamiany. Kontakt odbywa się w godzinach 9-17.
 2. Laureaci podczas rozmowy telefonicznej, o której mowy w  ust. 1 są proszeni o przesłanie listem poleconym na adres Organizatora:
  1. swoich danych osobowych i adresowych niezbędnych do wydania Nagrody: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość);
  2. oryginału paragonu fiskalnego, z tytułu którego laureat dokonał nagrodzonego Zgłoszenia, potwierdzającego jednorazowy zakup Produktów Promocyjnych zgodnie z postanowieniami §2;
  3. oświadczenia, iż laureat spełnia wymagania określone w Regulaminie, zgodnie ze wzorem „Oświadczenie Intermarche” udostępnionym przez Organizatora na stronie internetowej www.uniqueone.pl w zakładce “regulaminy”.
  4. W sytuacji powzięcia wątpliwości co do tożsamości laureata, w szczególności w związku z postanowieniami §5 ust. 7, bądź naruszenia zasad udziału w Konkursie, oprócz dokumentów wskazanych w niniejszym paragrafie Organizator może poprosić o przesłanie listem poleconym lub osobiste doręczenie, w ciągu 3 dni roboczych od wystąpienia z tym roszczeniem, kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość laureata (w zakresie danych potwierdzających tożsamości osoby, pozostałe dane mogą zostać zakryte) oraz oryginałów wszystkich zgłoszonych paragonów, z zastrzeżeniem, że kserokopia musi wpłynąć do Organizatora nie później niż do 10.06.2015r. Z roszczeniem tym Organizator może wystąpić do 27.05.2015 r.
  5. Laureaci są zobowiązani do przesłania listem poleconym na adres Organizatora: Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2 A,  02-737 Warszawa, w ciągu 3 dni roboczych od rozmowy telefonicznej, o której mowa w ust. 1, danych niezbędnych w procesie przekazania Nagrody, o których mowa w ust. 2.  O zachowaniu terminu do przesłania wyżej wymienionych danych decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Jeśli zwycięzca nie prześle kompletnych danych niezbędnych do wydania Nagrody w terminie, o którym mowa powyżej, oznacza to rezygnację z Nagrody. Dokumenty te jednocześnie nie mogą wpłynąć do Organizatora później niż w ciągu 11 dni roboczych od rozmowy telefonicznej o której mowa w ust. 1.
  6. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego z laureatem Nagrody Głównej z przyczyn po stronie laureata rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny, nieznany numer, podanie błędnego, niepełnego numeru) odmowę przeprowadzenia rozmowy bądź brak możliwości rozmowy z laureatem pod numerem, wskazanym w Zgłoszeniu. 
  7. W przypadku, gdy laureat nie spełni warunków wydania Nagrody przewidzianych
   w Regulaminie Konkursu, utraci prawo do Nagrody w przypadkach, o których mowa
   w Regulaminie Konkursu, nie można się z nim skontaktować w trybie przewidzianym
   w niniejszym paragrafie lub Organizator nie otrzyma dokumentów o których mowa powyżej, Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
  8. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano zwycięzcy, który dokonał Zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu Produktów Promocyjnych, tj. data i godzina otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z dowodu dokonania zakupu, traci on prawo do Nagrody.
  9. W przypadku, gdyby okazało się, iż którąkolwiek z Nagród przyznano zwycięzcy, nieuprawnionemu do udziału w Konkursie, zwycięzca taki traci prawo do Nagrody.
  10. Nagrody niewydane pozostają do dyspozycji Organizatora.
  11. Przesłanie przez laureata paragonu niespełniającego wymagań określonych w §2 ust. powoduje niespełnienie przez laureata warunków uczestnictwa i oznacza rezygnację z Nagrody.
  12. Przesłany przez laureata paragon fiskalny  musi być  zgodny z numerem z paragonu fiskalnego podanym w zwycięskim Zgłoszeniu. W przypadku braku zgodności pomiędzy numerem widniejącym na paragonie przesłanym przez laureata a numerem z paragonu fiskalnego podanym w Zgłoszeniu, zwycięzca traci prawo do Nagrody.
  13. Dane laureata znajdujące się w treści oświadczenia musza być zgodne z przekazanymi przedstawicielowi Organizatora w trakcie rozmowy, o której mowa w ust.2 powyżej.
  14. Oświadczenie może być wydrukowane i czytelnie podpisane. Musi być podpisane przez laureata.
  15. Wszelkie wątpliwości związane z procedurą weryfikacji i wydania Nagród rozstrzyga Komisja.

 

§ 7 Termin wydania Nagród

 1. Nagrody w Konkursie wysyłane są zwycięzcom przesyłką kurierską do dnia 18.11.2016 r.  na adres wskazany przez zwycięzcę zgodnie z §6 ust. 2.

 

§ 8 Opodatkowanie Nagród

Nagrody otrzymane w Konkursie są wydawane zgodnie z obowiązującym prawem podatkowym, tj. zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. 2012 poz.361). Oznacza to, że świadczenia pieniężne wyszczególnione w §3 ust. 2 pkt a, b potrącone są przez Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku od ww. nagród w wysokości 10% poszczególnej nagrody, na co zwycięzca wyraża zgodę.

 

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 9.12.2016  r., przy czym decyduje data stempla pocztowego (data nadania). Prawo do złożenia reklamacji dotyczące Konkursu przysługuje tylko Uczestnikom Konkursu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być dostarczone listem poleconym na adres spółki Unique One Sp. z o.o. (Warszawa 02-737, ul. Niedźwiedzia 2A) z dopiskiem „Nescafe - reklamacja” i powinno zawierać: imię i nazwisko oraz adres Uczestnika, datę
  i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść roszczenia.
  1. Reklamacje są rozpatrywane przez Komisję utworzoną przez Organizatora.
  2. Uczestnik wnoszący reklamację jest powiadamiany o rozstrzygnięciu Komisji za pomocą listu poleconego, nadanego najpóźniej w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin, w jego pełnym brzmieniu  jest dostępny do wglądu dla uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym w § 2 oraz na stronie internetowej www.uniqueone.pl w zakładce ‘Regulaminy’ w części dedykowanej Konkursowi.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają  obowiązujące przepisy prawa.
 3. Połączenia telefoniczne i komunikaty SMS wykonywane przez Organizatora na numery telefonów Uczestników opłaca Organizator.
 4. Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem  tylko i wyłącznie na potrzeby Konkursu.
 5. W niniejszym Regulaminie za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi komunikacja SMS.
 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu pod nazwą „Twój poranek z Nescafe i nagrodami” w sieci Intermarche

KOMUNIKACJA DO KONKURSU POD NAZWĄ „Twój poranek z Nescafe i nagrodami” w sieci Intermarche

Nr sms 70 711

Prefiks: NESCAFE

OKRES PRZED ROZPOCZĘCIEM KONKURSU

Treść zwrotna w przypadku przeslania SMSa przed data rozpoczecia przyjmowania zgłoszeń

Nescafe: Konkurs rozpoczyna sie 29.09.2016 r. Uczestnikiem moze byc osoba,ktora ukonczyla 18 lat. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.uniqueone.pl

OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU:                     29.09-12.10.2016 r.

Treść zwrotna w przypadku dokonania prawidłowego zgłoszenia

Nescafe: Dziekujemy za zgloszenie. Zachowaj paragon. Konkurs powyżej 18 lat. SMS/0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.uniqueone.pl

Treść zwrotna w przypadku przeslania prawidłowego zgłoszenia po raz kolejny z tego samego nr MSIDN

Nescafe: Dziekujemy za zgloszenie. Zachowaj paragon. Konkurs powyżej 18 lat. SMS/0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.uniqueone.pl

Treść zwrotna w przypadku przesłania ponownie tej samej treści z tego samego nr MSIDN

Nescafe: Przeslana tresc zostala już zgloszona. Konkurs powyżej 18 lat. SMS/0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin:  www.uniqueone.pl

Nieprawidłowa treść:                    brak prefiksu, sam numer z paragonu

Bledna tresc lub wiadomosc wyslana pod zly numer.

Nieprawidłowa treść:                    sam prefiks

Konkurs Nescafe: Bledna tresc. Popraw ja i wyslij ponownie! Konkurs powyżej 18 lat. SMS/0,62 zl z VAT. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin:  www.uniqueone.pl

ZAKOŃCZENIE PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO KONKURSU - sms wysłane po 12.10.2016 r.

Treść zwrotna w przypadku nadesłania SMSa po okresie przyjmowania zgłoszeń do konkursu

Nescafe: Przyjmowanie zgloszen zakonczylo sie 12.10.2016 r. Zapraszamy do kolejnych promocji. Organizator: Unique One Sp. z o.o. Regulamin: www.uniqueone.pl