Jesteś UNIQUE?

  Załącz plik z CV (PDF, DOC, DOCX):

  Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi formularza kontaktowego i udzielania odpowiedzi na zadane pytanie. ROZWIŃ

  1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana przekazanych w związku ze skorzystaniem z formularza kontaktowego jest Unique One Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2a, (02-737) Warszawa (dalej: Administrator).
  2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: dane@uniqueone.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  3. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w cel obsługi formularza kontaktowego i udzielania odpowiedzi na zadane pytanie oraz dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
  4. Przetwarzane są następujące kategorie danych:
   imię, adres e-mail.
  5. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (nasz prawnie uzasadniony interes, w postaci udzielania odpowiedzi na zadane pytanie oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony w razie zaistnienia roszczeń).
  6. Przekazywanie/ udostępnianie danych osobowych innym podmiotom.
   • Pani / Pana dane osobowe są przekazywane dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie stroną internetową www.uniqueone.pl, a także kancelariom prawnym, które obsługują administratora.
   • Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia dotyczących Pani / Pana wybranych informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  7. Administrator nie przekazuje Danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
  8. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych w pkt 3 celów i ich przetwarzanie zostanie zaprzestane, po tym jak przestanie istnieć przesłanka uzasadnionego prawnie interesu Administratora.
  9. Posiada Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia (w przypadkach opisanych w przepisach prawa) lub ograniczenia ich przetwarzania.
  10. Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
  11. Źródło pozyskania Pani / Pana danych osobowych: formularz kontaktowy.